Stanovishte E Penkova

Размер: px
Започни от страница:

Download "Stanovishte E Penkova"

Препис

1 Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление (Управление на образованието и науката), обявен от ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград, ДВ, бр. 59/ В обявеният конкурс по научната специалност Социално управление (Управление на образованието и науката) единствен кандидат е доц. д-р Георги Апостолов, преподавател в катедра Философия на Югозападния университет Неофит Рилски. Спазена е процедурата в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България и с Правилника за неговото приложение, както и Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград. Във връзка с Решение на АС на ЮЗУ, Ректорът на университета издава Заповед 1862/ г. за определяне на научното жури, на чието основание участвам в неговия състав. Настоящото становище е разработено по реда на глава трета, раздел ІІІ от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), обнародван в ДВ. бр.38 от 21 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г. 1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната дейност на кандидата. Широкият кръг от изследвани проблеми в научното творчество и разнообразната управленска дейност на доц. Апостолов дава основание да се даде висока оценка на неговите изследователски търсения и научно-приложна дейност. В конкретен план: А) Научно-изследователската работа на доц. Апостолов е фокусирана върху развитието на образованието и науката и обхваща следните области:

2 1) съвременни подходи в управлението на образованието и науката (в т.ч. политики и иновационни инструменти, като учене през целия живот, дистанционно обучение, управление, базирано на знанията, ориентирано към резултатите управление, неформални процеси на вземане на решения и т.н. публикации от приложения списък 1.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8,3.19, 3.11, 8.1 и 8.2 ); 2) философски аспекти на управлението (философия на промяната, анализа като начин за усъвършенстване, интерпретация и адаптация на Платоновите идеи за образованието и т.н. - публикации от приложения списък 2.2, 2.3, 4.2 и 4.4 ); 3) равенство между половете и развитие на образованието и науката (научни постижения и равнопоставеност на половете; джендър подход и лидерство; кариерно израстване на жените в науката и др. - публикации от приложения списък 2.1, 3.1, 3.4, 3.7, 3.10, 4.1, 4.3, 6.1 и 6.2). 4) управление на човешките ресурси, лидерство и организационна култура (публикации от приложения списък 1.2, 3.4, 5.1, 3.5, 3.11, 6.2, 7.1, 7.2 и 7.3). Плод на тази изследователска дейност са публикациите по профила на конкурса - общо представени за рецензиране 29 (в т.ч. 22 на английски език), от които: 5 монографии и книги (в съавторство), 3 самостоятелни студии, 11 статии (от които 9 на чужд език), едно учебно помагало (в съавторство), 4 доклада на научни конференции (от които 3 публикувани в чужбина), общо 5 ръководства и наръчници (от които 4 на английски език). Представените за рецензиране научни трудове са публикувани в периода г. Б) В тясната връзка с гореизложеното е и реализация на доц. Апостолов на различни равнища в образователната системата, в които той съчетава научната си подготовка с научно-приложна дейност. От изложеното в автобиографичната справка става ясно, че това са области, тясно свързани с ракурса на научно-изследователска дейност: управление и участие в национални и международни образователни проекти; оценител на проекти; управление на образованието (зам. ректор на ЮЗУ, декан, научен секретар) и др. 2. Образователна и научна подготовка, учебна и други професионални дейности на кандидата

3 От представената автобиография е видно, че доц. Апостолов перманентно надгражда базисната си философска (1988 г.), икономическа (2004 г.) и управленска подготовка (2001 г., 2004 г.) с ориентиране към научната област, в която са и придобитите от него научна степен и звание (доктор, 2005 г. доцент, 2007 г.). В потесен план той усъвършенства образователната си и научна подготовка в областта на образователния мениджмънт ( г.; 2016 г.), където е и неговата практическа реализация. Резултат на така формираната подготовка са лекционните курсове, които доц. Апостолов води пред студентите от магистърските програми в ЮЗУ по учебните дисциплини: Организационна култура, организационно поведение и лидерство, Управление, наука, технологии, Основи на управлението, Управленска етика и Образователна и научна политика на Европейския съюз, както и в програмите за магистри на английски език: Management of Organizational Culture, Organizational Behavior and Leadership и Fundamentals of Management. Областите на друга реализация, извън преподаването и управленските функции в ЮЗУ са тясно свързани с образователния мениджмънт и развитието на образованието: управление на проекти, оценка на образователни проекти, главен редактор на научно-методическо списание. 3. Основни научни и научно-приложни приноси. От представените научни трудове (монографии, студии, статии и доклади, посочени в т.1) на доц. д-р Георги Апостолов бих посочила като особено значими приносите в следните области: А) Изграждане на комплексна теоретична рамка при разглеждането на управлението на образованието и науката, базирана на теорията на управлението, философията и вграждане на компоненти на общата (на ЕС) образователна политика в нея. Б) Развитие на теорията в областта на управлението на висшето образование като интегрално единство на преподаване и научни изследвания. В) Изследване на неравенството между половете в науката и образованието и извеждането му като управленски проблем.

4 Г) Извеждане на модел на взаимодействие между висшите училища и изследователските институции, чрез изграждане на специализирани академични мрежи с участие на местни и регионални организации и фактори. Приемам посочените от автора приноси и в изследването на други области, но намирам за особено значими за развитието на науката и на управленската практиката у нас посочените по-горе, поради следните причини: Фокусирани са върху значими проблемни области в управлението на образованието и науката, които са все още слабо теоретично разработени у нас, а практическото им решаване е на парче без да се изследва комплексният характер на факторите, които са ги предизвикали; Липсата на политики за тяхното решаване има широк социален резонанс и негативни последици в икономиката и социалната сфера. Ето защо намирам, че предложените от доц. Апостолов подходи (в разработените теоретични модели, методики, оценки и анализи) са добра основа за комплексно разглеждане на проблемите, за формиране на политиките в образованието и науката и подбора на адекватни инструменти за тяхното реализиране. 3. Критични бележки и препоръки Запознаването ми с научното творчество на доц. Апостолов и неговата преподавателска дейност ми дава основание да препоръчам в бъдеще да фокусира творческите си усилия в учебната и учебно методична литература. При това особено ценен би бил неговия потенциал като изследовател и като практик в областта на образователния мениджмънт на макро и микро ниво (университет). 4. Заключение Предложените за рецензиране публикации и дългогодишната преподавателска дейност на доц. д-р Георги Апостолов дават основание те да бъдат оценени положително. Публикациите са по професионално направление 3.7. Администрация и управление / Социално управление (Управление на образованието и науката), което съответства са тематиката на обявения конкурс. Кандидатът има присъдена образователна и научна степен доктор, както и необходимия стаж като доцент в

5 ЮЗУ. Обемът на публикациите и учебната заетост отговарят на определените количествени и качествени изисквания. Кандидатът има качества на добросъвестен и целенасочен изследовател и опитен преподавател, съчетава успешно изследователската, учебно-преподавателската, управленска дейност в образованието. Всичко това ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури на доц. д-р Георги Апостолов да бъде присъдена академичната длъжност професор. София, Член на научното жури: г. (доц. д-р Евгения Пенкова)

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н Администрация и у

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н Администрация и у С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н. 3.7. Администрация и управление /Комуникация/, ДВ бр.76/19.09.2017 г. относно

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно