ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре"

Препис

1 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Реакцията на осапунване на етилацетат с натриева основа протича по уравнението: CH 3 COOC 2 H 5 + NOH CH 3 COON + C 2 H 5 OH с образуване на натриев ацетат и етилов алкохол. В разреден воден разтвор реакцията протича като бимолекулна и практически докрай. Скоростта й при дадена температура зависи от концентрацията на реагиращите вещества: d V = k( )( ) ( 1 ) d k скоростна константа на реакцията [mol. l -1.s -1.], - начална концентрация на NOH [mol/l] при започване на реакцията, начална концентрация на CH 3 COOC 2 H 5 [mol/l] при започване на реакцията, концентрация на продукта CH 3 COON на реакцията в момент oт началото [mol/l]. Чрез интегриране се стига до кинетичното уравнение за бимолекулна реакция: ln k( ) ln (2) Изменението на концентрацията х, а следователно и скоростната константа k могат да бъдат определени чрез измерване на 1

2 електропроводността, т.е. на съпротивлението R на разтвора. В процеса на реакцията електропроводността на разтвора ще се понижава поради: -понижаване на концентрацията на силно подвижния хидроксилен йон OH - -увеличаване на концентрацията на по-малко подвижния ацетатен йон СН 3 СОО - Ас -. Тъй като С + N = C - Ac = C - OH = х за специфичните електропроводности в различен момент време можем да запишем: при = : =, 1 N c N OH 1 при произволен момент : 1 AC AC OH 1 при =, =, 1 AC AC OH 1 Kато заместим изразените чрез електропроводността концентрации, и в уравнението ( 2 ), се получава: ln ln R 1 1 R ln k ln R 1 1 R Ac N където: е означение на отношението λ - подвижностите на йоните в реагиращата смес N OH ( 3 ) 2

3 специфична електропроводимост (или съпротивлението R ) на разтвора веднага след смесване на NOH и CH 3 COOC 2 H 5 специфична електропроводимост (или съпротивлението R ) в момент от началото на реакцията специфична електропроводимост (или съпротивлението R ) на разтвора при протекла докрай реакция. Скоростната константа k на реакцията се определя графично като се изследва промяната на специфична електропроводимост с времето. Задача: Да се определи скоростната константа k на реакцията на осапунване на етилацетат. Необходими уреди и материали: Мост за измерване на електропроводимост (съпротивления), електролизна клетка, разтвори на.5n NOH и.1n CH 3 COOC 2 H 5, бехерови чаши, мерителни цилиндри, епруветка. Начин на работа: 1. Измерват се специфичните електропроводимости на NOH и CH 3 COOC 2 H 5. Преди всяко измерване клетката се измива добре с дестилирана вода. Сравняват се стойностите на на двата изходни разтвора. 2. Епруветката се измива с дестилирана вода и се подсушава с филтърна хартия. Отмерват се 2 ml NOH и 14 ml CH 3 COOC 2 H 5, които се наливат в епруветката като се отчита момента на смесването и веднага се измерва o, което отговаря на = min. 3

4 3. Измерва се специфичната електропроводимост на реагиращата смес в определено време от началото на реакцията: 3 min. 5 min. 7 min. 1 min. 15 min. 2 min. 3 min. 4 min. По време на процеса, преди всяко отчитане разтвора внимателно се разбърква с помощта на самата клетка. Счита се, че за 4 min реакцията е протекла докрай. Последната измерена стойност е. Обработка на експерименталните резултати: 1. Изчисляват се началните концентрации на 2 ml NOH и на 14 ml CH 3 COOC 2 H 5 в общата смес. AC - формула: 2. Изчисляват се стойностите на подвижностите N +, OH -, за температурата, при която протича реакцията по следната O 1 T C за различните йони [ -1 cм 2 г.екв. -1 ] и при Т = 18С са: + N = 42.6 = OH = 174. =.18 - AC = 35. = Пресмята се отношението Ac N N OH =. 4. Пресмятат се необходимите величини съгласно (3) и заедно с измерените стойности се нанасят в таблица:, [min], [ ] o / 1 lna K / 1 A 4

5 5. Уравнение (3) се представя графично. От отреза на получената права се определя ln, оттам концентрацията на естера. От наклона на правата се определя стойността на k( ) и чрез заместване на и се намира скоростната константа k в [l/g.eqw.min]. 5

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и обратната реакция са равни, а съставът на системата не

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещест

Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещест Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещество се измерва в региона от 200 до 900 nm. За коя да

Подробно

9 клас

9 клас H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Областен кръг, 10 февруари 019 г. Учебно съдържание X - XII клас Примерни решения и оценка на задачите Важно за проверителите!

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи УКЗНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия II - 13.6.15 г. за учебната 15/16 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Задачите са от материала по обща, неорганична и органична химия според учебниците

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

КСК'14

КСК'14 УКАЗАНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия - предварителен изпит - 6.4.15 г. за учебната 15/16 г. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ9 Задачите са от материала по обща, неорганична и органична

Подробно

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc 2 Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК (общ колектор) и с ОД (общ дрейн) за средни честоти и в широка честотна област Цел на упражнението: 1 Да се изследват теоретично и експериментално основните

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.: , факс: , e-m

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.: , факс: , e-m МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

Подробно

Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор

Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор Име Факултет Дата ТУ-София ФЕТТ, катедра Електронна техника Полупроводникови елементи фак. група 1 Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор З А Д А Н И Е: I. Въпроси за предварителна

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. E E ot kin 0 0 0 Нека да докажем, че от 0 следва: 0, 0, 0 0 0 ) ( )

Подробно

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc Изследване на фазово затворени вериги (PLL). Приложения Блокова схема Принципът на работа на фазово затворени вериги е даден на фиг.. фиг. Сигналът от входния генератор и изходният сигнал на ГУН (VCO)

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли Кинетика на преориентация на F центрове, при осветяване с неполяризирана F светлина Димитър Попов, Йордан Димов Reorienaion Kineics Of F Ceners In KCL:Na Obained Under Illuminaion Wih Unpolarized F Lighs:

Подробно

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят

Подробно

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте МОДЕЛИРАНЕ С ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ WEST НА БИОХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО НА СПСОВ КУБРАТОВО. СИМУЛАЦИИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЖИМИ И СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ инж. И. Давидов, доц. д-р инж. И.

Подробно

КСК'17

КСК'17 енергия Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ II (15.06.2019) 1 Коя комбинация от квантови числа е възможна? а) n = 4, l = 4, m = -3 б) n = 4, l = 1, m = 2 в) n = 3, l = -2, m = 2 г) n = 2, l = 1, m = -1 д) n = 1, l = 2,

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости ТЕМА 9: ПЪРВИ ПРИНЦИП НА ТЕРМОДИНАМИКАТА. АДИАБАТЕН ПРОЦЕС. Термодинамична система Термодинамиката е наука за движението на топлината и неговото влияние върху свойствата на телата. Тя не отчита строежа

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензи

XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензи XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензиран ВВ в началния участък до излизане на вълната на

Подробно

Видове сили в механиката

Видове сили в механиката 3. ПЪРВИ ПРИНЦИП НА ТЕРМОДИНАМИКАТА. РАБОТА ПРИ ИЗОПРОЦЕСИ. АДИАБАТНИ ПРОЦЕСИ. Нулев принцип на термодинамиката. Термодинамиката е пример за аксиоматично изградена наука. Нейните изводи се основават на

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи Въпроси ВАРИАНТ II ТЕСТ 1 Коя от посочените електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; д) 1s 2 1p 2 2p 6 3s 2 б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; г) 1s 2 2s 2 2p 5 2d 2 ; 2 В молекулата

Подробно

BULGARIAN PARTICIPATION IN THE SPS AND PS EXPERIMENTS

BULGARIAN PARTICIPATION IN THE SPS AND PS EXPERIMENTS Молекулно-динамични симулации в различни термодинамични ансамбли Каноничен ансамбъл като Ако малката система е състои от една частица Брой на клетките във фазовото пространство, където може да се намира

Подробно

Семинар Класификация по разстоянието до центроидите на извадката Задача От лекциите по Аналитична геометрия си припомнете уравнението за равнина в три

Семинар Класификация по разстоянието до центроидите на извадката Задача От лекциите по Аналитична геометрия си припомнете уравнението за равнина в три Семинар Класификация по разстоянието до центроидите на извадката От лекциите по Аналитична геометрия си припомнете уравнението за равнина в тримерното пространство. Обобщете уравнението за случая на N-мерно

Подробно

КСК'14

КСК'14 Въпроси ХИМИЯ I (26 април 2015 год.) ТЕСТ 1 Коя от следните електронни формули е правилно записана за атом на химичен елемент? а) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 2 ; в) 1s 2 1p 6 2s 3 2p 6 ; д) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p

Подробно

Microsoft Word - ?????? 7.doc

Microsoft Word - ?????? 7.doc Лекция VII Газов Взрив 1. Особености при взрива на газови смеси. Газовият взрив често съпровожда аварийните изхвърляния на горящи газове или пари в атмосферата, които водят до образуването на облаци от

Подробно

Задача 1. Топче M с маса m = 0,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва дв

Задача 1. Топче M с маса m = 0,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва дв Задача 1. Топче M с маса m =,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва движението си от положението A със скорост v A, с големина

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

Presentation Title Here

Presentation Title Here ИЗСЛЕВАНИЯ ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА СТЕННИ РЕАКЦИИ ЗА ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВОБОДЕН АКТИВЕН ХЛОР В СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Радослав Тонев radoslaw_tonew@abv.bg катедра Водоснабдяане, Канализация и Пречистване на Водите,

Подробно

Microsoft PowerPoint - lecture 1_8.ppt

Microsoft PowerPoint - lecture 1_8.ppt Фармакокинетика първа лекция Въведение фармакодинамика фармакокинетика φάρµακο лекарство κίνηση движение Фармакокинетикатаизучаваиописва количествено движението и съдбата на лекарството в организма. Основател:

Подробно