СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ОКС МАГИСТЪР ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА Г., РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ОКС МАГИСТЪР ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА Г., РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ"

Препис

1 СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ОКС МАГИСТЪР ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА Г., РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ редовно обучение дистанционно обучение НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт Администрация и управление или имащи най-малко една година професионален опит в областта на бизнес управлението и администрацията. Опитът се доказва с документ, удостоверяващ Бизнес администрация РЦДО Хасково Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт 3 сем. ИКОНОМИКА Застраховане и социално дело Икономика на човешките ресурси със специализация Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със специализация Управление на човешките ресурси 3 сем. Международно банкиране и финансови пазари Финанси Финанси 3 сем. трудовия стаж област на висше образование Социални, стопански и правни науки всички Завършили специалност Застраховане и социално дело Завършили специалности Икономика на човешките ресурси и Икономика и организация на труда всички без специалности Икономика на човешките ресурси и Икономика и организация на труда Завършили специалност Финанси в УНСС и други акредитирани висши специалност във Финансовосчетоводния Завършили специалност Финанси в УНСС и други акредитирани висши специалност във Финансовосчетоводния Икономика без специалност Финанси на УНСС и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния 1

2 Публичен финансов мениджмънт Завършили специалност Финанси в УНСС и други акредитирани висши специалност във Финансово- Финансов мениджмънт Финансов мениджмънт 3 сем. Финансов мениджмънт 4 сем. Счетоводство Счетоводство и контрол счетоводния Завършили специалност Финанси в УНСС и други акредитирани висши специалност във Финансовосчетоводния Икономика без специалност Финанси на УНСС и други акредитирани висши училища и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС Завършили специалност извън Икономика Завършили специалности Счетоводство и Счетоводство и контрол в УНСС и други акредитирани висши специалност във Финансово-счетоводния Завършили специалности Счетоводство и Счетоводство и контрол в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансовосчетоводния 2

3 Счетоводство и контрол 3 сем. професионално направление Икономика без специалности Счетоводство и Счетоводство и контрол и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет Счетоводство и контрол 4 сем. Счетоводство и контрол РЦДО Хасково Счетоводство и контрол 3 сем. РЦДО Хасково Транспортен мениджмънт Управление на киберсигурността Международни икономически отношения Маркетинг Маркетинг 3 сем. Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт на УНСС Завършили специалност извън Икономика Завършили специалности Счетоводство и Счетоводство и контрол в УНСС и други акредитирани висши училища или завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС професионално направление Икономика без специалности Счетоводство и Счетоводство и контрол и без завършили друга специалност във Финансово-счетоводния факултет на УНСС всички всички Завършили специалност Международни икономически отношения в УНСС и други акредитирани висши училища Завършили специалност Маркетинг всички без специалност Маркетинг Завършили специалности Маркетинг, Реклама, Връзки с обществеността, Финансов мениджмънт и маркетинг, Маркетинг, продажби и е-бизнес, Бизнес психология и поведенческа икономика, Графичен дизайн, Маркетинг (Реклама и ПР), Кино и телевизия, Журналистика, Бизнес администрация, Туризъм, Мениджмънт в туризма, Икономика на туризма, Психология, Маркетинг и комуникации, Медия икономика, Икономика на масмедиите 3

4 Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт 3 сем. всички професионални направление без специалности Маркетинг, Реклама, Връзки с обществеността, Финансов мениджмънт и маркетинг, Маркетинг, продажби и е-бизнес, Бизнес психология и поведенческа икономика, Графичен дизайн, Маркетинг (Реклама и ПР), Кино и телевизия, Журналистика, Бизнес администрация, Туризъм, Мениджмънт в туризма, Икономика на туризма, Психология, Маркетинг и комуникации, Медия икономика, Икономика на Маркетинг със специализация Бранд мениджмънт масмедиите Завършили специалности Маркетинг, Реклама, Връзки с обществеността, Финансов мениджмънт и маркетинг, Маркетинг, продажби и е-бизнес, Бизнес психология и поведенческа икономика, Графичен дизайн, Маркетинг (Реклама и ПР), Кино и телевизия, Журналистика, Бизнес администрация, Туризъм, Мениджмънт в туризма, Икономика на туризма, Психология, Маркетинг и комуникации, Медия икономика, Икономика на масмедиите 4

5 ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ редовно дистанционно И СПЕЦИАЛНОСТИ ДА КАНДИДАТСТВАТ обучение обучение АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Регионален бизнес и мениджмънт Администрация и управление Регионален бизнес и мениджмънт* 3 сем. Развитие на интелигентни градове Развитие на интелигентни градове* 3 сем. ИКОНОМИКА Бизнес икономика* 3 сем. Бизнес лидерство Творчески индустрии и бизнес със специализация Интелектуална собственост и бизнес в индустрията Творчески индустрии и бизнес със специализация Интелектуална собственост и бизнес в културата Икономика и управление на железопътния транспорт Международен туризъм и Икономика всички извън Администрация и управление и Икономика всички извън всички извън всички. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе всички. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе всички всички 5

6 Икономика на отбраната и сигурността със специализация Ядрена сигурност с преподаване на английски език 3 сем. всички, владеещи английски език. Изисква се документ филологическо образование, държавен изпит по английски език във ВУ, езикова гимназия, TOEFEL, SAT или езиков курс с хорариум минимум 360 часа, ниво В1 или по-високо, издаден от езиков център в съответствие с CEFR. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по Управление на международни проекти Управление на международни проекти* 3 сем. Международен мениджмънт 3 сем. Дигитален маркетинг с преподаване на английски език Корпоративни стратегии и дигитални трансформации* 3 сем. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ Международни отношения: Управление на конфликти определена тема на английски език Завършили специалност в област на висше образование Социални, стопански и правни науки всички области на висше образование извън област на висше образование Социални, стопански и правни науки всички без специалност Международни икономически отношения всички. Изисква се документ за завършена английска езикова гимназия, гимназия или университет с разширено изучаване на английски език, като първи чужд език или сертификат ниво В1. При липса на такъв се полага изпит тест по английски език. Приемен изпит тест (за икономисти или неикономисти) или есе по определена тема на английски език всички извън Администрация и управление и Икономика области на висше образование Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Сигурност и отбрана * Индивидуалното обучение се отнася за първия семестър, като при наличие на достатъчен брой студенти за следващите семестри се преминава към групова форма на обучение. 6