I

Размер: px
Започни от страница:

Download "I"

Препис

1 До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от г., член на Научно жури, определено с 1160/ г. на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД на УНСС за състав на научно жури върху дисертация на докторант Свилен Христов Колев, на тема Неконвенционалната парична политика на водещите централни банки състояние и ефекти, включително и за България. Научната специалност на докторанта е Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (направление Международни финанси ) в редовна форма на обучение. Научен ръководител на докторанта е Доц. д-р Силвия Трифонова, катедра Финанси към Финансово-счетоводен факултет на УНСС. Уважаеми членове на катедра Финанси, Темата на дисертационния труд на докторант Свилен Христов Колев е Неконвенционалната парична политика на водещите централни банки състояние и ефекти, включително и за България. Настоящето становище е разработено в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ - ППЗРАСРБ и Правилника за учебната дейност в УНСС част трета Доктор. 1. Информация за дисертанта Докт. Свилен Христов Колев придобива бакалавърска и магистърска степени в спец. Финанси на УНСС. Обучението като докторант се извършва в редовна форма в докторска програма към катедра Финанси при Финансово-счетоводен факултет на УНСС по научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка /Международни финанси/, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 495/ г. Срокът на докторантурата е удължен с една година, считано от г., а ход за

2 централни банки състояние и ефекти, включително и за България 2 защита е даден с решения на КС на катедра Финанси (Протокол 9/ г.) и ФС на Финансово-счетоводен факултет (Протокол ФС- 06/ г.). Научен ръководител е доц. д-р Силвия Трифонова. 2. Общо представяне на дисертационния труд Настоящето становище е изготвена съобразно примерна структура на рецензия за придобиване на ОНС Доктор в УНСС. То отговаря на нормативните изисквания на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България и приложимата в УНСС вътрешна регулаторна уредба. Представената за научна оценка дисертация изследва неконвенционалната парична политика на водещите ЦБ. Разработката е в обем от 253 стандартни страници и включва съдържание, увод, три глави, заключение, както и библиография с 265 източници. Във въведението е обоснована актуалността на изследвания проблем, обоснована е дисертабилността му. В първа глава е изследвана концептуалната рамка на неконвенционалната парична политика на централните банки. Във втора глава авторът развива критичен анализ на трансмисията, рисковете и алтернативите за изход от неконвенционалната парична политика на централните банки. В трета глава се изследват ефекти на неконвенционалната парична политика на ЕЦБ за България като е приложен анализ в две насоки: (1) Канали за въздействие на неконвенционалната парична политика на ЕЦБ върху България; (2) Иконометрично изследване за ефектите на неконвенционалната парична политика на ЕЦБ върху банковия сектор в България. В заключението са обобщени основните изводи от дисертационния труд и са представени проблемни области за бъдещи изследвания. Обектът на изследване в дисертацията е неконвенционалната парична политика на водещите централни банки ЕЦБ, Федералния резерв на САЩ, АЦБ и ЯЦБ. Предметът на изследване е състоянието и ефектите от неконвенционалната парична политика на ЕЦБ с акцент влиянието й върху банковия сектор в България. Основната теза на изследването е неконвенционалната парична политика на ЕЦБ въздейства не само върху държавите членки на еврозоната, но се разпространява и върху страните членки на ЕС, които са извън еврозоната, сред които е и България. Влиянието е чрез провежданите количествени улеснения и поддържането на нулеви и отрицателни

3 централни банки състояние и ефекти, включително и за България 3 номинални лихвени проценти, част от които с различна степен на въздействие. Влиянието върху банковия сектор в България е по линия на трансмисионния канал на банковия кредит, канала на очакванията и канала на лихвените проценти. Целта на дисертационния труд е да представи цялостно изследване на неконвенционалната парична политика на централните банки и нейните ефекти, с акцент върху България. Формулирани са десет научни задачи. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Поставените в дисертацията задачи оценявам като постигнати и решени. Формулираните и научно изведени в дисертацията резултати потвърждават наличието на докторант, който прилага иконометрично коректна методология за анализ и изследване. 4. Оценка на формулираните приноси и постигнати теоретични, теоретико-приложни и емпирични резултати В разработката се извеждат следните приноси: 1. Обогатяване на съществуващата литература чрез установените ефекти от неконвенционалната парична политика на водещите централни банки в света и в частност на ЕЦБ. 2. Систематизирани са и критично анализирани същностните характеристики, целите и инструментите на неконвенционалната парична политика на водещите централни банки. 3. Идентифициран е трансмисионният механизъм при неконвенционална парична политика и той е подложен на критичен анализ, включително чрез дефиниране на области, представляващи рискове от прилагането на нестандартни мерки на паричната политика и изхода от тях. 4. Установени са трансмисионните канали на влияние и ефектите от неконвенционалната парична политика на ЕЦБ върху банковия сектор на България и тези ефекти са оценени и моделирани с помощта на разработени векторни модели с корекция на грешката. 5. Формулирани са препоръки с практическа насоченост във връзка с провеждането на неконвенционалната парична политика и изхода от нея. Оценката на установените научни приноси е положителна. Потвърждават се наличието на прецизно изграден и вещо направляван от научния си ръководител докторант.

4 централни банки състояние и ефекти, включително и за България 4 5. Оценка на публикациите по дисертацията По дисертацията са представени четири публикации. Има и впечатляващ списък с участия в научни форуми, както и персонални научни награди. Публикациите потвърждават постигането на необходимото ниво на публичност! 6. Оценка на автореферата Авторефератът от 49 стр. отговаря на изискванията за систематизирано изложение на основните достижения в дисертационния труд. В него систематично са представени всички основни аспекти от дисертационни труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Нормализирането на паричната политика, изразяваща се основно в прекратяването на програмите за закупуване на активи и повишаването на лихвените проценти, трябва да се съобрази с макроикономическите условия и състоянието на финансовия сектор, като се избягват дефинираните посериозни рискове. Към настоящия момент ефектите от нестандартните мерки са напълно изчерпани, а структурните реформи продължават да са необходими и незавършени. Това не е ли доказателство за липса на стратегия за изход от неконвенционална парична политика, което предвещава дълъг и мъчителен преходен период, а вероятно и нова криза? С други думи, вместо решение на кризата неконвенционалната парична политика не предлага ли единствено времево отлагане? 8. Заключение На базата на проучването на дисертационния труд, в съответствие с чл.8(3) от Закона за развитие на научния състав в Република България, могат да се направят следните изводи: 1. Представеният дисертационен труд показва, че дисертантът притежава задълбочени теоретични знания по научната специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка и висок капацитет за провеждане на качествени научни изследвания. 2. Получените анализи и резултати, могат да бъдат използвани в решения на стопански субекти, свързани с трансмисионните канали на влияние и ефектите от неконвенционалната парична политика на ЕЦБ върху банковия сектор на България.

5 централни банки състояние и ефекти, включително и за България 5 3. Авторефератът коректно и точно отразява съдържанието на дисертационния труд. В заключение, като се има предвид много доброто познаване на теорията и практиката в изследваната област, както и оригиналните аналитични резултати, които се съдържат в представения дисертационен труд, предлагам научното жури да присъди на докторант Свилен Христов Колев образователната и научна степен доктор по научната специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка г... Свищов /Доц. д-р Стоян Проданов/

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Петър Чобанов Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Петър Чобанов   Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Петър Чобанов e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО София 1700, Студентски град Христо Ботев, бул. 8-ми декември С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд н

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО София 1700, Студентски град Христо Ботев, бул. 8-ми декември С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд н УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО София 1700, Студентски град Христо Ботев, бул. 8-ми декември С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд на тема: Неконвенционалната парична политика на водещите

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготв

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготв РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготвен от докторант Ивайла Димитрова Димитрова Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

^ С-А."Д.Л. Hejiq/fe" - С винт в До катедра Финанси и кредит" СА Д. А. Ценов" - Свищов СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд на тема: Финансово управлени

^ С-А.Д.Л. Hejiq/fe - С винт в До катедра Финанси и кредит СА Д. А. Ценов - Свищов СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд на тема: Финансово управлени ^ С-А."Д.Л. Hejiq/fe" - С винт в До катедра Финанси и кредит" СА Д. А. Ценов" - Свищов СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд на тема: Финансово управление на човешките ресурси в публичната администрация"

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно