Y0 Г7 Jv r РЕШЕНИЕ. Проект на решение (^Решение за публикуване Номер: 369 ; от 22/04/2015 дд/мм/гггг

Размер: px
Започни от страница:

Download "Y0 Г7 Jv r РЕШЕНИЕ. Проект на решение (^Решение за публикуване Номер: 369 ; от 22/04/2015 дд/мм/гггг"

Препис

1 Y0 Г7 Jv r Партида: 4276 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение (^Решение за публикуване Номер: 369 ; от 22/04/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура К Б ) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът на обществената поръчка е по: Е3чл. 3, ал. 1 от ЗОП чл. 3, ал. 2 от ЗОП ЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: aop.ba, интернет адрес: К Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Деловодна информация Партида на възложителя: 4276 Поделение: Изходящ номер: 369 от дата 22/04/2015 Коментар на възложителя: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите -н а.общините - Балчик, Каварна, Шабла и части от Добричка и Аксаково, област Добрич и област Варна и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство - Балчик", гр. Балчик, община Балчик, област Добрич към Североизточно държавно предприятие" - гр. Шумен". РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ К по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) п о чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) 1.1) Наименование и адрес Официално наименование Регионална дирекция по горите - Варна Адрес у л. Радко Димитриев 10 Град Пощенски код Държава Варна 9000 България За контакти Телефон инж..тодор.гичев Лице за контакт УНП: d9ad58ab-b0db-4407-a el38222df

2 Щртида: 4276 ' РЕШЕНИЕ (версия 4) Алексайдър Георгиев Електронна поща Факс rdgvarnagabv.bg Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http : / / Адрес на профила на купувача: http : //www. prof ilnakupuvacha.. com/rdgvarna 1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т. 1-4 от ЗОП) ^Министерство или друг държавен орган, включително, техни регионални или местни подразделения Национална агенция/служба Регионален или местен орган Регионална или местна агенция/служба Публичноправна организация Европейска институция/агенция или международна организация П Друго (моля, уточнете): Обществени услуги Отбрана Обществен ред и сигурност Околна среда Икономическа и финансова дейност Здравеопазване Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура Социална закрила Отдих, култура и религия Образование ИЗ Друго (моля, уточнете): Осъществяване на дейности съгласно чл. 156, ал. 1 /без т. ГО/, от Закона за горите 1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) Производство, пренос и разпределение на Пощенски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт. тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или Други твърди горива В ода Летищни дейности Б) ЗА ПРОМЯНА Информацията е за целите на: ИЗ извършване на промяна/техническа редакция добавяне на допълнителна информация II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 11,1) Обект на поръчката Строителство Доставки ИЗ Услуги ;, П.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление) Извършване :на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в УНП:. d9ad58ab-b0db-4407-a el38222df

3 Партида: 4276,'., -, ; ' ; РЕШЕНИЕ (версия 4) границите на общините - Балчик, Каварна, Шабла и части от Добричка и Аксаковс, област Добрич и област Варна и горскостопански план. за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП.;- Държавно ловно" стопанство - Балчик", г р. Балчик,.община Балчик.,.област Добрич към.североизточно държавно предприятие" - гр./ Шумен". II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление) Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, пл&н за ловностопански дейности, и план за дейностите по опазване на горските територии техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на общините - Балчик,,Каварна, Шабла и части от Добричка и Аксаково, област Добрич и област Варна и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство - Балчик", г р. Балчик, община Балчик, област Добрич към Североизточно държавно предприятие" - г р. Шумен". II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление) Оси. предмет Осн. код Доп. предмети Доп. код (когато е приложимо) 11,5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление) Попълва се от възложител по чл.7, т. 1-4 от ЗОП Открита процедура! 53 Ускорена! на договаряне с обявление Ограничена процедура Договаряне без обявление Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен Договаряне с обявление Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Договаряне без обявление Ограничена процедура Конкурс за проект - открит Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ Ш.1) Процедурата е открита с решение Номер: 350 от 09/04/2015 дд/мм/гггг III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) 111.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известнт) SIMAP ^Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" Година и номер на документа в РОП: ) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) Ш.4.1) Номер на обявлението в OB: 2015/S от 14/04/2015 дд/мм/гггг 111.4:2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: (nnnnn-yyyy-xxxx) /, УНП: d9ad58ab-b0db-4407-a l&138222df 3

4 Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Ш.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка Ш.4.4) Номер на документа (Ш на Документа) в Регистъра на обществените поръчки: (Ако в поле Ш.4.3 е избрано "решение и обявление" сс посочва номерът на обявлението в Ш.5) Дата аа изпращане на оригиналното обявление/решение Дата: 09/04/2015 дд/мм/гггг IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Чл. 27а, ал.з от ЗОП ЕЗЧл. 27а. ал.9, т.2 от ЗОП Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т:3 от ЗОП Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 276, ал.2, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Г]Чл. 276, ал.2, т.2 от ЗОП V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ (в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на оригиналното обявление). _. V.1) Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възложителя К И двете V.2) В оригиналното обявление В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) V.3) В решението за откриване V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в и риложими ге случаи) Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: Вместо: V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: Вместо: Раздел 1.1), Възлагащ орган, Електронен достъп до информация om/rdgvama om/rdgvarna, \ V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Място на датите, които трябва да бъдат Вместо: променени: V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи) V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите случаи) УНП: d9ad58ab-b0db-4407-a535-l51e!38222df 4

5 Партида: 4276 РЕШЕНИЕ (версия 4) V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи) VI: ОБЖАЛВАНЕ VL1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията Адрес б у л. Витоша 18 Град Пощенски код Държава София България Телефон Електронна поща Факс Интернет адрес (URL): VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение Дата: 22/04/2015 дд/мм/гггг '. Възложител: Трите имена: /подпис и печат/ инж. Тодор Гичев Гичев Длъжност: директор УНП: a6a5e84f-365e-4519-a0c2-d35b3e6f74dd 5