Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc"

Препис

1 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда 1. Физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и работни места 1. Адаптиране на сградите с обществено, предназначение за нуждите на хората с районни увреждания; администрации 2. Осигуряване на улеснен достъп до обществените сгради на зрително затруднени лица; 3. Осигуряване на достъпност на елементите на градската инфраструктура на лицата с увреждания, съгласно Наредба 6 за изграждане на свободен достъп до урбанизираните територии; 4. Създаване на Наредба за изграждане и поддържане на достъпна архитектурна среда в ; Осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и работни места Осигуряване на достъп до спортни и културни обекти Привеждане на спортните обекти, общинска собственост, в съответствие с изискванията за достъпност; Община районни администрации Пловдив, До 80% в края на 2011г. До 80% в края на 2011г. Общински бюджет, проектна дейност по ОП на ЕСФ Общински бюджет, проектна дейност по ОП на ЕСФ 1

2 2. Достъпен транспорт Осигуряване на специални транспортни услуги за деца и възрастни с увреждания, които не могат да ползват стандартните услуги 1. Повишаване капацитета с един микробус Постоянен Общински бюджет и поддържане на общинската Служба за транспорт за трудноподвижни граждани; 2. Райониране на услугата; транспортни Адаптиране на превозни средства от градски транспорт за ползване от лица с увреждания 1. Повишаване броя на автобусите от градски транспорт, оборудвани с падащи бордове; 2. Разработване на механизми за въвеждане в масовия градски транспорт на светлинни и звукови технически приспособления за хората с увреждания; 3. Осигуряване на указателни табели със светлинни и звукови сигнали, които да информират за разписанието на обществения транспорт. Постоянен Общински бюджет, проектна дейност 3.Достъпна информация и комуникации Създаване на консултативен 1.Учредяване на Обществен съвет на хора с 2009г. Общински бюджет орган за проблемите на увреждания хората с увреждания 2

3 Осигуряване на достъпност на административните услуги на общинската администрация 1. Осигуряване на улеснения за зрително затруднени граждани; 2. Включване в интернет страницата на на версия за незрящи хора;, районни администрации Постоянен Общински бюджет 3. Разкриване на Социален горещ информационен телефон 4. Предоставяне на информация в достъпен за хората с увреждания вид относно необходимите документи за подпомагане; 5. Създаване на Единен информационен център за хората в неравностойно положение; 6. Изготвяне на Наръчник за родители на деца с увреждания, съдържащ информация относно процедурата за преминаване през ТЕЛК/РЕЛК и предлаганите услуги на територията на ;, Дирекция Социална политика и Дирекция Социално подпомагане Дирекция Социална политика и НПО 2009г. Общински бюджет и проектна дейност Общински бюджет 7. Осигуряване на възможност за ползване на жестомимичен превод 3

4 Оперативна цел 2 Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда Разширяване обхвата на 1. Разкриване на Дневен център за деца с предоставяните услуги, увреждания с капацитет 40 места; осигуряващи дневни грижи ЦОП, Община за деца с увреждания 2. Развиване на почасови услуги за деца с Пловдив, ДЦДУ увреждания; Св. Анна, 3. Създаване на Дневен център за ДМСГД и НПО заместваща грижа за деца с увреждания в ДМСГД; 4. Създаване на два Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет до 8 места, един от които в кв. Столипиново ; 2009г. 2010г. Държавно делегирана дейност Предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания с цел подкрепа за отглеждане на детето в семейна среда и превенция на изоставянето 1. Създаване на Консултативно-диагностичен кабинет в кв. Столипиново ; и НПО 2010г. 4

5 Оперативна цел 3 Гарантиран достъп до качествено образование на хората с увреждания Създаване на условия, 1. Осигуряване на достъпна архитектурна и гарантиращи интеграцията среда на училищата и детските градини; районни на децата със специални администрации образователни потребности 2. Осигуряване на ресурсни кабинети в училищата и детските градини, в които се, обучават интегрирано деца със специални Ресурсен Център образователни потребности; 3. Създаване на Център за обществена подкрепа в кв. Столипиново, специализиран за работа с деца с увреждания;, НПО Оперативна цел 4 Разширяване на възможностите за трудова заетост при хората с увреждания Постоянен 2010г. 2011г. Общински бюджет, проектна дейност по ОП на ЕСФ Общински бюджет, проектна дейност по ОП на ЕСФ Държавно делегирана дейност Повишена ефективност на 1. Създаване на общински Център за, програмите за заетост на квалификация с осигуряване на работа; партньори местно ниво чрез 2. Изграждане на социален магазин; реализиране на програми и 3. Разкриване на преходни работни места мерки за създаване на за младежи с увреждания, напускащи трайни работни места с институциите; осигуряване на постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда 2011г. 5

6 Оперативна цел 5 Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на алтернативни форми на услуги 1. Изграждане на Дневен център за, възрастни хора с увреждания с капацитет 50 СУПЦ места; Разширяване и подобряване качеството на социалните услуги на територията на 2. Изграждане на дневен център за деца с увреждания с капацитет 40 места; 3. Изграждане на Център за обучение и подкрепа на специалисти, работещи с хора с увреждания в рамките на СУПЦ; 4. Разширяване капацитета на услугата Социален асистент ; 5. Създаване на хоспис за хора с увреждания;, СУПЦ Община НПО Пловдив, 2009г. 2009г. 2010г. 2010г. 2011г. Държавно делегирана дейност Държавно делегирана дейност 6

7 Оперативна цел 6 Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот Преодоляване на 1. Развиване и подпомагане на спортни, социалната изолация на отбори на хора с увреждания; НПО хората с увреждания и приобщаването им към 2. Организиране на параигри; съвременните културни ценности, към 3. Подкрепа при разработване на проекти за постиженията на науката, изкуство, култура и спорт на хора с културата и спорта увреждания и техни организации; 4. Постоянен Оперативна цел 7 Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи спрямо тях Повишаване 1. Запознаване на обществеността с, чувствителността на възможностите на хората с увреждания медии, обществото към проблемите със съдействие на медиите; организации на на хората с увреждания хората с 2. Проучване на потребностите, увреждания, НПО проблемите и обществените нагласи към Постоянен 7

8 хората с увреждания; 3. Провеждане на образователна дейност за правата на децата с увреждания; 4. Организиране на кръгли маси и дискусионни форуми по проблемите на хората с увреждания; 5. Изготвяне на Наръчник Позитивни към хората с увреждания начално запознаване с проблема ; 8

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно