PRODUCT

Размер: px
Започни от страница:

Download "PRODUCT"

Препис

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA241.4 Рев.: Dec 8 Патент на САЩ 6,16,743 BD BBL CHROMagar О17 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar O17 е селективна среда за изолиране, диференциране и презумптивно идентифициране на Escherichia coli O17:H7 от клинични, хранителни, ветеринарни и отнасящи се до околната среда източници. BBL CHROMagar O17 бе утвърдена от научноизследователския институт АОАС по програмата Проверени методи за работа за анализ на нарязано сурово говеждо месо и непастьоризиран ябълков с използване на методите FDA BAM, USDA FSIS и ISO. 13 ПРИНЦИПИ И ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Микробиологичен метод. E. coli O17:H7 е найчесто изолирания патоген от кървави изпражнения. 46 Въпреки това, липсата на кървава диария не изключва наличието на E. coli O17:H7. 7 Този серотип причинява широк кръг от заболявания, от лека некървава диария до тежка кървава диария (хемолитичен колит), хемолитичен уремичен синдром и смърт. 46 Изолирането на E. coli O17:H7 превишава това на някои други разпространени чревни патогени, особено Shigella, в много области и възрастови групи. Предаването найчесто се осъществява чрез употреба на сурово или недопечено говеждо месо; въвлечени са също и други храни. 46 Освен това предаването може да се осъществи от лице на лице, както и от рехабилитицонни водни източници. 46 CHROMagar O17 е предназначен за изолиране, диференциране и презумптивно идентифициране на E. coli O17:H7. Поради наличието на хромогенни субстрати в средата, колониите на E. coli O17:H7 образуват розоволилав цвят, позволявайки презумптивното идентифициране от чашка за първична изолация и диференцирането им от други организми. При образци с ниски количества от E. coli O17:H7 могат да са от полза методи за обогатяване преди инокулиране на средата. BBL CHROMagar O17 първоначално е разработена от A. Rambach, CHROMagar, Париж, Франция. BD, по лицензионно споразумение, оптимизира тази формула използвайки патентована интелектуална собственост, използвана при производството на готова среда в чашки BBL CHROMagar O17. Специално подбрани пептони Difco доставят хранителните вещества. Добавянето на калиев телурит, цефиксим и цефсулодин намалява количеството бактерии, различни от E. coli O17:H7, които растат в тази среда. Хромогенната смес се състои от изкуствени субстрати (хромогени), които освобождават неразтворимо оцветено съединение при хидролизирането им от специфичен ензим. E. coli O17:H7 използва един от тези хромогенни субстрати, произвеждайки розоволилави колонии. *ДОСТАВЯНИТЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБРАЗЦИ НА ТОЗИ МОДЕЛ ТЕСТОВ КОМПЛЕКТ БЯХА НЕЗАВИСИМО ОЦЕНЕНИ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ АОАС КАТО ПРИГОДНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕСИФИКАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПОСОЧЕНИ В ЛИСТОВКИТЕ С ОПИСАНИЕ НА ТЕСТОВИЯ КОМПЛЕКТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ НАСТОЯЩИЯ КОМПЛЕКТ ОТГОВАРЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОТНОШЕНИЯ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОЦЕНЕНИТЕ ОТ НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ АОАС СПЕСИФИКАЦИИ, ПОСОЧЕНИ ДЕТАЙЛНО В СЕРТИФИКАТ НОМЕР 91 Проверени методи за работа. PA241.4 Стр. 1 oт 6

2 Растежът на розоволилави колонии се счита за презумптивен за E. coli O17:H7 в BBL CHROMagar O17. Различните от E. coli O17:H7 бактерии могат да използват други хромогенни субстрати, резултиращи в сини до синьозелени колонии или, ако никой от хромогенните агенти не се използва, колониите могат да се появят със своя естествен цвят. Това улеснява откриването и диференцирането на E. coli O17:H7 от други организми. РЕАГЕНТИ BD CHROMagar O17 среда Приблизителна формула* на литър пречистена вода Хромопептон 16, g Натриев хлорид 7, g Хромогенна смес,6 g Калиев телурит 2, mg Цефиксим, mg Цефсулодин 4, mg Агар 14, g ph: 7,1 ±,2 *Пригоден и/или допълнен според изискванията за удовлетворяване на критериите за ефективно функциониране. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. Само за професионална употреба. При наличие на излишна влажност обърнете дъното над капака за да се изсуши на въздух, с цел предотвратяване образуването на уплътняващ слой между горната част и дъното на чашката по време на инкубация. Не излагайте на светлина по време на сушене. Вижте СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ. Не използвайте чашки, ако те съдържат признаци на микробно замърсяване, обезцветяване, изсушаване, пукнатини или други признаци на увреждане. В клиничните материали могат да присъстват патогенни микроорганизми, в това число хепатитни вируси и човешки имунодефицитен вирус. При обработката на всички предмети, замърсени с кръв и други телесни течности, е необходимо спазване на стандартните предпазни мерки 811 и институционални правила. Патогенни микроорганизми, в това число E. coli O17, могат да присъстват в образци от храна. Съблюдавайте асептичните техники и установените предпазни мерки срещу микробиологични рискове по време на всички процедури. След употреба приготвените чашки, контейнери с материали и други замърсени материали трябва да бъдат стерилизирани чрез автоклавна обработка преди изхвърлянето им. За справка относно асептичните манипулационни процедури, биологичните опасности и изхвърлянето на използвания продукт вижте документа ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ След получаване съхранявайте чашките на тъмно, при температура от 2 до 8 С, в оригиналната им маншетна опаковка до момента на непосредствената им употреба. Не допускайте замразяване и прегряване. Не отваряйте преди готовност за употреба. Чашките могат да бъдат инокулирани до изтичане на срока на годност (виж етикета на опаковката) и инкубирани според препоръчваните инкубационни периоди. Преди инокулиране средата трябва да се затопли до стайна температура. Отворените комплекти от 1 чашки могат да бъдат използвани една седмица при съхранение в чисто място при температура от 2 до 8 C. Сведете до минимум излагането на светлина преди и по време на инкубация, тъй като светлината може да разруши хромогените. PA241.4 Стр. 2 oт 6

3 ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ Проверете функционирането чрез инокулиране на представителна мостра от чашки с чисти култури на стабилни контролни организми, произвеждащи известни и желани реакции (за подробности вижте документа ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА). Посочените в таблицата подолу контролни щамове са препоръчителни. Инкубирайте аеробно за 18 до 24 часа при температура 3 ± 2 C на тъмно. Щамове Escherichia coli O17:H7 ATCC 7728 (=NCTC 129) Escherichia coli ATCC 2922 Enterobacter cloacae ATCC 47 Неинокулирани PA241.4 Стр. 3 oт 6 Темпове на растеж Значителен до отличен растеж. Сивовиолетови до розововиолетови колонии (=розоволилави). Частично до пълно инхибиране; синьозелени колонии; могат да са обкръжени от синьозелена зона Растеж: синьозелени до сини колонии Безцветни до светлобежови, прозрачни Необходимо е спазване на изискванията за качествен контрол според приложимите местни, щатски и/или федерални норми или акредитационните изисквания и стандартните за вашата лаборатория процедури по качествен контрол. Препоръчва се клиничния потребител да се обърне към приложимите указания на Института по клинични и лабораторни стандарти (бивш NCCLS) за подходящи практики по качествен контрол. ПРОЦЕДУРА Предоставяни материали BD CHROMagar O17 среда (9 mm Stacker чашки). Микробиологично проверени. Необходими, но непредоставяни материали: Допълнителна културална среда, реагенти и друго лабораторно оборудване според нуждите. Видове материали За клинична употреба се отнасяйте към лабораторните процедури за подробности относно събирането на материали и процедурите по манипулация. Тази среда се използва за изолиране на Escherichia coli O17:H7 от материали от изпражнения или ректални секрети на пациенти със съмнение за инфекция с този агент. За тестуване на храни следвайте подходящите стандартни методи за подробности относно приготвянето на образци и обработка в съответствие с типа образец и географското местоположение. Вижте също РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА. Методика на тестуване Спазвайте асептичните техники. Агарната повърхност трябва да е гладка и влажна, но без излишна влажност. За клинични материали инокулирайте материала върху чашка с BBL CHROMagar O17 и посейте за изолация възможно найбързо след получаването му в лабораторията. Ако материалът е култивиран от намазка, потрийте намазката върху неголям участък в края; след това направете посявка от тази повърхност с примка. Като алтернатива чашките могат да бъдат инокулирани от предварително обогатени материали. Инкубирайте чашките аеробно при температура 3 ± 2 C за 1824 ч в обърнато положение (агарна среда нагоре). За осигуряване откриването на други чревни патогени може да бъде инокулирана също и друга среда, като BD MacConkey II Agar. За образци от храна се отнасяйте към съответните референции и следвайте приложимите стандартни методи. Инокулирайте инкубирания обогатяващ бульон или сортираните частици от хранителния образец в BBL CHROMagar O17 и посейте за изолиране. Инкубирайте чашките аеробно при температура 3 ± 2 C за 1824 ч в обърнато положение (агарна среда нагоре). Резултати След правилно инкубиране отчетете резултати срещу бял фон. E. coli O17:H7 ще произведе оцветени в розоволилаво колонии в среда BBL CHROMagar O17. Всички розоволилави колонии трябва да бъдат потвърдени биохимично и серологично преди

4 докладване за E. coli O17:H7. 1,2,3,6 Грамположителните организми трябва да бъдат изцяло инхибирани. Грампотрицателните организми, различни от E. coli O17:H7, ще бъдат или инхибирани, или ще произведат безцветни, сини, зелени, синьозелени (с цвят на морска вода) или естествени по цвят колонии. РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА BBL CHROMagar O17 е хромогенна среда за селективно изолиране, диференциране и презумптивно идентифициране на E. coli O17:H7 от клинични, хранителни, ветеринарни и отнасящи се до околната среда източници. Функционални резултати 12 Клинично тестуване: Общо 11 замразени фекални изолата и 16 култури от изпражнения (1 пресни и 6 архивирани) бяха оценени в общинска болница с използване на BBL CHROMagar O17, Sorbitol MacConkey (SMAC) и Sorbitol MacConkey with Cefixime and Tellurite (SMACCT). Замразените фекални изолати съдържаха E. coli O17:H7, 1 E. coli nono17, 8 положителни към Шига токсин E. Coli, различни от O17, и 37 други Enterobacteriaceae и неферментиращи грамотрицателни пръчици. Седем от 16 тестувани изпражнения бяха отчетени като положителни за E. coli O17:H7. Бяха наблюдавани следните чувствителности и специфичности: Чувствителност ( ) Специфичност ( ) BBL CHROMagar O17 98 % (6/7) 1 % (69/69) SMAC 96 % (/7) 8% (/69) SMACCT 1 % (7/7) 93% (64/69) Тестуване на храни BBL CHROMagar O17 е утвърдена от научноизследователския институт АОАС по програмата Проверени методи за работа. 12 BBL CHROMagar O17 бе оценена за откриване на E. coli O17:H7 в нарязано сурово говеждо месо и непастьоризиран ябълков с използване на посети образци. Отделянето на E. coli O17:H7 в BBL CHROMagar O17 бе сравнено с референтна среда в чашка според FDA BAM, USDA FSIS и ISO. Препоръчваните обогатяване и скринингови процедури бяха спазвани за референтната среда и BBL CHROMagar O17. В съответствие с методите USDA и ISO бе проведено имунно сепариране с фуксин (IMS). От проверяваните 18 образци от храна, 4 бяха тестувани според методите FDA BAM и USDA FSIS и 9 с използване на методите ISO. BBL CHROMagar O17 произведе чувствителност от 1% и специфичност от 1% по сравнение с референтните методи и за двете хранителни матрици. При тестуването на хранителните матрици не бяха открити фалшиви отрицателни резултати. При отделяне с употреба на метода BBL CHROMagar O17 не бе открита статистическа разлика, по сравнение с референтната среда в чашка въз основа на анализа Чиквадрат. Известни изолати, в това число 4 щама на E. coli O17:H7 (3 от които бяха неподвижни щамове) и 32 различни от E. coli O17:H7 щамове бяха оценени в BBL CHROMagar O17 с 1% чувствителност и специфичност. Резултатите от тези изследвания показаха, че BBL CHROMagar O17 е ефективна среда за отделяне и откриване на E. coli O17:H7 в нарязано сурово говеждо месо и непастьоризиран ябълков с използване на методите FDA BAM, USDA FSIS и ISO. Вижте Таблица 1 за обобщените резултати на сравнителния валидиращ метод. Таблица 1: Обобщени резултати на сравнителен валидиращ метод Хранителна матрица Нарязано сурово говеждо месо Нарязано сурово говеждо месо Непастьоризир ан ябълков Непастьоризир ан ябълков Метод USDA говеждо месо ISO говеждо месо ISO FDA Ниво на инокулат Общо образци Общо положите лни PA241.4 Стр. 4 oт 6 Референтни положителн и CHROMagar O17 положителни Съвпадени е с метода 1 8% 2 8% 2 9% 2 9% 2 1% 1% 1% 1% Чиквадрат

5 1 Представя процента на потвърдени положителни и отрицателни образци, комбинирани, които бяха еквивалентни на референтните и BBL CHROMagar O17 методи. 2 Допълнителни положителни образци, открити от метода BBL CHROMagar O17, 3 допълнителни положителни резултата при тестуване на нарязано сурово говеждо месо по метода USDA/FSIS и 1 допълнителен положителен резултат при тестуване на нарязано сурово говеждо месо по метода ISO. 3 Чиквадрат стойности от < 3,84 посочват незначителна разлика от p<,. Ограничения на процедурата BBL CHROMagar O17 не открива чревнохеморагични или чревнопатогенни серотипи на E. coli, различни от O17:H7, тъй като те могат да се различават биохимично. Положителните към ßглюкоронидаза щамове на E. coli O17:H7 няма да бъдат открити в BBL CHROMagar O17; обаче такива щамове са редки. BBL CHROMagar O17 не прави разлика между произвеждащи и непроизвеждащи токсин щамове на E. coli O17:H7. Различните от E. coli O17:H7 организми, като Proteus spp., могат да растат в тази среда; обаче обикновено те произвеждат различен цвят. При наблюдаване на неизолирани розоволилави колонии изолиране може да се постигне чрез повторно посяване в друга чашка с BBL CHROMagar O17. Открити са редки щамове на E. coli (биохимично подобни на Shigella), произвеждащи фалшиви положителни резултати в BBL CHROMagar O17. Инкубирането при пониски от препоръчваните температури може да забави откриването на положителни реакции. Ако температурата на инкубиране е под 3 ± 2 C, чашките трябва да бъдат инкубирани за пълни 24 часа преди докладване на отрицателни резултати. За точно идентифициране са необходими потвърждаващи тестове. 13,6 Тази среда не трябва да се използва за изолиране на чревни патогени, различни от E. coli O17:H7. СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА 1. U.S. Food and Drug Administration. 2. Bacteriological analytical manual (online), Chapter 4A: Diarrheagenic Escherichia coli. AOAC International, Gaithersburg, MD U. S. Department of Agriculture. 2. Detection, isolation and identification of Escherichia coli O17:H7 and O17:NM (Nonmotile) from meat products. In Microbiology laboratory guidebook MLG International Organization for Standards (ISO) Microbiological Methods, ISO 1664: Microbiology of food and animal feeding stuffs horizontal method for the detection of Escherichia coli O17, First Edition, Moe, C. 2. Waterborne transmission of infectious agents. In C. Hurst, R. Crawford, G. Knudsen, M. McInerney, and L. Stetzenbach (eds.), Manual of environmental microbiology, 2 nd ed. American Society for Microbiology, Washington, DC.. Doyle, M., T. Zhao, J. Meng, and S. Zhao Escherichia O17:H7. In M. Doyle, L. Beuchat, and T. Montville (eds.), Food microbiology fundamentals and frontiers. American Society for Microbiology, Washington, DC. 6. Bopp, C.A., F.W. Brenner, P.I. Fields, J.G. Wells, and N.A. Strockbine. 3. Escherichia, Shigella and Salmonella. In P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, J.H. Jorgensen and R.H. Yolken (eds.), Manual of clinical microbiology. 8 th ed. American Society for Microbiology, Washington DC. 7. CDC MMWR Jan 26, 1/ (RR2): 169. Diagnosis and management of foodborne illness. 8. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 1. Approved Guideline M29A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections. 2 nd ed., NCCLS, Wayne, Pa. 9. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HIHS Publication (CDC), 4 th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. PA241.4 Стр. oт 6

6 11. Directive /4/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/1/, p Файлови данни, BD Diagnostic Systems. ОПАКОВКА/СЪДЪРЖАНИЕ BD CHROMagar O17 среда Кат. 241 Готова за употреба среда в чашка, пакет от ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ За допълнителна информация моля свържете се с местния представител на BD. Becton Dickinson GmbH BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D69126 Heidelberg/Germany Phone: Fax: Reception_Germany@europe.bd.com BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès 388 Le Pont de Claix/France Tel: Fax: AOAC is a trademark and Performance Tested Methods is a service mark of AOAC International. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. Difco is a trademark of Difco Laboratories, subsidiary of Becton, Dickinson and Company. BD, BD Logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company. 6 BD. PA241.4 Стр. 6 oт 6

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA-257074.05 Рев.: June 2009 BD BBL CHROMagar Staph aureus ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar Staph aureus е селективна среда за изолиране,

Подробно

General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media

General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media ВЪВЕДЕНИЕ.01 Рев.: July 2009 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Готови за употреба и частично готови среди Този документ предоставя информация за структурата на документите Инструкции за употреба и съдържа допълнителна

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА В ЧАШКИ PA-254035.05 Рев.: Sep 2011 BD Mueller Hinton Chocolate Agar (BD Мюлер Хинтън шоколадов агар) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Mueller Hinton Chocolate Agar (Мюлер

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA-257658.01 Рев.: Oct 2013 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (първоначално наричан MRSA Screen Agar) бе разработен за откриване на резистентни към метицилин/оксацилин

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

4

4 Производство и съхранение на мляко във фермата Рискове от замърсяване на млякото от патогенни бактерии, микотоксини, химикали, остатъци от ветеринарни лекарства, вкл. антибиотици Това произведение е лицензирано

Подробно

BG-EPILATOR-DERMA_PERFECT-EP9830-LEAFLET-GB

BG-EPILATOR-DERMA_PERFECT-EP9830-LEAFLET-GB www.rowenta.bg МОЖЕ ЛИ ЕПИЛАЦИЯТА С ПУЛСИРАЩА СВЕТЛИНА ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА ВИ?! JPM & Associés 07/2012 Технологията с пулсираща светлина се използва от дерматолозите в продължение на над 15 години. Derma

Подробно

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят

Подробно

Раздел VIII - Управление на несъответствията БГ

Раздел VIII - Управление на несъответствията БГ VIII Управление на несъответствията Това произведение е лицензирано под лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives4.0 International. За да видите копие от този лиценз, посетете http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

THIS PRODUCT IS FOR

THIS PRODUCT IS FOR GLOBAL REFINISH SYSTEM Май 2006 Информация за продукта 2K GREYMATIC UHS PRIMA ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА D8018 бял D8019 черен D8024 сив 2K БЪРЗ GreyMatic е гама от 2K грунд фюлери, подходящи за много различни

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

S.Staneva

S.Staneva Епидемиологични особености на листериозата в България Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев, А. Медицински университет Варна, НЦЗПБ, МЗ Листериозата е инфекция с множествен механизъм на

Подробно

Технически информационен лист Approved 635 1,2 635 Алкид Pilot II ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно алкидно покритие с окислява

Технически информационен лист Approved 635 1,2 635 Алкид Pilot II ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно алкидно покритие с окислява Approved 635 1,2 635 Алкид ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно алкидно покритие с окисляващо съхнене. Гланцов финиш с добра устойчивост на цвета. Да се използва като финишен слой при

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.9.2017 A8-0188/346/rev Изменение 346/rev Томас Хендел от името на комисията по заетост и социални въпроси Доклад Мортен Льокегор Изисквания за достъпност за продукти и услуги COM(2015)0615 C8-0387/2015

Подробно

J.Donkov

J.Donkov Клинико-епидемиологично проучване на взрив от норовирусен гастроентерит в гр. Правец, България: март 2016г. Ж. Донков¹, Т. Вълков ² ³, Д. Страшимиров ² ³ Н. Янчева² ³, Й. Митова-Минева¹, В.Дойчева¹, Б.Кайракова4,

Подробно

2

2 Има ли микроби в моята мандра? Това произведение е лицензирано под лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives4.0 International. За да видите копие от този лиценз, посетете http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Подробно

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на особено големи и тежки части. 1 / 2 Начин на функциониране

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

Технически информационен лист Approved , Акрил Pilot ACR ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физ

Технически информационен лист Approved , Акрил Pilot ACR ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физ Approved 11480 1,2 11480 Акрил ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физическо съхнене. Полугланцов финиш с добра устойчивост на гланца. Бързосъхнещ. Може да се използва

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

Microsoft Word - BG_RLD212V_UHS_RAPID_D8135_Clearcoat.doc

Microsoft Word - BG_RLD212V_UHS_RAPID_D8135_Clearcoat.doc GLOBAL REFINISH SYSTEM януари 2009 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА Бърз безцветен лак GRS Deltron UHS UHS Бърз безцветен лак ПРОДУКТИ Deltron UHS Бърз безцветен лак Deltron UHS втвърдител Deltron разредител Deltron

Подробно

BG_DoP_Promat®-SYSTEMGLAS\(mono\)

BG_DoP_Promat®-SYSTEMGLAS\(mono\) 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Дата на издаване: 01/07/2013 Заменя:...- CPR / - гггг # от: дд/мм/гггг 1121 CPR - CA0007 CPR - 2013/1 Уникален идентификационен код на типа продукт: 2 Тип и партидни

Подробно

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO МОДУЛ 4 АГРОТЕХНИКА ПОДБОР НА ОБРАЗЦИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ (Tr.monococcum L.) Проект EINKORN ANCIENT INOVATION II 2014 1 BG01 KA202 001570 Селскостопанска

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

BG_DoP_PROMAGLAS®\(mono\)

BG_DoP_PROMAGLAS®\(mono\) 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Дата на издаване: 01/07/2013 Заменя:...- CPR / - гггг # от: дд/мм/гггг 1121 CPD - CA0006 2013/1 Уникален идентификационен код на типа продукт: 2 Тип и партидни

Подробно

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева, Софийски университет Св. Климент Охридски Дисертационен труд на тема: Биосинтеза и свойства на супероксид дисмутаза от термофилни бактерии, изолирани

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Microsoft PowerPoint - ELACI-K21V_AIHA ppt

Microsoft PowerPoint - ELACI-K21V_AIHA ppt ИНДУСТРИАЛНА ХИГИЕНА: защита на хората на работното им място ЕЛАЦИТЕ МЕД АД - РК Елаци 23.10 10.2008, Етрополе 1 Какво е индустриална хигиена? Специалистите по индустриална хигиена : Предвиждат Разпознават

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно