НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 10.1 Измерване електрическите параметри на микробиологична горивна клетка с керамичен се

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 10.1 Измерване електрическите параметри на микробиологична горивна клетка с керамичен се"

Препис

1 Измерване електрическите параметри на микробиологична горивна клетка с керамичен сепаратор Благовеста Мидюрова, Петко Танев, Богдан Бонев, Валентин Ненов Measurement electrical parameters of microbiological fuel cell with ceramic separator: The aim of this research was to study the influence of external resistances on the performance of sedimentation microbial fuel cell (MFC). MFC consists of two chambers anode and a cathode with a ceramic separator. The membranes are based on a mixture of Trojan clays and various kinds of additives. Resistances in the external circuit in a wide range (R 1 =10Ω - R 12 =10.38MΩ,), were measured. Maximum values of power density were observed in using external resistance R 3 = 976Ω, namely they are in the range 0.3 mw/m 2 to 0.8 mw/m 2. The maximum values were observed in using external resistance R 1 = 10Ω, with the current density in the range 3.5 ma/m 2 to 8.5 ma/m 2. Based on these results we can predict the MFC behaviour. Key words: microbiological fuel cell, ceramic separator, external resistance ВЪВЕДЕНИЕ Микробиологичните горивни клетки (МГК) са системи в които химичната енергия на органичните субстрати се превръща в електрическа. Този процес се осъществява чрез специфичната биоактивност на определени групи микроорганизми. Те окисляват органичните субстрати за сметка на крайни акцептори на електрони във външната среда. Получения електронен поток се пренася от анода през външната електрическа верига до катода, на който се извършва редукцията на електронните акцептори. Повечето изследвания в последните години са насочени към разработване на нови конфигурации на МГК с използване на различни видове мембрани, както и на различни захранващи субстрати. Katuri et all. [1] проучват влиянието на различния външен товар в електрическата верига върху производството на електроенергия на MГК. Експериментът е проведен в рамките на 7 дни, като са измервани кулоновата ефективност на клетката, мощността и плътността на тока. Авторите установяват, че максималната стойност на кулонова ефективност се наблюдава за МГК, която работи при съпротивление 0,1 кω и намалява съответно с 3.83%, 0.81%, 0.47% и 0.44% за външни съпротивления от 1 kω,10 kω, 25 kω и 50 kω. Hong et all. в своя разработка [2] изследват повишаването плътността на мощността на микробиологична горивна клетка като я приспособяват спрямо външни съпротивления високи, променяни в широк диапазон - от 5 до 5000 Ω. Те установяват, че биофаулинга на анода трябва да бъде адаптиран към ниски съпротивления и така се цели увеличаване плътността на тока и МГК има повишена производителност. В работата си Aelterman et all. [3] са определили възможностите на различни видове електроди, използвали са (графит, въглеродно платно и въглероден нетъкан плат) и различни по стойност външни съпротивления. Те са установили увеличаване на концентрационната поляризация при външни съпротивления от 10,5 Ω, 25 Ω и 50 Ω. Проведеният от тях 90 дневен експеримент показва, че за максимална плътност на тока външното съпротивление трябва да е с минимална или равна стойност на вътрешното съпротивление на микробиологичната горивна клетка. Logan et all. [4] разглежда съпротивлението и неговата ключова роля при определянето на максималната мощност на МГК. EКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ Целта на настоящото изследване е установяване влиянието на съпротивленията, включени във външната електрическа верига върху работата на седиментационните микробиологични горивни клетки (СМГК). За целите на

2 настоящото изследване бе изградена лабораторна експериментална постановка, описана в предходни наши публикации [5]. Клетката е двукамерна с керамичен сепаратор между катодната и анодната камера. Експериментът е проведен с четири горивни клетки, в които са използвани керамичните мембрани показали най-високи стойности на напрежението в хода на предишния наш експеримент. За да се докаже при коя стойност на съпротивлението клетката функционира с пълен капацитет се измерват най-важните два параметъра на СМГК плътност на тока и плътност на мощността. Керамичните сепаратори са със следния състав: Троянски глини, с максимална стойност на напрежението 15,5 mv Троянски глини и MnO, с максимална стойност на напрежението 17,8 mv Троянски глини,органични влакна, въглерод и декстрин, с максимална стойност на напрежението 19,6 mv Троянски глини и смлян електрокорунд, с максимална стойност на напрежението 20,22 mv За постигане на горепосочената цел е конструирана електронна платка с различни съпротивления, които се променят с помощта на превключватели. Стойностите на съпротивленията, които са използвани са в диапазона от 10Ω до 10.38MΩ (R 1 =10Ω; R 2 =99.3Ω; R 3 =976Ω; R 4 =5.03kΩ; R 5 =9.89kΩ; R 6 =20.21kΩ; R 7 =50.20Ω; R 8 =149.5kΩ;R 9 =503kΩ; R 10 =510kΩ; R 11 =998kΩ; R 12 =10.38MΩ). Схемата за измерване на напреженията, на база на които се изчислява плътността на тока и плътността на мощността е посочена на фиг.1. На фиг.2. са показани снимките на лабораторната СМГК и електронната схема със различни стойности на съпротивленията. фиг.1. Схемата за измерване на напреженията, на база на които се изчислява плътността на тока и плътността на мощността

3 фиг.2. Снимки на седиментационна микробиологична горивна клетка и електронна схема с различни стойности на съпротивления По време на работа на СМГК е измерено напрежението с помощта на дигитален мултиметър Auto ranging digital multimeter Model MY 66. След превключване на съпротивлението в електрическата мрежа, данните се отчитат през 120s до стабилизиране на стойностите. При експериментите с четирите МГК е установена стойността на външното съпротивление R 1 =10Ω, при която са получени максимални стойности на плътността на тока, които са в граници от 3,5 до 8,5 ma/m 2. Получените данни са посочени на фигури 3, 4, 5 и 6. фиг.3. фиг.4. фиг.5. фиг.6. По време на експеримента бяха отчетени максимални стойности на плътността на мощността при R 3 =976Ω в граници 0,36 до 0,8 mw/m 2. Получените данни са посочени на фигури 7, 8, 9 и

4 фиг.7. фиг.8. фиг.9. фиг.10. Установено бе, че при увеличаване на външното съпротивление плътността на мощността пропорционално намалява, като при стойности на съпротивлението поголеми от 500кΩ, плътността на тока и на мощността клонят към нула. ИЗВОДИ Проведените изследвания с четирите МГК с керамични сепаратори (Троянски глини и различни добавки) показват, че максимална мощност се получава при съпротивление R 3 =976Ω. Изчислените стойности на мощността за всички керамични сепаратори са в граници 0,36 до 0,8 mw/m 2. Максималната стойност на плътността на тока при съпротивление R 1 =10Ω е в граници от 3,5 до 8,5 ma/m 2. На база получените резултати са установени оптималните стойности на съпротивленията свързани с МГК, при които се получават максимални стойности на плътността на тока и мощността. ЛИТЕРАТУРА [1] Katuri, K., K. Scott et all. Microbial fuel cells meet with external resistance. Bioresource Technology, 2011, 102, [2] Hong,Y., D.Call et all. Adaptation to high current using low external resistances eliminates power overshoot in microbial fuel cells. Biosensors and Bioelectronics, 2011, 28, [3] Aelterman,P., et all. Loading rate and external resistance control the electricity generation of microbial fuel cells with different three-dimensional anodes. Bioresource Technology, 2008, 99, [4] Logan, B., B. Hamelers et all. Microbial Fuel Cells: Methodology and Technology. Critical review

5 [5] Мидюрова, Б., П.Танев, В.Ненов. Използване на керамични сепаратори в седиментационни микробиологични горивни клетки. Управление и образование Management and education, 2013, том VIII (1), За контакти: Благовеста Мидюрова, техник химия към Катедра Екология и опазване на околната среда и докторант към Катедра Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите, Университет Проф.д-р Ас. Златаров, тел.: , е-mail: П. Танев, доцент към Катедра Технология на материалите и материалознание, Университет Проф.д-р Ас. Златаров, тел.: е-mail l: Б. Бонев, доцент към Катедра Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите, Университет Проф.д-р Ас. Златаров, тел.: : е-mail: В. Ненов, професор към Катедра Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите, Университет Проф.д-р Ас. Златаров, тел.: е-mail: Докладът е рецензиран

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 10.1 Въздушни катоди с електропроводими слоеве Благовеста Мидюрова, Ралица Колева, Ахмед

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 10.1 Въздушни катоди с електропроводими слоеве Благовеста Мидюрова, Ралица Колева, Ахмед Въздушни катоди с електропроводими слоеве Благовеста Мидюрова, Ралица Колева, Ахмед Айдан, Валентин Ненов Air cathodes with conductive layers: The aim of this research was to develop air cathode with catalyst

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Science & Technologies ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЗАДВИЖВАЩ ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК Мустафа Ебазир, Петър Пенчев Република България, 8

Science & Technologies ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЗАДВИЖВАЩ ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК Мустафа Ебазир, Петър Пенчев Република България, 8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЗАДВИЖВАЩ ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК Мустафа Ебазир, Петър Пенчев Република България, 8000 Бургас, бул. Проф. Яким Якимов 1, Университет Проф. д-р. Асен Златаров,

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии Георги Комитов, Димитър Кехайов Variation of power indicators to petrol engine by using of fuelsave technology:

Подробно

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc Изследване на фазово затворени вериги (PLL). Приложения Блокова схема Принципът на работа на фазово затворени вериги е даден на фиг.. фиг. Сигналът от входния генератор и изходният сигнал на ГУН (VCO)

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

Microsoft Word - maket.doc

Microsoft Word - maket.doc ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВО-ВОДОРОДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ доц. д-р Силвия Лецковска доц. д-р Камен Сейменлийски Бургаски свободен университет ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION USING HYBRIG

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc Лабораторно упражнение 6 1 Изследване на нискочестотни усилватели на мощност Основни съотношения Полезната мощност е P L = I o U o, където I o и U o са ефективните стойности на изходния ток и изходното

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc) Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема 9: Параметри на синусоидалните напрежения и токове Символично представяне на синусоидални и несинусоидални величини Елементарни двуполюсници в установен синусоидален режим Теоретична част Параметри

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема : Анализ на сложни елетричеси вериги чрез заоните на Кирхоф Теоретична част Ао броят на лоновете в една ел. верига е р а броят на възлите q то броят на уравненията с оито веригата може да бъде анализирана

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравн

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравн Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравняване на енергията на сигнала Боян Карапенев Study of the main process of coding the digital communication channel: Levelling

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Михайлов, Светлозар Митев, Борис Борисов Preliminarily results from the research of solar drier: Оценена е работата на слънчева

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов   k Упражнение 5 ТЕМА: ИЧИСЛЯВАНЕ НА УДАРНИЯ ТОК В МЯСТОТО НА ТРИФАЗНО КЪСО СЪЕДИ- НЕНИЕ В МРЕЖИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Въведение: Ще припомним, че в общия слчай мрежите за високо напрежение са многостранно

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc 2 Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК (общ колектор) и с ОД (общ дрейн) за средни честоти и в широка честотна област Цел на упражнението: 1 Да се изследват теоретично и експериментално основните

Подробно

Дизайн и технологии за облекло и текстил 117 Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на полиестерни прежди Михаил Панчев В статия

Дизайн и технологии за облекло и текстил 117 Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на полиестерни прежди Михаил Панчев В статия Дизайн и технологии за облекло и текстил 7 лияние на температурата на процеса багрене върху качеството на полиестерни прежди Михаил Панчев статията са представени резултатите от изследвания на полиестерна

Подробно

TWE AP01 Videolux

TWE AP01 Videolux Кухненски ФПЧ 2,5 Прах Дим миризми Акари Отходни миризми Мухъл Химикали ЛОС Микроби Филтрира Разгражда Убива Овлажнява Механични замърсители Химични замърсители 化学污染 Биологични замърсители Помага при сух

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквач

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквач Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквачи от горивна уредба Common Rail при продължителна експлоатация Трифон Узунтонев, Сергей Киров, Сергей Белчев Changes

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In recent years, fuel consumption has become one of the basic indicators for performance quality evaluation of mobile

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. UPA 5-90.9.209 г. Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 99538895 Grundfos UPA 5-90 is a domestic booster designed for pressure boosting of drinking

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

ACPM02V2 - Bulgarian

ACPM02V2 - Bulgarian 1111 София Ул. Едисон 35, Тел. 0897 954300, E-mail: office@ sigmatron.bg ISO9001:2008 ACPM 02V2 ТРИФАЗЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗАТОР THREE PHASE MULTYFUNCTION DIGITAL POWER METER ОПИСАНИЕ Мултифункционалният

Подробно

ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ –

ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ – Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 1, брой 3/3, 212 г. Комуникации статия 747 Научно списание http://www.mtc-aj.com УСТОЙСТВО ЗА СТАТЕНИ И ТЯГОВИ ИЗПИТАНИЯ НА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОИ Ангел Гушев agoushev@vtu.bg

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АСИМЕТРИЧНО АКСИАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ НА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ ВЪРХУ ВИБРАЦИИТЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АСИМЕТРИЧНО АКСИАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ НА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ ВЪРХУ ВИБРАЦИИТЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА DC/DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ПОЛУМОСТОВ ИНВЕРТОР СЪС СРЕДНА ТОЧКА С ПОМОЩТА НА PSPICE Михаела Славкова, Констадин Миланов Резюме: В статията е представен DC/DC преобразувател с полумостов инвертор.

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 508 ОПТИМИЗИРАНЕ НА 4 И 5 ОСНИ ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛ КОЛЕЛО ТУРБИННО С ПОМОЩТА НА CAD/CAM СИСТЕМИ Михаела Топалова, Михаил Милев, Димитър Панайотов Резюме: В статията са разгледани

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно