EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

Размер: px
Започни от страница:

Download "EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13"

Препис

1

2

3 Обща картина

4 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна промишленост; Приобщаващ: създаване на работни места и намаляване на бедността. Цели Икономика на знанието и общество на знаещи и можещи; Дял на завършилите висше образование на възраст години до 2020 г. в ЕС - наймалко 40 %; ВУЗ - ключови партньори в осъществяването на стратегията на ЕС за напредък и растеж. Програми Хоризонт2020 Структурни фондове Еразъм за всички Програма за конкурентоспособнос т и иновации

5 Бюджетна рамка за България: 15,48 млрд. евро Средства за обща селскостопанска политика 5,7 млрд. евро ПРСР 2,18 млрд. евро Средства за кохезионна политика - 7,27 млрд. евро

6

7 Приоритетни оси: Научни изследвания и технологично развитие Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество Образователна среда за активно социално приобщаване Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот Образователна инфраструктура.

8 Научни изследвания и технологично развитие Допустими дейности Бенефициер: ВУЗ, провеждащи научни изследвания и партньори Центрове за върхови постижения и центрове за компетентност; Научна инфрастр. в ВУЗ; научни институции и Изследователска и учебно-изследоват. инфраструктура; Подкрепа за провеждане на приложни научни изследвания самите изсл. и закупуване на нова или модернизиране на апаратура, оборудване, материали, консумативи и др.; Партньорски мрежи и съвместни инфраструктури/лаборатории между ВУ, ЦВП, ЦК, бизнес организации.

9 Образование, обучение и учене през целия живот Допустими дейности Усъвършенстване на системите за управление на висшите училища и въвеждане на системи за наблюдение и контрол; Подкрепа на дейности за въвеждане или модернизиране на системи за дистанционно и електронното обучение; Бенефициер: ВУЗ

10 Образователна и ИКТ инфраструктура Допустими дейности Бенефициер: ВУЗ Обзавеждане и оборудване на ВУ; Оборудване на компютърни кабинети; Средства за онагледяване на учебния процес - проектори и монитори, интерактивни (смарт) бели дъски, лаптоп (таблет), специализирано ИТ оборудване за специализираните кабинети; Интелигентни интерактивни системи за общуване с родители и общество; Специализирано оборудване за он-лайн сътрудничество между институти/висши училища/училища и др.

11 Инвестиционен приоритет: Специфична цел: Дейности: Конкретни бенефициери:

12

13 ОП за иновации и предприемачество Приоритетна ос Индикативни мерки Развитие на иновациите и научните изследвания Стимулиране на НИРД и иновациите в предприятията, вкл. услуги за иновативни МСП, партньорства между бизнеса и университетите, комерсиализация на иновациите Инвестиции в иновационна и развойна инфраструктура развитие на технологични офиси, центрове за компетентност, центрове за трансфер на знания (вкл. в университетите) Развитие на високотехнологични паркове

14 ОП Човешки ресурси ПО 1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места ПО 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване ПО 4 Транснационално сътрудничество

15 Благодаря за вниманието!

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

Slide 1

Slide 1 Панел 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ Роля на научните организации в индустриалната трансформация доц. д-р инж. Илия Железаров Панел 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020 Гл. ас. д-р Надежда Веселинова 1 СА Д. А. Цен

РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020 Гл. ас. д-р Надежда Веселинова 1 СА Д. А. Цен РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020 Гл. ас. д-р Надежда Веселинова 1 СА Д. А. Ценов Свищов Катедра Стратегическо планиране Резюме: В

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Споразумение за партньорство Приложение 2 Юли 2014 г. Приложение 2 Допълване между програмите, финансирани със средства от Европейските структурни инв

Споразумение за партньорство Приложение 2 Юли 2014 г. Приложение 2 Допълване между програмите, финансирани със средства от Европейските структурни инв Приложение 2 Допълване между програмите, финансирани със средства от Европейските структурни инвестиционни фондове Развитие на научно Създаване и/или развитието на центрове за върхови постижения или центрове

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

П Р О Г Р А М А

П Р О Г Р А М А Република България Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 2030 г. По-добра наука за по-добра България Проект С т р у к т у р а Преамбюл Анализ на състоянието

Подробно

Ñòîïàíñêà Àêàäåìèÿ “Äèìèòúð Àïîñòîëîâ Öåíîâ”

Ñòîïàíñêà Àêàäåìèÿ “Äèìèòúð Àïîñòîëîâ Öåíîâ” МСП В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Галя Кенарова, Десислава Димитрова, Красимира Иванова, специалност Икономика на търговията, ІV курс 1. Политика към малките и средните предприятия в Европейския

Подробно