ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури {SEC(2018) 226 final} - {SWD(2018) 175 final} - {SWD(2018) 176 final} BG BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ Приложенията към Директива 2008/96/ЕО се изменят, както следва: (1) в Приложение I заглавието се заменя със следното: ПРИЛОЖЕНИЕ I ЕЛЕМЕНТИ НА ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ; (2) Приложение II се изменя, както следва: а) заглавието се заменя със следното: ПРИЛОЖЕНИЕ II ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ, б) в раздел 1 се добавя следната буква н): н) мерки за уязвими ползватели на пътя: i) мерки за пешеходци, ii) iii) мерки за велосипедисти, мерки за ползватели на двуколесни моторни превозни средства. ; в) в раздел 2 буква з) се заменя със следното: з) мерки за уязвими ползватели на пътя: i) мерки за пешеходци, ii) мерки за велосипедисти, iii) мерки за ползватели на двуколесни моторни превозни средства; ; (3) Добавя се следното Приложение IIa: ПРИЛОЖЕНИЕ IIа ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСПЕКЦИИТЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ 1. Трасе на пътя и напречни профили а) видимост и разстояния за видимост; б) ограничение на скоростта и скоростно зониране; в) лесно за разграничаване трасе (т.е. четимост на трасето от страна на водачите); г) достъп до съседни имоти и проекти; д) достъп на превозни средства за спешна помощ и служебни превозни средства; е) поддържане на мостове и дренажни тръби; ж) крайпътно оформление (банкети, ръб на платното, изкопи и насипи). 2. Кръстовища и пътни възли: а) целесъобразност на вида кръстовище/пътен възел; б) геометрия на разположението на кръстовище/пътен възел; в) видимост и яснота (възприемане) на кръстовищата; BG 2 BG

3 г) видимост по кръстовището; д) разположение на допълнителни платна на кръстовища; е) контролиране на трафика в кръстовището (напр. със знаци стоп, пътна сигнализация и т.н.); ж) наличието на възможности за пресичане на пешеходци. 3. Мерки за уязвими ползватели на пътя: а) мерки за пешеходци; б) мерки за велосипедисти; в) мерки за ползватели на двуколесни моторни превозни средства; г) обществен транспорт и инфраструктура; д) пътни/железопътни прелези. 4. Осветеност, знаци и маркировка: а) съгласувани пътни знаци, които не възпрепятстват видимостта; б) яснота на пътните знаци (позиция, размер, цвят); в) стълбове, използвани за сигнализация; г) съгласувана пътна маркировка и разделителни линии; д) яснота на пътната маркировка (позиция, измерения и светлоотразяване при сухи и влажни условия) е) подходящ контраст на пътната маркировка; ж) осветеност на осветяваните пътища и пътни възли; з) подходящи крайпътни съоръжения. 5. Пътна сигнализация: а) експлоатация; б) видимост. 6. Обекти, спокойни зони и системи от пътни ограничители: а) крайпътна среда включително растителност; б) крайпътни опасности и разстояние от края на пътното платно; в) удобно за ползвателя приспособяване на системите от пътни ограничители (централни разделителни полоси и мантинели за предотвратяване на опасностите за уязвими ползватели); г) краища на мантинели; д) подходящи системи от пътни ограничители по мостове и дренажни тръби. е) ограждения (по пътища с ограничен достъп). BG 3 BG

4 7. Настилка: а) дефекти на настилката; б) съпротивление на хлъзгане; в) насипни материали/ чакъл/ камъни; г) образуване на локви, отводняване. 8. Други въпроси: а) мерки за безопасни зони за паркиране и зони за отдих; б) мерки за водачи на тежкотоварни превозни средства; в) заслепяване от фарове; г) пътни работи д) необезопасени крайпътни дейности; е) подходяща информация в интелигентните транспортни системи (напр. променливи съобщителни знаци) ж) дива природа и животни; з) предупреждения за зони на училища (ако е приложимо). ; (4) Приложение III се заменя със следното: Приложение III ЕЛЕМЕНТИ НА ОЦЕНКИТЕ НА ПЪТ ОТ ПЪТНАТА МРЕЖА 1. Общи положения а) вид на пътя по отношение на вида и размера на регионите/градовете, които свързва; б) дължина на пътната отсечка; в) вид на района (селски, градски); г) земеползване (образователни, търговски, промишлени и производствени, жилищни, животновъдни и земеделски, по-слабо развити райони); д) гъстота на точки за достъп в имоти. е) наличието на локални платна (напр. за достъп до магазини); ж) наличието на пътни работи; з) наличието на паркинг. 2. Обеми на трафика: а) обеми на трафика; б) наблюдавани обеми на мотоциклетисти; в) наблюдавани обеми на пешеходци от двете страни, като се отбелязват преминаващите и пресичащите; BG 4 BG

5 г) наблюдавани обеми на велосипедисти; д) наблюдавани обеми на тежкотоварни автомобили; е) изчислен пешеходен поток, определян от функциите на използване на съседни земи; ж) изчислен велосипеден поток, определян от функциите на използване на съседни земи; 3. Данни за произшествия: а) Брой и място на смъртни случаи по групи ползватели на пътя б) Брой и място на сериозни наранявания по групи ползватели на пътя 4. Оперативни характеристики: а) ограничение на скоростта (общо, за мотоциклетисти; за камиони); б) оперативна скорост (85-и процентил); в) управление на скоростта и/или успокояване на трафика; г) наличието на устройства за интелигентни транспортни системи: предупреждения за натоварено движение, променливи предупредителни знаци; д) предупреждение за зона на училище; е) наличието на патрул за безопасно пресичане край училищата в препоръчани периоди. 5. Геометрични характеристики: а) характеристики на напречните профили (брой, вид и ширина на платната, оформление и материал на банкетите на централната разделителна ивица, велосипедни алеи, пешеходни пътеки и т.н.), включително тяхната уязвимост; б) хоризонтална кривина; в) наклон и вертикална проекция; г) видимост и разстояния за видимост. 6. Обекти, спокойни зони и системи от пътни ограничители: а) крайпътна среда и спокойни зони; б) фиксирани препятствия край пътя (напр. светлинни стълбове, дървета и др.); в) разстояние на препятствията от пътя; г) гъстота на препятствията; д) предупредителни релефни ивици; е) системи от пътни ограничители. BG 5 BG

6 7. Кръстовища: а) тип на кръстовището и брой разклонения (като се отбелязва по-конкретно вида на контрола и наличието на защитени завои); б) наличието на раздвояване; в) качество на кръстовищата; г) обем на трафика на кръстовището; д) наличието на железопътен прелез. 8. Поддръжка: а) дефекти на настилката; б) съпротивление на хлъзгане на настилката; в) състояние на банкетите (включително растителност); г) състояние на знаците, маркировката и разделителните линии; д) състояние на системите от пътни ограничители. 9. Съоръжения за уязвими ползватели на пътя: а) пешеходни пътеки (повърхностно пресичане и пресечки, свързващи различни нива); б) предпазни огради за пешеходци; в) наличието на тротоар или отделено съоръжение; г) велосипедни съоръжения; д) качество на пешеходните пътеки във връзка с видимостта и обозначаването на съоръжението; е) съоръжения за пресичане на пешеходци на входното разклонение на второстепенен път, който осигурява връзка с мрежа. (5) В приложение IV, точка 1 се заменя със следния текст: 1. възможно най-точно място на произшествието, включително координати според ГНСС;. BG 6 BG

Slide 1

Slide 1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ 1. Познания за пътя - в България пътната мрежа обхваща приблизително 37500 км пътища. Пътищата от тази мрежа са километрирани и имат номера. Тези, които са част от международна

Подробно

TA

TA 28.3.2019 A8-0008/ 001-065 ИЗМЕНЕНИЯ 001-065 внесени от Комисията по транспорт и туризъм Доклад Даниела Аюто Управление на безопасността на пътните инфраструктури A8-0008/2019 (COM(2018)0274 C8-0196/2018

Подробно

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012-2020Г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 1. Повишаване на информираността на обществото, родителите,

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 73 от 21.08.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004

Подробно

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Целе Враца, 6 юли, 2011 БЪДЕЩИ МЕРКИ ВИЗИЯ (1) През 2030 град Целе ще се превърне в един от найекологичните и благоприятни за живот градове в Словения с ефективна система за градска логистика и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Лаборатория за градски дизайн Сдружение Велоеволюция и Паркиране на велосипеди Представят: 24.03.2014 г., София, България Основни характеристики Размер на велосипеда Различни ползватели Различни ползватели

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., в сила от 01.09.1999 г.; изм. бр. 1 от 04.01.2000 г.; изм. и доп. бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; бр. 76 от 06.08.2002

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Обсъждане на проект за Техническа спецификация за проектиране и изпълнение на интелигентни транспортни системи на пътната мрежа инж. Асен Антов Изпълнителен директор БАИТС, 17.09.2014 Статут и задачи на

Подробно

Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на те

Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на те Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на тема БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА гр. Хисаря 18 19

Подробно

Slide 1

Slide 1 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\ doc) Т. 1 Предприети мерки за изпълнение на Плана за действие за 2014-2015г. съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе 2012 2020г. Община Русе работи по

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

Microsoft Word

Microsoft Word СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word

Microsoft Word СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

18

18 18 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2018 СОФИЯ, 2019 Предговор ПРЕДГОВОР Пътнотранспортни произшествия

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен управител на област Габрово М Е Р К И за предпазване на

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на д

. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на д . СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр. София Факултет по транспортно строителство Катедра Пътища и транспортни съоръжения http://www.novinite.bg Водещ преподавател: гл.ас. д-р инж. Ирена

Подробно

Microsoft Word

Microsoft Word . СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно