Repcoat FF

Размер: px
Започни от страница:

Download "Repcoat FF"

Препис

1 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/ /830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатор на продукта - Название на препарата: - Номер на съставките на препарата: C08/06/01/ Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват - Приложение на веществото/препарата: Висококачествено акрилно защитно и декоративно покритие на водна основа 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност - Наименование на доставчика: Дон Констрaкшън Продуктс България - Адрес на доставчика: Бул. Проф. Цв. Лазаров 152, Техно Парк София, ет.3 София 1582, България - Телефон: Факс: Телефонен номер при спешни случаи - Телефон за връзка в спешни случаи: Спешна помощ УМБАЛСМ Пирогов Тел Клиника по токсикология Тел Тел РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 2.1 Класифициране на веществото или сместа - CLP: Не е класифициран като опасен 2.2 Елементи на етикета - Сигнал Word: Няма - Предупреждения за опасност Няма - Препоръки за безопасност P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P273 - Да се избягва изпускане в околната среда. P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. 1

2 РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите (...) 2.3 Други опасности P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. - Няма РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 3.2 Смеси - Pentasodium triphosphate CAS номер: ЕС номер: Концентрация: < 0.50% Категории: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 Символи: H фрази: GHS07 - (ethylenedioxy)dimethanol H315, H319, H335 CAS номер: ЕС номер: Концентрация: < 0.05% Категории: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 Символи: H фрази: GHS05, GHS07 H302, H315, H318-5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one CAS номер: ЕС номер: Концентрация: < 0.005% Категории: Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1 Символи: H фрази: GHS05, GHS06, GHS07, GHS09 H301, H311, H314, H317, H318, H335, H400 РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 4.1 Описание на мерките за първа помощ - При вдишване ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. - При контакт с кожата ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. - При контакт с очите: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с 2

3 РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ (...) изплакването. Незабавно да се потърси лекарска помощ - При поглъщане НЕ предизвиквайте повръщане. При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалият е в съзнание Незабавно потърсете медицински съвет/помощ. 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти - Предизвиква алергична реакция при предразположени лица 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 5.1 Пожарогасителни средства - Незапалим При пожар да се използват пожарогасителни средства, съобразени с условията на заобикалящата среда 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа - Не съществува риск при нормални условия на работа 5.3 Съвети за пожарникарите РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи - Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8 - След събирането на разсипаното вещество да се извърши основно измиване 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда - Да се избягва изпускане в околната среда. - Да не се допуска попадането в обществената канализационна мрежа или в течащи води 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване - Да се събере колкото може по-голямо количество в чист съд за повторна употреба или обезвреждане - Попийте с инертен абсорбиращ материал - Да се постави в подходящ съд - За почистване на пода и на всички замърсени с това вещество предмети използвайте вода - Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето 6.4 Позоваване на други раздели - Виж раздел 8 РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 3

4 РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение (...) - Да се избягва контакт с очите и кожата - Да се прилагат добрите хигиенни практики - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости - Да се съхранява само в оригинална опаковка при температура, не по-висока от 50 C - Съдът да се съхранява плътно затворен. - Да се пази от замръзване 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 8.1 Параметри на контрол - Няма препоръчани или установени мерки за контрол по отношение на това вещество 8.2 Контрол на експозицията - Да се носят подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето - Да се извършва старателно измиване след работа. РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства - Външен вид: Течност - Мирис: Слаба акрилова миризма - Температура/интервал на кипене: > 100⁰C - Стойност на ph: Относително тегло: 1.35 ± Разтворимост във вода: Напълно разтворим във вода 9.2 Друга информация - Няма РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 10.1 Реактивност - Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение 10.2 Химична стабилност - Смята се за стабилен при нормални условия 10.3 Възможност за опасни реакции - Не са известни опасни реакции, ако препаратът се използва по предназначение 10.4 Условия, които трябва да се избягват - Да се съхранява при температура, не по-висока от 50 C 4

5 РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност (...) - Да се пази от студ 10.5 Несъвместими материали 10.6 Опасни продукти на разпадане - Няма известни опасни продукти, които да се образуват при разлагане РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 11.1 Информация за токсикологичните ефекти РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 12.1 Токсичност - 2-methyl-2H-isothiazol-3-one ЕC50 (водни бълхи): 2.94 mg/l (48 h) LC50 (риби): 4.77 mg/l (96 h) 12.2 Устойчивост и разградимост 12.3 Биоакумулираща способност 12.4 Преносимост в почвата - смесва се с вода 12.5 Резултати от оценката на PBT и vpvb 12.6 Други неблагоприятни ефекти РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 13.1 Методи за третиране на отпадъци - Третирането трябва да се извърши в съответствие с местните, щатските и държавните закони - Да не се допуска изпускане в околната среда. Виж специалните инструкции/информационния лист за безопасност РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 14.1 Въздушен транспорт (ICAO/IATA) - Не е класифициран като опасен товар 14.2 Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID) 5

6 РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането (...) - Не е класифициран като опасен товар 14.3 Морски транспорт (IMDG) - Не е класифициран като опасен товар 14.4 Опасности за околната среда 14.5 Специални предпазни мерки за потребителите 14.6 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 802,bg, РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда - Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/ /830 - Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 82/501/ЕИО (Директива "Севезо") Този продукт съдържа само компоненти, които са предварително регистрирани, или пререгистрирани от доставчиците ни, или са изключени и/или освободени от задължението за регистрация Оценка на безопасността на химично вещество или смес - Оценката за химическа безопасност (CSA) за този продукт все още не е завършена РАЗДЕЛ 16: Друга информация Текстът не е даден с фразови кодове, където те се използват на друго място в този информационен лист за безопасност:- H301: Токсичен при поглъщане. H302: Вреден при поглъщане. H311: Токсичен при контакт с кожата. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H315: Предизвиква дразнене на кожата. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H400: Силно токсичен за водните организми. The information supplied in this Safety Data Sheet is designed only as guidance for the safe use, storage and handling of the product. This information is correct to the best of our knowledge and belief at the date of publication however no guarantee is made to its accuracy. This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process. --- Край на информационния лист за безопасност

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/202

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/202 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL LIMEWASH Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Ра

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL LIMEWASH Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Ра Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL METAL PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизи

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL METAL PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизи Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

MSDS-Feropur (2008)

MSDS-Feropur (2008) Дата на издаване: 18.3.2014 Страница: 1 / 8 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1 Идентификатор на продукта Търговско наименование: Нюанс/вариант BOCHEMIT ESTETIK безцветен,

Подробно