ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл

Размер: px
Започни от страница:

Download "ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл"

Препис

1 ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл 1тпърц!а Кб Мъпъбйреа ПвШа пр1виеџ!бл de а da МолdoBer, Валахје! uii къ1е ойа1ъ тар Tpansueaniei, пре че! та! плблц! iui та! insemnaip Mitpoполщ! iui Apxiepel, nodoaba рел1ще! optodokse mi Фала Ilatpie! РотъпешИ. SinodiK-бл maneskpis, sas Потелшкбл чел таре, котпбэ ла 1754 de МНрополИбл 1аков ГЫпеапбл, in zueле лб! Mateie Пка ВВ., пе apatb къ пета! din инрбл МНрополщиор Moлdoвe!, а кърора теtanie este KBnosKetb, тъпъбиреа ПбШа пе-аб dat uiese-snpe-ze4e Apxinistopi, цптъпъяиреа Neamuju Кб векбл doi-snpe-гече. A4est upibiлеџ!б Фрвтоб uii о тъпъбйре mi ал1а л'аб nepdet! Боворбл Пб1пе! este ка uii des<j>iinijat; nsginii кълбгър! че ав maipemas, а кърора пбтер пб tpe4e neste гече, рбше Bii intpe peineле de пеа1ръ odinioapb monsmente търеце а DomnLiop nostpi uii лъкашвр! a tarmei monaхале чеа та! пбтероаяъ, та! Borat/b mi mal лбттап din It^doBa, пб аплбпгб такар nen-. tpe блбјва ал!арелор j de ав!а ei по!б пъг! mi пъгебкб кб ръвпъ mi кресшцъ mopmlntsi лб! в1ефап чел Маре. Mwrbstipea Кеатцбл Кб боворбл see de о mie de пъртцц кб пепбтера1еле бале тноаче, Кб вепиброе эале de muioane, Кб toate st/bpeinцие Окърпшре! ч'шие mi e^esiasti4e, пб s'as xotbpit ъпкъ de а pbdka AKademia вшрибалъ, ачел institst каре stb ln ашегетыбл seš mi втгбрбл каре о noate Indpitsi de а та! Ф1 nii а se пбгт т Biitopie: вкоалъ de МЛрополщ!! nsme каре in timnspue tpekete л'аб abet uii л'а«mepitat. ПършцН Nemijenl, га Kontpa misiei лор, ав швръц1ша1 a.ite окбпацп; dedanjf a- rpimtepei, indestpiei uii та! алез полшче! stpbine, Пб та! as timпблdea ведятша mi ъпкъ та! nsijin de а лбтша пе алци. бпбл din че! та! de пе вртъ МНрополщ! пре каре ne-as dat гаъпъвйреа Шеатцбл este 1аков Stamati, BapBat таре, кареле ав пбрtat in Moлdoвa кърта ApxtostopeasKb кб dirnitate, Кб TsBipe de Ilatpie, mi Фъръ asatepe din simum рел^е! лв! Xpistos, лъsъnd бп пбте ръвпн; de tojj!»pmaiuii sel uii ne Bitat intpe Ротъш.

2 30 М1ТР0П. IА К О В. bsk8tintpansmbania, fn апнл 1748, din пъpiniji Ротъш-OptodoKSi, dap Фоарье эърач! iui Фоар!,е nposti, Гаков ЈШрополИбЛ, шефбл snipi- 1вал iui, in Шппбл ачела, ini к!ар полшк а МолdoBei, кареле Кб at%ta вървъцде npezida корпбл BOiepimei, dinaintea кърб1а tpemspa Domnil ФапарбЛ81, n8epadeh"bt8n ф'т de поркар ка Sibst V. De ачеаб^ opinine каре, in веколеле tpekete, пб ера бп titie de esb\i8zie sa чел пб- Hin о niedikx nentpekandidaun ла!реп1еле ina.ite а Клерблб!, 1аков пб se рвшша п' чт de кбга чј din npotibbde тбл1е opi тблцътта ITpoBedinце!, In ФЈшца BOlepuop, nentpe къ se пъбкббе in pbndeplie челе de u!os а попорвлб!, ка кб afota пш fiine йъ"! noata Kenoaujte depepuemi яевоие, mi аша а Bindena пе бпеле uii а tndeплш пре ал!еле. Ilpostia namtepei вале, каре atet de Юбл1 а- daone ла тернбл ses nepsona.i, о npisia ка о datopie та! тбл!; nentpe а Ф1 sraepit, Фъкъ1ор de Bine, шерв Kpedin4ios а peniniei uii а пере! каре'л тълцнбе ШФрб^еаеи Opiyi па sa, о- nop'bnd пе rsepsoana sa, опореагъ uii пе Окърmsipea каре, a.ierbnd«\i din mipepue попорблб! uii u»inde,.i iii капбл sneia din челе maiimnoptanle Mitpono.ii! a Bisepiqei OptodoKse, аб do- Bedit къ desnpeijsra пpejбdeц8л: къ llpobedinija n'ap ф\ menit nentpe nostspue челе тар! пеш'бл nxsk8t in pъndбpiлe котвпе a so4iefrbnei. Uli a- uia. daeb пършцп nostpi пб ар ф\ desnpepit преtenjjiue deuiepfrb4i8ne! omenemti, Moлdoвa ap ф[ ФОвг jinsih de бп МдЧрополи, Фък.ме лвгшпа!ъ а Bisepi4e!, пърше а попорблб! ротъп. mi neobosit ап'ьръ1ор а dpeпlъцiлop вале. Din Фрз1^а кошлър1е simhind8*uii о Bie плекаре пе!йрб Biajja аэчейкъ,!п върб1ъ de 12 ani, Гаков iuii пъръз1 пършци nii цеара, mi tpek8 in Ikudoea че se npieia ка леагъпбл mi бкоала pe.iiuie! Optodohse de Ропгаш dinapdea.i, бпde dormeje noastpe ера ъпкъ in лапррие neto.u рапц!е! de каре ле-aš aujepat пбта! Mapia Tepeza uii ГоэеФ П. AUIBIIS ла бп SKit din Карпат', вп1ор1бл МИрополН intpi бчетк ла бп кълбгър каре'л швъцъ tot че uitiea uii ел: а 4eti mi а SKpie. Ел ера Jnzestpat de па1бръ кб тар! 1алеп1е: ткъ!бр! тзъ пв ле netea квлива, къч! aten4ea Молсова sbnuepatb mi OBOshVb se Фъкбэе бклава stp^nuop ; intsnepikkj se in-. temeiese neste toatb цеара. Din toate amezeminte.ie de-instpekuie Kpeate de Domnii пътыет тчтбпбл пбта! ера in тчтире. Векеа AKademie Basi-Иапъ de твл!; ера desфiinцatъ«uii пърт-? ци егбтеп! de Tpiepapxi, enitponl nekpedinч!ош1, ЈбБбИзерЂ Kiap a'i intepne пвтеле dintpe MoidoBeni. Оотпбл' Tpiropi Пка II se тчер- Kase In adeвъp de a peintemeia m 1аш! SKO.II ел!пе, блавоапе nii ротъпе, insb eksistenha a4estopa пб Фб de Kbt ефетеръ. Mbnistipue Ilstna, Л Т еатцб mi Dparoniipna deasia та! пъвtpa ъпкъ SKinteia nenepitoape, de mi inbdeuiitb, а Лбт1пе! mi а пацшпалнъце!, къч! пбта! din a4este slpbini! пб ЈбгопЈберЂ пре Ротъп!. Кб къц!ва ani mal inainte, in 1740, тар Mi- 1ропол!а Moлdoвel къгбве in тътле Гречиор. Sm Кбв1п1 de а se ab'onepi петеле de xain а МИроиолНбЛб! Antonie, кареле т1овъръш18е пе Моэкал! in ре1раџереа лор din Молсова uii а- niensese in Pesia а Ф1 Apxienishon de 4epniгов mi апо! de Бiaлoгpad, Фапар!оц1! ^sisepb приејбл de а тлъ^бра пре EnisKonii Ротъп!, uii inкpedmцъpъ к%рја лб! Teohtist mi а лб! Оо80Ф!е!б in тъшле тораивлб! Шкчфор кълбгърн in Neamp. ITTi авбгбл къ[ пе че ера sb se Факълеце и къч! dбпъ че пе ачел Mitpono- пол11'лаб senes B%psta въ1р1пецелор de aš блъ- Bit din фјре, atsirae ф'йпй indemnat de oame-,,nil sei, 'лаб senes ка бъ iee о ботъ de ваш de ла бпбл din stpxinl, грек, кареле seirmepka к» таре ботъ de sanisb шкапъ ла Ј\Шропол!е mi въ'л ameze пре ачела Mitpono.iit, каре кб пб- tepea вап!лор, афаръ din xotepipea правеле!, аб Benit зъ se Факъ. 4i s^nde'i ImnpotiBb

3 пъпгыепп апъргпёвзе Кб ов1че!бл цере!, s'as апъраь акабпвл de алщ я!рът!. Dap dest8л къ sit ла таре пагбвъ mi datopie iui Кб Шал пъпъ а se indpenta бфша Mitpono.iie, аб so- л\п-,,si1/b,pem^nd пвта! neatpa."* Аче«1е кбвшte Ksnpinse in Kaptea de афбрјбеше ФЪКВ1,Ъ de ЈШрополНбл 1аков, snpe a ImnledeKa оповъпвmipe de МНрополМ Грек in Moлdoвa ne apatb Kbt de denapte аџ!бпбе«е ръбл. Mitpa Архшъstopeasia «е ФЪКббе ревплънреа ачелб!а че da та! me.it. Блъб1етблКлербЛб! ftkudobenesk кбnpins fn natpe кърш Apxiepeiutf r^stpate пъпъ astezi in АрхЈвеле МНропол!е! uii a Ешбкопйлор de Poman, Хбш! nii PъdъбцI, плъпперие jjepel къ1ръпоар1ъ, Фертапелецппър^еш!!** Фер1ръ In Biitop бкабпбл АрхтъбШребк а Молсове! de окбпата ГречЈлор. Цблб1 ende кълбгъри кгар inaintea тарелб! лор рефортагор, Stapeue.i Flaisie, че пе Ттърбл 1аков intpi dap in Мъпъяйреа Neam- atenче se афла ъпкъ т Dparomipna, se окбпа пре къи кб тлш пре аша mi Кб швъцъ1бра; doвайъ sint пвтероабеле SKpiepi 1еолощче, торале mi hiap istopi4e, napte котпббе mi napte tpadese, кареле пъпъ astbzi se пъб!реагъ in вјвлшика a4c-stei зфшъ лъкаш, котор! пекбпо«- Kete шббш! яфтш'лор пършцг din ел. Аколо 1аков твъцъ л1тва елшъ uii блавопъ, nii npin аиморвл a4estopa se тщ\ъ mi in лиера1бра sah-ръ ini профапъ. бпорвл че Фъкб in твъцъ- 1връ uii nsptapea sa каре se азетъпа Кб а топахиор челор та! въьрш! mi та! nietoin!, \л Фъквръ BpedniK de а npiimi nodbr кълвгъpesk in върб!/ь de 17 ani. Метврб ал впе! котбш1ьц! каре mi а!бпчеа пбтера neste 500 Фрац! inxpistos, mi кърега, nentpeneptapea sa, i se пбtea апл1ка кбвигьеле лв! Bossset: Тоц! sint яб- П8Ш1, nii nimene пв ле поропчеш1е,***1аков * Bezi Apxiea nii бршартвл Тоткл И. Паџ ** 8р1кар1бл Тот. III. Паџ *** Tout le monde у obeit, sans que personne у commande. авв OKazie de a apbta аплекърие бале ФЈрешИ nentpe opranizape, ввпа opbnd8ea., mi екоnomie; mi аша, Фъръ a аџлвпие ъпкъ Bbpsta de 20 anl, Фб nsmit екопот таре а тъпъбире!. A4est nost Фб nentpe dъnsбл бп поб гшглок de а se deosebi, ini>^t penstama sa de BapBat релипоб nii de administpatop airusnrbnd ла бреюле тирополнвлв! Гаврпл Калшах, a4esta Ц шетъ in lamf ла апвл 1774, adih'b: dбпъ inмеёреа пъче! de ла Kamapni, шгл пвии П р о- ^бјпгел, inkpedinubnde-i окърпшреа Kasei, minpiberlepea assnpa zidipel Bi*sepi4ei бф. Георrie, префъквь mai tbpzis in Katedpaлъ. MitpoполМбд Гаврил Калшах ера Фибл лб! Teodop Калтъшбл din цтб1бл Орхе!бЛб! din клаба Маг1лиор de џтоб, uii Фра1е кв Ioan Teodop ВВ. кареле inainte de а Ф1 Domn, in тлтпвл Kbnd se афла in Konstantinono.ri пе лъпгъ dparoтапбл 1тпъръ1е8к1оап Мавроь-opdat, iuil SKim- Base порекла din Калтъш In mai noetiкбл uii елтевкбл Пбте de Ka.iimax*. Inainte de a nepta кърта apxitn>stopeask"b in Iauii ел Фвзеве ApxienisKon балопјкблв! 18 ani; пбmit МИрополН J^doBet ла 1759, айтъ Indatb dйпъ intpapea in Domnie а Фръц1пе-беб, de mi netperase о таре napte a Biejjei бале in церјле гречешп, ел тч! oda^ пб eiti къ ера Moлdoвan, mi se пщъ пврбреа ка МолdoBan, aпъpъnd dpen^ue Bisepi'iei mi natpiei бале; къч! in тшрещбрърие de пе atenче пбта! МИрополНвл einrep авеа кбрај, пб- Ипцъ mi dpit de а Bopsi in пбтеле Moлdoвe!. Пре dinббл Boiepimea h asks4ta пи'л pesneuta ка пре капбл цере!. отпбл фiind б1ръш, къ!ръ съпбвл 8вл!апбл adpeea Фертапеле бале atinratoape de пеатбл Молдове!; ш toate оквпац'иле ош1 р1лор stpbine, ла МИропол1е ее indpenta џепера.«! че ле кomъnda; аколо бе а- dena Boiepi!, аколо ла врет! греле алерга * Snatapfru Ioan Kanta, in ЛеШтзщелеМолДове! Т. Ш. п. 183.

4 32 DP5M DE ФЕР. глоа\,еле. Mitpono.iia ера dap чевјрвл пб пета! а tpefiliop' sisepi4eiutl dap ai а tpebuop б1а1блб!. Пре къ1 dap Гаврил r%si tn npotoбтгелбл 1аков вп BpedniK бчешк, пре аша uii a4esta ЗФЛЪ in М^ропол^бл бп npotektop inцелеп! uri ЛбттаЦ кареле se окбпа de a-i преrbti вшорбл, inijj^nde^i in tpebue eoesiastiче mi пол!мче a цере!, tpebi а кърора чемрб, кбт ат zis, ера МЦрополЈа. Гаврил Kajimax, seвъpшindбse din в1еацъ (29 Февр. 1776), in локбл see se алебс Етвкопбл de Poman Леоп. Uli ббв a4est МИрополћ;, Јаков бртъ а ф\ Про- Јлбтгел, ФOлosind8se de nozniia sa nentpe a'uii snopi репб1ацда intpe Boiepime, npin anepimea бтрйблб! seš, npin nenpbanita sa вгеацъ, npin шцелепчнтеа бфъ1б1риор бале, eap mtpe бърач! npin nietatea mi вте-фачерые бале. In апбл 1784 mepind Ешбкопбл de Хбш! Inoчепйе, solepiaiea mi Кб Богапбл Aлeкбandp8 Konetantin Мавроь-opdat, in авьъ imnpentepape aбkблtъnd глаббл цере! intpeni, ii inkpedu^ръ бкабпбл BaKant ал аче! enapxii. (ва spma) Фолобища бпб1 đp5in;de <i>ep. Попорвл ns Bede ал1љ in desnidepea snsl dpsm de Kbt о iiuesnipe datb котерцглв!,,de a se intinde: Гяверпклтвъ, de ва Ф1 л!-,.верал, ва eede in aneasta sn skoii полшк. Котерцжл 1раџе dsm> sine HiBuizajjia!" Alex. Dumas. Пъпъ а пб аплша ла Mo.idoBa adeвъpбл postit in чната de ббб, este de ne-anbpat а inmipa къ1ева ide! неперале аббпра провлете! котвшкацилор гравшче mi екопот!че регол- Batb npin dpsmepue de Фер; ideue a4este бе вор tpaye din пртчшнле челе та! opdinape nii mai neterbdsite а ле ekonomie! полшче. lndestpia котерч!алъ пб тбеатпъ эл!ъ de- Kbt tpanepea търфбриюр din церие 8nde sint Фаврша1е, mi айбчереа лор in цер!ле 8nde ее netpek. Kine.i npin каре бе sebipuieiute операц1а a4eaeta este Къръбипа. Къръбииа este аша de etpins лега1ъ кб котерцвл itikbt бп ekonomist аб mi npones de а «е!плока робtipea de: indsstpia котерц1алъ, npin кбвт1ъл Къръбипе. Dc врете че Ф1е-каре тбпчепн;е nentp8 бп къпплг nii къшйгбл a4esta пб se noate къпъ!а derat npin Бкитшбл пpodбкteлop, апо! Кб къг бк!твбл rbseuite Indembirbpf, Кб аша Фолоабеле паршбларе mi, npin бртаре, вогъща цепералъ бпоребкб!п пропорще mi npod8kž inetapipea, тблцъпприе uii 1твбпъ1ъц!р1ле каре'! sint jjinta de ranitenie. A tpanenopta inбеатпъ dap а 1ЮБбпъ1ъщ eoapta локбнорјлор, а швбпъ^щ indeetpiae агршоле, тапбфак1бр1але mi котерщале. De ачееа церие челе та! netepni4e uii челе та! 4iBuizate 8int ачеле in каре tpanenoptepue se Факб Кб та! таре бшвртцъ, репещбпе rni ekonomie. Istopia пе apatb къ Stateje каре, ббв inpispipea котерцблб!, аб аџ!бпб ла бп rpad шпал! de тър1ре uii de netepni4ie, аб datopit 1пФлор1реа лор пета! 1плеяп1ре! tpanenoptepuop баб пе Маре, баб пе капалвр!, бае пе dpemep! вбпе. Ш1къ!бреа!пбъ Фепотепбл a4e«ta пб б'аб ё'хтци Intps бп Kin та! inbedepat de K%t in A- mep'ika, цеаръ inzeetpate кб т1глоаче пекъбtate ка mi Moлdoвa, Кб nestiet^f intinse пи Кб Kodpi nepesbbt8u! npin 1шглокбл кърора бп dpem deekis аб ШФипца1 пе intindepea sa полни, попорацј!, Фавр1Ч1, тббфлецм агр1кблtepa mi indsstpia uii tipesъpъnd пе бртъ"! inaвбцјреа mi 4iBuizania. No! imnpsmstbm, din Ко11цИле statisti4e аббпра Moлdoвel, пбвлша1е ла 1849, Ббка!а бртъчоаре каре п'аре 1ревбтцъ de Komentapi!: Snpe а dobedi Фолобшца килор de котбnika^e перфекщош^е, D. Шевалјер чнеагъ капалбл nemit Epie ФЪКБ! de бшбл de ла Nee-

5 1оркЈпе ojntindepe de 142 леге. Капалбл a- qesta as ФО^ dat luetipei in апвл Inpiepipea' sa asenpa dominiблб^ npodeh'tie ал stafeusi, a^ost бокош;ъая1фел прекбга бртеагъ: In 1817 (епоха in каре Лбкрареа аб ФОб1 in4enetb) nponpiett>nj.ie npodektiee але State.iei Фрапч!. 1ПФЪщша вп капйал de 15,900,000 In апбл 1837, de 118,000,000 Toate dasueie dipekte s'asssnpimat nii вепнбл stats.isi б'аб ssit de ла 2,200,000 ла 7,600,000 Вепйбл парикбдар s'ae snopit Кб 1,414,000,000./IaNeB-IopK,in катчалја sta- 1бЛб1, пропъпнреа totimei aeepiлор пармкбларе s'až ФЪКбШпроnopjjia epmbtoape: In Кбрббд челор гече ат, mai Inainte đe desmdepea капалблб!, пропъпнреа a«фо«1 de 7,600,000 In кбрзвл челор жечеатче аб epmat, eaa^ostde 723,000,000 Попорацја аб Kpesrat totin astb пропорцче; полш{ nonopate аб* in.iokut локбрјле nsstiete; Eorate бътъпъ1бр1 аб акоперн кътт! гоале, mi toate a4este, nernai npin тлебтреа uii s^depea пределе! tpansnoptepuop, s'as ФЪКб! ка npin Фартек, Insb капалбрме, ка mi dpsmsplie челе тар! de aten4ea, аб pemas Inanol npin intpeb8inцареа авбрблбт. Вапорбл аб реголва1 провлета чеа таре а ekonomiei inibinatb Кб репеџгбпеа; se лбът тяъ aminte къ екопогта este Пбпк1бл de къпиете, къч! ped84epea прецб- Лб1 este ta.iisman8.i каре пб пбта! къ inkieгешлбеш!е я1а1елор каре пош ащбппе ла а- 4easta, senepiopitatea nentpe desфaчepea проdбкteлop лор, dap indemъneazъ пе челе Кб mi4i пнглоаче «ъ Kanete лбкрбрие de певое баб de плъчере пре каре ле ера кв nenetinob de а ле авё. De ла s^depea tap'^ei sspisopiлор In ЕпглНера, Konpenondenija аб snopit intp'en Kin nesnes; de ла depapea dpemepiлор de Фер кълъ1;ори яе пбтъръ кб muioaпеле; tpebue котерџјале se Факб Кб чеа mai таре тлеяшре; търфбрие se tpimits Кб пвц'тъ кел1беалъ ln denbptbpi msemn^oape; локалј- 1ъц1 лшбне de opi че тјглок mi de чеа та? ппкъ чјвшгацје аб peinbiet ns^ndese in копtakt Кб чеп1рбрие челе mapi а ле flonopaцнлор, mi as auisns indestpioase npin intemeiepea бштвбриор; к!ар пребтвлър1ле de des- Ф1Даре as aultfns in пропорџја miz-доачелор epienie а локотшкъре!. О паримъ de пребтвларе de ла Biena ла Baden, npin đpemeplie de pъnd а ле кошвш- Kagiei, ар Ф1 авъ1 чел тбл1 о seta баб rni doeb de amatopl. Че se ва zi4e къпа Intp'ena dift demini4i.ie верет tpekete dpбm8л de Фер че de4e de ла Biena ла Baden?б dat sinrep Фолов Komnaniei гече mii Флорт! de apuint. Ачел че аб Bbzet Aestpia mai'nainte de чтч!- snpe-гече anl, Bizitond'o акбт кв апевое ар рекбпоаийе-о. Вапорбл аб Фъкб1 бъ stpeeate in tp'insa Bioniimea, т!шкареа, вјеаца, котерцбл nii ч1в\л\гац\а. Пpetбtindene пе Обпъреа, кбт mi пе dp8mбpiлe de Фер, о Indessipe гипшъ de кълъ1ор! mi de търфбр! въdeшte пре intin«a тнпкъ de npodbkjjie uii de dapaeepe каре твюшеагъ toate mъd8лъpiлe я1а1блб! mi пропъш!реа 1пзетпъ1оаре ларе s"aš Фъкб1 mi se Фаче in toate гиеле in ятнл пац^еь М!глоачеле 1рапяпор1бЛб! sint: dpбmбpiлe челе mapi, капалбрк1е, рлбр^ле, тареа шidpбmбpiлedeфep. Noi пб пе вбкнрът de тареа, ачеая1ъ пре Штэъ кале, пе каре тъпа плъгтбнортблб! až aslsl пвта! яъ о Фортеге, пб nentpe а de»- пърщ dap nentpe а апроше deпъptъpiлe; not п'авет капалбр!, de mi авет mindpe въ! ini пърае nenembpate; noi авет piepi Ыбъ пб

6 sint плвшоаре, sas къ пб s'as iiitpebbinirat шч! odatb ла tpansnoptspi афаръ nsmai de летпъри; по! авет dpsmspl шар!, de se noate da Пбтеле anesta бпор къ! neisnp-bbite uii in парte кб nenetinub de ътвлаь in бделе din timnepr а ле апблбй Noi п'авет dpemep! de Фер, npin бртаре sintem лшящ! de челе mai simпле пиглоаче de Ipansnopt. Ш se Bede ткълвре, zi4e Бдапкц тч! о пропънпре in apte каре бъ пб ф!е Kontim- пбрапъ Кб о Јтвбпг^цјре а soaptei отблб! uii Кб о перфекцје in miz-юачеле de tpansnopt." In пнглоквл пропъш!риор че пе шкбпщвръ KpesKbnd in toate гмеле, по! пб sintem пбта! osindijj! de а ретъпё tot пе лок, dap uii de a da inanol. N01 пб sintem пбта! intpekbij! de toate 81а1еле Европе!, dap ъпкъ ini йът 1псъръш\ A4easta чере 1ълтъч1ре: ПршчЈтвл а opi че вогыпе e«te npod84epea. 1пяъ пб'( de а- nlens пбта! de а npode4e, 41 tpesee а^ш! бкппва пpodбкteлe, tpesee a Binde. ЈУПглоачеле de penpod84epe а^рпъ та! кв беатъ de ла inлебшреа бштввриор, аша: Кб къ1 desфaчepea пpod8кteлop este aeirbpata, кв аша репроd84epea se desвълeшte mi se Intinde. In a- чеа«1а no! авет isnita indemъnъpei че пе s'as dat npin плвиреа Бвпъре!, de Kbnd n!edi4ue че atlpna аввпра котерцблб! nostpe s'ag inл^бра!;. In апбл 1837, ла Галац?, 431 de коръви аб 1пкърка1 гръпе; in 1847, пбтербл вавелор че аб 1пкърка1 б'аб ssit ла 964. In 1838 эетъп^врие in гръпе se KBnpindea in 149,560 кие iui ивл1тзле eksnoptanjei гръпелор apxta 0 eiuipe de 178,458 Ki.ie. In a- пвл 1849 semwbt8pue se бвјберђ ла 262,874 mi eksnoptama ла кие. Ilpin вртаpe, пропъшлрие eksnoptaijiei аб detepminat пе ачелеа а ле агршбл1бре!; indsstpiue котерпдале mi агржоле ав meps deonotpieb indemnbndbse впа пе алъа. 1пбъ desфaчepea npod8h^op преквт mi лъjjipea penpod84epei sint бвпббе бпор Kondiu.il nestpemetate. 81а!бл каре ва Ф1 ап!впб sag npin Шревбшцареа ташшелор opl а аџепцјлор Ф1решИ, sab npin пи'глоаче de tpansnoptspl екопогшче, ка бъ deie проавк1еле бале Кб прец та! пик, ачела ва авё ssnepiopita tea in шеце mi ва Bide inфлopind indestpia ini snopind netepea sa. Intp'a4easta se кбпртde.чекре1»л пробперй.ъце1 Enr.iitepe!. 8ъ пе ншпбјт, din Kontpa, вп stat ende кшбрые пер- Фекш'опа!е каре npin deouotpibb кел!веалъ креагъ о та! таре Kbtime de npodbkte, ns sint KBnosKete; Biide-tpansnoptspue sint греле, якбшпе iui Kbte-odate Кб пепбипцъ... ачела, nen«tend та! тблх ijine копкбршцъ кв челе de 'nte!8, ва шчепе а eimm' n!ede4i uii nvbpninipe in desфaчepea npod8kteлop бале mi, npin вртаре, ва шшбцта пpodбкцia sa, ва eide indestpia ба блъбind8бe din zi in zi nii, intp'an K8Bint, ва бъръчи Беч! пб ва Ф1 пбта! 6tayionap 41 ва терџе inauoi. и... (ва ярта ) КЪЛЪТОРП.* М:бntеле dе ФОК. 1п1р'атбргбл бпе! Фрбтоабе zbie de варъ а а- пблб! 1839, npietini! те! К: N: N:D: ш! ебковорјат in4et тбпц'и Anenin! каре deenapte Тобкапа de въие JomBapdiei. 8n Bint вшор ее pъdiкaбe de пвшп Ш1 плъша лв! diemiepdape пе tpez!a din anatia in каре пе h^endaee кълdbpa пебвферј^ а а!тобфере!. Toate бјтцврие noaetpe бе muioinia ббв inpiepipea ачелв! Bint pekopitop: natbpa ni бе пъреа та! вебелъ, бепјпбл чершв! та! лimпede, къп!ърие пъбер!- * Bezl 1, 2.

7 лор mai d»j4i!.. пъреа къ ni se pediuase de пе OKi 8iiBwintKneKos uii de пе Ытъ orpestate апъбък>аре. Intp'anKSBint, апббол воарелб! пе ФЪК» restam впа din ачеле tainine твлjjemip! а збфле1блб1, atit de nstepnine ла Bipsrb de 19 ani, шкъ! mintea iustemte in mii de Bi- S8pi aepile iui ткћшреа se eksajfo пъпъ а креde къ asde че!е de ^uepisepbmd яфършивл ziле! пе харпе de авр...ilesle пвцјп am auisns ла s»\ba Ilietpa-Maла че se rbseiute intpe Џшго, msnt^ie чел ma! пал! а лапцвлв! de Anenini че netpekbsem, iui intpe Фшгаре, хо!ареле TosKanef. ^nd am mtpat In sat noantea къгбве nii з1елеле soinia вебел пе вол1а череазкъ. Ве1вршбл nostpe. adikk stinin&i mi tot odat/ь Bezetes.i tpbsepei кв кареплекавет de лафлорепца, ne dese ла чеа mal Ббпъ лока^ъ; iap проnpietap^i ачешмеа, siniop Antonio, пе npiimi Кб toatb церетоша тъгвлноаре каре ацлцъ ш' тьpeuite галап!01ша кълъ!;ор1лор. КотплЈтеМеде шийлбрме de Ал1еце K8кapenestpoпieлкъnd пе-ат noropit din 1ръвбръ, пе ind8плeкapъ Кб Швл in Фаворбл лв!; iap Kbnd, Аъпъ о плекајл. ттпъч1бпе, ел пе лвъ de sbbsbop! ка БЪ пе S8ie ла pind8.i into, aten4i siniop Antonio къшигъ toatb inkpedepea mi simnatianoastp^ Аоъъ лбкрвр! de каре ел Фъкб авбг, inkbp^ndsne rpos ла боко1еалъ adoъzi! Noi ат плът Фъръ ai Фаче вр'о OBsepBape de пшъ Ф1Ш<1 къ Фбsesem tpalaiji de Ал1еце, dap пе-ат хогъри d e aten4e а ne noropi sinrepidin Ьръзъръ ln Biifopi те iui а пе ssi бкърие лoь andeлop Фъръ ацјбtop, къч! та! авеат ъпкъ de intb.init тблцт siniopi Antonio in прътъд nostpe пъпъ ла МолdoBa. Ла табъ, лoкandiepбл пе ворвј despe вп волкап че s'ap Ф1 aфлъnd in anponiepea за1блб!, uii пекаре лъшюрп din Uietpa Мала!лпбт!а Monte di fo, (Mente de ФОК). Ne-am xof/bpit inda- 1ъ de ал Bizita, mi siniop Antonio, rata ла поропчие noastpe, jjne-аб nri rasit пе ла вечтп Лб? tpe! zmel кб врекие Лбпџц шшъвацг nii in- Фръкоац! преквт se кввтеа ла nimte Ал1еце.,,Ne бб1рът къларе Фъръ inhpziepe, mi каравапа поав1ръ se nopni ла nas, къртвнъ ФИП<1 de siniop Antonio mi вртърнъ deep'o doi Koniлаш! din sat каре, ijinmd mi st,pind Кб тчюареле гоале пе пе1реле вдщелор, zъdъpla zmeii nomtpi кб верп! збвпјр!;1пзђ ачешш, Фър' ai въга in зеатъ, inii врта dp8m8.i Фоар!е лшшм, intokmai ка niinte ФКЮЗОФ! че ар Ф1 tpeb"bnd Кб Фрвпtea бепшъ nintpe валврие лбте!! Кърареа че de4e ла Msnte.ie de ФОК шерпбеmte nintpe stin4i Фъръта1е mi пе талер! de pinl adin4i; mi Фiind къ stp^nii s'ap netea npimejdei nejos, лъквнорп din IIietpa-Мала, mi mai алеб siniop Antonio, аб nentpe tpebbinua кълъктиор локотоиве sirepe че se пвтезкв marapi in лшва векш uii asini in чеа повъ. A4est dobitok este tpebbitop лъквнориор de mente ка mi кътиа A- равјлор. Блind, ssnss ла глазвл 81ъпн18Л81, e i!л d84e ln sninape пе В1рФбрие челе mai пал1е а sthi4e.iop, пе гбреле челор mai adin4i пръпабй!, Фъръ ал пвпе вре odato т npimejdie. PbBdapea sa петърщпяъ, карак1ервл see ФлегтаМк mi KBmnenipea nasspuop зале sint калнъц! Kenos- KBte mi каре ар Фаче din елофипцъ 11^еплш11ъ da^ ел пв s'ap asate *ъ1е odatb ла бп парав отеnesk, ла indъpъtniчie! Кб toate a4este, чел та! таре noet ал BeKimei, Omip, л'аб азетълбн кб AlaKs, бпбл din че! та! Bitej! ipo! ал Liiadei, mi вези!бл Беллм, пое!бл Фрапчег каре ав tpadss пе Bipnuie mi пе Muton, аб ФЪКВ! пор1ре1вл тагар!блб! in BepsBpi Фоар1е тъгвлноаре, zikbnd nintpe ал!еле къ: II sert de Bucephale а la beante peureuse! Къц10атет!рекбпе Фаца пътшвлв! Фър'а mepita de а Ф1 азетълб!ц! кв AlaKs mi кв БбчеФал! Кв къ1 пе deпъptam de sat гревь^де dpsmsлб! se тщблц1а,!пзъ D»4inaail nostpi iml квт-

8 nenia терббл к» бп takt вресмк аелабаъ; лаф1екаре nas el шпът арбтвл Кб копнеле, Фър' а se inrpiji de пе1реле каре Фвџеа SBB шчоареле лор mi каре se ёбчеа de тка in Фбп^вл пръnastiuop. J\\n zbđap siniop Antonio II indemna кб главбл uii копш din бртъ кб верщле!.. ei da пбmai din врекц iap din.nas пб eiuia!- In s*ipmit, dei о кале акроваикъ npin tot бош de ръ1ъкъnii, ne-am rbsit deodate лъпгъ волкап..,a4est Mente de ФОК este бпбл din Фепотепеле челе mai кбрюаге a natepei! Не о бврфацъ de tpel stin^ni KBadpaiij apde о палалае алк^биъ dinmii de лгав! de ФОК че seanrbml а emi din пъmlnt пе mil de цевп sennjpiј mi лбкрб de insemnat! ачеле пър! пб se pъdiкб mai тбл1 de къ\ de-o палтъ mi аб toate Inseuiimue napei a4ester пбпч!б каре apde акбт dinaintea noastpb, колорбл mi Kiap пироэбл eij аб1фел, inrat de ap sta чшева imnpotiba вннблб! uii ар ръвбфла d8xoapea ачелб! ФОК, In кбpъnd s'ap 1твъ1а.,,Ne пбяерът кб togii ћппренјбрбл a4estsi волкап; пе anpinsepbm цјгаре1еле ла пара лвг, mi бпбл din noi тчепб а ворвј Кб sinlop Antonio: Че sokou,! d-ta de Фокбл a4esta, siniope? Ев? pesnense Antonio, Kped чееа че z\ks Bbtpinil din IIietpa-Мала. 1Ш че гшб ei? - Къ МбМеле de ФОК tpesse зъ <s>le вр'о реб8флъ1бръ а 1^блб1! Ла кбвнибл de lad siniop Antonio inil фъкб крбче. Фоар1е в'те; dap, че dobadb авеш" къ ^бл se ЭФЛЪ tokmai SSB тбпцп Апетшлор? Doeezi авет твл1е: 1, къ пе ла mieгъл попцп se aede ne-ai4e глаббр? de Кбкбве!че mi nemete грогаве каре пар'къ ese din Ф8nd8л пътыблб!. 2, къ nadpe Бер1олото ш1-аб aps варва nii snpin4enue тар а!че ende medeam nol. Каре nadpe БерШото?.. Че i s'as inгътпла1? Ел este бп кълбгър-капбцт de ла Веропа каре, ка uii d-вoastpъ, пб Kpedea къ Мбп- 1еле de ФОК este оџеагбл ladsisi, ч\ de'mnpo- 1\въ sokotia къ ар Ф1 henpinzmd котор! пебфършйе. Intp'o noante, еа!;ъ'л къ вте sin Гбр ai4e uii, aujijat de dimonбл лъкопнец se апбкъ ла яъпа1; бапъ ел, вапъ тереб de кзяеаръ mi пъпъ пе ла тнзгбл nonijilj iap Satan u лаэъ de se твпчеще пъпъ че Фаче о гроапъ adъnкъ m>t бп stat de от. At8n4i DB- Хбл ръблб! dъ dpбmбл ФокблвГ din lad mi sepтапбл nadpe БерШото se Bede deodatb кбnpins de парь! Stpira, se бвбчбтъ, чеаркъ бъ еабъ.. in zъdap! Фокбл!л твълепп.е din toate пърцие mi fi apde mi хашеле uii варва iui бпртчешле. Din порочјре бп кълъ1ор, tpeкъnd пе аколо, aede ръкпнеле капбцшблб!, а- леаргъ mi 1л бкапъ, къч! алтыере Satan Ц префъчеа in ФрЫбръ nenlps обпъцвл dpa4iлор. Zi^nd ачеб!е siniop Antonio hui та! ФЪКВ о крбче mi котлашп ашегащ пе лъпгъ ел ziяеръ Кб snaimb: Santa Mapia! Бакъ вроешй nsmai de^t, simop Antonio, бъ dai in seama лб1 Satan пърл1реа лб! nadpe Бер1олото... ф!е! Snene'ml ШЙЪ: de тбл1 s'as ibit a4est ФОК пе mente? Ыреа лб! se ijine de о Ыътпларе че mi-аб istopisit вбпвл тев каре mi ел о mtiea de ла Ббпбл ses, DemnezeS $ъ ле epte пъка1еле! Amin! Siniop Antonio teuii de tpei opi, iuii dpese глаэбл ка бп opatop ini ne snese бртъ1оареа лeџendъ, in врете че пара волкапблб! pesnbndea лбт'т! Фап1азИче пе в!рфбрие stin4iлор de пе'тпреулбр. Пе ^nd Beneijia se вбкбра de авбцнле rni de л1вер1а4еа sa, Hletpo OosKapi epa бпбл din че! mai повш mi mai тветпац! IlatpUjiani din Лотвар(1о-вепещап; веп"ивр1ле вале de muionap, noziijia mi пвтеле лб!!.i пвпеа in чеа bntel л\те din S04ietejjue apistokpa-

9 ti4e; dap пе Kbt soapta тл inzestpase кв tot че noate Kontpissi ла 4>epi4ipea бпб! om, пе аша natspa ii tpatase Фъръ тиъ Аъпйы о Ф1г»ръ»pi4oasi, dol OKI mi4i каре пъtp8ndea кб pbetate, niuite Ббге Binete nii ббпщ'р! че seтъпа въпбне Кб Benin, lui о нелщъ бб1рчнъ че въьеа in doъ Флор!, in галвёп uji in Bepde. Ачеаб1љ nedpentate a natspe! авв о Фа1алъ inpispipe авбпра койелб! ФобкарП Toate плъчерие лете! ера атърне nentpe dinsej npin ideea блбцеше! бале, nii пб авеа, бертапбл! шч! бп minst de лшшче къч! opi ende терџеа i se пъреа къ aede in ворвеле ал1ора албги Kpede as8npa nenopo4ipei Лб1. Dab-ъ intpa in вре бп балоп iui da Кб окп de вр'о оглшсъ, ideue бале se 1блвбра, nii ел IUJI ћтпбја къ б1ъп!пбл Kasei ар Ф1 aiuezat inadins ooinda In локбл ачела nentpe ка se'i асъкъ arainte къ бетъпа Кб бп stpirois ртдъчн nintpe че! Bii. Бакъ вре о Аатъ zinibia tokmai къпд ел se anponiea de dinsa, nietpo iml тбшка ввгеле de тъте uii jjintia аббпра пепорочйег dame о къв1ъ- 1бръ грогавъ че о тфтра; Тар бакъ imninnea пъка1бл пе вре бп вървгч se'i zih-ъ гаъкар бп K8Bint къ1 de пбцт atinnbtop, at?m4e stuet^ see къ1а indate ребвбпаре in върбаре de бъппе! Тоц! se Фер1а de ел ка de бп 4ismat; tojj! se da in ла!вр! къш\ ia Bidea; копворв1рие se intpepsmnla, вебелпле se stinuea. Anponiepea 1ПФр'[коша1блк1 Браво din Beneiiia пб проd84ea бп ефеьч albt de pesninrbtop прекбт i- Bipea Kontejsi ФобкарП Ел insemna toate бчепеле 1ъкб1е че se пеtpe4ea гтпреџ1брвл лв! uii misantponia sa креmtea in пропорше к» кра че гпббфла ел so- 4ietbijii вепещапе. Intp'en K6Bint, nenopo4i- 1бл Konte anisneeee a se spi шр пе sineuii ini а Ф1 пеббфери пб пбта! stp^nuop dap клар Лб! inseaif. Intp'o zi, коп1еле Фобкар! гър1 ла о npimвларе de roudo.ie in капалбл de Uifideha, пе. Фа1а йькъ\ Орлот че sosise пвта! de tpei zue ; de ла Neano.ii, uii Фрбтбеца е! 1л теввт. Din ттв!;бл ачела ел о )ш Шв\ mal msat ел ка пе о madonb! о ъпкъ... ка пе бп Kin Фрбтоб, каре ин-ар Ф! dat toate котоареле, toatb поблеца, toato stpeл8чipea пбтелв! ses пепtps бп кш Фрбтоб! Din ттб1вл ачела ел simiji бп поб uiip de ббфертц! пекбпобкб1е лб! пъпъ aten4l: snepapea }пшелъ!оаре uii џелогја кpбdъ! 1пвъ, ка бп от че пъп'ш чеабвл de пе бртъ tot se тъгблеще къ ва якъпа de moapte, а- semine mi Konte.ie ьш ades nenopo4ipea лб! mi se лъэа а ф\ adimenit de челе mai dpъгълаше пълбч!рц къч; ел ера вечык тгъпаь de главвл ббфле!блб1 эев че ii ворв1а de Леtiijia, Фпка йвгпа. Кбт se 1пГтберъ втвреле nonjjil пе капалврие Beneijiel, Konte.ie Фобкар! бе SBi intp'o гondoлъ mi se dtfee SBB Фереб1р]'ле naла1блб! Jetiuiei. КеФерЈч!1бл! iuu пббеве in rind s% dele о sepenadъ tinepel d«kese iui se'i ръпеабкъ ббфле1вл npin Фартеквл глабвлв! бвб, къч! ат sitat а въ snene, domni.dop, pidiko- Лбл чел та! таре а выблб! Konte. Ел бе креdea а ф\ mezik desъвъpшit uii im! 1пюпв!а къ аре бп глав ъпцеревк ^nd, de'mnpotibb, авеа бп глаб de motan ръгвши. Анвкъпс dap о mandoлinъ in шъпе mi ръdikbndbmr oi<i! snpe валкоп«л J[elij iei, snde se гър!а о бтвръ, ел 1пчепб а т!орлъ1 о варкаролъ вепец1апъ Вепецја. Фоар1е KsnosKstb пе а1бпч1 in Mapea'I лтъ Ка zimbipeaui, Uli senim. Ка npibipeajji. Бтъ, В1пъ Фъръ фр1къ Бъ te пр1»1бл' 1п Л5п1реа ппкъ. ш. ч. л. Д Т б бфърпл Bine верббл de пе бртъ а Баркароле! uii пе валкоп se fui о ал!ъ втвръ та!

10 таре каре, iueki>ndsse пе капал, нппревпъ <ипалбл къпикблб! Кб sn xoxot de pis реббпъtop!.. Мапсолпт KBZS 'din тъшле Ког^елв!, глаэбл i se Ша пе лок, uii ел pemase ка бп от tpbsnit de фхлџер in врете че бтвреле aarandos4 din валкоп se Фъкбръ nebi.zste. Amajteo! Amaiteo! stpirb deodatb Konte.ie^ ameninijbnd валкопбл demept Кб stuetsj «ев; Anuuiteo! pis'a! ts de mine, dap te-oi8 Фаче es ЙЪ ' плъпп! amap! Postind ачеазгъ атешпцаре in tbpsapea Фбрје! че'л KBiipinsese, пепорочнвл Konle шкъ OBOsit пе пертеле гоголе! mi se denxpr/bde ачел лок ФЪКЪШ! iui de.<^kxnd о sst/b de плэйер! de реэббпаре asenpa лб! Ama.iteo.,,4ine ера швъ a4est Amajteo? Amajteo Heponi se tp-ьпеа din бпа din челе та! тар! Фатшј din Шеаполц Йпър, Фрвmos, елега^ mi Borat, ел Benise de вро dosb лет in Beneijia mi se Фъквйе ФаворНвл tstspop dan^op npin deлiкateцa neptbpei бале, npin Гбз1бл deosebit че npezidsia ла toate Факеле лб! mi npin о щпгъппте котлъреабкъ de каре ера шипъркъ па!бра sa deлiкa- 1ъ. Ел ера isbit de твл!е Llatpiuiane npekbt повие пре аш mi Фрвтоаэе, dap та! кв seaтъ ера lbbit de Фа!а Анкъ] Opjoni каре 1л кбпойкббе ла Кеаполк Asemine Annuteo admipa пжйе Фрвтвseij! вепешапе, dap та! кв deososipe ел adoра пе ЛеИш'а къч! Ле^ща ле Ыречеа netoate кв ттвтле ъпперешш бале Фн^р! iui кв in- КЂпПрЈле snipithлб! seš. Тоц! stp^nii II npi Bta пе anrbndoi кв о тблцъплре adeвъpatъ mi ii admipa amlerihnd zioa пвпци лор че ера БЪ se ФЭКЪ in квръпй. Коп!еле OosKapi sinгвр ле nspta niznvb uii къб!а гшјлоаче de а dbpbma Фер1ч"феа лор!,,агёоъ zi dbn-ь ячепа валкопблв!, ел se dese ла пала1вл йякъ] Орлот uii, ssind бкърие кб penenlene, se rbst deodalb ФЭЦЪ'П ФЭЦЪ Кб Леtiijia in чел inteig эалоп. Ла Bedepea лв! tiпъра кошлъ se шгълвти tpembpbiid de snaiтъ,!ар кот^еле Фобкарј, nepzmdoiul ттцјле, se арбпкъ In џепвпк! dinaintea ei, кв тъшле intinse snpe dinsa. Лейцш, Лейц'ю! ii zise, le stuet^i 1ъъ ini тъ 64ide къч! Фъръ tine в!аца'! о нedeaпsъ пеббферцъ. Toate KinspLie IadB.is! ле simt 11) бвфле1бл тев de Kbiid te Јввезк, къч! te!ввебк кв desnepape, кб џелогје, кб певвте... Квт deh\iama 1пбъ a4este кввые denrbnhate о тъпъ з1рътъ se inainti пе deasbnpa лв! mi ii nbse in ФЭЦЪ о orлindъ тшъ. Коп!еле se въгв Intp'insa кв tot pidiкoлбл nozinjei «але, ini! intoapse Ше капвл uii гър1 пе Атал1ео! 1пФвр!еа1, tspsat ла Bedepea р1валблб! ses, ел бър1 пе шчгоаре mi, p^nind ка вп tirps ръпн, se isfii Kpsnt assnpa лвг. Тшървл къгв jos, б1ръпвпз de я1ие!вл Койелв!, iap Коп1еле, din zioa ачееа, se ФЪКВ певъгв! din Beneuia.,,8n an dбпъ ачеаэ^ Шътпларе, пе локвл Bnde apde аквт ФОКВЛ че eideiji... а1че к!ар Bnde пе n.sim по!, ера ашегац! вр'о doi-snpeгече хоц! шартац! din кап пъпъ in тчюаре. Тоц! sta гpъmъdiai 1тпрещбрбл къп'^апвлб! лор, Марко БроџЈО, каре de о ввка!ъ de врете ттрънплеа впашъ in toatb naptea ачеабta а тбпциор Anenini mi npin въ1ле 1тв1елniBrate а ЛomБapdief.,.NB ера пе atbn4i ворвъ in toate ћалја deкъ! desnpe эвтещие mi KpszimLie ла! Марко Брон'ю; Biiii zi4ea къ ера паль къь вп Bpad de msnte, къ авеа враце rpoase de Bpiem mi о варвъ пеагръ че ii акоперја оврагвл intper; алци snsnea къ de'mnpotibb ел ера mik de stat, кв ок! de веверщъ, кв Ббгеле sssrjipi mi галвепе, Кб пърбл рош ка пара ФОКВЛВ!. 1ар de rni oniniue asenpa a4estei хоц Bestit ера deosebite, nime пв'! nomenia пвтеле Фъръ aiui Фаче крвче! в. А. (ва ярта)

11 Opi uii 8nde ей BOIB терџе ВечтЈк ea тъ лшбоцеп^е; Лакрта din ок! mi-o stepue, БбФлеСзл пн'л рекореш1е. SBopi пе Л8ч1х.1 BIS ал търе!. ш. ч. ФерјчИ e кълтлорй! Че, nsptat BOIOS nin лйте, Ј$.ш\ лшгъпъ втаца, сјорнл, Кб-ал IsBitel Јвлче пнте! Явор! пе лбч1йл Biš ал търе! Баркъ ппкъ, впртйоаръ; Мерџ! in воеа ляйътплъре! Ка о левъсъ йшоаръ. О! Ферјче'! кълъ^рвд Че, ка mine, tpene'n лвте J lnrbm>nd8-uii втца, соркл, Кй-ал isbitei ds.i4e гшпе! SBOp! пе ЛЙЧ!ЙЛ BIŠ ал търе! Баркъ гшкъ, впртйоаръ! Mepui л>п воеа лийыпплъре! Ка о лeбъdъ вшоаръ. ЏлБрал1ар В. А. Т)е л'ал Hatpiei вергт шалвр1 Ат плека! in цер! stp^ne, Шгпе пла!йр!, uii пе валйр! Ен Аьк (1орбл ei кк mine. Sfiopi пе Л8Ч1ВЛ eiš ал търе!.. ш.ч. Dope 'т! плъпце!.. dap jmdato J \ntpe чер nii тареа лтъ О minsne se ара1ъ Че dspepea ml-o алшъ. Про(la BdzesKd. De tpei ziie лъп1а n'a та! jvn4etat Hli Та!арвл паре к'а ^naintat, Dap EszesKB Ilpeda Bede KS dspepe Флоареа Ротъше! че пе вале niepe! Трече.fmainte пе ЙП кал лт јок Че варбъ din oi(ii Флакъре de ФОК; Sfiopi пе Лбч1«л в!б ал търе!.. ш.ч. Чеа тшвпе stpe.i«4ito Поар^ь пвте de о Флоаре; Ea'i Фрйтоава теа \г,ъ'йъ, А теа d».i4e lbbitoape. Sfiopl пе лвч18л eiš ал търе!.. ш. ч. Ea'i котоара de плъчере, Ea'i BOioasa пглбчјре,. Ea'I череавкъ пшпгъере Че лткъп1й-а теа simujpe. SBopi пе лвч!вл Biš ал търе!.. ш.ч. *Баркъ епглегъ Кб nanze. Stpii% Кб tbpie че1елор sdposite Че ла iviass'i msndp8 se intopkž Bimite. Еа!ъ къ nenotej ХЭПЙЛЙ! Tatap Трече пе-вп белвайк, ФЭЛШК apmasap; 5nde se apata пе ачеаб^. вале ripin onitipea поак1ръ лш! dekisde кале. Ьр B«zesK8 Ilpeda квт л'а Л\П1Ј>ЛПН Евъ,> inainte'i ш'аз!фел 1-а ворвн: Бакъ ПЙ'Ц! е Фршъ, ш'а! Kpedinjrb 'п tine, О! Tatape, втъ se te виц! Кб тте!" Ei desкълeкapъ, ало! anrbtido! Se лбав ла лбп*ь ка do! јнп! epol! Оки tetepopa ка!ъ кв mipape Ла EezesKB.! Ilpeda iui Та1арвл таре.

12 40 ЭПбЧЕЛЕ. Ei se Batš ла paza Б1еде1 че! de ФОК; Флакърие'! алве пе-а лор2алејок«; B*ntM pekopemte Фрбп1еа лор sdatb 1Ш птына dблчe 88Фле1вл ле'тва^ь. Ei se ва1н лт snade; вп^еле se Фрљпгб: IDi se ies ла лбпгъ, se втъпчебкб, se stpibiirs, Ki>nd Тйарб'п 1а1пъ SKoate о веккръ IHi Ббгевкб џете! въпцеле Лб! квръ, Dap лб-biid тъч1бка аб1фел о tpxnti Kbt Мъргакбл таре шкь ini тбрп Ла ачеабп ФапХъ oastea Ротъпеавкъ Павъ iui лтвтџе oapda ТъНреавкъ. 3W i s ч e д e. Đ. Eo.iintineans. АвлатЈввл 4isne. S'aš mai npiimit ла PedaKgie skpisoapea вртъюаре пе каре пе гръв1т а о котвшка ibbini.iop letitop! а Фоае! noastpe: ръ!. ка галошн ввт пвта! nentps влщ! nii каре пв notš шч! о dah лдшра лдп валоп! О! атъръч!впе! о! тъхп1ч!впе! авот1пъч!впе!.. de^t aseinene тор11ф1къч1впе та! вте тъ л>пкт кв плекъч!впе. De4i, nentpe ка въ лтк1е!б ачеая^ netiijibne, domnбл meš, тъ adpesez ла PedbK4ienea Фоае! dtaлe кв рбгъч!бпе đe а тъ алвпга din колоапеле Ротъп!е! ЛИераре ка пе о tepmiпъч!впе desrsstah de лвте nii каре пв та! simte nini о л>тпвлвјвпе de атвјчтвпе. bsk8t dintp'sn Шъ че aš mspit de do8ъ mii de anl, din ГратаИквл Poman АвлаИввз, ат ревъpit лт паргервл Ротъп1е! пове ка о ч!вперкъ апикъ mi ат nepkat а грече dpent Флоаре. Л1пвъ атар ат Фоэг лдпшелаг! къч! лвтеа 'треагъ ав Л1пчепв1 ат! къп1а ка лв! don Багјлш Л1П Бърв1ер1бЛ de бев!л!а. Плекъч!впе, плекъч1впе! Ч!впе, ч!впе, ч!впе, ч!впе! Apdemite-ai пе-бп Нч!впе, Ч!впе, чјвпе, ч!впе, ч!впе, etc, etc, etc. Ивпъ о asemene овъч!впе, пв'т! ретъпе ал1а dekit si тъ petpar đin лш1ва ротъпеавкъ, къч! пв вроевк а аџтвпџе Л1п pъnd8л пвшкельюр, mi зъ asd Л1П бфърши пе Ротъп! zikbnd: ч!бпе пе лјтвђц!, лдплок de пвшкё пе л!твъц!! Hpiiinenite, domn8лe pedaktop, asirepb4i8nea Konsiđepb4l8nei а твл1 пефер1чнблв! mi ns та! пвц'ш аблайва18лв! ЧТвпе. Domns.ie PedaKtop! П8БЛ1Къч1кпеа че ai dat netipjbnel пеферјчнблбт 8 SKBpt Jfn пвтервл tpekht тъ лткврајагђ mi пе mine а тъ плъпие лт ПВБЛШ de tpista пнвъчткпе че am dosbndit de KitBa timn лт jimsa пъч!впе! ротъпе. Оът! лтбъ epfrb4lsne, domnij тев, йакъ ieš nepmisisne бъ'ц! SKpiš KS tepmini4isnea лт чгепе, къч! фрекъпгъчтвпеа Ч! s n i ш ti л о p ml-až јтзвфла! oape каре npes«m4isne. Ат aest блъбъч!впе а кpedeлa лтчепв!, къnd im-am ФЪК»1 anapinisnea лдп лвте,къ аш! ФЈ de таре Фолов nentpe епбръчтвпеа, орпътеп1ъч!впеа iui ла1птъ']!впса липве! ротъпе; nii шч! risndiara къ BOIB re.si чеа та! тжъ Kontestb4usne nentps dpitбл mež de пац!бпал!гъч!впе jpntp'o цеаръ JinzestpaH кв о л1веръ Konstit»4i8ne... dap въd аквт adinkami лтшълъчјвпе! Oamenii de rest каре isseskb a rp%i о лгтвъ dблчe nii артотоабъ ns пвта! къ pidž de mine dap anoi тъ uii ав ла OKIB ръв; el, Фъръ тч! о кonsidepъчiвne nentps ланпеавка ввла11в Чъч18пе а *ipei теле, тъ npibeskš ^ntokinai ка пе вп пегрв VMisne че s'ap postonui пе вп ковор алв. яоотпвл тев! astb пвзгчћше ns та! este de звферк! depisienea ла каре am auiens лт пввлш агакъ toate Koapdeje simm'iisnel теле nii тъ ^ndeamni ami чере demisienea din ролвл tpist mi р1(пкол че am nibkat пъп'аквт, рол de Biniлјч!впе кв atbt та! атаръ къ тч! впвл din noeiji ns'abbpoit бъ тъ adonteze лт BepsspLie лор, innd та! твлц! din ачеiauil поец! тъ Мревбтцеагъ кв проф1бг!впе лт SKpiepue лор de прогъ. Каре вреа s% гшъ: ев аш! ФЈ као manta de врете бп Madpiгaл (đe л а Хърлъ». бп noetik Хърлъвап пв de тел! EOiepitmi бпъ1ър11 aš tpimis вне!квкошне пепtpb каре dл8l пъбгреагъ о пъвгрвшпшъ 8лъв!ре, вртъгоргвл madpiraj (копшлјтепг л>п Bepssp!) a^itspat пе лъпгъ вп БВ- Ket de tpandaфip!: A4est EBKet e mii; nii nostiinfop ка tine, Ka tine noate ел въ'пкапъ 'ntp'an пахар! Dap SKSinn e прецвл seš къпд, Фiind iniu, ел Bine De ла вп злъвнор аквт таре Snatap. Dpent каре тъ л>пкт кв т»л!ъ плекъчтвпе Ш1 te рог въ npiirnemti a4est mik sbbenip Фъръ a te'nrpiji de ворва каре sn»ne: Kades вп tpandaфip se паре ворш к в nitip! Z i i n r.p«.!, А в е т de таре плъчере а Л1пщип1 а къ Ziilllipfi.l. Фоае полжкъ, ав л>пчепв1 еаръш! а se пввлјка SBE реdakijia d-лор KodpesKS, resti mi ФоИпо. Anest јврпал ва euii лт toate zi.ie.ie, афаръ de D8mini4lnii Seps^opl, лдп ФортаЈ mik, mi ва da вевгеле челе та! npoasnete а лдшътплъриор епохе! noastpe. Tot че netem dopi та! Фер«чН PedaKjiiel este ка de аквт jjmainte sbns та!пъцеа5къ чееа че-ав пъцн акаш doi ani, анкъ: ^ъ пв та! Ф1е ОБ 11га1ъ de а Фаче гппбрслдп лок de а Фаче ZiniBps. Pedaktop pesnnnietop: JB. jlaehsanđpi. Tgpograpbia JFranceso-JKomana.

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, 1855. ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гьре! аверјлор. In adenapea tpeksh въ apbtasera, dлор,

Подробно

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie. 1855. Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр1 de котпвпер! jitepape, Satipa mi Komedia sint челе

Подробно

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, 1855. ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс бп opranism i- deia.i. KonsfitBjjia ap tpessi teopetik

Подробно

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, 1855. OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпцъ? Фрјка че Екопопна полшкъ шртръ. Anateme.ie ap;;ni;ate

Подробно

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils ROlAMA LITERARA. я: 14. 16 Anptiie, 1855. лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils n'ćtajent раз les maitres." Asia ав ФОК! леагъпвл

Подробно

ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n

ROMANIA LITERARA. m T  10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 Кбцетър IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ nepde intp'en хаов de rindipf. Aeemine anoma.iie пв ар

Подробно

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA. 1 1855. ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai коаче. Dap de че $ъ ns тъ кок? Къ тъ пбпв ФечЈорГп клоп

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

uz-dl-vyaz indd

uz-dl-vyaz indd 4 Е л у й П ЦЕ ВЯ А Я е о т л о у, то б л ел у к у. В ей п е т ле о о е т о утел х по к оте у о о, кото е о ете пол т п по о е кол к х БА ВЫХ ЕХ К, тк е, п о ф т, о т о об т е е п оект. В этой коллек й

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла 2 Власова М.Г. Т1 6.52 3 Саватеев К.А. Т1 6889 13 6.52 847.6 6759 Т2 488 15 2.46 258.3 4775 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 1219 26 6.52 1343.12 113 Т2 4272 91 2.46 223.86 4181

Подробно

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п л о о тел о... О ЛКО ло е е т е д е т тел т о о ук

Подробно

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf V O C A L S O L O S H E E T M U SI C C o d e N o. 8 6 4 7 1 0, 0 0 0 R e as o ns 8 9 6 4 A g n us D ei wit h H o w G re at T h o u A rt 8 7 3 3 A m a zi n g G r a c e 8 6 5 4 A m a zi n g G r a c e ( M

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова 2 Власова М.Г. Т1 6.52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3 Саватеев К.А. Т1 6578 164 6.52 169.28 6414 Т2 461 145 2.46 356.7 4465 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 9863

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 3 Саватеев К.А. Т1 6325 23 6.31 1451.3 695 Т2 4386 185 2.34 432.9 421 4 Бурнейко Т1 7 6.31 7 Т2

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию, Июнь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию, Июнь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 Err:522 3 Саватеев К.А. Т1 6414 89 6.31 561.59 6325 Т2 4465 79 2.34 184.86 4386 4 Бурнейко Т1 7

Подробно

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д 96 О О К о е е пе од 14-17 ло е е : О пе од 14-17 е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - до 30 д п ед д т от пл е. к по о е е о о ек д о к т

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

Езикова гимназия Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 19 телфакс: 0361/6-28-1~ е-пш1: \yww.botev-kardzhali.com Графика контролни и класни раб

Езикова гимназия Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 19 телфакс: 0361/6-28-1~ е-пш1: \yww.botev-kardzhali.com Графика контролни и класни раб Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 19 телфакс: 0361/6-28-1~ е-пш1: gpche.ki@abv.bg \yww.botev-kardzhali.com ------------------^-7^- -'----------:------------------------------- П р е д м е т К л а с 8А 1 К

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно