General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media

Размер: px
Започни от страница:

Download "General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media"

Препис

1 ВЪВЕДЕНИЕ.01 Рев.: July 2009 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Готови за употреба и частично готови среди Този документ предоставя информация за структурата на документите Инструкции за употреба и съдържа допълнителна информация относно употребатата на готовите за употреба и частично готови среди на BD. Непредоставената в отделните документи Инструкции за употреба информация е дадена тук в текстовите прозорци. Горният колонтитул на страница 1 във всички документи съдържа знака СЕ, ако продукта е за съгласно европейската ИВД директива. 1 Също така са изписани номера и версията на документа (например PA за среди в чашки и BA за среди в шишенца), както и датата на редакция (месец и година). Номера и версията на документа се повтарят в долния колонтитул на всяка страница. Изписва се също и името на продукта. Някои документи Инструкции за употреба съдържат описания на няколко среди с подобни формули и приложение. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Посочва се областта на приложение. При употреба за други приложения средите или процедурата трябва да бъде утвърдена от потребителя. BD Diagnostic Systems не поема отговорност, ако продукта се използва за приложения, микроорганизми или процедури, които не се препоръчват в Инструкциите за употреба. ПРИНЦИПИ И ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА В този раздел се посочва принципа на метода ( Микробиологичен метод ). Освен това се предоставя информация за историята и развитието на продукта, принципите на процедурата и функцията на изброените в раздел РЕАГЕНТИ съставки. РЕАГЕНТИ Този раздел съдържа формулата и рн стойността на продукта. В таблицата на формулата количествата на съставките [g, mg, µg, ml, IU, U, др.] са посочени само веднъж и по-нататък се посочват само при промяна. Подолу е посочен пример. BD CHROMagar O157 Формула* на литър пречистена вода Хромопептон 22,0 g Натриев хлорид 5,0 количество в [g] Калиев телурит 2,5 mg Цефиксим 0,05 количество в [g] Цефсулодин 4,0 количество в [mg] Специална хромогенна и селективна смес 1,0 g Агар 12,0 количество в [g] ph: 7,1 +/- 0,2 Общи инструкции за употреба:01-1 -

2 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Ако съдържа знака, готовата за употреба или частично готова среда на BD е за употреба при ин витро диагностика, както е определена в европейската директива Устройства за ин витро диагностика. 1 Те могат да се използват също и в други сфери на микробиологията, както е посочено за съответния продукт. Тези продукти са предназначени само за професионална употреба и трябва да се използват само от квалифициран или обучен персонал. Те не трябва да се използват за самотестуване от пациенти. Ако са отбелязани За лабораторна употреба, тези продукти са предназначени за употреба само в сферата на промишлена или обща микробиология, биотехнология, или обща хигиена и не трябва да се използват за обработка на човешки клинични материали. Не използвайте продукт, ако той показва признаци на микробно замърсяване, обезцветяване, изсушаване, пукнатини или други признаци на увреждане. Спазвайте асептичните манипулации за материали и продукта преди, по време и след употреба. Биологическа и химическа безопасност на продукта Този раздел може да съдържа също и информация за специфичните биологични и/или химически рискове, обозначени със съответните символи, заедно със съответните R (риск)- и S (безопасност)-фрази. 2 Относно рисковете, произлизащи от употребен животински материал, BD се задължава такива материали да са с източник главно от Австралия Нова Зеландия и САЩ. Никоя от тези страни не е докладвала за случаи на BSE (гъбообразна енцефалопатия по говедата) при местния едър рогат добитък. BD използва като източник за животински материали и други страни [например Аржентина, Бразилия, Колумбия, Мексико, Южна Африка и Уругвай]. Нито една от тези страни не е докладвала за случаи на BSE при местния едър рогат добитък. Биорискове, произтичащи от култивирани в микробиологична среда материали и микроорганизми Спазвайте установените предпазни мерки срещу микробиологични рискове. Материалите и културите от микроорганизми трябва да се обработват в съответствие с местните директиви и закони за биорискове. Съгласно европейска директива 2000/54/EC повечето бактериални и гъбични патогени са включени в рискова група 2. Рискова група 3** бе създадена за включване на Salmonella Typhi, ентерохеморагични Escherichia coli (EHEC; известни също като STEC = произвеждащи Шига токсин E. coli), Shigella dysenteriae (тип 1) и някои други бактерии и гъбички. От другите бактериални и гъбични патогени в рискова група 3 са включени всички видове Brucella spp., Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. ulcerans, и Histoplasma capsulatum.за подробности вижте Анекс ІІІ към Директива 2000/54/EC. 3 Непосредствения достъп до тази и други европейски директиви е чрез уебстраницата Общи инструкции за употреба

3 Изхвърляне на продукт След употреба и преди изхвърляне контейнерите за материали и всички замърсени материали, включително използвана културална среда и замърсени контейнери за култури, трябва да бъдат подложени на автоклавна обработка за 20 до 30 минути при 121 C или по-висока температура (ако трябда да се стерилизират по-големи обеми от изхвърлени материали), или да се изгорят в инсинератор според утвърдените процедури. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ Готовите за употреба среди в чашки на BD трябва да се съхраняват при +2 до +8 C. Средите в шишенца и запечатаните предметни стъкла трябва да се съхраняват при същите или различни температури на съхранение. Освен в документа Инструкции за употреба, температурата на съхранение е посочена върху етикета на опаковката или кутията на продукта. Не допускайте замразяване и прегряване. Замразяването може да доведе до пълно разрушаване на агар геловете или появата на отлагания в течните среди. По-дългия период на съхранение при превишаващи посочените температури на съхранение може да доведе до увреждане на съставките на средите. Това се отнася особено за селективните агенти, като антимикробни агенти. Прекалената влажност в резултат на воден конденз може да се развие след последователни екстремни температурни промени (например от 2 C до 25 C и обратно до 2 C) при всички твърди среди. Излишната влажност при средите в чашки трябва да бъде премахната преди инокулиране, например чрез поставянето им с приоткрехнати капаци в чист инкубатор при температура от 30 до 37 C за не повече от час. Не изсушавайте средата! Времето на непосредствено излагане зависи от влажността на въздуха в инкубатора. Съхранението на отворени опаковки също е посочено. Посоченият срок на съхранение за отворени комплекти от среди в чашки се отнася за съхраняване в хладилник и в чисто място. Необходимо е потребителя да избягва замърсяване по време на съхранение, например чрез опаковане на чашките в чисти найлонови торбички. При съхраняване на среди в шишенца от отворени опаковки се спазва посочения върху етикета на опаковката и върху шишенцата или ампулите срок на съхранение до отварянето им. Всички готови за употреба или частично готови среди трябва да се съхраняват на тъмно. При излагане на изкуствена, слънчева или ултравиолетова светлина за по-дълго време функционирането на всички среди може да се влоши. Някои среди, като хромогенни среди, Endo Agar и други, са особено чувствителни към силно осветяване преди и по време на инкубация. Общи инструкции за употреба

4 Всички готови за употреба или частично готови среди на BD могат да бъдат използвани до изтичането на срока на годност и инкубирани според препоръчваните инкубационни периоди. Примерно, това включва инокулиране на микобактериална среда в деня на изтичане на нейния срок на годност, последвано от четири до шест седмици на инкубация. Избягвайте изсушаване на средата по време на инкубация. Датата на изтичане на срока на годност (символ на пясъчен часовник) е посочена върху отделните контейнери и върху етикета на опаковката. За всички продукти е използван формата Година-Месец-Ден, например означава 9 юни 2004 г. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ Потребителят трябва да следва посочените в Инструкции за употреба процедури по качествен контрол. Посочените там тестови щамове обикновено, но не винаги, отговарят на използваните в процедурите по качествен контрол щамове при промишлено тестуване на производителя, които могат да включват допълнителни контролни щамове. Най-често се използват щамове от Американската колекция на типови култури (= АТТС, но се използват също и щамове от европейски колекции, например Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (= DSM; или Национална колекция на типови култури (= NCTC; Моля отнасяйте се към Сертификата за анализ на съответната продуктова партида, който посочва актуалните критерии на тестовия щам и използваните за производството на партида резултати. Процедурите за провеждане на микробиологичен функционален тест могат да зависят от типа на средата и следвания метод. Винаги използвайте прясни суспензии от тестувания щам, приготвени от нощни култури в съответна течна среда (например Tryptic или Trypticase Soy Broth за аероби и Schaedler Broth with hemin and vitamin K за анаероби). Като алтернатива могат да се използват прясни суспензии, приготвени от нощни култури от среди в чашки. Времето за инкубиране на предкултурите трябва да бъде удължено, ако тестувания щам расте бавно. За тестуване на хранителния капацитет на среда в чашка съгласно стандарта М22 на CLSI, разредете инокулатната суспензия до осигуряване на 1 до 2 x 10 4 CFU на чашка. 4 Aко това не осигури изолирани колонии, трябва да се използва десеткратно по-лек инокулат. В съответствие с DIN EN 12322, възможностите за растеж се проверяват с 100 до 1000 CFU или достатъчно количество CFU за осигуряване на изолирани колонии чрез подходящи техники за посяване на чашки. 5 Ако щамовете се инокулират чрез техника на количествено посяване в чашки, обикновено 50 до 500 CFU са достатъчни за получаване на преброим брой колонии. Следвайки указанията на USP и EP, трябва да се използват 10 до 100 CFU на чашка (или контейнер). 6,7 За тестуване на инхибиторните възможности на селективна среда в чашка съгласно CLSI M22, при инокулиране трябва да се използват1 до 2 x 10 5 CFU на чашка и около 10 4 или повече CFU според DIN EN ,5 Прекалено високи инокулати на нежелани щамове могат да "претоварят" средата и да доведат до "пробив" на растежа. За сравнение винаги включвайте референтна за растеж среда, която Общи инструкции за употреба

5 трябва да бъде неселективна среда, осигуряваща оптимален растеж на всички тестувани щамове. За тази цел са подходящи средите Columbia Agar with 5% Sheep Blood за аеробни щамове, Chocolate Agar за чувствителни щамове (като Neisseria gonorrhoeae), Schaedler Agar with Vitamin K and 5% Sheep Blood за анаероби и Sabouraud Glucose Agar за гъбички. При количествено тестуване на растежа на желани щамове в тестовата среда трябва да е поне 70% от този в референтната среда. В селективна среда растежа на нежелани щамове трябва да бъде частично до изцяло инхибиран. Степента на инхибиране зависи от средата и щамовете, но растежа обикновено се намалява с 10 3 до 10 4 (или повече) по сравнение с растежа върху неселективна растежна референтна среда. За тестуване на растежни характеристики на среда в ампули или шишенца се използват сравними методи. По-малките пробирки и ампули трябва да се инокулират с 10 5 cfu съгласно стандарта на CLSI M22. 4 Процедурите EP, USP и DIN EN изискват същото количество инокулат, както е посочен по-горе за среди в чашки. 5-7 Ампулите и шишенцата с обем над 10 ml трябва първо да бъдат разделени на количества от 5 или 10 ml в стерилни пробирки и тестувани по същия начин. Инкубирайте и инспектирайте инокулираните среди както е описано за съответния продукт. Определете рн потенциометрично при стайна температура (25 C) за съответствие с посочените за продукта стойности. Посочения в документа Инструкции за употреба диапазон на рн е този, определен след производство на средата. Той може леко да се различава по време на срока на годност и да зависи от използваната електродна система. Стерилността на продукта може да бъде проверена от потребителя чрез инкубиране на няколко чашки (или контейнери, например шишенца) при подходяща инкубационна температура (например 28 до 35 C) за 5 до 7 дни, или както е подходящо за процедурите, които трябва да бъдат спазени. 6,7 Течните среди с естествена мътност трябва да бъдат повторно посяти в подходяща твърда среда (например чашки с Trypticase Soy Agar) след инкубиране за определяне на стерилността. При наличие на въпроси може да е от значение Грам оцветяване и микроскопия на средата. ПРОЦЕДУРА В Предоставяни материали се посочват средrje и типа на контейнера. Повечето готови за употреба среди в чашкr на BD се доставят в BD Stacker 90 mm чинийки, подходящи за фиксиране с цел минимизиране на риска от плъзгащи се комплекти. Определени готови за употреба среди в чашки на BD се доставят в различни типове чинийки, като разделени чинийки (=двойни чинийки), контактни чинийки, 150 mm чинийки или квадратни чинийки, в зависимост от приложението. Готовите за употреба или частично готови среди в шишенца или ампули на BD са налични с различни размери, обем на пълнене и с различни начини на затваряне, в зависимост от тяхната употреба и приложение. Тук се предоставя информация за микробиологичното състояние на продукта: Общи инструкции за употреба

6 Средите в чашки, запечатаните предметни стъкла и определени среди в шишенца или ампули са асептично напълнени; те са микробиологично проверени. За тези среди стандарта DIN EN допуска степен на замърсяване 5%. 5 Въпреки това, вътрешните критерии за производство са по-строги. Бутилираните среди, стерилизирани във външния им контейнер, са обозначени със символа стерилен, заедно със символа термометър (за стерилизирани в автоклав ). За тези среди се прилага критерия за стерилни продукти съгласно ЕР. 6 В Непредоставяни материали се посочва необходимото специално оборудване за провеждане на теста. Обичайни материали, като примки за инокулиране, разпръскватели, пипети, инкубатори и др. не са посочени тук, тъй като те са универсални за употреба във всяка микробиологична лаборатория. Във Видове материали са посочени материала(ите), които да бъдат използвани за специфичната среда. Ако е необходимо, в Събиране и транспорт са посочени специалните изисквания за събиране и транспортиране на материали. Материалите трябва да се събират и транспортират по подходящ начин, с използване на подходяща транспортна среда за предотвратяване на изсушаване, прекомерно излагане на кислород, или свръхрастеж на симбиозни организми. От значение също е и времето от момента на събиране до обработката на материалите в лаборатория, което трябва да е възможно най-кратко. За подробности относно събирането и транспортните методи за специфични патогени се отнасяйте към съответните отпратки. 8 В Методика на тестуване се предоставя обща и специфична информация за инокулирането в специфична среда и, ако е необходимо, използването на допълнителна среда. Инокулиране на среди Добра лабораторна практика в микробиологията е инокулирането на среди с материал да се извършва чрез посяване за изолиране, прилагайки три стъпки на посяване за всяка чашка с помощта на примка, повторно стерилизирана преди всяка стъпка. Ако се използват предварително стерилизирани примки, за всяка отделна стъпка на посяване трябва да се използва отделна примка. Ако материалът е култивиран непосредствено от намазка, потрийте намазката върху неголям участък в края; след това направете посявка за изолиране от тази повърхност с примки, прилагайки две стъпки на посяване. Тази техника позволява изолиране на единични колонии от смесени култури. Използването на чисти култури, получени от единични колонии, е задължително за идентифициране и тестуване на изолатите за чувствителност. В този раздел се посочват също инкубационната температура и времето на инкубация. Добра лабораторна практика е редовната проверка на действителната температура в инкубаторите. Температури под и над посочения диапазон могат да доведат до загуба на жизнеспособността на организмите в културата, намаляване на растежа, или невъзпроизводими резултати. По време на инкубация на готови за употреба среди в чашки осигурете адекватна влажност, особено ако те се инкубират за удължен период от Общи инструкции за употреба

7 време. В такива случаи не трябва да се използват инкубатори с въздушна циркулация, тъй като средата може да бъде значително изсушена, особено когато влажността на въздуха в лабораторията е ниска. Чашките с култури от микроорганизми, адаптирани към влажни околни условия, например Legionella, трябва да бъдат инкубирани в камери с овлажняване или банки. За намаляване на изпаряването чашките могат да бъдат запечатани с адхезивна лента. Въпреки това, възможен е минимален газообмен. Това се отнася и за средите в тръбички: завинтващите се капачета трябва винаги да са леко разхлабени по време на инкубация. В раздела Резултати се предоставя информация за появата на организмите в специфична среда. При среда за изолиране и растеж за общи цели тази специфична информация не може да се предостави за всички организми, способни да растат в тази среда. Необходима е справка със съответните отпратки. 9 Специфична информация се предоставя евентуално в Изчисляване и интерпретиране на резултати. Този раздел се включва, ако диагнозата зависи от количеството патогени в материала. Примерно, това е така за среда като CLED Agar, използвана за преброяване на бактерии в урина. РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА Дискутира се функционирането на средата и, ако е приложимо, типовете организми, които могат да бъдат изолирани в дадена среда, заедно с доказателствени източници. За найнови или неотдавна представени среди могат да бъдат включени резултати от оценките за функционалност. Трябва да се подчертае, че отделна среда много рядко е способна да открие всички организми с потенциална значимост в материал или образец. Също така, възможно е съществуването на единични щамове в рамките на микробиологична популация, които не израстват правилно в определена среда, дори ако средата е подходяща за откриване на повечето щамове от този вид. Следователно, за повечето материали и образци се инокулират едновременно две или три различни среди, или неселективна среда се комбинира с една или две селективни среди, или се използват две селективни среди с различна степен на селективност. В раздела се посочват също специфичните известни ограничения на приложението на средата. За повечето среди са необходими по-нататъшни тестове за получаване на окончателно идентифициране на изолираните организми. СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА Тук се посочва цитираната в документа литература. ОПАКОВКА/СЪДЪРЖАНИЕ Тук се посочват наличните каталожни номера, размери на опаковка и, ако е приложимо, различните формати. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Тук се предоставя допълнителна информация, включително адрес на производителя (символ за завод ). Накрая се посочват използваните в специфичните документи търговски марки. Общи инструкции за употреба

8 СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА, ЦИТИРАНА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices. Official Journal L 331, , p Directive 67/548/EEC of the European Parliament and of the Council of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances Official Journal P 196, , p Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 98/391/EEC). Official Journal L 262, , p Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Standard M22. Quality assurance for commercially prepared microbiological culture media. Wayne, PA, USA. Search for latest version at 5. DIN EN Culture media for microbiology performance criteria for culture media. Beuth Verlag Berlin. 6. Council of Europe. European Pharmacopoeia. European Pharmacopoeia Secretariat. Strasbourg/France. Search for latest version at 7. U.S. Pharmacopeial Convention. The U.S. Pharmacopeia /The national formulary. U.S. Pharmacopeial Convention, Inc., Rockville, Md. Search for latest version at 8. Thomson, R.B Specimen collection, transport, and processing: bacteriology. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry, and M. A. Pfaller (ed.). Manual of clinical microbiology, 9th ed. American Society for Microbiology, ASM Press, Washington, D.C. 9. Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry, and M. A. Pfaller (ed.) Manual of clinical microbiology, 9 th ed. American Society for Microbiology, ASM Press, Washington, D.C. CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD 2009 Becton, Dickinson and Company Общи инструкции за употреба

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA-257658.01 Рев.: Oct 2013 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (първоначално наричан MRSA Screen Agar) бе разработен за откриване на резистентни към метицилин/оксацилин

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА В ЧАШКИ PA-254035.05 Рев.: Sep 2011 BD Mueller Hinton Chocolate Agar (BD Мюлер Хинтън шоколадов агар) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Mueller Hinton Chocolate Agar (Мюлер

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA241.4 Рев.: Dec 8 Патент на САЩ 6,16,743 BD BBL CHROMagar О17 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar O17 е селективна среда за изолиране,

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA-257074.05 Рев.: June 2009 BD BBL CHROMagar Staph aureus ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar Staph aureus е селективна среда за изолиране,

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.9.2017 A8-0188/346/rev Изменение 346/rev Томас Хендел от името на комисията по заетост и социални въпроси Доклад Мортен Льокегор Изисквания за достъпност за продукти и услуги COM(2015)0615 C8-0387/2015

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Раздел VIII - Управление на несъответствията БГ

Раздел VIII - Управление на несъответствията БГ VIII Управление на несъответствията Това произведение е лицензирано под лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives4.0 International. За да видите копие от този лиценз, посетете http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.9.2017 A8-0188/290 Изменение 290 Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, София Сакорафа от името на групата GUE/NGL Доклад Мортен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.9.2017 A8-0188/298 298 Приложение I раздел ІV част А аудио-визуални медийни услуги и свързаното с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка; A. Услуги: 1. С цел да

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

THIS PRODUCT IS FOR

THIS PRODUCT IS FOR GLOBAL REFINISH SYSTEM Май 2006 Информация за продукта 2K GREYMATIC UHS PRIMA ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА D8018 бял D8019 черен D8024 сив 2K БЪРЗ GreyMatic е гама от 2K грунд фюлери, подходящи за много различни

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ До Секцията по Обща микробиология към Институт по микробиология Стефан Ангелов при Българската Академия на Науките Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд Ко-агрегация между щамове Bacillus subtilis и Escherichia

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2017 A8-0188/328 328 Приложение I раздел V част Г параграф 2 заглавие 2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността 2. Изисквания за функционалност на потребителския

Подробно

Microsoft Word - BG_RLD212V_UHS_RAPID_D8135_Clearcoat.doc

Microsoft Word - BG_RLD212V_UHS_RAPID_D8135_Clearcoat.doc GLOBAL REFINISH SYSTEM януари 2009 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА Бърз безцветен лак GRS Deltron UHS UHS Бърз безцветен лак ПРОДУКТИ Deltron UHS Бърз безцветен лак Deltron UHS втвърдител Deltron разредител Deltron

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BRÅTHULT Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Ъглов разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се к

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BRÅTHULT Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Ъглов разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се к РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BRÅTHULT Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Ъглов разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се калъф С място за съхранение Широк диван с изчистени

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

За фуги от 1 mm до 20 mm

За фуги от 1 mm до 20 mm За фуги от 1 mm до 20 mm Еко свързваща добавка = Solid Green Binder Оптималната алтернатива на традиционната фуга от пясък. Иновативен продукт на базата на SOLID GREEN BINDER. Положителните свойства на

Подробно