1

Размер: px
Започни от страница:

Download "1"

Препис

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: Ceresit CT 84 Express Ревизия: Дата на отпечатване: Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието Търговско наименование: Ceresit CT 84 Express Предназначение: Еднокомпонентна полиуретанова пяна-лепило с нисък коефициент на разширение за фиксиране на топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен (EPS) Наименование на фирмата: 1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, ет.2 Тел.:(02) Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист): Отдел Проучване и развитие, Тел. (02) Телефони в случаи на спешност: (02) или между 9.00 ч и ч от понеделник до петък 150 (Бърза помощ) или (02) (Клиника по токсикология при МБАЛСМ Пирогов ) 2. Състав / информация за съставните вещества Описание на продукта: Полиуретанова пяна-лепило Декларация за съставките: CAS номер или друг код Наименование на веществото Концентрация Символ на опасност, R- фрази и други данни за съставката Изомери и хомолози на дифенилметандиизоцианат, 25-35% Xn: R: 20-36/37/38-42/ / Пропан/изобутан 5-15% F+: R: Диметилетер 2-10% F+: R: Описание на опасностите Обща характеристика: ВНИМАНИЕ! Запалим газ! Флаконът е под налягане и температурата на съхранение не трябва да надвишава +50 C. Пяната е със силно изразени лепилни свойства и залепва към кожата и други повърхности.

2 Ceresit CT 84 Express Стр. 2 от 7 Последици от прекомерна експозиция: - при контакт с очите: Може да раздразни очите. При контакт може да предизвика сериозни физически увреждания. - при контакт с кожата: Може да предизвика сенсибилизация, зачервяване и оток. - при вдишване: Парите могат да раздразнят носа и горните дихателни пътища. - при поглъщане: Може да предизвика дразнене на лигавицата на устата и на храносмилателния тракт. Болестни състояния, които могат да се усложнят при контакт с продукта: Няма известни. 4. Мерки за оказване на първа помощ Обща информация: В случай на ефекти върху здравето, да се потърси медицинска помощ. При вдишване: При затруднено дишане пострадалият да се отстрани от източника на парите и да се изведе на чист въздух. Трябва да му бъдат приложени мерки за възстановяване на дишането, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ. При контакт с кожата: Пяната да се отстрани от кожата с помощта на кърпа и да се свали замърсеното облекло. За отстраняване на невтвърдената пяна от дрехите и от други повърхности може да се използва мек разтворител например ацетон (да се избягва контакт с очите). Втвърдената пяна може да се отстрани механично чрез продължително измиване със сапун и вода. Ако настъпи дразнене, да се използва мазен крем за успокояване на кожата. При продължителни симптоми да се потърси медицинска помощ. При контакт с очите: Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода. Незабавно да се потърси медицинска помощ от офталмолог. При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане! Ако пострадалият е замаян или в безсъзнание, да не му се дава нищо през устата. Пациентът да се държи затоплен, да се постави легнал на лявата страна, с главата на ниско. Незабавно да се потърси медицинска помощ! Забележка: Продължителен контакт с кожата може да предизвика дерматити или екзема. Не е включен в списъка на канцерогенните вещества. 5. Мерки при гасене на пожар Подходящи средства за гасене на пожар: Въглероден диоксид, суха химична пяна, обикновена пяна, водна струя в големи количества (контактът с малки количества вода води до образуването на въглероден диоксид). Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност: Няма известни. Специфични опасности: Парите са по-тежки от въздуха и могат да се придвижват по пода или да бъдат увлечени от вентилационната система и запалени от източници на искри далеч от мястото на работа с продукта. Специални предпазни средства за пожарникарите: Маска за лицето или други защитни средства за дихателните пътища и химически устойчиво защитно облекло. Други инструкции: Много силно запалими и кондензиращи газове, които образуват взривоопасни смеси с въздуха. ВНИМАНИЕ! Отделяните газове падат надолу (плътността на газа е 2 пъти по-висока от тази на въздуха).

3 Ceresit CT 84 Express Стр. 3 от 7 Втвърдената пяна е органично вещество и гори при висока температура, наличие на кислород и източник на искри. 6. Мерки при аварийно изпускане Лични предпазни мерки: Да се използват защитни ръкавици, работно облекло и очила. Да се осигури добра вентилация на работното място. Препоръчително е носенето на предпазна маска за лицето. Пушенето е забранено! Да се избягва образуването на искри! Мерки за опазване на околната среда: Да се предотвратява попадането на продукта във водни басейни и канали. Празните опаковки да се унищожават като опаковки под налягане. Пълните флакони се предават на специализирани служби за обезвреждане на опасни отпадъци. Начини за почистване: Невтвърдената пяна е много лепкава, затова внимателно отстранете основната част чрез изстъргване и незабавно отстранете остатъка с парцал и разтворител например ацетон. След втвърдяване на пяната, тя може да бъде отстранена само по механичен път чрез изстъргване, полиране и т.н. Други: Взривоопасност 7. Работа с препарата и съхранение Работа с препарата: Да се работи като със запалими течности. Да се осигури добра вентилация. Пушенето е забранено. Опаковката е под налягане. Да не се изгарят или пробива флаконът! Съхранение: Да се съхранява като запалимите течности, отделно от окислители, гума, пластмаси, алуминий, леки метали. Складовото помещение да е оборудвано със сензори за топлина и дим. Да се осигури добра вентилация на нивото на пода. Идеалната температура на съхранение е между +15 и +26 С. Да се предпазва от замръзване. Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство. 8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства Гранични стойности за въздуха на работната среда: Опасно замърсяване на въздуха не може да се достигне или ще се достигне много бавно в резултат на изпарение на това вещество при 20 С, но при пулверизирането му това става бързо. HTP стойности: 0,035 mg NCO/m3 (15 мин.) Защита на дихателните пътища: В недобре вентилирани помещения трябва да се носи респираторна маска. При продължителна работа трябва да се носи респиратор с въздух под налягане или със свеж въздух. Защита на ръцете: Защитни ръкавици. Защита на очите: Защитни очила.

4 Ceresit CT 84 Express Стр. 4 от 7 Защита на кожата: Защитно облекло. 9. Физични и химични свойства Агрегатно състояние, цвят и мирис: Тъмнокафява течност във флакон под налягане. При контакт с въздуха придобива вида на бяла или белезникава пяна и увеличава обема си. ph: Слабо алкално. Температура на възпламеняване: Под -20 С (на базата на пропан/бутан). Запалимост (твърдо/газ): Много силно запалим. Самовъзпламеняване: Над 400 С. Парно налягане: След изпускане от опаковката парният натиск е много нисък (не е определян). Относителна плътност: Приблизително 1,2 (вода = 1) Разтворимост във вода: Неразтворимо вещество, реагира бавно с водата по време на втвърдяването; освобождава незначително количество СО 2 Друга информация: Освободеният газ пада надолу, плътността на газа е два пъти по-висока от тази на въздуха. 10. Стабилност и реактивност Условия, които трябва да се избягват: Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение. Да се избягват температури над +50 о С и удар при изпускане. Да се избягват: топлина, пламък, искри. Материали, които трябва да се избягват: Реагира силно с вещества, които имат активни водородни атоми, включително и с водата. Опасни продукти при разпадане: Няма известни. 11. Токсикологична информация Дразнещи и корозивни свойства: Дразни очите. Сенсибилизация: Продължителен контакт с кожата може да предизвика алергични реакции. При вдишване: Вдишването на пари дразни лигавиците на дихателните пътища, предизвиква кашлица, затруднено дишане и главоболие. Симптомите могат да се проявят известно време след контакта. Високи концентрации могат

5 Ceresit CT 84 Express Стр. 5 от 7 да доведат до задушаване. Друга информация: Напълно втвърдената пяна (след най-малко 24 часа) не е токсична и не притежава дразнещи свойства. 12. Информация за околната среда Токсичност: Биоразграждане: Няма. Химично разграждане: Няма. Биоакумулация: Няма. 13. Третиране на отпадъците Пълните опаковки се предават на специализирани служби за обезвреждане на опасни отпадъци. Празните опаковки да се освободят от налягането, да се пресоват и да се транспортират до местата, определени за отпадъци. Обезвреждайте втвърдената пяна като пластмасов отпадък. 14. Информация за транспортиране Номер по списъка на ООН: Група на опаковане: Ограничено количество. Сухопътен транспорт: Клас на транспортиране: 2 Код на класификация: 5F Наименование съгласно товарителницата: Ceresit CT84 Express Морски транспорт: IMDG КОД: 2 Точно техническо наименование: Аерозоли, ограничено количество Въздушен транспорт: ICAO/IATA: 2,1 Точно техническо наименование: Аерозоли, запалими Друга информация: инструкция за опаковане Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетиране) Символи за опасност: F+: Изключително запалим Xn: Вреден

6 Ceresit CT 84 Express Стр. 6 от 7 Източници на опасност: Изомери и хомолози на дифенилметандиизоцианат, пропан/изобутан R-фрази: R12 Изключително запалим. R20 Вреден при вдишване. R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата. R42/43 Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата. S-фрази: S2 Да се пази далече от достъп на деца. S23 Да не се вдишва газът/ парите/ аерозолът. S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът. Специални разпоредби за определени препарати: Флакон под налягане. Да се пази от директна слънчева светлина и да не се излага на температури над +50 C. Да не се пробива или изгаря, дори след употреба. Пяната да не се впръсква срещу открит пламък или запалим материал. Да се пази далеч от източници на искри да не се пуши в близост. Съдържа изоцианати виж информацията от производителя. Национални разпоредби: Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на: Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от г., с по-късни изменения) Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Oбн. ДВ, бр. 5 от г., с по-късни изменения) Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671) Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86) Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62) Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112) Наредба на министъра на труда и социалната политика от г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от г.) Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС 161 от г., обн. ДВ, бр. 63 от г., в сила от г.) Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г. Наредба 3 от г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от г., в сила от г.). Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от г. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/ г.) Наредба 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от г.) 16. Друга информация Предназначение: За лепене на изолационни плоскости от полистирен върху фасадни стени при топлоизолиране на сгради. Употреба: Преди употреба флаконът трябва да е темпериран до стайна температура. Преди употреба опаковката трябва да бъде разклатена добре в продължение на няколко секунди. Предпазната капачка на вентила се отстранява и флаконът се завива плътно към пистолета в изправено положение. Ceresit CT 84 се нанася при обърнат с дъното нагоре флакон. Количеството на пулверизираната пяна се регулира чрез натискане

7 Ceresit CT 84 Express Стр. 7 от 7 на пусковия механизъм на пистолета. Пяната е с високо разширение и увеличава обема си до 50%. Излишното количество пяна се отрязва с нож след нейното втвърдяване. Втвърдената пяна да се пази от пряка слънчева светлина. Минималната температура на работа е -10 С. Внимание: Да не се съхранява при температура над + 50 C. Да се съхранява далеч от източници на запалване. Да не се пуши по време на работа. Работното помещение трябва да е добра проветрено. Да се елиминира възможността от възникване на искри. Допълнителна информация: Настоящият информационен лист за безопасност трябва да се използва заедно с техническите данни и не ги заменя. Предоставената информация се базира на нашите познания за продукта до момента на публикуването. Тя е представена добросъвестно. Обръща се внимание на потребителя, че при използване на продукта за цели, различни от предназначението му, е възможно да възникнат рискове. Тази информация не освобождава потребителя от необходимостта да познава и прилага всички предписания, валидни за неговата дейност. Единствено негова отговорност е осигуряването на всички предпазни мерки, които са необходими при работа с този продукт. Целта на представянето на задължителните предписания е да бъде подпомогнат потребителят да изпълни тези задължения, отнасящи се за работа с опасни продукти. Информацията не е изчерпателна. Тя не освобождава потребителя от задължението да спазва законовите разпоредби, които са различни от споменатите и които се отнасят до използването и съхранението на този продукт. Това е изцяло негова отговорност..

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

MSDS_Tytan_Professional_Foams_BG

MSDS_Tytan_Professional_Foams_BG Стр.: 1 от 6 ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА Продукт: 1K полиуретанови пяни клас O 2 1. Идентификация на фирмата и продукта Тип на продукта: Монтажна полиуретанова пяна клас O2 Полиуретанова пистолетна

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно