Fury 10 EC new.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Fury 10 EC new.doc"

Препис

1 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: гр./с. София Издание: 3 Дан Заменя издание: БУЛСТАТ Стр. (брой): 8 ФЮРИ 10 ЕК 1. Наименование на веществото/продукта и фирмата/предприятието: 1.1. Наименование на веществото / продукта Търговско наименование: ФЮРИ 10 ЕК 1.2. Употреба на веществото / продукта Инсектицид 1.3. Наименование и адрес на производител / вносител FMC CHEMICAL Boulevard de la Plaine, 9/ BRUXELLES BELGIQUE Тел: 32 (0) Факс: 32(0) Телефон за връзка в случай на спешност Телефон за спешни случаи: Състав на продукта 2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание Химическа група: пиретроиден пестицид на база Зета-циперметрин Опасни съставки: Зета-циперметрин % Разтворител нафта (петрол): 80.25% 2.2. Концентрация : 13,15% 2.3. Класификация на веществата Зета-циперметрин: Т; R23/25-Xi; R43-N; R50-53 Разтворител нафта (петрол): Канцерогенност категория 2; R45-Xn; 65 N; R Наименования и номера на веществата Зета-циперметрин: CAS: , EINECS: Разтворител нафта (петрол): CAS: ; EINECS: Описание на опасностите Вредни ефекти върху здравето на хората: Вреден при вдишване и поглъщане. Вреден: Може да доведе до увреждане на белите дробове при поглъщане. Дразнещ за кожата. Ефект върху околната среда: Токсичен за водните организми. Може да окаже дълготраен вреден ефект върху организмите във водния басейн. Опасни химични и физични свойства: Пожар и експлозия: Запалима течност. При горенето и термалното разпадане, може да се образуват токсични вторични 1

2 продукти. Екплозивни изпарения/ газови смеси могат да се формират при температура над 41 о С. 4. Мерки за оказване на първа помощ 4.1. При вдишване Преместете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е преустановено, направете изкуствено дишане Ако пострадалият не се чувства добре, потърсете лекарска помощ При контакт с кожата Незабавно свалете замърсените дрехи и измийте кожата със сапун и обилно количество вода. Потърсете лекарска помощ При контакт с очите Незабавно изплакнете с обилно количество вода, в продължение на най-малко 15 минути. Ако дразненето продължи, консултирайте се с очен лекар При поглъщане Изплакнете устата с вода. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Никога не давайте нещо през устата на човек изпаднал в безсъзнание. Незабавно потърсете лекарска помощ Съвети за лекаря 5. Мерки при гасене на пожар 5.1. Подходящи средства за гасене на пожар СО 2, пяна, прах 5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност Вода (продуктът е опасен за околната среда да не се разрежда) 5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/продукта и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове Да се изолира района на пожара. Да се евакуират страничните лица от района на пожара. Да се ограничи чрез диги разлива на течности от гасенето (препаратът е опасен за околната среда) Специални предпазни средства за пожарникарите Не се опитвайте да гасите пожара без подходящо предпазно облекло и оборудване. Да не се вдишват газове и дим. Предпазно оборудване за пожарникарите: дихателен апарат, пълно предпазно облекло Допълнителна информация 6. Мерки при аварийно изпускане 6.1. Лични предпазни мерки Да не се пристъпва към почистване без подходящо предпазно облекло и оборудване Мерки за опазване на околната среда Да не се допуска препаратът да се разлива и замърсява околната среда. Ограничете разлива чрез диги ( препаратът е опасен за околната среда) Средства за почистване 2

3 Поръсете разлетия препарат с подходящ незапалим абсорбиращ материал: пясък, почва. Съберете материала от почистването в отделен контейнер за по-късно унищожаване. Неутрализирайте останалият непочистен препарат с основен разтвор или спирт ( метанол, етанол или изопропанол) и след това измийте с вода и детегрент. Материалите от почистването да се унищожат в съответствие с местните разпоредби. 7. Работа с веществото/продукта и съхранение 7.1. Работа с веществото/продукта Технически мерки: Вентилация за ектракция на парите. Материали и оборудване подходящи за работа при експлозивни условия. Да се работи с само с уреди, които не образуват искри Съхранение Препоръчителни условия за съхранение: - в оригинални опаковки, плътно затворени и сухи - в хладни, сухи, добре винтилирани помещения - далеч от дирекна слънчева светлина - далеч от източници на топлина и огън - далеч от достъп на деца - отделно от храни, напитки и фуражи 8. Контрол на експозицията и лични предпазни средства 8.1. Граници на експозиция 1,2,4- триметилбензен: VME=100 мг/м 3 (20 ppm) Ксилен: VME=435 мг/м 3 (100 ppm) Ксилен: VLE= 650 мг/м 3 (150 ppm) Cumene: VME=245 мг/м 3 (50 ppm) Етил бензен: VME= 435 мг/м 3 (100 ppm) 8.2. Контрол на експозицията Инженерен контрол: да се осигури добра вентилация на работното място Контрол при експозиция в работна среда Инженерен контрол: да се осигури добра вентилация на работното място Защита на дихателните пътища В случай на недобра вентилация на работното място : дихателна маска със специфичен филтър одобрен за работа с пестициди Защита на ръцете Предпазни нитрилови или неопренови ръкавици Защита на очите Предпазни очила Защита на кожата и тялото При работа с големи количества от продукта: непромокаеми предпазни дрехи Хигиенни мерки: Да не се яде, пие и пуши по време на работа с препарата. След приключване на работа да се измие цялото тяло и косата. Работното облекло да се пере отделно от останалите дрехи Контрол на въздействието на веществото/продукта върху околната среда : - 3

4 9. Физични и химични свойства 9.1. Обща информация - Външен вид : кафява до кехлибарена течност - Агрегатно състояние : течност - Цвят на веществото/продукта : кафяв до кехлибарен - Форма, в която се доставя : кафява до кехлибарена течност емулсионен концентрат (ЕК) - Мирис : ароматна 9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда - рн : неприложимо - температури/температурни интервали, при които настъпват промени във физичното състояние: - пламна точка (твърдо вещество/газ) : 41 о С - запалимост (твърдо вещество/газ) : - температура на самовъзпламеняване : - експлозивни свойства : - окислителни свойства : - парно налягане : - относителна плътност : вода=1): 0,916 г/см 3 при 20 о С - разтворимост във вода : образува емулсия - разворимост в органични разтворители : - коефициент на разпределение n-октанол/вода : Log Pow: - вискозитет : - плътност на парите : - скорост на изпарение : 10. Стабилност и реактивоспособност Стабилен при нормална температура и при нормални условия на употреба Условия, които трябва да се избягват Вещества, които трябва да се избягват Силни окислители, азотни киселини, серни киселини Опасни продукти при разпадане При горене или при термално разграждане (пиролиза) се отделят въглеродни окиси (СО, СО 2 ), хлороводород, хлор, циановодород Опасна полимеризация 11. Токсикологична информация Остра токсичност: Вреден при вдишване. ЛС 50 инхал. (плъх) /4 ч./: 2,6 мг/л ЛД 50 дермална (заек): >2000 мг/кг Вреден при поглъщане. ЛД 50 орална (плъх): 403 мг/кг Вреден: може да доведе до увреждане на белите дробове при поглъщане (разтворителя). Симптоми на остро отравяне: Конвулсии, треперене, атаксия, алопеция, хрипове, затруднено дишане, нарушение на движенията, обилно слюноотделяне 4

5 Локални ефекти: Дразнещ за кожата 12. Информация за околната среда Екотоксичност Ефект върху водните организми: За продукта: Прододуктът е токсичен за водните организми. Може да окаже дълготраен неблогоприятен ефект върху организмите във водния басейн. Зета-циперметрин: Силно токсичен за водните организми. ЛС 50 (риби): 0,002-2,37 μг/л Подвижност Коефициент на разпространение октанол/вода: Зета-циперметрин: 5 (данните са получени по аналогия с Циперметрин) Устойчивост и разградимост Персистентност: Зета-циперметрин: ( данните са получени по аналогия с Циперметрин) Период на полуразпад в почвата: 4-56 дни Потенциал за биоакумулиране Биоконцентрация: Зета-циперметрин: 17 (данните са получени по аналогия с Циперметрин) Други нежелателни ефекти 13. Третиране на отпадъците На отпадъци от продукта: Да се унищожава в съответствие с местните изисквания. На празни опаковки: Празните опаковки да се измият с вода. Да се изхвърлят и унищожат в съответствие с местните изисквания. 14. Информация за транспортиране Наземен транспорт: Железници/пътища (RID/ADR): UN 3351 Клас: 6,1 Класификационен код: ТF2 Етикетиране: 6,1+3 Идентификационен номер за опасност: 63 Пакетажна група: ІІІ Транспорт по море (IMO/IMDG): UN 3351 Клас: 6,1 Етикетиране: 6,1+3 Пакетажна група: ІІІ Морски замърсител: да Въздушен траспорт (ICAO-IATA): UN 3351 Клас: 6,1 Допълнителен риск: 3 Етикетиране: 6,1+3 Пакетажна група: ІІІ 15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба Класификация 5

6 Символ: ВРЕДЕН (Xn); ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА (N) Xn -Вреден N опасен за околната среда Рискови фрази (R-фрази): R10 Запалим R20/22 Вреден при вдишване и при поглъщане R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане R38 Дразни кожата R51/53 Токсичен за водните организми, може да причини дълготрайни неблагприятни ефекти във водната среда. Съветите за безопасност (S-фрази): S2 Да се пази далече от достъп на деца S46 При поглъщане, да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни S29 Да не се изпуска в канализацията Допълнителни фрази: Следвайте указанията за употреба, за да се избегнат рисковете за хората и околната среда. Забележка: Горната информация се отнася за основните изисквания, специфично приложими за продукта описан в информационния лист. 16. Друга информация Фюри и FMC са регистрирани търговски марки на FMC Corporation, САЩ. 6

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

Plate Cleaner for Positive and Negative Plates (Bulgarian (BG)) KPG ISS SDS Europe Bulgaria

Plate Cleaner for Positive and Negative Plates (Bulgarian (BG)) KPG ISS SDS Europe Bulgaria Отговарянаизискваниятана 91/155/EEC 2001/58/EC ИНФОРМАЦИОНЕНЛИСТЗА БЕЗОПАСНОСТ 1. 258 Plate Cleaner for Positive and Negative Plates веществото/препаратаина фирмата/предприятието веществото/препарата продукта

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно