СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ", БРОЙ 3/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРОФИЛАКТИКА НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ", БРОЙ 3/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРОФИЛАКТИКА НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ"

Препис

1 СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ", БРОЙ 3/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРОФИЛАКТИКА НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ Т. Попова, И. Стамболова Катедра "Здравни грижи", ФОЗ, Медицински университет - София Резюме. Артериалната хипертония (АХ) е сериозен медицински и социален проблем, който засяга все повече млади хора и деца. Рискът от възникване на АХ в зряла възраст се залага в детството и юношеството. Целта на настоящото изследване е да се проучи измерването на артериалното налягане при юноши на възраст от 13 до 18 години, като част от профилактиката на АХ и бъдещия сърдечно-съдов риск. Материали и методи: В проучването са включени 706 респондента, учащи в училища в 9 населени града на територията на страната в периода от месец октомври 2016 г. до месец май 2017 г. За събиране на първичната информация в изследването се приложиха документален метод, социологически, статистически метод и метод за графичен анализ на получените резултати. Изводите, които направихме са, че при по-малко от половината от учениците във възрастта години към момента е измервано артериално налягане. Първото измерване на АН на учениците се извършва най-често във възрастта години. Контролът на артериалното налягане с профилактична цел е силно неглижирано. Силно неглижирана е и ролята на медицинската сестра в профилактиката на повишените стойности на АН. Ключови думи: медицинска сестра, артериално налягане, профилактика, юноши Abstract. Arterial hypertension (AH) is a serious medical and social problem that affects more and more young people and children. The risk of adulthood in AH is set in childhood and adolescence. The purpose of this study is to investigate the blood pressure measurement in adolescents aged 13 to 18 as part of the prophylaxis of AH and future cardiovascular risk. Materials and methods: The study includes 706 respondents, students in schools in 9 cities in Bulgaria between October 2016 and May A documentary method, a sociological, a statistical method and a method of graphical analysis of the results obtained were used to collect the primary information in the study. The conclusions we have made are that the blood pressure is measured to only half of the respondents, most often the age of first measurement is years of age. Prophylactic arterial blood pressure control is highly neglected. The role of the nurse in prophylaxis of high blood pressure is strongly neglected. Key words: nurse, рrophylaxis, blood pressure, аdolescence ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ И. Христова Русенски университет Ангел Кънчев

2 Факултет "Обществено здраве и здравни грижи" Резюме. С течение на времето инвазивните коронарни процедури се увеличават по брой и сложност. Прилагат се разнообразни образователни интервенции, за да се помогне на пациентите със сърдечно-съдови заболявания да запазят здравето си, да развият умения за самостоятелни грижи и да намалят броя и времетраенето на рехоспитализациите. Цел: Чрез повишаване компетенциите на медицинските сестри и подобряване информираността на пациентите, относно коронарно-съдовите процедури, да се постигне оптимизиране на здравните грижи. Материали и методика: За целите на експерименталното изследване е изготвена Комплексна програма за оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури (Комплексна програма за ОЗГДСКП). Приложени са: социологически методи (исторически, документален и анкетен), педагогически методи (тестови, наблюдение, експериментален метод) и статистически метод (статистическа програма SPSS 16.0). Резултати: Високата информираност на пациентите им дава възможност за съзнателен и информиран избор и способства за повишаване качеството на обслужване в здравните заведения. Напълно удовлетворени са почти всички от участниците (92%), от тях поскоро удовлетворени са 19%. Не удовлетворени от участието си са по-малко от 2%, а тези които не могат да преценят са 6%. Изводи: Активното включване на медицинските сестри би подобрило здравното състояние на пациентите, тяхната информираност и удовлетвореност от положените здравни грижи. Допълнителната квалификация би осигурила достойно място на професионалистите по здравни грижи в екипа, осъществяващ инвазивна сърдечно-съдова диагностика и терапия. Ключови думи: инвазивни коронарни процедури, допълнителна квалификация, информиран избор, качество на здравните грижи ПОЗНАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ОТНОСНО ПРЕВЕНЦИЯТА НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ Анна Георгиева Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна, Факултет по обществено здравеопазване, Катедра Здравни грижи Резюме. Вътреболничните инфекции продължават да бъдат един от значимите медицински и социално-икономически проблеми на съвремието, независимо от бурното развитие на медицинската наука и практика. Целта на настоящото изследването е да се проучат познанията на медицинските сестри относно превенцията на вътреболничните инфекции. Материали и методи: Единицата за наблюдение е всяка медицинска сестра, работеща в Хирургично отделение, избрана по метода на случайния подбор. Изследвано е мнението на 80 медицински сестри, работещи в хирургични отделения на многопрофилни болници за активно лечение в град Варна, посредством полуструктурирано интервю. Изследването е проведено в периода септември 2017 август 2018 година. Приложени са анализ на литературни източници, документален метод и анализ на данни от емпирично социологическо проучване. За онагледяване на наблюдаваните процеси и явления е приложен е графичен анализ. За изработване на графиките е използван софтуерен пакет Microsoft Office Excel Данните са обработени с помощта на статистически пакет IBM SPSS Statistics 19. Резултати: Повечето от участниците в проучването демонстрират познания на основните постановки в Медицинския стандарт по превенцията на вътреболничните инфекции и потвърждават спазване на стандартните предпазни мерки, залегнали в него.

3 Изводи: Мнозинството от медицинските сестри изразяват убеденост относно значението на превенцията на вътреболничните инфекции за оказването на безопасни здравни грижи. Ключови думи: вътреболнични инфекции, медицински сестри, пациенти, превенция Absract. The nosocomial infections continue to be one of the major medical and socio-economic problems of today, despite the rapid development of medical science and practice. The purpose of this study is to investigate the knowledge of nurses about the prevention of hospital-acquired infections. Materials and methods: The observation unit is any nurse working in a surgical ward selected by the random selection method. Studied is the opinion of 80 nurses working in surgical wards of the Hospital for Active Treatment in Varna, through semi-structured interview. The survey was conducted between September 2017 and August An analysis of literary sources, a documentary method and analysis of data from an empirical sociological survey were applied. To illustrate the observed processes and phenomena, a graphical analysis is applied. For making graphics used software package Microsoft Office Excel The data was processed with the use of the statistical package IBM SPSS Statistics 19. Results: Most of the study participants demonstrate knowledge of basic formulations in medical standards for the prevention of nosocomial infections and confirm compliance with the standard precautions measures laid down therein. Conclusion: The majority of nurses are convinced about the importance of preventing nosocomial infections in providing safe health care. Key words: nosocomial infections, nurses, patients, prevention ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ НАГЛАСИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА Ц. Бойчева Старши медицински лаборант, Микробиологична лаборатория МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол Резюме. През последните десетилетия значително нарасна броя на хората с хронични и дегенеративни заболявания. Злокачествените новообразувания непрекъснато се увеличават. Потребностите на тези пациенти са специфични. Водещи при тях са болката, страданието и пониженото качество на живот. Палиативните грижи имат за цел да облекчат болката и страданието на тези пациенти, да повишат качеството им на живот, да почувстват, че те и техните семейства, че могат да имат пълноценен начин на живот. Съществуват различни организационни форми на палиативни грижи, които са развити и утвърдени като практика. Целта на изследването е да се установят нагласите и потребностите на пациентите и техните семейства относно организационните форми за палиативни грижи. Методи: проведено е анкетно проучване на 602 лица, които имат близки в здравословно състояние, изискващо палиативни грижи, от 15 лечебни заведения в страната. Резултати: Респондентите посочват като приоритет грижите предлагани в специализирано лечебно заведение. Значителна част от болните, включени в проучването получават грижи от техните близки в домашни условия, предимно без участие на медицинско лице.

4 Ключови думи: палиативни грижи, организационни форми, потребности от грижи РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ СЪС СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА Л. Станчева¹, И. Стамболова² Катедра Здравни грижи ФОЗ, Медицински Университет - София Резюме: Множествената склероза е потенциално инвалидизиращо възпалително демиелинизиращо заболяване на централната нервна система, засягащо предимно пациенти в младата възраст. Пристъпно-ремитентната форма на развитие на множествената склероза (RRMS) се характеризира с индивидуална честота на пристъпите, последвани от епизоди на пълна или непълна ремисия, и има потенциал да премине във вторично прогресираща форма на множествена склероза. Тези пристъпи предизвикват появата на нови лезии в централната нервна система, разрушавайки миелина. Стволовите клетки намират приложение при лечението на множествена склероза именно при този патологичен механизъм. Цел: Да се проучи ролята медицинската сестра и грижите за болния при прилагане на метода на стволовите клетки за лечение на пациенти с множествена склероза. Материал и методи: Използван е документален метод за проучване на достъпни литературни източници, материали и публикации във връзка с изучавания проблем. Използван е и метод на наблюдение. Резултати: Значима е ролята на медицинската сестра в наблюдението и грижите за пациенти с множествена склероза, които биха провеждали лечение със стволови клетки. Науката за стволовите клетки се разраства с изключително бързи темпове, довеждайки до нови терапии за лечение на множествена склероза. Това ни прави предпазливи оптимисти за откритието на лечение на множествена склероза. Ключови думи: множествена склероза, стволови клетки, роля. Abstract: Multiple sclerosis is a potentially exhausting inflammatory demyelinating disease of the central nervous system affecting predominantly young age. The recurrentremitting form of multiple sclerosis (RRMS) is characterized by individual seizure purity followed by episodes of complete or incomplete remission and has the potential to pass into a secondary progressive form of multiple sclerosis.these attacks cause new lesions in the central nervous system that cause inflammation, destroying myelin.stem cells find use in the treatment of multiple sclerosis in this pathological mechanism. The aim: To study the role of nurses and patient care in the implementation of stem cell method for the treatment of patients with multiple sclerosis. Material and methods: The documentary method is used for research of available literature, materials and publications in connection with the study of the problem. The method of observation is also used. Results: The role of the nurse in the monitoring and care of patients with multiple sclerosis who would be treated with stem cells is significant. In the science of stem cells is growing very rapidly, resulting in new therapies for the treatment of multiple sclerosis. This makes us cautiously optimistic about the discovery of treatment for multiple sclerosis. Keywords: multiple sclerosis, stem cells, nursing role.

5 ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА Т. Тодорова 1, С. Тончева 2, Д. Паскалев 3 Русенски университет Ангел Кънчев, ФОЗЗГ, Катедра Здравни грижи Филиал Шумен на Медицински университет Проф. д-р П. Стоянов - Варна Медицински колеж към МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна Резюме. Хемодиализата като лечебен метод достигна високо ниво на развитие. Тя е животоспасяваща при необратимо отпаднали функции на бъбреците. Всяка година броят на пациентите на диализа нараства с около 7%. В последните години се стига до извода, че хората започват да се чувстват по-добре и се възстановяват по-бързо, когато се насърчава желанието им за участие в грижата за себе си. За провеждането на ефективно диализно лечение, независимо от избрания метод, е необходимо пациентът да се запознае с естеството на процедурата и да се адаптира към новия начин на живот. Целта на настоящата работа е да се подобри качеството на живот на пациентите на хемодиализно лечение. Материали и методи: Направено е анкетно проучване сред пациентите на хрониохемодиализа в отделение Диализно лечение към УМБАЛ Канев АД - Русе. Използван е документален метод за анализ на литературни източници, графичен анализ за представяне на данните в MS Office Excel. Резултати: Информирането на пациентите, относно техния режим и начин на живот с хемодиализно лечение допринася да се подобри качество му. Ключови думи: пациенти, хемодиализа, качество на живот Abstract. Hemodialysis as a healing method has reached a high level of development. It is life-saving in irreversibly failing kidney function. Every year, the number of patients on dialysis increases by about 7%. In recent years, it has come to the conclusion that people begin to feel better and recover more quickly when encouraging their desire to take part in caring for themselves. In order to carry out effective dialysis treatment, regardless of the method used, it is necessary for the patient to become familiar with the nature of the procedure and to adapt to the new lifestyle. The aim of the present study is to improve the quality of life of patients on hemodialysis treatment. Materials and methods: Survey among patients of chronic hemodialysis in the Department of "Dialysis treatment" at the University hospital "Kanev" - Ruse. The documentary method of analysis of literary sources, graphical analysis for data representation in MS office Excel is used. Results: Informing patients about their regimen and lifestyle with hemodialysis treatment contributes to improving its quality. Key words: patients, hemodialysis, quality of life ЕКСПЕРТНО ЛЕКАРСКО МНЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНОСТТА НА БЛИЗКИТЕ НА ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ Пепа Димитрова-Чиликова Медицински университет Проф. Д-р Параскев Стоянов Варна, Филиал Сливен Резюме. Мозъчно-съдовите заболявания са глобален медицински и социален проблем поради високата болестност, смъртност и инвалидност, които причиняват. Целта на изследването е да се проучи експертно лекарско мнение за наличието на достатъчно информация за първичната и вторичната профилактика, усложненията,

6 рехабилитацията и последиците от мозъчен инсулт за близките на пациенти, преживели инсулт. Методи: Проучено е мнението на лекари със специалност неврология, експерти в представително за страната изследване, относно информираността на близките на пациенти с мозъчен инсулт. Резултати: Голяма част от експертите (85,5%) подкрепят провеждането на допълнително обучение на близките за справяне с трудностите след дехоспитализация. Заключение: Рискът от усложнения, особено през първата година след преживян мозъчен инсулт, определя необходимостта от подготовка и обучение, както на пациента, така и на неговите близки с цел да се избегнат рисковите фактори, да се осъществи пълноценна рехабилитация и справяне с последиците от инсулта. Ключови думи: мозъчен инсулт, експерти, информираност, близки на пациенти

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ Диана Георгиева Медицински факултет, СУ Св. Климент Охридски, София, България, УБ Лозец, Козяк 1, 1407 София, Тел: +359

Подробно

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет София, Факултет по Обществено здраве, 1527 София, България, е-mail: ralicazlatanova@abv.bg

Подробно

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАН

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАН Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Подробно

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version Influence of financial incentives on the quality of the offered medical service Влияние на финансовото стимулиране върху качеството на предлаганата медицинска услуга Цел Цел на изследването е да определи

Подробно

СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ", БРОЙ 4/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ ИСТОРИЯТА - МОСТ КЪМ БЪДЕЩИЯ ПРОПСЕПИРЕТ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (NURSING)

СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ, БРОЙ 4/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ ИСТОРИЯТА - МОСТ КЪМ БЪДЕЩИЯ ПРОПСЕПИРЕТ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (NURSING) СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ", БРОЙ 4/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ ИСТОРИЯТА - МОСТ КЪМ БЪДЕЩИЯ ПРОПСЕПИРЕТ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (NURSING) Проф. Станка Маркова, създател и почетен председател

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОИНЖЕКТИРАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ, МОДИФИЦИРАЩИ ХОДА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ПР

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОИНЖЕКТИРАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ, МОДИФИЦИРАЩИ ХОДА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ПР Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОИНЖЕКТИРАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ, МОДИФИЦИРАЩИ ХОДА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА - ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНО

Подробно

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ Информационните технологии инструментариум за решаване

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

17

17 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 4/2003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

/"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA

/' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../''- I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA /"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILATPHTIHVT TPI4XH (3A MEAI4III{HCKIT CECTPW W @EIAIIIEPII)

Подробно

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ (ПРЕДДИПЛОМЕН

Подробно

14

14 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 1/003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и специалността Неврология двама за нуждите

Подробно

ДУХОВНОСТТА И РЕЛИГИЯТА В ЖИВОТА НА ПАЦИЕНТИ С

ДУХОВНОСТТА И РЕЛИГИЯТА В ЖИВОТА НА ПАЦИЕНТИ С ДУХОВНОСТТА И РЕЛИГИЯТА В ЖИВОТА НА ПАЦИЕНТИ С НЕЛЕЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Пенка Маринова, Петя Аспарухова Филиал Враца към МУ София, 3000 гр. Враца, България email: penimarini@abv.bg; asparuhova_pa@abv.bg SPIRITUALITY

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

VMF_2016_pril 3.pdf

VMF_2016_pril 3.pdf Варненски медицински форум, т. 5, 2016, приложение 3 МУ-Варна ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ХРАНЕНЕ В БОЛНИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ Живка Маргосян, Мариана Желязкова, Иван Димитров, Иван Александров Медицински университет

Подробно

Медицински университет Проф. Д-р Параскев Стоянов Варна Факултет Обществено здравеопазване Катедра Здравни грижи Иринка Атанасова Христова ОПТИМИЗИРАН

Медицински университет Проф. Д-р Параскев Стоянов Варна Факултет Обществено здравеопазване Катедра Здравни грижи Иринка Атанасова Христова ОПТИМИЗИРАН Медицински университет Проф. Д-р Параскев Стоянов Варна Факултет Обществено здравеопазване Катедра Здравни грижи Иринка Атанасова Христова ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ И ДЕЙНОСТИ ПРИ КОРОНАРНО-СЪДОВИ

Подробно

1

1 1 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2014 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2013 1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Медицински университет Проф. Д-р Параскев Стоянов Варна Филиал Сливен, Катедра Здравни грижи Пепа Митева Джеджева ХЕМОКОНТАКТНИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ - ХЕП

Медицински университет Проф. Д-р Параскев Стоянов Варна Филиал Сливен, Катедра Здравни грижи Пепа Митева Джеджева ХЕМОКОНТАКТНИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ - ХЕП Медицински университет Проф. Д-р Параскев Стоянов Варна Филиал Сливен, Катедра Здравни грижи Пепа Митева Джеджева ХЕМОКОНТАКТНИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ - ХЕПАТИТ B, С, СПИН ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК И ПРЕВЕНЦИЯ СРЕД

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ

1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ 1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществено здраве, Катедра Физикална медицина, рехабилитация,

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2017 г. СТАРА ЗАГОРА 2017

Подробно