Razpredelenie 5 klas.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "Razpredelenie 5 klas.indd"

Препис

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи на обучение Бележки (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1 Тест за входно ниво. Инструктаж 2 2 Чертежите са езикът на техниците 1.1. Изобразяване на изгледи 3 3 Чертежите са езикът на техниците 1.1. Изобразяване на изгледи 4 4 Изработва не на скица и чертеж 1.1. Изобразяване на изгледи Първи срок 17 седмици по 1 час седмично ДИАГНОСТИКА Показва знания за те хартия и картон, Оценяване на входящия тест. метални, пластмасови, дървесни и други. Уводен инструктаж за безопасна работа с ТП Има понятие за свойствата на те и и инструменти в специализиран конструкциите. кабинет, поставяне на подпис в книгата за Свързва операции с инструментите, подходящи за тяхното безопасност на труда. осъществяване. Различава стоки и услуги. Познава средства за комуникация. 1. ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ Познава и използва линии за чертане и оразмеряване. Изобразява геометрични построения и разгъвки на обемни тела. Познава и използва линии за чертане и оразмеряване. Познава мащаби. Определя изгледите и изобразява детайлите на изделие с опростена конструкция. Изобразява геометрични построения и разгъвки на обемни тела. Оценяване на знанията за правилните начини за работа с чертожни инструменти, допълване на изгледите, скициране на предмет върху чертожен лист формат А4. Оценяване на знанията и уменията за прилагане на правилните начини за работа с чертожни инструменти. Оценяване на знанията за скица, чертеж на детайл и чертеж на разгъвка ТП Уебник по технологии

2 5 5 Изработва не на скица и чертеж 1.1. Изобразяване на изгледи 6 6 Изделията около нас 1.2. Конструкции и конструктивен анализ Определя изгледите и изобразява детайлите на изделие с опростена конструкция. Изобразява геометрични построения и разгъвки на обемни тела. Разбира връзката между функция и конструкция при описание на технически обекти и обекти от бита. Познава изискванията към конструкциите и етапите при създаване на технически обекти. Извършва частични конструктивни изменения на обекти. Оценяване изпълнението на задачите за изработване на скица, чертеж на детайл и чертеж на разгъвка Оценява се степента на усвояване и коректно използване на новите понятия. Акцентира се на факта, че конструирането е част от общия процес на проектиране и на правилата, принципите и методите на конструиране. Оценяват се идеите за различни варианти. ТП 7 7 Изделията около нас 1.2. Конструкции и конструктивен анализ 8 8 Изделията около нас 1.2. Конструкции и конструктивен анализ 9 9 Изделията около нас 1.2. Конструкции и конструктивен анализ Измерване и обработка на те 2.1. Инструменти за измерване и ръчна обработка Решава конструктивни Решава конструктивни Решава конструктивни 2. ТЕХНИКА Измерва маса и линейни размери с аналогови и дигитални контролно-измервателни инструменти и уреди. Познава и спазва правилата за безопасна работа с ръчни инструменти и приспособления при разкрояване, очертаване, центроване, рязане, пилене, огъване, пробиване на отвори. Оценяват се уменията за прилагане на конструктивни варианти и идеи за различни конструкции. Оценяват се уменията за прилагане на конструктивни варианти и идеи за различни конструкции. Оценяват се уменията за прилагане на конструктивни варианти и идеи за различни конструкции. Самооценка на теста Проектиране и конструиране Оценяват се уменията за описване на инструменти и познаване на правилата за работа с тях, както и на правилата за безопасна работа. ТП ТП ТП

3 11 11 Измерване и обработка на те 2.1. Инструменти за измерване и ръчна обработка Техниката в бита 2.2. Битова техника Техниката в бита 2.2. Битова техника Конструктивни съединения в та 3.1. Съединяване на детайли Конструктивни съединения в та 3.1. Съединяване на детайли Свойства и технологии за от дървесни Измерва маса и линейни размери с аналогови и дигитални контролно-измервателни инструменти и уреди Познава принципа на действие на шевна машина и на перална машина. Познава принципа на действие на готварска печка и кухненски робот. Познава правилата за поддържане и безопасна работа с битова техника. Подготвя битовата техника за работа 3. ТЕХНОЛОГИИ Познава различни видове конструктивни съединения: неразглобяеми и разглобяеми. Осъществява неразглобяеми съединения с лепила, гвоздеи и сглобки. Избира подходящи начини за съединяване на детайли в зависимост от конструкцията на изделието. Познава форми и механични свойства на дървесни. Познава и осъществява технологични операции за обработка на дървесина. Подбира и използва инструменти и приспособления за осъществяване на технологичен процес. Прилага техники да художествена обработка на от дървесина. Оценяват се първите опити за работа с инструментите за измерване на линейни размери и маса. Оценяват се теоретичните знания и уменията за разчитане на изображения. Оценява се способността за ориентиране в технологична среда, познаването на правилата за безопасна работа. Самооценяване на теста Техника Оценяват се знанията за видовете съединения при посочване на с различни видове съединения. Оценяват се резултатите от решаването на задачите. Оценяват се знанията на учениците за свойствата на дървесните и използване на необходимите инструменти за обработване на дървесина, знанията за необходимостта от спазването инструкциите за извършване на операциите и прилагането на правилата за безопасна работа. ТП ТП ТП Комплект

4 17 17 Свойства и технологии за от дървесни Познава форми и механични свойства на дървесни. Разчита работен чертеж изделие от дървесина. Подбира и използва инструменти и приспособления за осъществяване на технологичен процес. Оценяват се практическите умения на учениците за определяне на свойствата, за подбиране на инструменти за обработване на дървесина. ТП Комплект Свойства и технологии за от дървесни Втори срок 17 седмици по 2 часа седмично Разчита работен чертеж изделие от дървесина. Подбира и използва инструменти и приспособления за осъществяване на технологичен процес. Оценяват се практическите умения на учениците за използване на инструменти за обработване на дървесина, за спазване инструкциите за извършване на операциите и прилагане на правилата за безопасна работа. ТП Комплект Свойства и технологии за от дървесни Подбира и използва инструменти и приспособления за осъществяване на технологичен процес. Оценяват се практическите умения на учениците за използване на инструменти за обработване на дървесина, за спазване инструкциите за извършване на операциите и прилагане на правилата за безопасна работа. ТП Комплект Свойства и технологии за от дървесни Подбира и използва инструменти и приспособления за осъществяване на технологичен процес. Оценяват се практическите умения за извършване на подготвителни и обработващи операции. ТП Комплект

5 21 19 Свойства и технологии за от дървесни Прилага техники за художествена обработка на от дървесина. Оценяват се практическите умения за художествена обработка на изделие от дървесина. ТП Комплект Работа с текстилни и кожи Познава и назовава видове текстилни (конци, прежди, тъкани), кожи и техните свойства. Познава ръчни и машинни способи за съединяване на текстилни. Оценяват се знанията за текстилните и кожи и техните свойства, за начините за съединяване. за 5 клас Работа с текстилни и кожи Познава техники за художествена обработка на от текстил и кожа. Оценяват се знанията за художествена обработка на от текстил и кожа. за 5 клас Работа с текстилни и кожи Анализира и избира конструкция на изделие от текстил. Подбира текстил, инструменти и приспособления за изработване на изделие. Познава ръчни и машинни способи за съединяване на текстилни. Оценяват се практическите дейности при изпълнение на операциите от технологичния процес и спазване на правилата за изпълнение на отделните операции и правилата по безопасна работа. ТП Комплект Работа с текстилни и кожи Прилага техники за художествена обработка на от текстилни. Оценяват се практическите дейности при изпълнение на операциите от технологичния процес и спазване на правилата за изпълнение на отделните операции и правилата по безопасна работа. ТП Комплект

6 26 22 Работа с текстилни и кожи Познава ръчни и машинни способи за съединяване на от кожа. Оценяват се правилата за изпълнение на отделните операции и правилата по безопасна работа. ТП Комплект Работа с текстилни и кожи Прилага техники за художествена обработка на от кожа. Оценяват се приложените техники за художествена обработка на та. ТП Комплект Храната необходимост и удоволствие 3.4. Храна и здравословно хранене Познава основните хранителни вещества и значението им за здравето на човека. Познава основни режими на хранене и съставя меню. Ориентира се в информацията за производството, съдържанието и годността на хранителните продукти. Познава същността на здравословното хранене. Оценяват се знания за основните хранителни вещества и значението им за здравето на човека, за основните режими на хранене и годността на хранителните продукти Обработване на продукти без топлина 3.4. Храна и здравословно хранене Формулира съвети за здравословно хранене, прави изводи и препоръки за здравословно хранене. Оценяват се уменията за събиране на информация за основните хранителни вещества и значението им за здравето на човека, за основните режими на хранене и годността на хранителните продукти, за съставянето на меню и участието в изложбата. ТП Обработване на продукти без топлина 3.4. Храна и здравословно хранене Познава и използва кухненско оборудване: съдове, прибори и приспособления. Оценяват се знанията за операциите за предварителна обработка, за кухненското оборудване и за приготвянето на студени салати, ордьоври и супи.

7 31 24 Обработване на продукти без топлина 3.4. Храна и здравословно хранене Тайните на варенето и печенето 3.5. Приготвяне на ястия чрез варене и печене Тайните на варенето и печенето 3.5. Приготвяне на ястия чрез варене и печене Познава и използва кухненско оборудване: съдове, прибори и приспособления. Приготвя студени салати, ордьоври и супи. Познава същността на топлинната обработка на хранителните продукти. Познава начините за почистване, измиване, нарязване, обелване, смилане, настъргване и измерване на хранителните продукти с различни средства. Приготвя ястия чрез печене на месо, риба, зеленчуци, колбаси. Използва рецепта. Оценява вкусовите качества на готвено ястие по външен вид, аромат и вкус. Оформя, аранжира и сервира готово кулинарно изделие. Оценява се ориентирането в рецепти и приготвяне на салати и ордьоври. Оценяват се знанията за топлинна обработка и за приготвяне на ястия чрез варене и печене, използване на рецепта и оценяване вкусовите качества на ястие. Оценяват се уменията за приготвяне на ястие чрез варене супа, и чрез печене, за определяне на вкусовите качества и за сервиране на готово кулинарно изделие. Самооценяване на теста Технологии Работна тетрадка по ТП Практическа работа при възможност в ученическия стол при липса на специален кабинет Тема: Тайните на варенето и печенето V клас Работна тетрадка по ТП Практическа работа при възможност в ученическия стол при липса на специален кабинет Съвременни комуникации 4.1. Средства за визуална и гласова комуникация 4. КОМУНИКАЦИИ И КОНТРОЛ Разграничава по функционални признаци средства за визуална и гласова комуникация. Познава принципа на действие на средства за визуална комуникация. носители. Оценяват се знанията за средствата за гласова и визуална комуникация и принципа на действието им Съвременни комуникации 4.1. Средства за визуална и гласова комуникация Осъществява визуална комуникация чрез уеб камера. Заснема, съхранява и пренася фотоизображения на различни носители. ТП Контрол на технологични процеси 4.2. Средства за контрол Разграничава по функционални признаци средства за контрол. Осъществява контрол на топлинни процеси. Осъществява контрол при покупка на стока. Оценяват се знанията за средствата за контрол и начините за прилагането им.

8 37 27 Контрол на технологични процеси 4.2. Средства за контрол Осъществява контрол на топлинни процеси. Осъществява контрол при покупка на стока. Самооценяване на теста Комуникации и контрол 5. ИКОНОМИКА Познава недостига на ресурси като основен икономически проблем. Обяснява защо недостигът на ресурси изисква от хората и обществата да правят избор за задоволяване на потребностите си. Познава и класифицира видовете ресурси, необходими за производството на стоки и услуги Потребности и ресурси 5.1. Ресурси Оценяват се активността и знанията за видовете ресурси и отношението към недостига на ресурси, производството на стоки и услуги Потребности и ресурси 5.1. Ресурси Познава и класифицира видовете ресурси, необходими за производството на стоки и услуги. Познава и описва видовете ресурси и варианти на производство, търговия и услуги по местоживеене. ТП Основни икономически дейности 5.2. Производство, търговия и услуги Познава и разграничава производството, търговията и услугите като основни икономически дейности. Класифицира видовете стоки и услуги по определени признаци. Обяснява понятието цена на стоки и услуги. Разграничава потребител от производител и определя основни разлики в дейностите, които те извършват. Оценяват се активността и знанията на учениците, както и тяхното отношение към производството на стоки и услуги, към тяхната цена, разграничаване на производител от потребител и разлики в дейностите Основни икономически дейности 5.2. Производство, търговия и услуги Класифицира видовете стоки и услуги по определени признаци. Разграничава потребител от производител и определя основни разлики в дейностите, които те извършват. ТП Личен бюджет 5.3. Бюджет Познава видовете доходи, получавани от членовете на семейството. Разграничава видовете разходи в семейството. Оценяват се активността и знанията за видовете доходи и разходи в семейството.

9 43 30 Личен бюджет 5.3. Бюджет Изготвя личен бюджет. Самооценяване на теста Икономика ТП 6. ПРИРОДАТА В ДОМА Декоративни растения и Познава условия и начини за отглеждане на познати билки декоративни растения и билки Отглеждане на Познава начини за сушене и съхранение на билки. декоративни растения и билки Оценяват се знанията за условията и начините за отглеждане на растения и билки, както и знанията за сушене и съхраняване на билки Декоративни растения и Подбира и аранжира декоративни растения в дома. билки Подбира и използва градинарски инвентар Отглеждане на декоративни растения и билки Първи стъпки в Познава размножаване на растенията чрез семена и градинарството луковици Отглеждане на Познава размножаването на растенията чрез листни, декоративни растения и билки коренови и стъблени резници. Познава начини за предпазване от болести и неприятели Първи стъпки в Определя посевните качества на семената. градинарството Подбира и използва градинарски инвентар Отглеждане на декоративни растения и билки Оценяват се знанията за размножаване на растенията и начините за предпазване от болести и неприятели. ТП ТП Домашният любимец мечта за всекиго 6.2. Отглеждане на домашни любимци Познава условия и начини за отглеждане на домашни любимци. Познава начини за хранене и поддържане на хигиенна среда при отглеждане на домашни любимци. Оценяват се знанията за условията, начините за отглеждане хранене и поддържане на хигиенна среда, на домашен любимец Домашният любимец мечта за всекиго 6.2. Отглеждане на домашни любимци Подбира и използва храна и средства за отглеждане на домашен любимец. Аргументира избор и описва условия и начини за отглеждане на домашен любимец. Самооценяване на теста Природата в дома ТП

10 ОБОБЩЕНИЕ Знам и мога Обобщава знанията по основните теми. Оценява се активното участие на учениците Тест за изходно ниво Показва знания за изобразяване на предметите чрез скици и чертежи, Има понятие за свойствата на те и конструкциите. Свързва операции с инструментите, подходящи за тяхното осъществяване. Посочва средства за гласова и визуална комуникация, посочва грижи при отглеждане на домашни любимци. Оценяване на знанията, уменията и отношенията на учениците ТП Разработил:... (име, фамилия, подпис)

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебня предмет Технолог предпремачество за V Дректор:... (ме, фамля, подпс) по ред Учебна седм ца по ред Тема на урочната еднца Вд урочна еднца Компетентност

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Разпределение ТП 2 клас 2019

Разпределение ТП 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 1. клас Компетентности като очаквани

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение_ТП_3_клас 2019

Разпределение_ТП_3_клас 2019 на урока Седмица Вид на урока УТВЪРДИЛ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 3. Директор:... Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 7 от

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 к

План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 к План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 клас Цел на урока: те използват поне 2 стратегии за

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно