Задействане Успоредно Profibus DP Profinet Modbus RTU Modbus TCP/IP Foundation Fieldbus HART

Размер: px
Започни от страница:

Download "Задействане Успоредно Profibus DP Profinet Modbus RTU Modbus TCP/IP Foundation Fieldbus HART"

Препис

1 Въртящи задвижващи механизми SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 Управляващ блок: електронен (MWG) с управление на спомагателното задвижване ACExC 01.2 Неинтрузивно Задействане Успоредно Profibus DP Profinet Modbus RTU Modbus TCP/IP Foundation Fieldbus HART Ръководство за експлоатация Монтаж, обслужване, пуск в експлоатация

2 Съдържание Първо прочетете ръководството! Спазвайте инструкциите за безопасност. Това ръководство се счита за част от продукта. Запазете ръководството по време на срока на експлоатация на продукта. Предайте ръководството на всеки последващ ползвател или собственик на продукта. Цел на документа: Този документ съдържа информации за персонала, извършващ работите по инсталиране, пускане в експлоатация и техническата поддръжка. Той трябва да послужи при инсталиране и пускане в експлоатация на уреда. Референтни документи: Наръчник (експлоатация и настройка) управление спомагателен задвижващ механизъм ACExC 01.2 HART Наръчник (интегриране на уреди) управление спомагателен задвижващ механизъм ACExC 01.2 HART Референтните документи може да се получат по интернет: или директно от AUMA (виж <Aдреси>). Съдържание страница 1. Инструкции за безопасност Общи указания за безопасност Област на приложение Предупредителни указания Инструкции и символи 7 2. Идентифициране Фабрична табелка 2.2. Кратко описание 3. Транспорт, съхранение и опаковка Транспорт 3.2. Съхранение 3.3. Опаковка 4. Монтаж Положение при монтаж 4.2. Монтаж на ръчното колело 4.3. Монтаж на въртящия се задвижващ механизъм към арматура/редуктор Форма на свързване A Обработване на втулката с резба до окончателния й вид Монтиране на въртящ се задвижващ механизъм (с форма на свързване A) към арматурата Форми на свързване В и Е Монтиране на въртящ се задвижващ механизъм с форми на свързване В към арматура/ редуктор 4.4. Принадлежности за монтаж Защитна тръба на шпиндела за вдигащи се арматурни шпиндели 4.5. Монтажни позиции на поста местно управление Промяна на монтажните позиции

3 Съдържание 5. Електрическо свързване Основни указания 5.2. Електрическо свързване KP/KPH Отваряне на сектора за ел. свързване Свързване на проводниците Затваряне на сектора за свързване 5.3. Електрическо свързване KES Отваряне на сектора за ел. свързване Свързване на проводниците Затваряне на сектора за свързване 5.4. Електрическо свързване KT/KM Отваряне на сектора за ел. свързване Свързване на проводниците Затваряне на сектора за свързване 5.5. Заземяващо свързване, външно 5.6. Принадлежности за електрическото свързване Управление на спомагателен задвижващ механизъм Рамка - държач 6. Управление Ръчен режим Задаване на ръчен режим Отмяна на ръчен режим 6.2. Моторен режим Обслужване на задвижващия механизъм на място Дистанционно обслужване на задвижващия механизъм 6.3. Управление на менюто чрез бутоните (за настройки и индикации) Структура за монтаж и навигация 6.4. Ниво на потребител, парола Въвеждане на парола Промяна на паролата 6.5. Език на дисплея Промяна на езика 7. Индикации Индикации при пускане в експлоатация 7.2. Индикации на дисплея Отговори на задвижващия механизъм и арматурата Индикации за състоянието според категоризацията на AUMA Индикации за състоянието според препоръката на NAMUR 7.3. Светлинни индикатори на поста местно управление 7.4. Опционални индикации Механичен индикатор за положение (саморегулиращ се) Механичен индикатор за положение чрез индикаторна маркировка (не се саморегулира) 8. Съобщения (Изходящи сигнали) Съобщение през HART 8.2. Съобщения за състоянието посредством известителни релета (цифрови изходи) Съответствие на изходите Кодиране на изходите 8.3. Аналогови съобщения (аналогови изходи)

4 Съдържание 9. Пускане в експлоатация (основни настройки) Настройване на вида изключване 9.2. Регулиране на превключването на въртящия момент 9.3. Настройване на следящото превключване 9.4. Настройка на HART адреса (Slave-адрес) 9.5. Пробно пускане Проверете посоката на въртене на механичния индикатор за положение Проверете посоката на въртене на кухия вал /шпиндел Проверка на следящото превключване 10. Пуск в експлоатация (настройки/опции в спомагателния задвижващ механизъм) Отваряне /затваряне на сектора на превключващия механизъм Механичен индикатор за положение (саморегулиращ се) Настройване на механичния индикатор за положение Проверка/настройка на задвижващата степен на понижаващия редуктор Механичен индикатор за положение чрез индикаторна маркировка (не се саморегулира) Настройване на механичния индикатор за положение Проверка/настройка на задвижващата степен на понижаващия редуктор 11. Отстраняване на повреди Грешки при пуска в експлоатация Съобщения за грешки и предупреждения Предпазители Предпазители в управлението на спомагателния задвижващ механизъм Защита на двигателя (термоконтрол) 12. Текущи ремонти и техническа поддръжка Профилактични мерки за текущи ремонти и безопасна работа Разединяване от мрежата Разединаването от мрежата с електрическо свързване KP/KPH и KES Разединяване от мрежата с електрическо свързване KT/KM Поддръжка Изхвърляне и рециклиране 13. Технически данни Технически данни въртящ задвижващ механизъм Технически данни управление на спомагателния задвижващ механизъм 14. Списък с резервни части Въртящ задвижващ механизъм SAEx 07.2 SAEx 16.2/SAREx 07.2 SAREx 16.2 KT/KM Управление на спомагателното задвижване ACExC 01.2 KP/KPH Управление на спомагателното задвижване ACExC 01.2 KES Управление на спомагателния задвижващ механизъм ACExC 01.2 KT/KM 15. Сертификати Декларация за съответствие на компонентите и EО Декларация за съответствие Указател... Адреси

5 Инструкции за безопасност 1. Инструкции за безопасност 1.1. Общи указания за безопасност Стандарти/директиви Нашите продукти се конструират и изготвят съгласно приетите стандарти и директиви. Това се удостоверява с Декларация за съответствие на компонентите и Декларация за съответствие на ЕО. Във връзка с монтажа, електрическото свързване, пуска в експлоатация и експлоатацията на мястото на инсталиране, операторът и инвеститорът на съоръжението трябва да следят за спазване на всички правни изисквания, директиви, разпоредби, национални нормативни документи и препоръки. Към тях се причисляват също и стандартите и директивите, като например IEC Взривозастрашени участъци : Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически съоръжения. Част 17: Проверка и техническа поддръжка на електрически съоръжения. Инструкции за безопасност и Предупреждения Квалификация на персонала Работещите с този уред лица трябва да се запознаят с инструкциите за безопасност и предупрежденията и да спазват дадените указания. Инструкциите за безопасност и предупредителните табели на продукта трябва да се спазват, за да се предотвратят нараняване на хора и материални щети. Монтажът, електрическото свързване, пускът в действие, обслужването и техническата поддръжка могат да се извършват само от обучен специализиран персонал, който е оторизиран за това от експлоатиращата инсталацията фирма или от инвеститора. Преди работата по този продукт персоналът трябва да е прочел и разбрал това ръководство, както и да познава и спазва приетите правила за безопасност на труда. Работите във взривоопасни зони се подчиняват на специални разпоредби, чието спазване е задължително. За спазването и контрола върху изпълнението на тези разпоредби, стандарти и закони е отговорен операторът или инвеститорът на съоръжението. Пускане в експлоатация Режим на работа Преди пуска в действие е важно да се провери дали всички настройки съвпадат с изискванията на използването. При неправилна настройка могат да произлязат обусловени от приложението опасности, като напр. повреждане на арматурата или инсталацията. За произтичащи от това евентуални щети производителят не носи отговорност. Рискът е изцяло за сметка на ползвателя. Предпоставки за правомерна и безопасна работа: Надлежен транспорт, съобразено с отрасловите изисквания складиране, поставяне, монтаж и внимателен пуск в действие. Работете с продукта само в състояние без дефекти при спазване на настоящето pъководство. Незабавно съобщете за смущения и повреди и ги отстранете (разпоредете за отстраняване). Спазвайте общовалидните правила за безопасност на труда. Спазвайте националните предписания. В режим на работа корпусът се нагрява и могат да възникнат температури на повърхността > 60 C. За защита срещу възможни изгаряния препоръчваме преди работа по уреда да проверите температурата на повърхността с подходящ температурен измервателен уред и евентуално да носите предпазни ръкавици. Защитни мерки За необходимите защитни мерки на място, като напр. покривни плочи, заграждения или лични предпазни средства за персонала отговорност носи екслпоатиращата инсталацията фирма съотв. фирмата-изпълнител на строителните и монтажни работи. 5

6 Инструкции за безопасност Техническо обслужване За да се гарантира безопасното функциониране на уреда, трябва да се спазват инструкциите за техническа поддръжка в това ръководство. Модификации по уреда са разрешени само с писменото съгласие на производителя Област на приложение Въртящите се задвижващи механизми от AUMA са предназначени за задвижване на промишлени арматури, като например вентили, шибъри, клапи и кранове. Описаните тук уреди са предвидени за експлоатация във взривозастрашени участъци на зони 1, 2, 21 и 22. Ако на арматурния фланец, съответно на арматурния шпиндел се очакват температури > 40 C (например поради гореща среда), е необходима консултация със завода. При наблюдаване на температурата на спомагателните задвижващи механизми по отношение на неелектрическата взривозащита не се вземат предвид температури > 40 C. Друго приложение се разрешава само с изричното (писмено) потвърждение на производителя. Не се разрешава използването например за : Наземни транспортни средства по EN ISO 3691 Повдигателни механизми по EN Пътнически асансьори по DIN и Товарни асансьори по EN 81-1/A1 Ескалатори Непрекъснат режим на работа Водоснабдителни съоръжения без кладенец Продължително използване под вода (спазвайте вида защита) Взривозастрашени участъци на зони 0 и 20 Взривозастрашени участъци от група I (минно дело) облъчвани участъци в атомни съоръжения Не поемаме отговорност при неквалифицирана или неправилна употреба. Към правилната употреба спада и спазването на настоящото ръководство. Информация Ръководството е валидно за стандартно изпълнение "затваряне при въртене надясно", т. е. задвижваният вал се върти за затваряне на арматурата в посоката на часовниковата стрелка Предупредителни указания За да се подчертаят процесите, отнасящи се до безопасността в това Ръководство, важат следните предупредителни инструкции, които са обозначени със съответната сигнална дума (ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ). Непосредствено опасни ситуации с висок риск. Ако не се спазват предупредителните инструкции, последиците може да бъдат смърт или тежки увреждания на здравето. Възможни опасни ситуации със среден риск. Ако не се спазват предупредителните инструкции, последиците може да бъдат смърт или тежки увреждания на здравето. 6

7 Инструкции за безопасност Възможни опасни ситуации с малък риск. Ако не се спазва предупредителната инструкция, последиците може да бъдат леко или средно тежко нараняване. Може да се използва и във връзка с материални щети. Възможна опасна ситуация. Ако не се спазва предупредителната инструкция, последиците може да бъдат материални щети. Не се използва при нараняване на хора. Структура и типографски строеж на предупредителните инструкции. Вид на опасността и нейния източник! Възможното/възможните последствие/я при неспазване (опция) Мярка за предотвратяване на опасност Допълнителна/и мярка/мерки Символът за безопасност предупреждава за опасност от нараняване. Сигналната дума (в случая ОПАСНОСТ) посочва степента на застрашаване Инструкции и символи Следните инструкции и символи се използват в това Ръководство. Информация Понятието Информация преди текста указва за важни забележки и информация. Символ за ЗАТВОРЕНО (арматурата затворена) Символ за ОТВОРЕНО (арматурата отворена) Какво трябва да знаете преди следващата стъпка. Този символ указва какво е необходимо за следващата стъпка или какво трябва да се подготви, респ. да се спазва. Чрез менюто за параметър Описва пътеката в менюто към параметъра. Чрез бутона на локалното управление, търсеният параметър може бързо да се открие на дисплея. < > Дава препратки за още места в текста Понятия, оградени с този знак, препращат към още места в текста, свързани с тази тема. Тези понятия са посочени в индекса, в заглавието или в съдържанието и могат да бъдат намерени бързо. 7

8 Идентифициране 2. Идентифициране 2.1. Фабрична табелка Фигура 1: Подреждане на фабричните табели [1] Фабрична табелка спомагателен задвижващ механизъм [2] Фабрична табела Управление на спомагателното задвижване [3] Фабрична табелка двигател [4] Допълнителна табелка, напр. табелка KKS [5] Табела за проведени изпитания изпълнение с взривозащита Фабрична табелка спомагателен задвижващ механизъм Фигура 2: Фабрична табелка спомагателен задвижващ механизъм (пример) (= лого производител); (= CE-знак) [1] Име на производител [2] Адрес на производител [3] Типово обозначение [4] Партиден номер [5] Сериен номер [6] Обороти [7] Въртящ момент в посока ЗАТВОРЕНО [8] Диапазон въртящ момент в посока ОТВОРЕНО [9] Тип смазочни материали [10] Температура на околната среда [11] по желание на клиента като опция [12] Вид защита [13] DataMatrix-код 8

9 Идентифициране Фабрична табела Управление на спомагателното задвижване (= Лого на производителя) [1] Типово обозначение [2] Партиден номер [3] Сериен номер [4] Схема на свързване спомагателен задвижващ механизъм [5] Електромонтажна схема управление на спомагателния задвижващ механизъм [6] Мрежово напрежение [7] AUMA клас на мощност комутационна апаратура [8] Температура на околната среда [9] Защита вид [10] Задействане [11] DataMatrix-код Фабрична табелка двигател Фигура 3: Фабрична табелка на двигателя (пример) (= лого производител); (= CE-знак) [1] Тип двигател [2] Артикулен номер двигател [3] Сериен номер [4] Вид ток, мрежово напрежение [5] Номинална мощност [6] Номинален ток [7] Работен режим [8] Вид защита [9] Защита на двигателя (температурна защита) [10] Клас на изолационните материали [11] Обороти [12] Фактор на мощност cos phi [13] Мрежова честота [14] DataMatrix-код 9

10 Идентифициране Табела за проведени изпитания Изпълнение с взривозащита Фигура 4: Табела за проведени изпитания Изпълнение с взривозащита (примери) [1] Ex-символ, маркировка CE, идентификационен номер на изпитателна лаборатория [2] Ex-Удостоверение (номер) Класификация: [3] електрическа газова взривозащита [4] електрическа прахова взривозащита [5] без електрическа взривозащита [6] Резби за кабелни въводи за електрическо свързване [7] не е посочено Описания към данните фабрична табелка Типово обозначение Фигура 5: Типово обозначение (пример) 1. Тип и конструктивен размер на спомагателно задвижване 2. Големина на фланец 3. Ex-Обозначение Тип и конструктивен размер Това ръководство важи за следните типове уреди и конструктивни размери: Тип SAEx = Въртящи се задвижващи механизми за режим на управление Типоразмери: 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Тип SAREx = Въртящи се задвижващи механизми за режим на управление Типоразмери: 07.2, 07.6, 10.2, 14.2, 14.6, 16.2 Тип ACExC = Управление за спомагателен задвижващ механизъм AUMATIC Конструктивен размер:

11 Идентифициране Ex-Обозначение Таблица 1: Обозначение за взривозащита (с пример /-a3b-) - a 3 b не се използва a Тип двигател a = ADX или VDX: Трифазен електромотор b = AEX, ACX, VEX, VCX: Електромотор с променлив ток 3 Клас на защита от запалване електрическо свързване 3 = сектор за ел. свързване Ex e повишена безопасност 4 = сектор за ел. свързване Ex d устойчива на налягане капсула b Клас на защита от запалване датчик за положение a = без искробезопасна токова верига b = токова верига Ex i искробезопасност (RWG Ex) не се използва (клас на защита от запалване полева шина) Партиден номер Сериен номер на задвижващ механизъм Схема на свързване спомагателен задвижващ механизъм AUMA клас на мощност комутационна апаратура Въз основа на този номер продуктът може да се идентифицира и да се получат техническите и отнасящите се до поръчката данни на уреда. При обратни въпроси за продукта Ви молим винаги да посочвате този номер. В Интернет на адрес > Service & Support >myauma, предлагаме услуга, с която оторизиран потребител, чрез въвеждане на партидния номер може да свали отнасящи се до поръчката документи, като електро-монтажни схеми и технически данни (на немски и английски език), приемно-предавателни сертификати за извършени изпитания, ръководството за експлоатация и друга информация към поръчката. Таблица 2: Описание на сериен номер (например 0516MD12345) MD12345 Позиция 1+2: Монтажна седмица = календарна седмица Позиция 3+4: Година на производство = 2016 MD12345 Вътрешен номер за еднозначно обозначение на продукта 9. Положение по TPA: Изпълнение датчик за положение I, Q = MWG (Магнитен датчик за пътя и въртящия момент) Използваната в управлението на спомагателното задвижване комутационна апаратура (реверсивни контактори/тиристори) са класифицирани в AUMA класове на мощност (напр. A1, B1,...). Класът на мощност показва до каква макс. допустима разчетна мощност (на двигателя) е разчетен комутационния апарат. Разчетната мощност (номинална мощност) на двигателя на спомагателното задвижване е дадена в kw на фабричната табела на двигателя. Съотнасянето на AUMA класовете на мощност към номиналните мощности на типовете двигатели може да се види в отделните електрически спецификации. При комутационни уреди без присвояване на клас на мощност на фабричната табела на управлението на спомагателното задвижване е посочено не класа на мощност, а макс. допустимото разчетно напрежение директно в kw. Задействане Таблица 3: Примери задействане (данни на фабричната табела управление на спомагателния задвижващ механизъм) Входен сигнал HART HART/24 V DC Описание Задействане през интерфейс HART Задействане на управлението през интерфейс HAR и оперативно напрежение за задействане ОТВАРЯНЕ-ЗАТВАРЯНЕ през цифрови входове (ОТВАРЯНЕ, СПИРАНЕ, ЗАТВАРЯНЕ) 11

12 Идентифициране DataMatrix-код С нашето AUMA спомагателно приложение можете да сканирате DataMatric-кода и по този начин да получите като оторизиран потребител директен достъп до отнасящи се до поръчката документи за продукта без да трябва да въвеждате партиден или сериен номер. Фигура 6: Връзка към AUMA спомагателно приложение: 2.2. Кратко описание За по-нататъшен сервиз и поддръжка, софтуер/приложения/... виж Въртящ се задвижващ механизъм Дефиниция съгласно EN /EN ISO 5210: Въртящият се задвижващ механизъм е спомагателен задвижващ механизъм, който предава върху арматурата въртящ момент до най-малко един пълен оборот. Той може да поема теглителни сили. AUMA въртящите се задвижващи механизми SAEx 07.2 SAEx 16.2/SAREx 07.2 SAREx 16.2 се задействат от електродвигател и заедно с формата на свързване А могат да поемат теглителни сили. За ръчно задействане е предвидено ръчно колело. Изключването в крайните положения може да последва в зависимост от хода или въртящия момент. За управление, респ. за обработката на сигналите за задвижване непременно е необходимо управление на спомагателното задвижване. Управление на спомагателния задвижващ механизъм Управлението за спомагателния задвижващ механизъм ACExC 01.2 служи за управление на спомагателните задвижващи механизми AUMA и се доставя готово за експлоатация. Управлението за спомагателния задвижващ механизъм може да се монтира директно върху спомагателния задвижващ механизъм или отделно върху държач за стена. Управлението за спомагателния задвижващ механизъм се монтира върху държач за стена. Функциите на управлението за спомагателния задвижващ механизъм ACExC 01.2 се разпростират от обичайното задействане на арматурите в режим ОТВАРЯНЕ-ЗАТВАРЯНЕ през регулаторите за положение, регулаторите на процеса, регистрирането на работните параметри, диагностичните функции до управлението през различни интерфейси ( като напр. полева шина, Ethernet и HART). Локално управление/ AUMA CDT Управлението, настройките и индикациите могат да се предприемат или от мястото на управление на спомагателния задвижващ механизъм или ДИСТАНЦИОННО чрез интерфейс полева шина. На място съществува възможността за управление на задвижващия механизъм чрез локалното управление (бутон и дисплей) и за предприемане на настройките (съдържание на това ръководство). за въвеждане и прочитане на данните чрез софтуер AUMA CDT (принадлежност) с компютър (лаптоп или персонален компютър), за промяна или запаметяване на настройки. Връзката между компютъра и управлението на спомагателния задвижващ механизъм се осъществява безжично чрез Bluetooth-интерфейс (това не е част от това ръководство). Интрузивен - Неинтрузивен Изпълнение интрузивен вариант (блок на управление: електромеханичен): Настройката на пътя и въртящия момент се осъществява чрез прекъсвач в спомагателния задвижващ механизъм. 12

13 Идентифициране Изпълнение неинтрузивен вариант (блок на управление: електронен): Настройката на пътя и въртящия момент се осъществява чрез управление спомагателен задвижващ механизъм, корпусът на задвижващия механизъм, респ. на блока на управление не трябва да се отваря. За тази цел в спомагателния задвижващ механизъм е вграден MWG (магнитен датчик за пътя и въртящия момент), който може да предостави и аналогово съобщение /индикация за въртящия момент и аналогово обратно съобщение /индикация за положение на изхода на управлението на спомагателния задвижващ механизъм. 13

14 Транспорт, съхранение и опаковка 3. Транспорт, съхранение и опаковка 3.1. Транспорт Транспортирането до мястото на инсталиране да се извърши в твърда опаковка. Висящ товар! Възможни са смърт или тежки наранявания. НЕ стойте под висящ товар. Закрепвайте подемните съоръжения към корпуса, а НЕ към ръчното колело. Спомагателни задвижващи механизми, които са монтирани върху арматура: Закрепвайте подемните съоръжения към арматурата, а НЕ към спомагателния задвижващ механизъм. Спомагателни задвижващи механизми, които са монтирани към редуктор: Закрепвайте подемните съоръжения с болтове с халка към редуктора, а НЕ към спомагателния задвижващ механизъм. Спомагателни задвижващи механизми, които са монтирани заедно с управление: Закрепвайте подемните съоръжения към спомагателния задвижващ механизъм, а НЕ към блока за управление. Спазвайте общото тегло на разпределение (спомагателен задвижващ механизъм, блок за управление на спомагателен задвижващ механизъм, редуктор, арматура) Осигурете товара срещу падане, хлъзгане или накланяне. Извършвайте пробен ход на малка височина, отстранете предвидимите опасности напр. от накланяне. Фигура 7: Пример: Повдигане на спомагателния задвижващ механизъм Таблица 4: Тегла въртящи задвижващи механизми SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 с трифазни електродвигатели Типово обозначение Спомагателен задвижващ механизъм SAEx 07.2/ SAREx 07.2 SAEx 07.6/ SAREx 07.6 Тип двигател 1) VDX... ADX... VDX... ADX... Тегло 2) около [kg]

15 Транспорт, съхранение и опаковка Тегла въртящи задвижващи механизми SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 с трифазни електродвигатели Типово обозначение Спомагателен задвижващ механизъм SAEx 10.2/ SAREx 10.2 SAEx 14.2/ SAREx 14.2 SAEx 14.6/ SAREx 14.6 SAEx 16.2/ SAREx 16.2 Тип двигател 1) VDX... ADX... VDX... ADX... VDX... ADX... VDX... ADX... Тегло 2) около [kg] ) 2) Виж фабричната табела на двигателя Посоченото тегло съдържа въртящ задвижващ механизъм AUMA NORM, с трифазен електродвигател, електрическо свързване в стандартно изпълнение, форма на свързване B1 и ръчно колело. При други форми на свързване спазвайте допълнителни тегла. Таблица 5: Тегла въртящи задвижващи механизми SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 с електромотори с променлив ток Типово обозначение Спомагателен задвижващ механизъм SAEx 07.2/ SAREx 07.2 SAEx 07.6/ SAREx 07.6 SAEx 10.2/ SAREx 10.2 SAEx 14.2/ SAREx 14.2 SAEx 14.6/ SAREx 14.6 Тип двигател 1) VEX... AEX... VEX... AEX... ACX... VEX VEX ACX ACX VEX... VCX... ACX... VEX... VCX... Тегло 2) около [kg] ) 2) Виж фабричната табела на двигателя Посоченото тегло съдържа въртящ задвижващ механизъм AUMA NORM, с електромотор с променлив ток, електрическо свързване в стандартно изпълнение, форма на свързване B1 и ръчно колело. При други форми на свързване спазвайте допълнителни тегла. Таблица 6: Тегла форма на свързване A 07.2 A 16.2 Типово обозначение A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2 Големина на фланец F07 F10 F14 F16 [kg] 1,1 2,8 6,8 11,7 15

16 Транспорт, съхранение и опаковка Таблица 7: Тегла форма на свързване A 07.2 AF 16.2 Типово обозначение AF 07.2 AF 07.6 AF 10.2 AF 14.2 AF 16.2 Големина на фланец F10 F10 F10 F14 F16 [kg] 5,2 5,2 5,5 13, Съхранение Опасност от корозия при неправилно съхранение на склад! Съхранявайте в сухи помещения с добро проветрение. Защита срещу влагата на пода чрез съхранение на рафт или върху дървена скара. Покривайте за защита от прах и замърсяване. Третирайте небоядисаните повърхности с подходящи антикорозионни средства. Повреда на дисплея поради прекалено ниски температури! Блокът за управление на спомагателния задвижващ механизъм AC НЕ трябва да се съхранява при температури под 30 C. Продължително съхранение При продължително съхранение (над 6 месеца), спазвайте в допълнение следното: 1. Преди съхранението: Защита на оголените повърхности, по-специално на задвижваните детайли и повърхностите за монтаж, чрез антикорозионни средства за дълготрайна защита. 2. На периоди от 6 месеца: Контрол за образуване на корозия Ако има наченки на корозия, да се предприеме наново защита от корозия Опаковка Нашите продукти се защитават фабрично за транспортиране чрез специални опаковки. Те са направени от екологични, лесно разграждащи се материали и могат да се рециклират. Нашите опаковки са от дърво, картон, хартия и ПЕ-фолио. За изхвърляне на материалите от опаковката Ви препоръчваме фирми за рециклиране. 16

17 Монтаж 4. Монтаж 4.1. Положение при монтаж Описаният тук продукт може да бъде задвижен в произволно положение при монтаж. Ограничение: При употреба на масло вместо грес в отделението на редуктора на спомагателното задвижване, за кухия вал е предписано вертикално положение при монтаж, с фланеца надолу. Използваният тип смазочен материал е посочен на фабричната табелка на спомагателното задвижване (кратко описание F...= грес; O...= масло) Монтаж на ръчното колело Информация При транспорт ръчни колела с диаметър от 400 мм и повече се доставят с пратката без опаковка. Фигура 8: Ръчно колело [1] Дистанционна шайба [2] Входящ вал [3] Ръчно колело [4] Осигурителен пръстен 1. Ако е необходимо поставете ограничителната шайба [1] върху входящия вал [2]. 2. Поставете ръчното колело [3] върху входящия вал. 3. Фиксирайте ръчното колело [3] с приложения пръстен за фиксиране [4]. Информация Осигурителният пръстен [4] се намира (заедно с това ръководство) в джоб, устойчив на атмосферни влияния, който е закрепен към уреда при доставката Монтаж на въртящия се задвижващ механизъм към арматура/редуктор Опасност от корозия поради повреждане на лаковото покритие и образуване на конденз! Ремонтирайте повредите по лаковото покритие след работа по уреда. След монтажа веднага свържете електрически уреда, за да може отоплението да намали образуването на конденз. 17

18 Монтаж Форма на свързване A Приложение Форма на свързване за вдигащи се, невъртящи се шпиндели Подходящ за поемане на движещи сили Конструкция Свързващият фланец [1] с осово поставена втулка с резба [2] образуват едно цяло. Въртящият момент се пренася чрез втулката с резба [2] върху арматурния шпиндел [3]. Фигура 9: Конструкция Форма за свързване А [1] Свързващ фланец [2] Втулка с резба с палцов съединител [3] Шпиндел на арматурите Информация За съгласуване на спомагателните задвижвания към инвеститорските налични форми на свързване А с размери на фланците F10 и F14 от година на производство 2009 и по-стари е необходим адаптер. Той може да бъде поръчан при AUMA. 18

19 Монтаж Обработване на втулката с резба до окончателния й вид Тази работна стъпка е необходима само при непробита или предварително пробита втулка с резба. Фигура 10: Форма на свързване А [1] Втулка с резба [2] Опорен иглен лагер [2.1] Опорна лагерна шайба [2.2] Опорен лагер с иглени ролки [3] Центриращ пръстен 1. Отвъртете центриращия пръстен (3) от формата на свързване. 2. Свалете втулката с резба [1] заедно с опорните иглени лагери [2]. 3. Свалете опорните лагерни шайби [2.1] и опорните лагери с иглени ролки [2.2] от втулката с резба [1]. 4. Пробийте втулката с резба, обработете на струг и изрежете резба. Информация: При затягане внимавайте за кръгово и равно движение! 5. Почистете окончателно обработената втулка с резба [1]. 6. Смажете опорните лагери с иглени ролки [2.2] и опорните лагерни шайби [2.1] с достатъчно количество EP-многофункционална литиево осапунена грес, така че кухите пространства да се изпълнят с нея. 7. Поставете смазаните опорни лагери с иглени ролки [2.2] и опорните лагерни шайби [2.1] върху втулката с резба [1]. 8. Поставете втулката с резба [1] с опорни лагери с иглени ролки [2] отново във формата на свързване. Информация: Обърнете внимание зъбците съотв. зъбния венец да се зацепят правилно в канала на кухия вал. 9. Завийте центриращия пръстен [3] и затегнете докрай. 19

20 Монтаж Монтиране на въртящ се задвижващ механизъм (с форма на свързване A) към арматурата Фигура 11: Монтаж форма на свързване A [1] Шпиндел на арматурите [2] Форма на свързване А [3] Болтове към спомагателното задвижване [4] Арматурен фланец [5] Болтове към формата на свързване 1. Ако форма на свързване A вече е монтирана на въртящия се задвижващ механизъм: Освободете болтовете [3] и свалете формата за свързване А [2]. 2. Проверете, дали фланецът на формата за свързване А си пасва с фланеца на арматурата [4]. 3. Смажете леко шпиндела на арматурата [1]. 4. Поставете и завийте форма на свързване А, докато тя прилегне към фланеца на арматурата. 5. Въртете формата за свързване А, докато отворите за закрепване се разположат в права линия. 6. Завийте скрепителните болтове [5], но още не ги затягайте. 7. Поставете въртящия се задвижващ механизъм върху арматурния шпиндел така, че направляващите на втулката с резба се зацепят в отвеждащата втулка. При правилно зацепване фланците лежат в една и съща равнина един след друг. 8. Регулирайте въртящия се задвижващ механизъм така, че отворите за закрепване да се изравнят. 9. Затегнете въртящия се задвижващ механизъм с болтовете [3]. 20

21 Монтаж 10. Затегнете болтовете [3] на кръст с въртящ момент съгласно таблицата. Таблица 8: Въртящи моменти на затягане за болтовете Резба M6 M8 M10 M12 M16 M Форми на свързване В и Е Въртящ момент при затягане [Nm] Клас на якост A2-80/A Завъртете въртящия се задвижващ механизъм по посока ОТВОРЕНО, докато фланецът на арматурата и формата за свързване А легнат един върху друг. 12. Затегнете скрепителните болтове [5] между арматурата и свързващата форма A на кръст с въртящ момент съгл. таблицата. Приложение За въртящи се, не вдигащи се шпиндели Не е подходящ за теглителни сили Конструкция Свързване между кух вал и арматура респ. редуктор през отвеждаща втулка, която е закрепена чрез осигурителен пръстен в кухия вал на въртящия се задвижващ механизъм. Чрез смяна на отвеждащата втулка е възможно последващо преустройство в друга форма на свързване. Форми на свързване В и Е: Отвеждаща втулка с отвор съгласно DIN 3210 Форми на свързване B1 B4: Отвеждаща втулка с отвор съгласно EN ISO

22 Монтаж Фигура 12: Форма на свързване В [1] Фланец въртящ задвижващ механизъм (напр. F07) [2] Кух вал [3] Отвеждаща втулка (примерни изображения) [3] B/B1/B2 и [3]* B3/B4/Е, съответно с отвор и канал [4] Редукторен/ арматурен вал с призматична шпонка Информация Изпълнете центрирането на арматурния фланец като сглобка с луфт Монтиране на въртящ се задвижващ механизъм с форми на свързване В към арматура/ редуктор Фигура 13: Монтаж форми на свързване В [1] Въртящ се задвижващ механизъм [2] Арматура/ редуктор [3] Арматурен / редукторен вал 1. Проверете, дали взаимно си пасват съединителните фланци. 2. Проверете дали формата на свързване на въртящия задвижващ механизъм [1] съвпада с формата на свързване на арматурата/редуктора съотв. арматурния /редукторния вал [2/3]. 3. Леко смажете вала на редуктора съотв. арматурата (3). 22

23 Монтаж 4. Поставете въртящия се задвижващ механизъм [1]. Информация: Внимавайте за центрирането и пълното лягане на фланеца. 5. Закрепете въртящия се задвижващ механизъм с болтове съгласно таблицата. Информация: За да избегнете контактна корозия Ви препоръчваме да снабдите болтовете с уплътнителни средства за резба. 6. Затегнете болтовете на кръст с въртящ момент съгласно таблицата. Таблица 9: Въртящи моменти на затягане за болтовете Резба M6 M8 M10 M12 M16 M Принадлежности за монтаж Въртящ момент при затягане [Nm] Клас на якост A2-80/A Защитна тръба на шпиндела за вдигащи се арматурни шпиндели Фигура 14: Монтаж защитна тръба на шпиндела [1] Защитна капачка за шпинделна защитна тръба (поставена) [1]* Опция: Защитна капачка от стомана (завинтена) [2] Защитна тръба на шпиндела [3] Уплътнителен пръстен (V-Seal) 1. Уплътнете всички резби с кълчища, тефлонова лента или средство за уплътняване на резби. 23

24 Монтаж 2. Завийте защитната тръба на шпиндела [2] в резбата и затегнете здраво. Информация: При защитни тръби на шпиндела, които се състоят от две или повече части, тези части трябва да бъдат здраво завинтени една в друга. Фигура 15: Защитна тръба от части с резбовани муфи (>900 mm) [2] Част защитна тръба на шпиндел [3] Уплътнителен пръстен (V-Seal) [4] Резбована муфа 3. Наденете и избутайте уплътнителния пръстен [3] до основата на корпуса. Информация: При монтажа на части, уплътнителните пръстени на частите да се избутат надолу до муфите (свързващи елементи). 4. Проверете дали защитната капачка [1] е налична, не е повредена и е здраво поставена респ. завинтена на тръбата. Защитни тръби над 2 m дължина могат да се огънат или попаднат във вибрация. Възможни са щети по шпиндела и/или защитната тръба. Защитни тръби с дължина над 2 m да бъдат укрепени със сигурна конструкция Монтажни позиции на поста местно управление Фигура 16: Монтажни позиции Монтажната позиция на ръчното управление се изпълнява съгласно поръчката. Ако след монтиране на арматурата, съотв. на редуктора на място, ръчното управление е разположено неудобно, позицията може да се промени допълнително. За това са възможни четири позиции завъртени с 90 (максимално със 180 в една посока). 24

25 Монтаж Промяна на монтажните позиции Херметично капсуловане, опасност от експлозия! Последствията може да бъдат смърт или тежки наранявания. Преди отваряне проверете за липса на газ и напрежение. Внимателно работете с капака и частите на корпуса. По повърхнините на разделяне не трябва да има повреди и замърсявания. При монтаж капакът не трябва да се изкривява. Електростатични разряди ESD! Повреди на електронни компоненти. Наземен персонал и оборудване. 1. Развийте болтовете и свалете ръчното управление. 2. Проверете, дали О-пръстенът е в изправност, поставете правилно О- пръстена. 3. Завъртете поста местно управление в нови положения и го поставете отново. Повреди на проводниците поради усукване или притискане! Възможни са функционални смущения. Поста местно управление да се завърта макс. на 180. Сглобете внимателно поста местно управление, за да не се притиснат проводниците. 4. Затегнете болтовете равномерно на кръст. 25

26 Електрическо свързване 5. Електрическо свързване 5.1. Основни указания Опасност при погрешно електрическо свързване Неспазването може да има за последица смърт, тежки здравословни или материални щети. Електрическото свързване може да се извършва само от обучен специализиран персонал. Преди свързването спазвайте основните указания в тази глава. След свързването, преди включване на напрежението обърнете внимание на глава <Пуск в действие> и <Пробно пускане>. Eлектромонтажна схема / схема на свързване Разрешени форми на мрежите (захранващи мрежи) Вид ток, мрежово напрежение, мрежова честота При доставката съответната електромонтажна схема /схема на свързване, (на немски и английски език) се закрепва към уреда заедно с настоящото упътване в джоб, устойчив на атмосферни влияния. Тя може да се изиска, като се посочи номера на поръчката (виж фабричната табелка) или да се изтегли директно от интернет ( Управленията на спомагателните задвижващи механизми (спомагателни задвижващи механизми) са подходящи за употреба в TN- и TT мрежи с директно заземена неутрална точка за номинални напрежения до максимум 690 V AC. Употребата в IT-мрежа е разрешена за номинални напрежения до максимум 600 V AC. В IT-мрежата е необходим подходящ, разрешен датчик за изолацията, например датчик за изолацията с пулсов метод за измерване. Видът на тока, мрежовото напрежение и мрежовата честота трябва да съвпадат с данните на фабричните табели на управлението на спомагателното задвижване и на двигателя. Виж също глава <идентификация>/<фирмена табела>. Фигура 17: Пример фабрична табелка двигател [1] Вид ток [2] Мрежово напрежение [3] Мрежова честота (при трифазни електродвигатели и променливотокови двигатели) Външно захранване на електрониката Защита и полагане от страна на клиента При външно захранване на електрониката с 24 V DC и същевременно използване на двигатели за постоянен ток (24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC, 220 V DC) захранващото напрежение от 24 V DC на управлението трябва да се осъществява чрез клеми XK25/26 отделно от електрозахранването (U1, V1). При общо захранване чрез проводник (мостове на U1, V1 с XK25/26, само при 24 V DC!!! ) може да се стигне до краткотрайно превишаване на допустимите граници на напрежение или падане под тях (24 V DC +10 %/ 10 %). Евентуално зададени команди за действие не се изпълняват при стойности извън допустимите граници. Системата за управление съобщава за кратко време за грешка. За защита от късо съединение и за изключване на спомагателното задвижване клиентът трябва да осигури необходимите предпазители и силови прекъсвачи. 26

27 Електрическо свързване Стойностите на разчетния ток за определяне на защитата са резултат от консумацията на ток от двигателя (виж фабрична табела двигател) плюс консумацията на ток от управлението. Препоръчваме полагането на разпределителните уреди да се извършва според макс. ток (I max ) и избора и настройката на прекъсвача срещу свръхток съгласно данните от таблицата с електрически параметри. Таблица 10: Консумация на ток управление на спомагателния задвижващ механизъм Мрежово напрежение допустимо колебание на напрежението в електрическата мрежа 100 до 120 V AC 208 до 240 V AC 380 до 500 V AC 515 до 690 V AC макс. консумация на ток ±10 % 750 ma 400 ma 250 ma 200 ma -30 % ma 750 ma 400 ma 400 ma Таблица 11: Максимално допустима защита с предпазители Силов блок (Комутационен апарат с клас на мощност) 1) Реверсивен контакт A1 Реверсивен контакт A2 Реверсивен контакт A3 Тиристор B1 Тиристор B2 Тиристор B3 Номинална мощност до 1,5 kw до 7,5 kw до 15 kw до 1,5 kw до 3 kw до 5,5 kw макс. защита с предпазители 16 A (gl/gg) 32 A (gl/gg) 63 A (gl/gg) 16 A (g/r) I t<1 500A s 32 A (g/r) I t<1 500A s 63 A (g/r) I t<5 000A s 1) Класът на мощност AUMA (A1, B1,...) е посочен на фабричната табела на управлението спомагателен задвижващ механизъм При употребата на автоматични предпазители трябва да се спази пусковия ток (I A ) на двигателя (виж електрическа таблица с параметри). Препоръчваме за автоматични предпазители характеристиката на изключване D или K по IEC За защита на управления с тиристори препоръчваме да се употребяват стопяеми предпазители вместо автоматични предпазители. Препоръчваме да не се използват защитни прекъсвачи срещу утечен ток (FI). Ако от страната на мрежата все пак е използван FI, е разрешен само един FI от тип В. При изпълнение с отоплителна система в управлението на спомагателния задвижващ механизъм и външно захранване на електрониката, отоплителната система трябва да бъде защитена от страна на клиента (виж електромонтажна схема F4 външно) Таблица 12: Защита отоплителна система Обозначение в електромонтажната схема = F4 външно. външно захранване с напрежение Защита 115 V AC 2 A T 230 V AC 1 A T Ако управлението на спомагателния задвижващ механизъм се монтира отделно от спомагателния задвижващ механизъм (управление на спомагателен задвижващ механизъм на държач на стената): при разчета на защитата с предпазители вземете предвид дължината и сечението на кабела. Потенциал на изводите на клиента Всички входни сигнали (оперативни входове) трябва да се захранват с един и същ потенциал. 27

28 Електрическо свързване Всички изходящи сигнали (съобщения за състоянието) трябва да се захранват с един и същ потенциал. Норми за безопасност Свързващи проводници Полагане на проводници в съответствие с ЕМС Препоръка за проводниците HART: Защитните мерки и защитните устройства трябва да са в съответствие с приложимите национални разпоредби за мястото на монтажа. Всички външно свързани уреди трябва да отговарят на съответните норми за безопасност за мястото на монтажа. Препоръчваме полагане на свързващи проводници и свързващи клеми според номиналния ток (I N ) (виж фирмена табела двигател или електрическа таблица с параметри). За да подсигурите изолацията на уреда, използвайте подходящи (издържащи на високо напрежение) проводници. Предвидете проводници поне за максималното налично номинално напрежение. Използвайте свързващи проводници с минимален температурен диапазон от +80. При свързващи проводници, които са изложени на UV-лъчи (например на открито) използвайте проводници, устойчиви на UV-лъчи. За свързването на датчици за положение трябва да се използват екранирани проводници. Сигналните и проводниците за полева шина са чувствителни на смущения. Проводниците на двигателя са носители на смущения. Чувствителните на смущения проводници и проводниците, носители на смущения, трябва да се полагат на възможно най-голямо разстояние един от друг. Устойчивостта на смущения на сигналните и проводниците полева шина се повишава, когато проводниците се положат плътно до потенциала на масата. По възможност избягвайте дълги проводници или внимавайте те да се полагат в зони с малко смущения. Избягвайте успоредно полагане с малко разстояние между проводници чувствителни на смущения и проводници носители на смущения. Проводник във вид на двойка усукани кабели, екраниран. При дължина на проводника <1 500 м: Сечение мин. 0,2 мм При дължина на проводника >1 500 м: Сечение мин. 0,5 мм Препоръчваме да изберете сечение 0,75 мм. При по-малки сечения на проводниците сечението трябва да се увеличи най-малко на 0,75 мм евент. с помощта на накрайник на жилата и подходящо концентрично кримпване. Да не се използват проводници "multiple-twisted pair". Преди полагане обърнете внимание: Свързването става с двуточкова топология. Полагайте проводниците HART, ако е възможно, на минимум 20 см от другите проводници. По възможност ги полагайте в отделна, проводяща и заземена шахта за проводници. Внимавайте да няма разлики в потенциалите между абонатите. Максималната дължина на проводника зависи от характеристиката на свързаните уреди (импеданс), на използвания проводник (капацитет и съпротивление на проводника) и импеданса на всички уреди, инсталирани между два крайни уреда. 28

29 Електрическо свързване 5.2. Електрическо свързване KP/KPH Фигура 18: Електрическо свързване KP и KPH Кратко описание [1] Винтови клеми [2] Щепселна рамка (херметична) Щепселно електрическо свързване KP/KPH с винтови клеми за силови и управляващи контакти. Изпълнение KP (стандартно) с три кабелни входове. Изпълнение KPH (повишено) с допълнителни кабелни входове. Кабелни входове през капака. Съединителната секция ( с винтови клеми) е изпълнена с клас за защита от запалване Ex e (повишена безопасност). Щепселното свързване става чрез рамката. За свързване на проводниците се сваля само капака. При това херметичната рамка остава на уреда. Херметичното вътрешно пространство на свързания уред остава по този начин затворено. Технически данни Таблица 13: Електрическо свързване KP/KPH Брой контакти макс. Обозначения Напрежение при свързване макс. Номинален ток макс. Вид свързване от страна на клиента Напречно сечение на свързването макс. Силови контакти 3 + защитни проводници (РЕ) U1, V1, W1, (PE) 525 V 25 A Винтова връзка 6 mm 2 Управляващи контакти 38 щифта /букси + защитни проводници (PE) 1 до 24, 31 до 40, 47 до 50, PE 250 V 10 A Винтова връзка 1,5 mm 2 29

30 Електрическо свързване Отваряне на сектора за ел. свързване Фигура 19: Отваряне на сектора за ел. свързване [1] Капак (снимка показва изпълнение KP) [2] Болтове за капака [3] О-пръстен [4] Глуха пробка [5] Кабелно винтово съединение (пример) [6] Устойчива на налягане рамка Опасно напрежение! Възможен е токов удар. Преди отваряне, изключвайте напрежението. 1. Освободете болтове [2] и свалете капака [1]. Информация: Съединителната секция е изпълнена с клас за защита от запалване Ex e (повишена безопасност). Херметичното вътрешно пространство на свързания уред остава затворено при сваляне на капака [1]. 2. Използвайте кабелни връзки за завиване, подходящи за захранващите проводници. Информация: При избора на кабелни винтови съединения спазвайте клас на защита от запалване (с Ex e разрешение) и клас на защита IP (виж фабричната табела). Обозначеният на фабричната табела клас на защита IP е гарантиран само тогава, когато се използват подходящи кабелни винтови съединения. Фигура 20: Фабрична табела, пример с клас на защита IP68 Информация: При екранирани проводници: Използвайте кабелни връзки за завиване EMV. 3. Не използваните кабелни въводи снабдете с подходящи и разрешени за класа на защита от експлозии винтови пробки. 30

31 Електрическо свързване Свързване на проводниците. Таблица 14: Напречни сечения на свързване и въртящи моменти при затягане клеми Наименование Силови контакти (U1, V1, W1) Свързване защитен проводник (PE) Управляващи контакти (1 до 24, 31 до 40, 47 до 50, PE) Напречни сечения на свързване с малки стопорни шайби: 1,5 4,0 mm 2 (гъвкави или неподвижни) с големи стопорни шайби: 2,5 6 mm 2 (гъвкави или неподвижни) 0,75 1,5 mm 2 (гъвкави или неподвижни) Въртящи моменти при затягане 0,9 1,1 Nm 0,5 0,7 Nm 1. Свалете изолацията от проводниците на дължина от мм. 2. Въведете проводниците в кабелните винтови съединения. 3. Затегнете кабелните винтови съединения с предписания въртящ момент, за да бъде гарантиран съответният клас защита. Информация: При екранирани проводници: Свържете края на екрана на проводника чрез винтовото съединение на кабела с корпуса (заземяване). 4. Свалете изолацията от жилата. Управление макс. 8 mm, двигател макс. 12 mm. 5. При гъвкави проводници: Използвайте накрайници на жилата по DIN Свържете проводниците съгласно електросхемата за съответната поръчка. Информация: Разрешени са 2 жили за клемна точка. При използването на проводници за двигател със сечение от 1,5 mm : за свързване към клемите U1, V1, W1 и PE използвайте малки стопорни шайби (малките стопорни шайби се намират при доставката в капака на E-връзката). 31

32 Електрическо свързване В случай на дефекти: Опасно напрежение при НЕСВЪРЗАН защитен проводник! Възможен е токов удар. Свържете всички защитни проводници. Свържете връзката на защитните проводници с външен защитен проводник на съединителната линия. Пуснете уреда в действие само със свързан защитен проводник. 7. Затегнете здраво защитния проводник към връзката за него. Фигура 21: Свързване на защитния проводник [1] Свързване на защитен проводник (PE) оперативен проводник [2] Свързване на защитен проводник (PE) захранващ проводник за двигателя Затваряне на сектора за свързване Фигура 22: Затваряне на сектора за свързване [1] Капак (снимка показва изпълнение KP) [2] Болтове за капака [3] О-пръстен [4] Глуха пробка [5] Кабелно винтово съединение [6] Устойчива на налягане рамка 1. Почистете повърхностите за уплътняване на капака [1] и рамката. 2. Проверете дали O-пръстенът [3] е в ред, а ако е повреден го сменете с нов. 3. Намажете леко O-пръстена с грес, несъдържаща киселини (например вазелин) и го поставете правилно. 4. Поставете капака [1] и притегнете болтовете [2] равномерно на кръст. 32

33 Електрическо свързване 5.3. Електрическо свързване KES 5. Затегнете кабелните винтови съединения с предписания въртящ момент, за да бъде гарантиран съответният клас защита. Фигура 23: Електрическо свързване KES [1] Клеморед [2] Рамка на свързване Кратко описание Щепселно електрическо свързване KES с клеморед за силови и управляващи контакти. Кабелен вход през рамката. Капак в изпълнение KES-e за съединителна секция с клас на защита от запалване Ex e (повишена защита). Капак в изпълнение KES-Ex d за съединителна секция с клас на защита от запалване Ex d (херметично капсуловане). Щепселното свързване става чрез рамката. За свързване на проводниците се сваля само капака, при това свързващата рамка остава на уреда. Херметичното вътрешно пространство на свързания уред остава при това затворено. Технически данни Таблица 15: Електрическо свързване KES Брой контакти макс. Обозначения Напрежение при свързване макс. Номинален ток макс. Вид свързване от страна на клиента Напречно сечение на свързването макс. Силови контакти 3 + защитни проводници на рамката U, V, W, (PE) 750 V 25 A Винтова връзка PE = накрайник тип пръстен/ клемна скоба 6 mm 2 /10 mm 2 Управляващи контакти 50 1 до V 10 A Кафезна разтегателна пружина, опционално винтова връзка 2,5 mm 2 гъвкаво, 4 mm 2 плътно 33

34 Електрическо свързване Отваряне на сектора за ел. свързване Фигура 24: Отваряне на сектора за ел. свързване [1] Капак (Снимка показва изпълнение за клас на защита от запалване Ex e) [2] Болтове за капака [3] О-пръстен [4] Глуха пробка [5] Винтово съединение за кабел (пример) [6] Рамка на свързване Опасно напрежение! Възможен е токов удар. Преди отваряне, изключвайте напрежението. 1. Освободете болтове [2] и свалете капака [1]. Информация: Съединителната секция е изпълнена с клас на защита от запалване Ex e (повишена защита) или Ex d (херметично капсуловане), (виж Ex-Обозначение фабрична табела). Херметичното вътрешно пространство на свързания уред остава затворено при сваляне на капака [1]. 2. Използвайте кабелни връзки за завиване, подходящи за захранващите проводници. Информация: При избора на кабелни връзки, спазвайте клас на защита от запалване (с Ex e съотв. Ex d разрешение) и клас на защита IP (виж фабричната табелка). Посоченият на фабричната табела клас на защита IP е гарантиран само тогава, когато се използват подходящи винтови съединения за кабелите. Фигура 25: Фабрична табела, пример с клас на защита IP68 Информация: При екранирани проводници: Използвайте кабелни връзки за завиване EMV. 3. Не използваните кабелни въводи снабдете с подходящи и разрешени за класа на защита от експлозии винтови пробки. 34

35 Електрическо свързване Свързване на проводниците. Таблица 16: Напречни сечения на свързване и въртящи моменти при затягане клеми Наименование Силови контакти (U, V, W) Напречни сечения на свързване макс. 10 mm (гъвкави или неподвижни) Въртящи моменти при затягане 1,5 1,8 Nm Свързване защитен проводник макс. 10 mm (гъвкави или (PE) неподвижни) 3,0 4,0 Nm Управляващи контакти (1 до 50) макс. 2,5 mm (гъвкави) или макс. 4 mm (неподвижни) 0,6 0,8 Nm 1. Свалете изолацията на проводниците и ги въведете във винтовите съединения за кабелите. 2. Затегнете кабелните винтови съединения с предписания въртящ момент, за да бъде гарантиран съответният клас защита. Информация: При екранирани проводници: Свържете края на екрана на проводника чрез винтовото съединение на кабела с корпуса (заземяване). 3. Изолирайте жилата. 4. При гъвкави проводници: Използвайте накрайници на жилата по DIN Свържете проводниците съгласно електросхемата за съответната поръчка. В случай на дефекти: Опасно напрежение при НЕСВЪРЗАН защитен проводник! Възможен е токов удар. Свържете всички защитни проводници. Свържете връзката на защитните проводници с външен защитен проводник на съединителната линия. Пуснете уреда в действие само със свързан защитен проводник. 6. Защитния проводник към връзката за него (символ: ) затегнете здраво. Фигура 26: Свързване защитен проводник (PE) [1] Клемна скоба за свързване защитен проводник 35

36 Електрическо свързване Затваряне на сектора за свързване Фигура 27: Затваряне на сектора за свързване [1] Капак (Снимка показва изпълнение за клас на защита от запалване Ex e) [2] Болтове за капака [3] О-пръстен [4] Глуха пробка [5] Винтово съединение за кабел (пример) [6] Рамка на свързване 1. Почистете повърхностите за уплътняване на капака [1] и рамката [6]. 2. При Ex-конектор KES-херметичен: Консервирайте повърхнините на разделяне с несъдържащ киселина антикорозионен препарат. 3. Проверете дали O-пръстенът [3] е в ред, а ако е повреден го сменете с нов. 4. Намажете леко O-пръстена с грес, несъдържаща киселини и го поставете правилно. Херметично капсуловане, опасност от експлозия! Последствията може да бъдат смърт или тежки наранявания. Внимателно работете с капака и частите на корпуса. По повърхнините на разделяне не трябва да има повреди и замърсявания. При монтаж капакът не трябва да се изкривява. 5. Поставете капака [1] и затегнете болтовете [2] равномерно на кръст. 36

37 Електрическо свързване 5.4. Електрическо свързване KT/KM Фигура 28: Електрическо свързване KT/KM Кратко описание [1] Клемен блок с винтови /Push-in клеми [2] Рамка на свързване Снимка показва изпълнение KТ Щепселно електрическо свързване KT с винтови клеми за свързване на захранването и клеми Push-in за силовите контакти. Изпълнение KM с допълнителни спомагателни клеми (клеморед) чрез клемен блок. Двете изпълнения (KT и KM) са на разположение както със съединителна секция с клас на защита от запалване Ex e (повишена защита), така и с клас на защита от запалване Ex d (херметично капсуловане), (виж Ex-обозначение фабрична табела). Щепселното свързване става чрез рамката. За свързване на проводниците се сваля само капака, при това свързващата рамка с кабелните въводи остава на уреда. Херметичното вътрешно пространство на свързания уред остава при това затворено. 37

38 Електрическо свързване Технически данни Таблица 17: Електрическо свързване KT/KM Брой контакти макс. Обозначения Спомагателни клеми макс. Напрежение при свързване макс. Номинален ток макс. Вид свързване от страна на клиента Напречно сечение на свързването макс. Силови контакти 6 + защитни проводници 1) U1, V1, W1, U2, V2, W2, V 25 A Винтова връзка PE = накрайник тип пръстен/ клемна скоба 10 mm 2 Управляващи контакти 50 1 до 36, 37 до V 5 A до 30 контакта 1 A до 20 контакта Push-in клеми 2,5 mm 2 1) четири свързвания защитни проводници в рамка Отваряне на сектора за ел. свързване Фигура 29: Отваряне на сектора за ел. свързване [1] Капак (Снимка показва изпълнение КТ с клас на защита от запалване Ex e) [2] Болтове за капака [3] O-пръстен [4] Глуха пробка [5] Кабелно винтово съединение (пример) [6] Свързваща рамка KT-Ex e Опасно напрежение! Възможен е токов удар. Преди отваряне, изключвайте напрежението. 1. Освободете болтове [2] и свалете капака [1]. Информация: Съединителната секция е изпълнена с клас на защита от запалване Ex e (повишена защита) или Ex d (херметично капсуловане), (виж Ex-Обозначение фабрична табела). Херметичното вътрешно пространство на свързания уред остава затворено при сваляне на капака [1]. 38

39 Електрическо свързване 2. Използвайте кабелни връзки за завиване, подходящи за захранващите проводници. Информация: При избора на кабелни връзки, спазвайте клас на защита от запалване (с Ex e съотв. Ex d разрешение) и клас на защита IP (виж фабричната табелка). Посоченият на фабричната табела клас на защита IP е гарантиран само тогава, когато се използват подходящи кабелни винтови съединения. Данни за вида и размерите резба се намират на табелата за проведени изпитания изпълнение с взривозащита. Виж глава <идентификация/фирмена табела>. Фигура 30: Фабрична табела, пример с клас на защита IP Свързване на проводниците Информация: При екранирани проводници: Използвайте кабелни връзки за завиване EMV. 3. Неизползваните кабелни въводи снабдете с подходящи и разрешени за класа на защита от експлозии винтови пробки. Таблица 18: Напречни сечения на свързване и въртящи моменти при затягане Наименование Силови контакти (U1, V1, W1, U2, V2, W2) Свързване защитен проводник (PE) Управляващи контакти (1 до 36, 37 до 50) Свързвания защитни проводници в рамка (от страна на клиента) Напречни сечения на свързване гъвкав или твърд: 0,25 10,0 mm 2 (при едно жило на клема) гъвкав: 2 x 0,25 4 mm 2 (при две жила на клема) гъвкав или твърд: 0,25 2,5 mm 2 (при едно жило на клема) 2 x 0,25 0,75 mm 2 (при две жила на клема) 2 x M6 за проводници с накрайник тип пръстен M6 или с клемна скоба за до две жила с 1,5 mm 2 10 mm 2 Вид свързване Винтови клеми Въртящ момент при затягане = 1,2 1,5 Nm Push-in клеми Накрайник тип пръстен/ клемна скоба Въртящ момент при затягане = 3 4 Nm 1. Свалете изолацията от проводниците на дължина от mm. 2. Въведете проводниците в кабелните винтови съединения. 3. Затегнете кабелните винтови съединения с предписания въртящ момент, за да бъде гарантиран съответният клас защита. Информация: При екранирани проводници: Свържете края на екрана на проводника чрез винтовото съединение на кабела с корпуса (заземяване). 4. Свалете изолацията от жилата: 4.1 Проводници от веригата за управление (1...50) на дължина от около 10 mm 4.2 Проводници на двигателя (U, V, W) на дължина от около 12 mm 5. При гъвкави проводници: Използвайте накрайници на жилата по DIN При клеми Push-in е възможно свързване и без накрайници на жилата. Информация: При две гъвкави жила на клема трябва да се използва общ накрайник на жило. 39

40 Електрическо свързване 6. Свържете проводниците съгласно електросхемата за съответната поръчка. Фигура 31: Свържете проводниците към клемния блок [1] Закрепване на проводници от веригата за управление със система Push-in [2] Затягане на силови клеми Информация Всяка клема Push-in за проводниците от веригата за управление има тестов контакт за сервизни цели над номерацията. 40

41 Електрическо свързване В случай на дефекти: Опасно напрежение при НЕСВЪРЗАН защитен проводник! Възможен е токов удар. Свържете всички защитни проводници. Свържете връзката на защитните проводници с външен защитен проводник на съединителната линия. Пуснете уреда в действие само със свързан защитен проводник. 7. Защитния проводник към връзката за него (М6 ) затегнете здраво. Фигура 32: Връзки на защитните клеми в свързващата рамка M6 M4 Свързвания защитни проводници от страна на клиента за накрайник тип пръстен М6 или с клемна скоба с до две жила Вътрешни, фабрично вече направени свързвания защитни проводници чрез накрайници тип пръстен М4 (към капака и клемния блок) Свързване защитен проводник към клемен блок силови клеми); вече свързано фабрично 41

42 Електрическо свързване Затваряне на сектора за свързване Фигура 33: Затваряне на сектора за свързване [1] Капак (Снимка показва изпълнение КТ с клас на защита от запалване Ex e) [2] Болтове за капака [3] O-пръстен [4] Глуха пробка [5] Кабелно винтово съединение [6] Свързваща рамка KT-Ex e 1. Почистете повърхностите за уплътняване на капака [1] и рамката [6]. 2. При изпълнение в херметично капсуловане (Ex d): Консервирайте повърхнините на разделяне с несъдържащ киселина антикорозионен препарат. 3. Проверете дали O-пръстенът [3] е в ред, а ако е повреден го сменете с нов. 4. Намажете леко O-пръстена с грес, несъдържаща киселини (например вазелин) и го поставете правилно. 5. Поставете капака [1] и затегнете болтовете [2] равномерно на кръст. При изпълнение в херметично капсуловане (Ex d): Херметично капсуловане, опасност от експлозия! Последствията може да бъдат смърт или тежки наранявания. Внимателно работете с капака и частите на корпуса. По повърхнините на разделяне не трябва да има повреди и замърсявания. При монтаж капакът не трябва да се изкривява. 6. Затегнете кабелните винтови съединения с предписания въртящ момент, за да бъде гарантиран съответният клас защита. 42

43 Електрическо свързване 5.5. Заземяващо свързване, външно Фигура 34: Заземяващо свързване въртящ се задвижващ механизъм Фигура 35: Заземяващо свързване държач за стена Приложение Външно заземяване ( клемна скоба) за свързване към изравняване на потенциалите. Таблица 19: Напречни сечения на свързване и въртящи моменти при затягане заземяващо свързване Вид проводник едно- и многожилен тънкожилен Напречни сечения на свързване Въртящи моменти при затягане 2,5 mm до 6 mm 1,5 mm до 4 mm 3 4 Nm 3 4 Nm При тънкожилни (гъвкави) жила, свързване с кабелна обувка /пръстеновидна кабелна обувка При свързване на две отделни жила под клемната скоба, те трябва да бъдат с еднакви напречни сечения. 43

44 Електрическо свързване 5.6. Принадлежности за електрическото свързване Управление на спомагателен задвижващ механизъм Конструкция Фигура 36: Конструкция с държач за стена [1] Държач за стена [2] Съединителни проводници [3] Електрическо свързване държач за стена (XM) [4] Електрическо свързване за управление на спомагателен задвижващ механизъм (XA) [5] Електрическо свързване управление на спомагателен задвижващ механизъм (XK) клиентски щепсел Приложение При наличност на държач за стена блокът за управление на спомагателен задвижващ механизъм може да се монтира отделно от задвижващия механизъм. При спомагателен задвижващ механизъм, монтиран на недостъпно място. При високи температури на спомагателния задвижващ механизъм При силни вибрации на арматурата. Преди свързване обърнете внимание На разрешената дължина на съединителните проводници: макс. 100 m. Препоръчваме да използвате комплект проводници "LSW" от AUMA. Ако не се използва AUMA комплект проводници: - Използвайте подходящи, гъвкави и екранирани съединителни проводници. - За MWG използвайте отдeлна, подходяща CAN-информационна шина с вълново съпротивление от 120 Ohm (например UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA - 2 x 2 0,5 mm, фирма Lapp). - Свързване на информационната шина: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H. - Захранване с напрежение MWG: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = + 24 V DC (виж електрическата схема). Ако има налични съединителни проводници, например за отоплението, които съединяват директно спомагателния задвижващ механизъм с клиентския щепсел XK (XA-XM-XK, виж електрическата схема), тези съединителни проводници трябва да бъдат подложени на тест на изолацията според EN Изключение представляват съединителните проводници на MWG. Те не бива да се подлагат на тест на изолацията. 44

45 Електрическо свързване Рамка - държач Фигура 37: Рамка - държач, пример със щекер Ex и капак Приложение Рамка - държач за сигурно съхранение на изваден щепсел или капак. За защита срещу директен допир до контактите и срещу влиянието на околната среда. Опасност от експлозия! Последствията могат да бъдат смърт или тежки наранявания. Преди отваряне на уреда (изваждане на щекера) проверете за липса на газ и напрежение. НЕ включвайте напрежението при взривоопасна атмосфера 45

46 Управление 6. Управление 6.1. Ръчен режим За настройка и пуск в експлоатация, при отказ на двигателя или спад на мрежата, спомагателният задвижващ механизъм може да се задейства в ръчен режим. Ръчният режим се свързва чрез вградено механично съоръжение за превключване Задаване на ръчен режим Повреди по съединителя на двигателя поради неправилно обслужване! Включвайте ръчен режим само при спрян двигател. 1. Натиснете бутона. Фигура 38: Задаване на ръчен режим Информация 2. Завъртете ръчното колело в желаната посока. За затваряне на арматурата, завъртете ръчното колело по посока на часовниковата стрелка: Задвижващият вал (арматурата) се завърта по посока на часовниковата стрелка към позиция ЗАТВОРЕНО. За защита на арматурата като опция има защита от претоварване за ръчен режим. Когато въртящият момент на ръчното колело превиши определена стойност (виж техническата таблица с параметри към поръчката), срезните щифтове се чупят и така предпазват арматурата от повреждане. Ръчното колело повече не може да предава въртящ момент (= ръчното колело превърта). Управление в моторен режим все още е възможно. При счупване на срезните щифтове след претоварване, ние препоръчваме смяна на защитната втулка. Фигура 39: Ръчно колело без / със защита от претоварване [1] Ръчно колело без защита от претоварване (стандартно) [2] Ръчно колело със защита от претоварване/защитна втулка (опция) 46

47 Управление Отмяна на ръчен режим 6.2. Моторен режим Ръчният режим се отменя автоматично, когато се включи двигателят. В режим на работа с двигател ръчното колело е в покой. Преди режим на работа с двигател първо направете всички настройки по пуска в действие и пробния пуск. Повреди по арматурата при погрешна основна настройка! Преди включване на електрическото управление трябва да бъдат извършени всички основни настройки за вид изключване, управление на въртящия момент и хода Обслужване на задвижващия механизъм на място Обслужването на задвижващия механизъм на място се извършва чрез бутоните на поста местно управление на управлението на спомагателното задвижване. Фигура 40: Пост местно управление [1] Бутон за команда за движение в посока ОТВ [2] Бутон STOP [3] Бутон за команда за движение в посока ЗАТВ [4] Бутон RESET [5] Превключвател 47

48 Управление Възможно е да има горещи повърхности, например поради високи околни температури или поради силно слънцегреене! Опасност от изгаряне Проверете температурата на повърхностите, евентуално носете предпазни ръкавици. Поставете превключвателя [5] в положение местно управление (ЛОК). Информация Задвижващият механизъм може да се управлява само през бутони [1 3]: - Придвижете задвижващия механизъм в посока ОТВ: Натиснете бутон [1]. - Спрете задвижващия механизъм: Натиснете бутон STOP [2]. - Придвижете задвижващия механизъм в посока ЗАТВ: Натиснете бутон [3]. Командите за действие ОТВ и ЗАТВ могат да се задействат в режим кратковременно пускане или самоподдръжка. При самоподдръжка задвижващият механизъм се придвижва след натискане на бутона до съответното крайно положение, ако преди това не получи друга команда. За допълнителна информация виж наръчника (Режим и настройка) Дистанционно обслужване на задвижващия механизъм Задвижващият механизъм може да тръгне веднага при включване! Възможни наранявания на хора или щети по арматурата. Ако задвижващият механизъм тръгне неочаквано: поставете веднага превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ). Проверете входните сигнали и функции. Поставете превключвателя в положение Дистанционно обслужване (ДИСТ). Сега задвижващият механизъм може да се управлява дистанционно чрез аналогово задаване на номиналните стойности (4 20 ma) или с помощта на цифрови HART команди Управление на менюто чрез бутоните (за настройки и индикации) Управлението на менюто за индикации и настройки се осъществява чрез бутоните [1 4] на поста местно управление. За управление на менюто превключвателят [5] трябва да е в положение 0 (ИЗКЛ). 48

49 Управление Най-долният ред на дисплея [6] служи като помощ за навигиране и показва кои бутони [1 4] могат да се използват за управление на менюто. Фигура 41: [1 4] Бутони, съответно помощ за навигиране [5] Превключвател [6] Дисплей Таблица 20: Важни функции на бутоните за управление на менюто Бутон [1] [2] [3] [4] C Помощ за навигиране на дисплея Нагоре Надолу Ок Запаметяване Редактиране Детайли Настройка Esc Функции Смяна страница/избор Промяна на стойността Въведете цифри 0 до 9 Смяна страница/избор Промяна на стойността Въведете цифри 0 до 9 Потвърждаване на избора Запаметяване Отиване на Промяна меню Показване допълнителни детайли Отиване в Главно меню Прекъсване на процеса Обратно към предишната индикация Осветление на основата В нормален режим осветлението е бяло. При грешка то е червено. Щом бъде натиснат бутон, дисплеят става по-светъл. Ако 60 секунди не бъде натиснат бутон, дисплеят отново потъмнява Структура за монтаж и навигация Групи Индикациите на дисплея се разделят на 3 групи. Фигура 42: Групи [1] Startup меню [2] Меню за състоянието [3] Главно меню ID Менюто за състоянието и главното меню са обозначени с ID. 49

50 Управление Фигура 43: Обозначение с ID Преминаване между групите S M ID започва със S = Меню за състоянието ID започва с M = Главно меню Може да се преминава между Менюто за състоянието S и Главното меню M : За целта положение на превключвателя 0 (ИЗКЛ), бутонът C се задържа натиснат около 2 секунди, докато се появи страница с ID M... Фигура 44: Преминаване между групите от менюто Връщане назад в Меню за състоянието има, когато: за 10 минути не бъде натиснат бутон на поста местно управление или чрез кратко натискане на C Директно извикване чрез ID В Главното меню страници могат да се извикват също и чрез директно въвеждане на ID (или кликване). Фигура 45: Директно извикване (пример) 6.4. Ниво на потребител, парола Ниво на потребител Най-долният ред на индикацията показва: Отиди 1. Натиснете бутони Отиди. Индикацията показва: Премини към меню M С бутони Нагоре Надолу изберете цифри 0 до С бутона Ок потвърдете първата цифра. 4. Повторете стъпки 2 и 3 за всички следващи цифри. 5. За да прекратите операцията: Натиснете C Esc. Нивото на потребител определя кои точки от менюто, съответно параметри могат да бъдат показани на регистрирания потребител, съответно могат да бъдат променяни от него. Има 6 различни потребителя. Нивото на потребител се показва на най-горния ред: Фигура 46: Индикация ниво на потребител (пример) Парола За да може даден параметър да се промени, трябва да се въведе парола. След това на дисплея се появява индикацията: Парола 0*** 50

51 Управление Всеки потребител има собствена парола и право на различни действия. Таблица 21: Потребител и права Потребител (ниво) Наблюдател (1) Оператор (2) Подръжка (3) Специалист (4) Сервиз (5) AUMA (6) Права/парола Проверка на настройките Не е необходима парола Промяна на настройките Парола от завод: 0000 Предвидени за по-късно разширение Промяна на конфигурацията на уреда например вид изключване, разположение на известителните релета Парола от завод: 0000 Сервизен персонал Промяна на настройките на конфигурацията Администратор от AUMA Въвеждане на парола 1. Изберете желаното меню и задръжте бутона натиснат около 3 секунди Промяна на паролата Индикацията показва настроеното ниво на потребител, напр.:наблюдател (1) 2. С Нагоре изберете по-високо потребителско ниво и потвърдете с Ок. Индикацията показва: Парола 0*** 3. С бутони Нагоре Надолу изберете цифри 0 до С бутона Ок потвърдете първата позиция на паролата. 5. Повторете стъпки 1 и 2 за всички следващи цифри. След като последната цифра бъде потвърдена с Ок, при правилно въвеждане на паролата е възможен достъп до всички параметри в рамките на нивото на потребител. Могат да бъдат променяни само паролите, които имат същото или по-ниско ниво на потребител. Пример: Потребителят е регистриран като Специалист (4), тогава той може да променя паролите от ниво на потребител (1) до (4). Конфигурация на устройство M0053 Сервизни функции M0222 Смяна на пароли M0229 Точката от менюто Сервизни функции M0222 се вижда, само ако нивото на потребител е настроено на Специалист (4) или по-високо. Изберете Главното меню 1. Поставете превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ.). 2. Задръжте бутона C Настройка натиснат около 3 секунди. Индикацията отива на Главното меню и показва: Дисплей... 51

52 Управление Променете паролите 3. Изберете параметри Смяна на пароли или: от менюто кликнете на параметъра или чрез директно извикване: Натиснете и въведете ID M Индикацията показва: Смяна на пароли - В най-горния ред се показва нивото на потребител (1 6), напр.: 6.5. Език на дисплея Промяна на езика - При ниво на потребител 1 (само показване) паролата не може да се променя. За да се променят пароли, трябва да се отиде на по-високо ниво на потребител. За целта чрез параметър трябва да се въведе парола. 4. При ниво на потребител от 2 6: Натиснете бутона Ок. Индикацията показва най-високото ниво на потребител, напр.: За потребител 4 5. С бутона Нагоре Надолу изберете потребителското ниво и потвърдете с Ок. Индикацията показва: Смяна на пароли Парола 0*** 6. Въведете актуалната парола ( Въведете парола). Индикацията показва: Смяна на пароли Парола (нова) 0*** 7. Въведете нова парола ( Въведете парола). Индикацията показва: Смяна на пароли За потребител 4 (пример) 8. С бутона Нагоре Надолу изберете следващото потребителско ниво или прекратете процеса с Esc. Дисплеят на управлението на спомагателния задвижващ механизъм е многоезичен. Дисплей... M0009 Език M0049 Изберете Главното меню 1. Поставете превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ.). Натиснете Промяна на езика 2. Задръжте бутона C Настройка натиснат около 3 секунди. Индикацията отива на Главното меню и показва: Дисплей Ок. Индикацията показва: Език 4. Ок натиснете. Индикацията показва настроения език, напр. : Deutsch 5. Най-долният ред на индикацията показва: Запаметяване продължете със стъпка 10 Редактиране продължете със стъпка 6 6. Редактиране натиснете. Индикацията показва: Наблюдател (1) 52

53 Управление 7. С Нагоре Надолу изберете ниво на потребител, при това значението е следното: черен триъгълник: = актуална настройка бял триъгълник: = избор (още не е запаметен) 8. Ок натиснете. Индикацията показва: Парола 0*** 9. Въведете парола ( Въведете парола). Индикацията показва: Език и Запаметяване (най-долен ред) Избор на език 10. С Нагоре Надолу изберете нов език, при това значението е следното: черен триъгълник: = актуална настройка бял триъгълник: = избор (още не е запаметен) 11. С Запаметяване потвърдете избора. Индикацията отива на нов език. Новият език е запаметен. 53

54 Индикации 7. Индикации 7.1. Индикации при пускане в експлоатация LED тест След включване на захранващото напрежение всички LED на поста местно управление трябва да светнат за около 1 секунда. Оптичният отговор показва, че управлението се захранва с напрежение и всички LED са годни да функционират. Фигура 47: LED тест Избор на език По време на автотеста може да се активира изборът на език, за да може показанието на дисплея да се появи на желания език веднага след пускането. За целта превключвателят трябва е в положение 0 (ИЗКЛ). Активиране на избора на език: 1. Най-долният ред на индикацията показва: Language selection menu? 'Reset' 2. Натиснете бутона RESET и го задръжте натиснат, докато на най-долния ред се появи текстът: Language menu loading, please wait. Фигура 48: Автотест Startup меню Менюто за избор на език се появява след Startup менюто. По време на стартирането на дисплея се показва актуалната версия на фирмения софтуер. Фигура 49: Startup меню с фирмен софтуер версия: Ако по време на автотеста е активиран изборът на език, се появява менюто за избор на език на дисплея. За допълнителна информация за настройката на езика виж глава <Език на дисплея>. Фигура 50: Избор на език 7.2. Индикации на дисплея Ред за състоянието Ако по-продължително време (около 1 минута) не бъде направено въвеждане, дисплеят автоматично преминава в първата индикация за състоянието. Редът за състоянието (най-горният ред на диспеля) показва работния режим [1], наличието на неизправност [2] и ID номера [3] на актуалната индикация. 54

55 Индикации Фигура 51: Информация в реда за състоянието (горе) Помощ за навигиране [1] Работен режим [2] Символ Неизправност (само при грешка и предупреждения) [3] ID номер: S = страница за състоянието Ако могат да се извикат допълнителни подробности или повече информация за индикацията, в помощта за навигиране (най-долен ред на дисплея) се появяват индикациите Детайли или Още. След това с бутоните може да се покаже допълнителна информация. Фигура 52: Помощ за навигиране (долу) [1] показва списък с подробни съобщения [2] показва допълнителна информация Помощта за навигиране (най-долен ред) се скрива след около 3 секунди. За да се покаже отново помощта за навигиране, трябва да се натисне произволен бутон (в положение на превключвателя 0 (ИЗКЛ) ) Отговори на задвижващия механизъм и арматурата Индикациите на дисплея зависят от оборудването на задвижващия механизъм. Положение на арматурата (S0001) Индикацията S0001 показва положението на арматурата в % от пътя на регулиране. След около 3 секунди се появява лентова индикация. При команда за движение стрелката показва посоката на движение (ОТВ/ЗАТВ). Фигура 53: Положение на арматурата и индикация за посоката на движение Достигането на настроените крайни положения се показва допълнително със символите (ЗАТВ) и (ОТВ). Фигура 54: Достигнато крайно положение ЗАТВ/ОТВ 0% Задвижващият механизъм е в крайно положение ЗАТВ 100% Задвижващият механизъм е в крайно положение ОТВ 55

56 Индикации Въртящ момент (S0002) Индикацията S0002 показва въртящия момент на вала. След около 3 секунди се появява лентова индикация. Фигура 55: Въртящ момент Промяна на мерната единица С бутона може да се променя показаната мерна единица (процент %, Нютонметър Nm или foot-pound ft-lb. Фигура 56: Мерни единици на въртящия момент Индикация в проценти Управление ОТВ - ЗАТВ Индикацията 100% съответства на максималния въртящ момент, посочен върху фабричната табелка на задвижващия механизъм. Пример: SA 07.6 с Nm. 100 % отговаря на 60 Nm от номиналния въртящ момент. 50 % отговаря на 30 Nm от номиналния въртящ момент. Команди за движение (S0003) Индикацията S0003 показва: активните команди за движение, като например: Движи се в посока ЗАТВ или движи се в посока ОТВ действителната стойност E2 като лентова индикация и като стойност между 0 и 100 %. при управление на номиналната стойност (регулатор на положението): номиналната стойност E1 при тактов режим или при междинни положения с профил на движение: опорни точки и поведение при движение на опорните точки След около 3 секунди помощта за навигиране (най-долен ред) се скрива и оста(осите) за индикация на опорните точки се показва/т. Активните команди за движение (ОТВ, ЗАТВ,...) се показват над лентовата индикация. Фигурата показва командата за движение в посока ЗАТВ. Фигура 57: Индикация при управление ОТВ - ЗАТВ E2 Действителна стойност на положението 56

57 Индикации Управление на номинална стойност Щом регулаторът на положението бъде освободен и активиран, се показва лентовата индикация за E1 (номинална стойност на положението). Посоката на командата за движение се показва чрез стрелка над лентовата индикация. Фигурата показва командата за движение в посока ЗАТВ. Фигура 58: Индикация при управление на номиналната стойност (регулатор на положението) E1 E2 Регулатор на положението Действителна стойност на положението Ос на опорните точки На оста на опорните точки опорните точки и тяхното движение (профил на движение) се показват като символи. Символите на дисплея се показват, само ако е активирана някоя от следните функции: Работен профил M0294 Таймер ЗАТВОРЕН M0156 Таймер ОТВОРЕН M0206 Фигура 59: Примери: вляво опорни точки (междинни положения); вдясно тактов режим Таблица 22: Символи върху оста на опорните точки Символ Опорна точка (междинно положение) с профил на движение Опорна точка без реакция Стоп при движение в посока ЗАТВ Стоп при движение в посока ОТВ Стоп при движение в посока ОТВ и ЗАТВ Пауза при движение в посока ЗАТВ Пауза при движение в посока ОТВ Пауза при движение в посока ОТВ и ЗАТВ Тактов режим Край на такта Начало на такт в посока ЗАТВ Начало на такт в посока ОТВ Индикации за състоянието според категоризацията на AUMA Тези индикации са налични, ако параметърът Диагронстична класиф. M0539 е настроен на стойността AUMA. Предупреждения (S0005) Ако се появи предупреждение, индикацията S0005 показва: броя на появилите се предупреждения след около 3 секунди мигащ въпросителен знак 57

58 Индикации Фигура 60: Предупреждения За допълнителна информация виж също <Отстраняване на неизправности>. Неготов ДИСТ (S0006) Индикацията S0006 показва съобщенията от групата Неготов ДИСТ. Ако се появи такова предупреждение, индикацията S0006 показва: броя на появилите се съобщения след около 3 секунди мигаща напречна лента Фигура 61: Съобщения Неготов ДИСТ За допълнителна информация виж също <Отстраняване на неизправности>. Грешка (S0007) Ако се появи грешка, индикацията S0007 показва: броя на възникналите грешки след около 3 секунди мигащ удивителен знак Фигура 62: Грешка За допълнителна информация виж също <Отстраняване на неизправности> Индикации за състоянието според препоръката на NAMUR Тези индикации са налични, ако параметърът Диагронстична класиф. M0539 е настроен на стойността NAMUR. Извън спецификацията (S0008) Индикацията S0008 показва съобщения извън спецификацията според препоръката на NAMUR NE 107. Ако се появи такова съобщение, индикацията S0008 показва: броя на появилите се съобщения след около 3 секунди мигащ триъгълник с въпросителен знак Фигура 63: Извън спецификацията 58

59 Индикации За допълнителна информация виж също <Отстраняване на неизправности>. Функционална проверка (S0009) Индикацията S0009 показва съобщения за функционалната проверка според препоръката на NAMUR NE 107. Ако се появи съобщение за функционалната проверка, индикацията S0009 показва: броя на появилите се съобщения след около 3 секунди мигащ триъгълник с инструментален ключ Фигура 64: Функционална проверка За допълнителна информация виж също <Отстраняване на неизправности>. Необходима техническа поддръжка (S0010) Индикацията S0010 показва съобщения според препоръката на NAMUR NE 107. Ако се появи такова съобщение, индикацията S0010 показва: броя на появилите се съобщения след около 3 секунди мигащ четириъгълник с масльонка Фигура 65: Необходимост от техническа поддържка За допълнителна информация виж също <Отстраняване на неизправности>. Изключване (S0011) Индикацията S0011 показва причините за съобщението за изключване по препоръката на NAMUR NE 107. Ако се появи такова съобщение, индикацията S0011 показва: броя на появилите се съобщения след около 3 секунди мигащ кръг с кръст Фигура 66: Изключване За допълнителна информация виж също <Отстраняване на неизправности>. 59

60 Индикации 7.3. Светлинни индикатори на поста местно управление Фигура 67: Разположение и значение на светлинните индикатори [1] Означение със символи (стандартно) [2] Означение с цифри 1-6 (опция) 1 Достигнато е крайно положение ЗАТВ, (мига: Движи се в посока ЗАТВ) 2 Tc Грешка на въртящия момент ЗАТВ 3 Задействана защита на двигателя 4 To Грешка на въртящия момент ОТВ 5 Достигнато е крайно положение ОТВ, (мига: Движи се в посока ОТВ) 6 Връзка с Bluetooth Промяна на светлинните индикатори (показания) Светодиодите LED 1 5 могат да съответстват на различни съобщения. Конфигурация на устройство M0053 Локални контроли M0159 Индикаторна лампа 1 (ляво) M0093 Индикаторна лампа 2 M0094 Индикаторна лампа 3 M0095 Индикаторна лампа 4 M0096 Инд. лампа 5 (дясно) M0097 Сигнал межд. пол. M0167 Стандартни стойности (Европа): Индикаторна лампа 1 (ляво) = Крайно п. ЗАТВОРЕН, мига Индикаторна лампа 2 = Неизправност въртящ момент ЗАТВОРЕН Индикаторна лампа 3 = Термална неизправност Индикаторна лампа 4 = Неизправност въртящ момент ОТВОРЕН Инд. лампа 5 (дясно) = Крайно п. ОТВОРЕН, мига Сигнал межд. пол. = ОТВОРЕН/ЗАТВОРЕН = Изкл Други настроени стойности: Виж наръчника (Експлоатация и настройка). 60

61 Индикации 7.4. Опционални индикации Механичен индикатор за положение (саморегулиращ се) Фигура 68: Механичен индикатор за положение [1] Достигнато крайно положение ОТВОРЕНО [2] Достигнато крайно положение ЗАТВОРЕНО Характеристики е независимо от електрозахранването служи като текуща индикация: Индикаторната шайба (със стрелка ) се върти, когато се движи задвижващият механизъм и показва непрекъснато положението на арматурата (При изпълнението затваряне въртене надясно стрелката се завърта при движение в посока ЗАТВОРЕНО по посока на часовниковата стрелка) показва достигането на крайните положения (ОТВ/ЗАТВ) Стрелка сочи върху символ (ОТВ) или (ЗАТВ) саморегулиращ се при пуск в експлоатация (Капакът не трябва да се отваря) Механичен индикатор за положение чрез индикаторна маркировка (не се саморегулира) Фигура 69: Механичен индикатор за положение [1] Достигнато крайно положение ОТВОРЕНО [2] Достигнато крайно положение ЗАТВОРЕНО [3] Индикаторна маркировка към капака Характеристики е независимо от електрозахранването служи като текуща индикация: Индикаторната шайба се върти, когато се движи спомагателният задвижващ механизъм и показва непрекъснато положението на арматурата (При изпълнението затваряне въртене надясно символите се завъртат / при движение в посока ЗАТВОРЕНО обратно на часовниковата стрелка) 61

62 Индикации показва достигането на крайните положения (ОТВ/ЗАТВ) (Символи (ОТВ)/ (ЗАТВ) показват при това индикаторната маркировка към капака) 62

63 Съобщения (Изходящи сигнали) 8. Съобщения (Изходящи сигнали) 8.1. Съобщение през HART През HART имате на разположение различни обратни съобщения. За подробности по обратните съобщения на интерфейса HART виж наръчника (Интеграция на уредите) HART Съобщения за състоянието посредством известителни релета (цифрови изходи) Характеристики Чрез известителните релета могат да се изпращат съобщения за състоянието (например достигане на крайните положения, положение на превключвателя, неизправности...) като бинарни сигнали до пулта за управление Съответствие на изходите Кодиране на изходите Съобщенията за състоянието имат само две състояния: активно или неактивно. Активно означава, че са изпълнени условията за съобщението. Известителните релета (изходи DOUT 1 6) могат да съответстват на различни сгинали. Необходимо ниво на потребител: Специалист (4) или по-високо. Конфигурация на устройство M0053 I/O интерфейс M0139 Цифрови изходи M0110 Сигнал DOUT 1 M0109 Стандартни стойности: Сигнал DOUT 1 = Неизправност Сигнал DOUT 2 = Крайно положение ЗАТВОРЕН Сигнал DOUT 3 = Крайно положение ОТВОРЕН Сигнал DOUT 4 = Селекторен превкл. ДИСТАНЦИОННО Сигнал DOUT 5 = Грешка момент ЗАТВОРЕН Сигнал DOUT 6 = Грешка момент ОТВОРЕН Изходящите сигнали Кодиране DOUT 1 Кодиране DOUT 6 могат да се включат Високо активни или Ниско активни. Високо активен = Известителен контакт затворен = Сигнал активен Ниско активен = Известителен контакт отворен = Сигнал активен Сигнал активно означава, че са изпълнени условията за съобщението. Необходимо ниво на потребител: Специалист (4) или по-високо. Конфигурация на устройство M0053 I/O интерфейс M0139 Цифрови изходи M0110 Кодиране DOUT 1 M0102 Стандартни стойности: Кодиране DOUT 1 = Ниска активност Кодиране DOUT 2 Кодиране DOUT 6 = Висока активност 8.3. Аналогови съобщения (аналогови изходи) Предпоставки Положение на арматурата Аналоговите обратни съобщения са на разположение само, когато има налични допълнителни входни сигнали. Сигнал: E2 = 0/4 20 ma (потенциално разделен) Обозначение в електрическата схема: AOUT1 (положение) 63

64 Съобщения (Изходящи сигнали) Отговор за въртящия момент Сигнал: E6 = 0/4 20 ma (потенциално разделен) Обозначение в електрическата схема: ANOUT2 (въртящ момент) За допълнителна информация по тази тема виж наръчника (Режим и настройка). 64

65 Пускане в експлоатация (основни настройки) 9. Пускане в експлоатация (основни настройки) 1. Поставете превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ.) Настройване на вида изключване Информация: Превключвателят не е мрежов прекъсвач. В положение 0 (ИЗКЛ.) се блокира настройката на задвижващия механизъм. Захранващото напрежение на управлението е налице. 2. Включете захранващото напрежение. Информация: При температури под -30 C спазвайте времето за подгряване. 3. Изпълнете основните настройки. Повреди по арматурата поради грешна настройка! Видът изключване трябва да е съгласуван с арматурата. Настройката може да се променя само със съгласието на производителя на арматурата. Клиентски настройки M0041 Вид изключване M0012 Крайно положение ЗАТВОРЕНО M0086 Крайно положение ОТВОРЕН M0087 Стандартна стойност: Ограничение Стойности на настройката: Ограничение Въртящ момент Изключване в крайните положения чрез следящото превключване. Изключване в крайните положения чрез превключването на въртящия момент. Изберете главно меню 1. Поставете превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ.). 2. Задръжте бутона C Настройка натиснат около 3 секунди. Индикацията отива в Главното меню и показва: Дисплей... Изберете параметър 3. Изберете параметър, или: от менюто щракнете на параметъра, или чрез директно извикване: натиснете и въведете ID M0086 или M0087 Индикацията показва: Крайно положение ЗАТВОРЕНО ЗАТВ или ОТВ 4. С Нагоре Надолу направете избора си: Крайно положение ЗАТВОРЕНО Крайно положение ОТВОРЕН Черният триъгълник показва актуалния избор. 65

66 Пускане в експлоатация (основни настройки) 5. Натиснете Ок. Индикацията показва актуалната настройка: Ограничение или Въртящ момент Регистриране на потребител Променете настройката Най-долният ред на индикацията показва или: - Редактиране продължете със стъпка 6 - Запаметяване продължете със стъпка Натиснете Редактиране. Индикацията показва: Специалист (4) 7. С Нагоре Надолу изберете потребител: Информация: Необходимо ниво на потребител: Специалист (4) или по-високо При това значението е: - черен триъгълник: = актуална настройка - бял триъгълник: = избор (още не е запаметен) 8. Натиснете Ок. Индикацията показва: Парола 0*** 9. Въведете парола ( Въведете парола). Индикацията показва с черен триъгълник настроения вид изключване ( Ограничение или Въртящ момент). 10. С Нагоре Надолу изберете нова настройка. При това значението е: - черен триъгълник: = актуална настройка - бял триъгълник: = избор (още не е запаметен) 11. С Запаметяване запаметете избора. Видът изключване е настроен. 12. Назад към стъпка 4 (ЗАТВ или ОТВ): Esc натиснете Регулиране на превключването на въртящия момент Щом бъде достигнат тук настроеният момент на изключване, управлението на задвижващия механизъм изключва (защита от претоварване на арматурата). Информация Превключването на въртящия момент може да сработи и при ръчен режим. Повреждане на арматурата при настроен много голям момент на изключване! Моментът на изключване трябва да е съгласуван с арматурата. Настройката може да се променя само със съгласието на производителя на арматурата. Клиентски настройки M0041 Превключване на въртящ момент M0013 Синхро. въртящ момент ЗАТВОРЕН M0088 Синхро. въртящ момент ОТВОРЕН M0089 Стандартна стойност: съгласно предварително посочени данни при поръчката Обхват на настройките: граници на въртящия момент според фабричната табелка на задвижващия механизъм 66

67 Пускане в експлоатация (основни настройки) Изберете Главното меню 1. Поставете превключвателя в положение0 (ИЗКЛ.). 2. Задръжте бутона C Настройка натиснат около 3 секунди. Индикацията отива на Главното меню и показва: Дисплей... Изберете параметъра 3. Изберете параметър, или: от менюто щракнете на параметъра, или чрез директно извикване: Натиснете и въведете ID M0088 Индикацията показва: Синхро. въртящ момент ЗАТВОРЕН ЗАТВ или ОТВ 4. С Нагоре Надолу направете избора си: Синхро. въртящ момент ЗАТВОРЕН Синхро. въртящ момент ОТВОРЕН Регистриране на потребител Черният триъгълник показва актуалния избор. 5. Натиснете Ок. Индикацията показва настроената стойност. Най-долният ред показва: Редактиране Esc 6. Натиснете Редактиране. Индикацията показва: - Специалист (4) продължете със стъпка 7 - на най-долния ред Нагоре Надолу Esc продължете със стъпка С Нагоре Надолу изберете потребител: Информация: Необходимо ниво на потребител: Специалист (4) или по-високо При това значението е: - черен триъгълник: = актуална настройка - бял триъгълник: = избор (още не е запаметен) 8. Ок натиснете. Индикацията показва: Парола 0*** 9. Въведете парола ( Въведете парола). Индикацията показва настроената стойност. Най-долният ред показва: Редактиране Esc 10. Редактиране натиснете. Промяна на стойността 11. С Нагоре Надолу въведете нова стойност за момента на изключване. Информация: Настроените граници на въртящия момент се показват в скоби Информация 12. С Запаметяване запаметете новата стойност. Моментът на изключване е настроен. 13. Назад към стъпка 4 (ЗАТВ или ОТВ): Esc натиснете. Издават се следните съобщения за грешка, ако настроеният тук въртящ момент бъде достигнат преди крайното положение: На дисплея на поста местно управление: Индикация за статут S0007 Неизправност = Грешка момент ОТВОРЕН или Грешка момент ЗАТВОРЕН Преди да може да се осъществи продължаване на движението, трябва да се квитира грешката. Квитирането може да се извърши: 67

68 Пускане в експлоатация (основни настройки) 1. чрез команда за движение в обратната посока. - При Грешка момент ОТВОРЕН: Команда за движение в посока ЗАТВ - При Грешка момент ЗАТВОРЕН: Команда за движение в посока ОТВ 2. или, ако настоящият въртящ момент е по-малък от настроения момент на изключване: - в положение на превключвателя местно управление (ЛОК) с бутона RESET. - в положение на превключвателя Дистанционно обслужване (ДИСТ): - през полевата шина, команда Reset, ако полевата шина е активният източник на команда. - през цифров вход (I/O интерфейс) с командата Reset, в случай, че е конфигуриран цифров вход за сигнала НУЛИРАНЕ и I/O интерфейсът е активният източник на команда Настройване на следящото превключване Повреди на арматурата/редуктора при грешна настройка! При настройване в моторен режим: Прекъснете движението своевременно преди крайния ограничител (Натиснете бутона СТОП). При изключване в зависимост от пътя вземете предвид движението по инерция. Клиентски настройки M0041 Крайно изключване M0010 Настр. крайно пол.затворен? M0084 Настр. крайно пол.отворено? M0085 Изберете главно меню 1. Поставете превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ.). 2. Задръжте бутона C натиснат около 3 секунди. Индикацията отива на Главното меню и показва: Дисплей... Изберете параметър 3. Изберете параметър, или: През менюто кликнете на параметъра, или чрез директно извикване: натиснете и ID M0084 въведете Индикацията показва: Настр. крайно пол.затворен? ЗАТВ или ОТВ 4. С Нагоре Надолу направете избора си: Настр. крайно пол.затворен? M0084 Настр. крайно пол.отворено? M0085 Черният триъгълник показва актуалния избор. 5. Ок натиснете. Индикацията показва или: - Задаване крайна поз.затворен? CMD0009 продължете със стъпка 9 - Задаване крайна поз. ОТВОРЕН? CMD0010 продължете със стъпка 12 - Специалист (4) продължете със стъпка 6 68

69 Пускане в експлоатация (основни настройки) Регистриране на потребител Поставете крайно положение ЗАТВ CMD С Нагоре Надолу изберете потребител: Информация: Необходимо ниво на потребител: Специалист (4) или по-високо При това значението е: - черен триъгълник: = актуална настройка - бял триъгълник: = избор (още не е запаметен) 7. Ок натиснете, за да потвърдите избрания потребител. Индикацията показва: Парола 0*** 8. Въведете парола ( Въведете парола). Индикацията показва или: - Задаване крайна поз.затворен? CMD0009 продължете със стъпка 9 - Задаване крайна поз. ОТВОРЕН? CMD0010 продължете със стъпка Отново поставете позиция крайно положение ЗАТВ: 9.1 При голям ход: Поставете превключвателя в положение местно управление (ЛОК) и придвижете задвижващия механизъм в моторен режим чрез бутона (ЗАТВ) в посока крайно положение. Информация: За да избегнете повреди, прекъснете движението своевременно преди крайния ограничител (натиснете бутона СТОП ). 9.2 Поставете на ръчен режим. 9.3 Завъртете ръчното колело, докато арматурата се затвори. 9.4 Завъртете обратно ръчното колело около оборот от крайното положение (движение по инерция). 9.5 Поставете превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ.). Индикацията показва: Задаване крайна поз.затворен? Да Не 10. Да натиснете, за да възприемете ново крайно положение. Индикацията показва: Крайна поз. ЗАТВОРЕН зададена! Левият LED свети (стандартно изпълнение) и с това показва, че е настроено положение за крайно положение ЗАТВ. 69

70 Пускане в експлоатация (основни настройки) Поставете крайно положение ОТВ CMD Направете избор: Редактиране назад към стъпка 9: Поставете крайното положение "отново" на ЗАТВ Esc назад към стъпка 4 и поставете крайно положение на ОТВ или излезте от менюто 12. Отново поставете позиция крайно положение ОТВ: 12.1 При голям ход: Поставете превключвателя в положение местно управление (ЛОК) и придвижете задвижващия механизъм в моторен режим с бутона (ОТВ) в посока крайно положение. Информация: За да избегнете повреди, прекъснете движението своевременно преди крайния ограничител (натиснете бутона СТОП ) Поставете на ръчен режим Завъртете ръчното колело, докато арматурата се отвори Завъртете обратно ръчното колело около оборот от крайното положение (движение по инерция) Поставете превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ.). Индикацията показва: Задаване крайна поз. ОТВОРЕН? Да Не 13. Да натиснете, за да възприемете ново крайно положение. Индикацията показва: Крайна поз. ОТВОРЕН зададена! Десният LED свети (стандартно изпълнение) и с това показва, че е настроено положение за крайно положение ОТВ. Информация 14. Направете избор: Редактиране назад към стъпка 12: Поставете крайното положение "отново" на ОТВ Esc назад към стъпка 4 и поставете крайно положение на ЗАТВ или излезте от менюто Ако не може да се настрои крайно положение: Проверете типа на управляващия блок в задвижващия механизъм Настройка на HART адреса (Slave-адрес) Съгласуване на HART адреса се изисква само в режим Multidrop. Без режим Multidrop адреса трябва да се настрои на 0. Клиентски настройки M0041 HART M1238 Адрес M1253 Стандартна стойност: 0 Обхват на настройките: 0 63 Избор Главно меню 1. Поставете превключвателя в положение0 (ИЗКЛ.). 2. Задръжте бутона C натиснат около 3 секунди. Индикацията отива на Главното меню и показва: Дисплей... 70

71 Пускане в експлоатация (основни настройки) Настройка на HART адреса 3. Изберете параметър, или: (щракнете от менюто) или натиснете и въведете ID M1253 (директно извикване) Индикацията показва: Адрес 4. Натиснете Ок. Индикацията показва настроения адрес. 5. Най-долният ред на индикацията показва: Редактиране продължете със стъпка 6 Нагоре Надолу продължете със стъпка Натиснете Редактиране. Индикацията показва: Наблюдател (1) 7. С Нагоре Надолу изберете ниво на достъп, това означава: черен триъгълник: = актуална настройка бял триъгълник: = избор (още не е запаметен) Информация: Необходимо ниво на достъп: Специалист (4) или по-високо 8. Натиснете Ок. Индикацията показва: Парола 0*** 9. Въведете парола ( Въведете парола). Индикацията показва настроения адрес. 10. С Нагоре Надолу въведете нов адрес. Информация: Границите на адреса се показват на дисплея с кръгли скоби 11. С Запаметяване запаметете избора. HART адреса е настроен Пробно пускане Пробното пускане може да се извърши едва тогава, когато са извършени всички настройки, описани преди това. В случай, че има механичен индикатор за положение, посоката на въртене може да се провери на индикатора за положение. (Глава <Проверете посоката на въртене на механичния индикатор за положение>) В случай, че няма механичен индикатор за положение, посоката на въртене трябва да се провери на кухия вал /шпиндела. (Глава <Проверете посоката на въртене на кухия вал /шпиндел>) Проверете посоката на въртене на механичния индикатор за положение Повреди по арматурата от грешна посока на въртене! При грешна посока на въртене веднага изключете (натиснете STOP). Отстранете причината, например коригирайте последователността на фазите на набора от проводници към държача за стена. Повторете пробното пускане. Информация Изключете преди достигане на крайното положение. 1. Придвижете спомагателното задвижване в ръчен режим в средно положение, съответно достатъчно отдалечено спрямо крайното положение. 71

72 Пускане в експлоатация (основни настройки) 2. Включете спомагателния задвижващ механизъм в посока на движение ЗАТВАРЯНЕ и наблюдавайте посоката на въртене на механичния индикатор за положение: При саморегулиращ се механичен индикатор за положение: Посоката на въртене съвпада, когато, спомагателният задвижващ механизъм се движи в посока ЗАТВ и стрелката посока на часовниковата стрелка ЗАТВ (символ ). Фигура 70: Посока на въртене въртене надясно ) се върти по (при изпълнение затваряне При механичен индикатор за положение чрез индикаторна маркировка: (не се саморегулира) Посоката на въртене съвпада, когато, спомагателният задвижващ механизъм се движи в посока ЗАТВ и символите ( / ) се въртят обратно на часовниковата стрелка: Фигура 71: Посока на въртене / (при изпълнение затваряне въртене надясно ) Проверете посоката на въртене на кухия вал /шпиндел Повреди по арматурата от грешна посока на въртене! При грешна посока на въртене веднага изключете (натиснете STOP). Отстранете причината, например коригирайте последователността на фазите на набора от проводници към държача за стена. Повторете пробното пускане. Информация Изключете преди достигане на крайното положение. 1. Придвижете спомагателното задвижване в ръчен режим в средно положение, съответно достатъчно отдалечено спрямо крайното положение. 72

73 Пускане в експлоатация (основни настройки) 2. Отвийте резбовите пробки [1] и уплътнението [2] или защитната капачка за защитна тръба на шпиндела[4]. 3. Включете спомагателния задвижващ механизъм в посока на движение ЗАТВАРЯНЕ и наблюдавайте посоката на въртене на кухия вал [3] или на шпиндела [5]: Посоката на въртене е правилна, ако спомагателният задвижващ механизъм се движи в посока ЗАТВАРЯНЕ и кухият вал се върти по посока на часовниковата стелка, съотв. шпинделът се движи надолу. Фигура 72: Движение кух вал /шпиндел (при затваряне въртене надясно ) Проверка на следящото превключване [1] Резбова пробка [2] Уплътнение [3] Кух вал [4] Защитна капачка за шпинделна защитна тръба [5] Шпиндел [6] Защитна тръба на шпиндела 4. Поставете правилно/ затегнете резбовата пробка [1] и уплътнението [2] съотв. защитната капачка за защитната тръба на шпиндела [4], притегнете здраво резбата. 1. Поставете превключвателя Местно обслужване (ЛОК). 2. Задействайте задвижващия механизъм чрез бутон ОТВ - СПИР - ЗАТВ. Следящото превключване е настроено правилно, ако (стандартна сигнализация): - жълтият светлинен индикатор/led1 светне в крайно положение ЗАТВ - зеленият светлинен индикатор/led5 светне в крайно положение ОТВ - светлинните индикатори изгаснат отново при движение в обратна посока Следящото превключване е настроено неправилно, ако: - задвижващият механизъм спре преди достигане на крайното положение - свети единият от червените светлинни индикатори/led (грешка на въртящия момент) - индикацията за състоянието S0007 на дисплея показва грешка. 3. Ако крайните положения са настроени грешно: Настройте отново следящото превключване. 73

74 Пуск в експлоатация (настройки/опции в спомагателния задвижващ механизъм) ACExC 01.2 Н е и н т р у з и в н о H A R T 10. Пуск в експлоатация (настройки/опции в спомагателния задвижващ механизъм) При спомагателни задвижващи механизми в изпълнение без механичен индикатор за положение (капак без визьор), при пуска в експлоатация не трябва да се извършват настройки в задвижващите спомагателни механизми. При изпълнение със саморегулиращ се механичен индикатор за положение [A], той се саморегулира сам с първото движение (напр. от ЗАТВ към ОТВ). Тази самонастройка по правило става още с настройка на следящото превключване (задействане на крайните положения). Ръчна настройка и оттам отваряне на секцията на превключващия механизъм при пуска в експлоатация не е необходимо. В случай, че е монтиран НЕ саморегулиращ се механичен индикатор за положение [B] в спомагателния задвижващ механизъм, при пуска в експлоатация секцията на превключващия механизъм трябва да се отвори и да се настрои индикатора за положение. Фигура 73: Механични индикатори за положение [A] [B] Механичен индикатор за положение (саморегулиращ се) Механичен индикатор за положение чрез индикаторна маркировка (не се саморегулира) Отваряне /затваряне на сектора на превключващия механизъм Фигура 74: Отваряне /затваряне на сектора на превключващия механизъм [A] [B] Механичен индикатор за положение (саморегулиращ се) Механичен индикатор за положение чрез индикаторна маркировка 74

75 Пуск в експлоатация (настройки/опции в спомагателния задвижващ м е х а н и з ъ м ) Херметично капсуловане, опасност от експлозия! Последствията може да бъдат смърт или тежки наранявания. Преди отваряне проверете за липса на газ и напрежение. Внимателно работете с капака и частите на корпуса. По повърхнините на разделяне не трябва да има повреди и замърсявания. При монтаж капакът не трябва да се изкривява. Отваряне 1. Освободете болтове (2) и свалете капака (1) на пространството за управление. Затваряне 2. Почистете повърхностите за уплътняване на капака и корпуса. 3. Консервирайте повърхнините на разделяне с несъдържащ киселина антикорозионен препарат. 4. Проверете дали O-пръстенът [3] е в ред, а ако е повреден го сменете с нов. 5. Намажете леко O-пръстена с грес, несъдържаща киселини (например вазелин) и го поставете правилно. 6. Сложете капака (1) на пространството за управление. 7. Затегнете болтовете (2) равномерно на кръст Механичен индикатор за положение (саморегулиращ се) Фигура 75: Механичен индикатор за положение (саморегулиращ се) Информация Саморегулиращият се механичен индикатор за положение показва положението на арматурата чрез стрелка. При правилна настройка стрелката показва в крайните положения на символът (ОТВ) или (ЗАТВ). Индикаторът за положение се намира в сектора на превключващия механизъм на спомагателния задвижващ механизъм. Отваряне на сектора на превключващия механизъм за ръчна настройка е необходимо само в случай, че настроената задвижваща степен трябва да се промени или в случай, че при пуска в експлоатация трябва да се промени фабрично настроеното крайно положение ЗАТВ (или ОТВ) Настройване на механичния индикатор за положение 1. Придвижете арматурата в крайно положение ЗАТВОРЕНО. 75

76 Пуск в експлоатация (настройки/опции в спомагателния задвижващ механизъм) ACExC 01.2 Н е и н т р у з и в н о H A R T 2. Двете долни шайби със символите (ОТВ) и (ЗАТВ) плъзнете заедно. При това се взема шайбата със стрелката: Фигура 76: Позиция за настройване в положение ЗАТВ 3. Придвижете задвижването в крайно положение ОТВОРЕНО. Стрелката се завърта в посока ОТВ и взема индикаторната шайба със символа (ОТВ) със себе си, докато спре спомагателният задвижващ механизъм в положение ОТВ. Фигура 77: Движение на ОТВ (отляво) и положение ОТВ (вдясно) 4. Проверете настройката: Механичният индикатор за положение е правилно настроен, когато ъгълът между символите (ОТВ) и (ЗАТВ) възлиза на ок. 120 и 280. Когато и трите шайби се завъртят заедно, индикацията може да се промени в стъпки от 15. По отделно са възможни 5. В случай, че индикаторът превърти (над 280 ) или ъгълът е твърде малък (под 120 ), настроената задвижваща степен трябва да бъде съгласувана с оборотите/ хода на спомагателния задвижващ механизъм. Виж <Проверка/настройка на задвижващата степен на понижаващия редуктор> Проверка/настройка на задвижващата степен на понижаващия редуктор Тази проверка /настройка е необходима само в случай, че механичният индикатор за положение не може да се настрои правилно. 76

77 Пуск в експлоатация (настройки/опции в спомагателния задвижващ м е х а н и з ъ м ) 1. Въз основа на таблицата проверете, дали оборотът/ ходът съвпада с настройката на понижаващия редуктор (степени 1 9). Таблица 23: Обороти на спомагателния задвижващ механизъм за ход на арматурата и подходящата за това настройка на понижаващия редуктор при оборота/ход [над до] 1,0 1,9 1,9 3,7 3,7 7,9 7,9 15,0 15,0 31,5 31,5 60,0 60, при оборота/ход [над до] Понижаващ редуктор степен 2. За промяна на настройката повдигнете лоста на понижаващия редуктор и фиксирайте отново на избраната степен. Фигура 78: Настройте понижаващия редуктор Механичен индикатор за положение чрез индикаторна маркировка (не се саморегулира) Фигура 79: Механичен индикатор за положение чрез индикаторна маркировка Елементи на настройката Механичният индикатор за положение показва положението на арматурата през две индикаторни шайби със символите (ОТВ) и (ЗАТВ). При правилна настройка символите показват ОТВ/ЗАТВ в крайните положения на индикаторната маркировка на капака. Индикаторът за положение се намира в сектора на превключващия механизъм на спомагателния задвижващ механизъм. За настройка сектора на превключващия механизъм трябва да се отвори. Виж <Отваряне /затваряне на сектора на превключващия механизъм>. 77

78 Пуск в експлоатация (настройки/опции в спомагателния задвижващ механизъм) ACExC 01.2 Н е и н т р у з и в н о H A R T Настройване на механичния индикатор за положение 1. Придвижете арматурата в крайно положение ЗАТВОРЕНО. 2. Завъртете долната индикаторна шайба, докато символът (ЗАТВОРЕНО) с индикаторната маркировка съвпадне на капака. 3. Придвижете спомагателното задвижване в крайно положение ОТВОРЕНО. 4. Задръжте долната индикаторна шайба и завъртете горната шайба със символа (ОТВОРЕНО), докато тя съвпадне с индикаторната маркировка на капака. 5. Придвижете арматурата още веднъж в крайно положение ЗАТВОРЕНО. 6. Проверете настройката: Ако символът (ЗАТВОРЕНО) не съвпада вече с индикаторната маркировка на капака: 6.1 Повторете настройката. 6.2 Проверка/настройка на задвижващата степен на понижаващия редуктор Проверка/настройка на задвижващата степен на понижаващия редуктор Информация Тази проверка/настройка е необходима тогава, когато се променят допълнително оборотите/хода на спомагателния задвижващ механизъм. Тогава евентуално трябва да се смени блокът за управление: Регулируемият диапазон на хода стои в информационния лист за поръчка (напр. "1 500 оборота/ход"). 1. Изтеглeте индикаторната шайба. За целта евентуално използвайте като лост гаечен ключ. 78

79 Пуск в експлоатация (настройки/опции в спомагателния задвижващ м е х а н и з ъ м ) 2. Въз основа на таблицата проверете, дали оборотът/ ходът на спомагателния задвижващ механизъм съвпада с настройката на понижаващия редуктор (степени 1 9). Ако настройката не съвпада: продължете с 3. Ако настройката съвпада: продължете с 6. Блок за управление MS5.2 (1 до 500 оборота за ход) Обороти/ход над до 1,0 1,9 1,9 3,9 3,9 7,8 7,8 15,6 15,6 31,5 31,5 62,5 62, Степен редуктор Блок за управление MS50.2 (10 до оборота за ход) Обороти/ход над до 10,0 19,5 19,5 39,0 39,0 78, Степен редуктор 3. Освободете болт [1]. 4. Настройте коронно зъбно колело[2] в съответствие с таблицата на желаната степен. 5. Затегнете болт [1]. 6. Поставете индикаторната шайба върху вала. 7. Настройте механичния индикатор за положение. Фигура 80: Блок за управление с U-редуктор [1] Болт [2] Коронно зъбно колело 79

80 Отстраняване на повреди 11. Отстраняване на повреди Грешки при пуска в експлоатация Таблица 24: Грешка при обслужването/ пуска в експлоатация Грешка Механичният индикатор за положение не може да се регулира. Въпреки настроеното следящо превключване спомагателният задвижващ механизъм отива в крайния ограничител на арматурата. Не може да се настрои измервателният обхват 0/4 20 ma респ. максималната стойност 20 ma на датчика за положение, респ. дава грешна стойност. Описание/причина Понижаващият редуктор не подхожда на оборотите/хода на спомагателния задвижващ механизъм. При настройката на следящото превключване не е взето под внимание движението по инерция. Движението по инерция възниква от инерционната маса на спомагателния задвижващ механизъм и арматурата и забавяне на изключването от блока за управление на спомагателен задвижващ механизъм. Понижаващият редуктор не подхожда на оборотите/хода на спомагателния задвижващ механизъм. Ръчното колело превърта по вала Спомагателен задвижващ механизъм в без да се пренася въртящ момент. изпълнение със защита от претоварване за ръчен режим: Срезните щифтове са счупени поради твърде висок въртящ момент на ръчното колело Съобщения за грешки и предупреждения Отстраняване на повредата: Настройте задвижващата степен на понижаващия редуктор. Изчислете движението по инерция: Движение по инерция=пътят, който се изминава от момента на изключване до спиране Настройте отново схемата за преместване и вземете предвид движението по инерция. (Завъртете обратно ръчното колело с изминатия път по инерция) Настройте задвижващата степен на понижаващия редуктор. Свалете ръчното колело. Сменете защитата от претоварване и отново монтирайте ръчното колело. Грешките прекъсват, съответно пречат на електрическата експлоатация на спомагателния задвижващ механизъм. При грешка индикацията на дисплея светва червено. Предупрежденията не оказват влияние върху електрическата експлоатация на спомагателния задвижващ механизъм. Те имат само информативен характер. Дисплеят остава бял. Сборните съобщения съдържат допълнителни съобщения. Те могат да се покажат с бутона Детайли. Дисплеят остава бял. Таблица 25: Грешки и предупреждения за индикациите за състоянието на дисплея Индикации на дисплея S0001 S0005 Предупреждения S0006 ДИСТАНЦИОННО не е в готовност S0007 Неизправност Описание/причина Индикацията показва вместо положението на арматурата текст за състоянието. Сборно съобщение 02: Показва броя на наличните предупреждения. Сборно съобщение 04: Показва броя на наличните съобщения. Сборно съобщение 03: Показва броя на наличните грешки. Спомагателният задвижващ механизъм не може да се придвижи. Отстраняване на повредата: За описанието на текстовете за състояние виж наръчника (Експлоатация и настройка). При индикирана стойност > 0: Натиснете бутони Детайли. За подробности виж таблицата <Предупреждения и извън спецификацията>. При индикирана стойност > 0: Натиснете бутони Детайли. За подробности виж таблицата <Неготов ДИСТ и функционална проверка>. При индикирана стойност > 0: Натиснете бутон Детайли, за да видите списъка на подробните съобщения. За подробности виж таблицата <Грешки и отпадане>. 80

81 Отстраняване на повреди Грешки и предупреждения за индикациите за състоянието на дисплея Индикации на дисплея S0008 Извън спецификация S0009 Функционална проверка S0010 Необходима е поддръжка S0011 Повреда Описание/причина Сборно съобщение 07: Съобщение съгласно препоръката на NAMUR NE 107 Спомагателният задвижващ механизъм работи извън нормалните условия на работа. Сборно съобщение 08: Съобщение съгласно препоръката на NAMUR NE 107 По спомагателния задвижващ механизъм се работи, изходящите сигнали са временно невалидни. Сборно съобщение 09: Съобщение съгласно препоръката на NAMUR NE 107 Препоръка за техническа поддръжка. Сборно съобщение 10: Съобщение съгласно препоръката на NAMUR NE 107 Функционална неизправност в спомагателния задвижващ механизъм, изходящите сигнали са невалидни Отстраняване на повредата: При индикирана стойност > 0: Натиснете бутони Детайли. За подробности виж таблицата <Предупреждения и извън спецификацията>. При индикирана стойност > 0: Натиснете бутони Детайли. За подробности виж таблицата <Неготов ДИСТ и функционална проверка>. При индикирана стойност > 0: Натиснете бутон Детайли, за да видите списъка на подробните съобщения. При индикирана стойност > 0: Натиснете бутон Детайли, за да видите списъка на подробните съобщения. За подробности виж таблицата <Грешки и отпадане>. Таблица 26: Предупреждения и извън спецификацията Индикации на дисплея Предупр.конфиг. Вътрешно предупреждение 24 V DC външно Предупр.време работен режим Предупр. раб.режим стартира Поведение безоп. активно Описание/причина Сборно съобщение 06: Възможна причина: Настроената конфигурация е неправилна. Уредът може да продължи да работи с ограничения. Сборно съобщение 15: Предупреждения на уреда Уредът може да продължи да работи с ограничения. Външното захранване с напрежение 24 V DC на управлението на спомагателния задвижващ механизъм е извън границите на захранващото напрежение. Предупреждение Продължителност на включване (ED) макс. време на движение/h надвишена. Предупреждение Продължителност на включване (ED) макс. брой тръгвания на двигателя (цикли на включване) надвишени. Предпазното поведение е активно, тъй като необходимите номинални или действителни стойности са грешни. Отстраняване на повредата: Натиснете бутон Детайли, за да видите отделни съобщения. За описанието на отделните съобщения виж наръчника (Експлоатация и настройка). Натиснете бутон Детайли, за да видите отделни съобщения. За описанието на отделните съобщения виж наръчника (Експлоатация и настройка). Проверете захранващото напрежение 24 V DC. Проверете поведението при регулиране на спомагателния задвижващ механизъм. Проверете параметъра Допуст. работно време M0356, при необходимост настройте наново. Проверете поведението при регулиране на спомагателния задвижващ механизъм. Проверете параметъра Допустими стартове M0357, при необходимост настройте наново. Проверка на сигналите: Зададена стойност E1 Действителна стойност E2 Процесна действителна стойност E4 Предупр вход AIN 1 Предупр.вход AIN 2 Предупреждение: Отпадане на сигнала аналогов вход 1 Предупреждение: Отпадане на сигнала аналогов вход 2 Проверете окабеляването. Проверете окабеляването. 81

82 Отстраняване на повреди Предупреждения и извън спецификацията Индикации на дисплея Описание/причина Предупр. положение на зададена Предупреждение: Отпадане на сигнала точка номинална позиция Възможни причини: При настроен диапазон на номинална стойност напр. от ma входният сигнал е = 0 (прекъсване на сигнала). При диапазон на номинална стойност от 0 20 ma не е възможен контрол. Предупр. раб. време Предупр. контроли темп. Време не е зададено RTC напрежение PVST повреда PVST прекъсване Предупр.няма реакция Преупр. FOC 1) Предупр. FO кабел запас 1) Предупр. FOC връзка 1) Предупр. момент ОТВОРЕН Предупр. момент ЗАТВОРЕН SIL повреда 2) PVST е необходим Необходима поддръжка FQM повр. безав.раб. 3) Настроеното време (параметър Допуст.раб.време, ръчно M0570) е надвишено. Настроеното време за регулиране се надвишава при преминаване през целия път на регулиране от крайно положение ОТВ до крайно положение ЗАТВ. Температурата в корпуса на управлението е много висока. Часовникът за реално време (RTC) още не е настроен. Напрежението на дисковата батерия на RTC е много малко. Тестът Partial Valve Stroke (PVST) не можа да премине успешно. Тестът Partial Valve Stroke (PVST) бе прекъснат респ. не можеше да бъде стартиран. Няма реакция на спомагателния задвижващ механизъм на командите за движение в рамките на настроеното време за реагиране. Оптичният приет сигнал е грешен (няма или е недостатъчно нивото на приемане Rx) или форматна грешка RS-485. Предупреждение: LWL достигната резерва на системата (критично, но все още разрешено ниво на приемане Rx). Отстраняване на повредата: Проверете сигнала на номиналната стойност. Предупредителното съобщение се изтрива автоматично, когато се изпълнява нова команда за движение. Проверете арматурата. Проверете параметъра Допуст.раб.време, ръчно M0570. Измерете/намалете околната температура. Настройте часа. Сменете дисковата батерия. Проверете спомагателния задвижващ механизъм (настройките на PVST). Изпълнете RESET или стартирайте наново PVST. Проверете движението на отвеждането. Проверете параметъра Време за реакция M0634. Проверете/ремонтирайте LWL проводниците. Проверете/ремонтирайте LWL проводниците. Предупреждение Няма налично LWL свързване. Монтирайте LWL връзка (опция) Граничната стойност за предупреждението за въртящия момент ОТВ е надвишена. Граничната стойност за предупреждението за въртящия момент ЗАТВ е надвишена. Има грешка в конструктивната група SIL. Изпълнението на PVST (Partial Valve Stroke Tests) е успешно. Необходима е техническа поддръжка. FQM в грешка. Проверете параметъра Предупр. въртящ момент ОТВОРЕН M0768, при необходимост настройте наново. Проверете параметъра Предупр. въртящ момент ЗАТВОРЕН M0769, при необходимост настройте наново. Виж отделния наръчник функционална сигурност. Необходима е проверка и отстраняване на грешка. Виж ръководството за експлоатация FQM. 1) 2) 3) За управления спомагателен задвижващ механизъм с LWL свързване За управления спомагателен задвижващ механизъм в изпълнение SIL За спомагателни задвижващи механизми с монтирана функция Fail-Safe 82

83 Отстраняване на повреди Таблица 27: Грешки и отпадане Индикации на дисплея Конфигурационна грешка Описание/причина Сборно съобщение 11: Налична е грешка в конфигурацията ДИСТ Грешка конфиг. ДИСТАНЦИОННО Сборно съобщение 22: Налична е грешка в конфигурацията Вътрешна грешка Грешка момент ЗАТВОРЕН Грешка момент ОТВОРЕН Неизправност фаза Сборно съобщение 14: Налична е вътрешна грешка Грешка във въртящия момент в посока ЗАТВ Грешка във въртящия момент в посока ОТВ При свързване към мрежа за трифазен ток и вътрешно захранване 24 V DC на електрониката: Фаза 2 е отпаднала. При свързване към мрежа за трифазен или променлив ток и външно захранване 24 V DC на електрониката: Една от фазите L1, L2 или L3 е отпаднала. Отстраняване на повредата: Натиснете бутон Детайли, за да видите отделни съобщения. За описанието на отделните съобщения виж наръчника (Експлоатация и настройка). Натиснете бутон Детайли, за да видите отделни съобщения. За описанието на отделните съобщения виж наръчника (Експлоатация и настройка). AUMA Service Натиснете бутон Детайли, за да видите отделни съобщения. За описанието на отделните съобщения виж наръчника (Експлоатация и настройка). Проведете една от следните мерки: Дайте команда за движение в посока ОТВ. Поставете превключвателя в положение Местно управление (ЛОК) и нулирайте съобщението за грешка с бутона RESET. Изпълнете команда Reset през полевата шина. Проведете една от следните мерки: Дайте команда за движение в посока ЗАТВ. Поставете превключвателя в положение Местно управление (ЛОК) и нулирайте съобщението за грешка с бутона RESET. Изпълнете команда Reset през полевата шина. Проверете/свържете фазите. Неправилна последователност на Изводите L1, L2 и L3 на външния проводник са Коригирайте последователността на изводите фази свързани в грешна последователност. L1, L2 и L3 на външния проводник чрез размяна Само при свързване с мрежа за променлив ток. на две фази. Качество на мрежа Термална неизправност Поради лошо качество на мрежата управлението на спомагателния задвижващ механизъм не може да разпознае последователността на фазите (последователност на изводите L1, L2 и L3 на външния проводник) в рамките на настроената продължителност от време за контролиране. Защитата на двигателя се е задействала. Проверете мрежовото напрежение. Разрешеното колебание на мрежовото напрежение при трифазен / променлив ток възлиза на ±10 % (опционално ±30 %) Разрешеното колебание на мрежовата честота е ±5 % Проверете параметъра Време на отключване M0172, евент. удължете продължителността на времето. Охладете, изчакайте. Ако след охлаждането продължава да стои съобщението за грешка: - Поставете превключвателя в положение Местно управление (ЛОК) и нулирайте съобщението за грешка с бутона RESET. - Изпълнете команда Reset през полевата шина. Проверете предпазителите Неизправност няма реакция Няма реакция на спомагателния задвижващ механизъм на командите за движение в рамките на настроеното време за реагиране. Проверете движението на отвеждането. 83

84 Отстраняване на повреди Грешки и отпадане Индикации на дисплея Poti извън обхват LPV Не Готов Предупр вход AIN 1 Предупр.вход AIN 2 Непр. посока въртене Отклонение синх. връзка Не е готов синх. връзка Синх. връзка скъсан кабел SA DMF повреда ОТВОРЕН 1) DMF повреда ЗАТВОРЕН 1) FQM обща повреда 2) Описание/причина Сигналът на потенциометъра се намира извън разрешената зона. LPV: Lift Plug Valve функция Главното задвижване съобщава повреда Отпадане на сигнала аналогов вход 1. Отпадане на сигнала аналогов вход 2. Двигателят се върти обратно на конфигурираната посока на въртене и на активната команда за движение в грешна посока. Функция електрически вал: Действителните стойности на позицията на главното задвижване и спомагателното задвижване не са синхронни (твърде голямо отклонение). Функция електрически вал: Спомагателното задвижване не е готово. Функция електрически вал: Отпадане на сигнала на действителната стойност на позицията от главното задвижване или спомагателното задвижване. Измереният въртящ момент през измервателен фланец въртящ момент на отвеждащия вал в посока на движение ОТВ е твърде голям. Измереният въртящ момент през измервателен фланец въртящ момент на отвеждащия вал в посока на движение ЗАТВ е твърде голям. Сборно съобщение 25: Отстраняване на повредата: Проверете конфигурацията на уреда: Параметър Долна граница Uspan M0832 трябва да бъде по-малък от параметър Потенц. РазликаНивоНапр. M0833. Проверете окабеляването. Проверете окабеляването. Проверете управлението на командите за движение. Включете при мрежа за трифазен ток контрол на фази (параметър Адаптиране посока на вър. M0171). Проверете настройката на конфигурацията на уреда (параметър Затварящо въртене M0176). За да изтриете съобщението за грешка: Изключете управлението на спомагателния задвижващ механизъм и направете нов старт. Проверете параметъра Отклонение MA/SA [%]. Проверете параметъра Отклонение MA/SA [%]. Проверете окабеляването. Проверете параметъра DMF момент задейств.ор. Проверете параметъра DMF ниво повреда. Проверете параметъра DMF момент задейств.cl. Проверете параметъра DMF ниво повреда. Натиснете бутон Детайли, за да видите отделни съобщения. За описанието на отделните съобщения виж наръчника (Експлоатация и настройка). 1) 2) За спомагателни задвижващи механизми със свързан измервателен фланец въртящ момент За спомагателни задвижващи механизми с функция Fail-Safe 84

85 Отстраняване на повреди Таблица 28: Неготов ДИСТ и функционална проверка (сборно съобщение 04) Индикации на дисплея Грешна опер. к-да Селект. превкл. не ДИСТАНЦИОННО Активен сервиз Дезактивиран АВАР стоп активен Активно АВАР повед. Описание/причина Сборно съобщение 13: Възможни причини: няколко команди за движение (напр. едновременно ОТВ и ЗАТВ или едновременно ОТВ и движи се НОМИН) има номинална стойност и регулаторът на положението не е активен Превключвателят не е в положение ДИСТ. Работа със сервизен интерфейс (Bluetooth) и сервизен софтуер AUMA CDT. Спомагателният задвижващ механизъм се намира в работен режим блокиран. Натиснат е бутон за АВАР спиране. Електрозахранването на управлението на двигателя (контактори или теристори) е прекъснато. Работният режим АВАР е активен (Изпратен е сигнал АВАР). На входа АВАР има 0 V. Отстраняване на повредата: Проверете командите за движение (всички команди за движение нулиране /изтриване и изпращане на само една команда за движение). Поставете параметъра Позиционер на Функцията е активна. Проверете номиналната стойност. Натиснете бутон Детайли, за да видите отделни съобщения. За описанието на отделните съобщения виж наръчника (Експлоатация и настройка). Поставете превключвателя в положение ДИСТ. Завършете сервизния софтуер. Проверете настройката на функцията <Разрешение за пост местно управление>. Освободете бутона за АВАР спиране. Нулирайте състоянието АВАР спиране чрез команда Рестарт. Установете причината за сигнала АВАР. Проверете източника на задействане. Подайте на входа АВАР +24 V DC. I/O интерфейс Активна задвижка FailState fieldbus Локален СТОП Блокировка Блокировка байпас PVST активен SIL функция е активна 1) Спомагателният задвижващ механизъм се задейства през I/O интерфейс (паралелен) Ръчният режим е активиран. Налице е връзка с полевата шина, но няма пренос на полезни данни през Master. Активно е локално СПИР. Бутонът STOP на ръчното управление е натиснат. Interlock е активен. Бай-пас функцията е блокирана. Тестът Partial Valve Stroke (PVST) е активен. Функцията SIL е активна Проверете входа на I/O интерфейса. Стартирайте режим на двигателя. Проверете конфигурацията на Master. Отпуснете бутона STOP. Проверете сигнала на Interlock. Проверете състоянията на главната арматура и на бай-пас-арматурата. Изчакайте, докато приключи функцията PVST. 1) За управления спомагателен задвижващ механизъм в изпълнение SIL 85

86 Отстраняване на повреди Предпазители Предпазители в управлението на спомагателния задвижващ механизъм Използвани предпазители F1/F2 Таблица 29: Първични предпазители F1/F2 (за захранващ блок) G-предпазители Размер 2 A FF; 690 V Захранващо напрежение 500 V 2 A FF; 690 V K Тиристори за мощност на двигателя до 1,5 kw Тиристори за мощност на двигателя до 3,0 kw Тиристори за мощност на двигателя до 5,5 kw F1/F2 6,3 x 32 мм 1 A T; 500 V 2 A FF; 690 V 1 A T; 500 V AUMA арт. K K K F3 F3 Таблица 30: Вторичен предпазител F3 ( вътрешно захранване 24 V DC) G-предпазител съгласно IEC /III Размер Изходно напрежение (захранващ блок) = 24 V Изходно напрежение (захранващ блок) = 115 V F3 5 x 20 мм 2,0 A T; 250 V 2,0 A T; 250 V AUMA арт. K K F4 Таблица 31: Вторичен предпазител F4 ( вътрешно захранване АС) 1) G-предпазител съгласно IEC /III F4 AUMA арт. Размер Изходно напрежение (захранващ блок) = 24 V Изходно напрежение (захранващ блок) = 115 V 5 x 20 мм 1,25 A T; 250 V K ) Предпазител за: Отопление сектора на превключващия механизъм, управление реверсивни контактори, уред за задействане на резистор (само при 24 V AC), при 115 V AC също и управляващите входове ОТВ, СПИР, ЗАТВ F5 Издърпайте държача на предпазителя [3] от щифта, отворете капака на предпазителя и сменете старите предпазители с нови. Сменете предпазители F1/F2 Информация Важи само за изпълнението с електрическо свързване тип KES. Опасно напрежение! Възможен е токов удар. Преди отваряне, изключвайте напрежението. 86

87 Отстраняване на повреди 1. Развийте болтовете [1] и отворете капака [2] на гърба на управлението на спомагателния задвижващ механизъм. Фигура 81: 2. Издърпайте държача на предпазителя [3] от щифта, отворете капака на предпазителя и сменете старите предпазители с нови. Проверете/сменете предпазители F3/F4 (F1/ F2) Информация При изпълнения с електрическо свързване ТИП KP/KPH предпазителите (F1/F2) също са на захранващата платка. 1. Проверка на Фигура 82: Точки на измерване Таблица 32: Проверка на MTP1 MTP2 F2 F3 F4 Точки на измерване MTP1 MTP2 MTP3 MTP4 MTP5 MTP6 MTP7 MTP8 2. За смяна на дефектни предпазители: Развийте захранващия блок [3] и внимателно издърпайте. (Всички предпазители се намират от страната с компоненти на захранващата платка). 87

88 Отстраняване на повреди Повреждане на проводниците поради притискане! Възможни са функционални неизправности. Поставете внимателно захранващия блок, за да не притиснете проводниците Защита на двигателя (термоконтрол) За защита от прегряване и недопустимо високи повърхностни температури на спомагателното задвижване в намотката на двигателя са вградени резистор с положителен температурен коефициент или термичен прекъсвач. Защитата на двигателя се задейства, когато се достигне максимално допустимата температура на намотката. Спомагателният задвижващ механизъм спира и се предават следните съобщения за грешки: LED 3 (задействана защита на двигателя) на поста местно управление светва. Индикацията за статут S0007 показва грешка. Под Детайли се показва грешка Термална неизправност. Преди да може да продължи движението, двигателят трябва да изстине. След това според настройката на параметрите (поведение на защита на двигателя) следва или автоматичен Reset на съобщението за грешки, или съобщението за грешки в положението на превключвателя местно управление трябва да се нулира с бутона Reset в положение на превключвателя (ЛОК). Proof-тест защита на двигателя Функционалността на защитата на двигателя може да се провери както е описано тук. Най-късно при провеждането на техническа поддръжка (виж глава <Текущ ремонт и техническа поддръжка>) трябва да последва проверка. Проверката става чрез симулация на сигналите на защитата на двигателя чрез поста местно управление на управлението на спомагателния задвижващ механизъм: Необходимо ниво на достъп: Специалист (4) или по-високо. Диагностика M0022 TMS контролен тест M1950 Последователност при изпитване: 1. Поставете превключвателя в положение 0 (ИЗКЛ.). 2. Отидете в главно меню и под параметър TMS контролен тест M1950 стойността на симулация: Термично изпитание изберете. 3. Активиране симулация на защита на двигателя: Натиснете бутона Ок. Функцията за безопасност е правилна, когато няма съобщение за грешка. 4. Нулиране симулация: Натиснете Ок бутон или излезте от менюто за симулация и върнете превключвателя в първоначално положение. 88

89 Текущи ремонти и техническа поддръжка 12. Текущи ремонти и техническа поддръжка Повреди от ненадлежна техническа поддръжка! Работи по текущи ремонти и техническа поддръжка да се изпълняват само от обучен специализиран персонал, който е оторизиран за тази цел от монтажната фирма или от фирмата, експлоатираща инсталацията. За тези дейности препоръчваме да се свържете с нашата сервизна служба. Работи по текущи ремонти и техническа поддръжка да се изпълняват само, когато уредът не работи. AUMA Service & Support AUMA предлага разнообразни сервизни услуги, като например текущ ремонт и техническо обслужване, а също и обучения за клиентите. Адресите за контакт може да намерите в този документ в раздел "Адреси" и в Интернет ( Профилактични мерки за текущи ремонти и безопасна работа Необходими са следните мерки, за да се гарантира сигурно функциониране на продукта по време на работа: 6 месеца след пуска в експлоатация, а след това веднъж годишно Извършвайте визуален контрол: Резбова пробка, проверявайте дали кабелните входове, кабелните винтови съединения, глухите пробки и т.н. са добре затегнати и уплътнени. Съобразете въртящите моменти с данните на производителя. Проверявайте дали са затегнати скрепителните болтове между спомагателния задвижващ механизъм и арматурата/редуктора. Ако е необходимо затегнете с посочените в глава <Монтаж> затягащи въртящи моменти за болтовете. При по-рядко задействане: Направете пробен пуск. При уреди с форма на свързване А: С преса за грес вкарайте в гресьорката ЕР - многофункционална литиева сапунена грес на базата на минерални масла. Фигура 83: Форма на свързване A [1] Форма на свързване А [2] Масльонка Смазването на арматурния шпиндел трябва да се извършва отделно. Изключение: При форма на свързване А, изпълнение със смазване на шпиндела (опция), шпинделът се смазва през формата на свързване. Таблица 33: Количества грес за лагери форма на свързване А Начин на свързване A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2 Количество [гр.] 1) 1, ) За грес с плътност r = 0,9 kg/dm При клас на защита IP68 След покриване с вода: 89

90 Текущи ремонти и техническа поддръжка Разединяване от мрежата Проверете спомагателния задвижващ механизъм. В случай на навлизане на вода, потърсете неуплътнените места и ги отстранете, изсушете уреда правилно и проверете функционалната му способност. Ако задвижващият механизъм трябва да се демонтира, напр. за сервизни цели, разединяването може да стане от мрежата без да се отделя окабеляването от електрическото свързване Разединаването от мрежата с електрическо свързване KP/KPH и KES Херметично капсуловане, опасност от експлозия! Последствията може да бъдат смърт или тежки наранявания. Преди отваряне проверете за липса на газ и напрежение. Внимателно работете с капака и частите на корпуса. По повърхнините на разделяне не трябва да има повреди и замърсявания. При монтаж капакът не трябва да се изкривява. Фигура 84: Електрическо свързване KP/KPH и KES [1] Капак [2] Болтове към корпуса [3] O-пръстен [4] Щепселна рамка (KP/KPH) [5] Свързваща рамка (KES) Извадете щекера: 1. Отвийте болтовете [2]. 2. Свалете електрическото свързване. Капакът [1] и рамката [4] респ. присъединителната рамка [5] при това остават заедно. 3. Сложете защитни покрития на конекторите, напр.със защитен капак на AUMA и придържаща рамка. Поставете щекера : 4. Почистете повърхностите за уплътняване на капака и корпуса. 5. Консервирайте повърхнините на разделяне с несъдържащ киселина антикорозионен препарат. 90

91 Текущи ремонти и техническа поддръжка 6. Проверете дали O-пръстенът [3] е в ред, а ако е повреден го сменете с нов. 7. Намажете леко O-пръстена с грес, несъдържаща киселини (например вазелин) и го поставете правилно. 8. Поставете конектора и затегнете болтовете равномерно на кръст Разединяване от мрежата с електрическо свързване KT/KM Фигура 85: Електрическо свързване KT/KM [1] Капак [2] Болтове за капака [3] O-пръстен [4] Болтове (с уплътнителни шайби) в рамката [5] Свързваща рамка [6] Шпилки в свързващата рамка Херметично капсуловане, опасност от експлозия! Последствията може да бъдат смърт или тежки наранявания. Преди отваряне проверете за липса на газ и напрежение. Внимателно работете с капака и частите на корпуса. По повърхнините на разделяне не трябва да има повреди и замърсявания. При монтаж капакът не трябва да се изкривява. Извадете щекера: 1. Отвийте болтовете [2]. 2. Капак [1] свалете. 3. При изпълнения със съединителна секция в Ex d (херметично капсуловане): Отвийте шпилките [6] във вътрешността на рамката. 4. Освободете болтовете [4] във вътрешността на рамката. 5. Свалете електрическото свързване. Поставете щекера : 6. Почистете повърхностите за уплътняване на щекера, капака и корпуса. 7. Консервирайте повърхнините на разделяне с несъдържащ киселина антикорозионен препарат. 8. Проверете дали O-пръстените [3] са в ред, а ако са повредени ги сменете с нови. 9. Намажете леко O-пръстените с грес, несъдържаща киселини (например вазелин) и ги поставете правилно. 91

92 Текущи ремонти и техническа поддръжка 10. Поставете електрическо свързване (щепселна рамка) и притегнете болтовете [4] (с уплътнителни шайби) равномерно на кръст. 11. При изпълнения със съединителна секция в Ex d (херметично капсуловане): Завийте щифтовете с резба [6]. 12. Поставете капака [1] и затегнете болтовете [2] равномерно на кръст Поддръжка Интервали за поддръжка При Ex-сертифицирани продукти, съгласно EN е необходима периодична проверка най-късно на всеки 3 години или постоянен контрол от обучен персонал. Смазване Редукторното пространство е фабрично напълнено с грес. Греста се сменя при поддръжка - При редовен работен режим по правило след 4 6 години. - При по-често задействане (управление) по правило след 6 8 години. - При по-рядко задействане (управление) по правило след години. При смяна на греста препоръчваме също смяна на уплътняващите елементи. По време на експлоатация не е необходимо допълнително смазване на редукторното пространство. Указания за поддръжката Огледайте спомагателното задвижване. При това внимавайте да няма външни повреди или изменения. Електрическите свързващи проводници трябва да не са повредени и да са положени надлежно. За да се избегне образуването на корозия, внимателно поправете евентуално наличните повреди в боята. Оригиналната боя може да се достави от AUMA в малки опаковки. Проверете неподвижното положение и плътността на входящите кабели, винтови (болтови) сглобки на изводите, затварящите тапи и др. Спазвайте въртящите моменти според данните на производителя. Евентуално сменете компонентите. Използвайте само компоненти със собствен EОсертификат за изпитване на типа. Проверете, дали Ex-изводите са надлежно закрепени. Внимавайте за евентуалната промяна в цвета на клемите и свързващите проводници. Тя показва повишена температура. При Ex-корпуси внимавайте особено за събиране на вода. Опасното събиране на вода може да се образува поради дишане при силни температурни колебания (например смяна ден/нощ), повредени уплътняващи елементи и др. Незабавно отстранете насъбралата се вода. Проверете взривонепроницаемата преграда на корпусите, устойчиви на налягане, за замърсявания и корозия. Тъй като размерите на Ex-преградите са точно определени и проверени, по тях не бива да се извършват механични дейности (например шлифоване). Повърхностите на преградите трябва да се почистват химически (например с Esso-Varsol). Преди заключване консервирайте повърхностите на преградите със средство за защита от корозия, което не съдържа киселина (например Esso Rust-BAN 397). Внимавайте всички капаци на корпуса да са грижливо обработени и уплътняващите елементи да са проверени. Проверете всички части за управление и защита на двигателя. Ако при поддръжката бъдат установени дефекти, които нарушават безопасността, трябва веднага да се вземат ремонтни мерки. Всякакъв вид повърхностни покрития на страните на преградата са неприемливи. 92

93 Текущи ремонти и техническа поддръжка Изхвърляне и рециклиране При смяната на части, уплътняващи елементи и др. може да се използват само оригинални резервни части. Нашите уреди са продукти с голяма дълготрайност. Но все пак и тук настъпва момент, в който те трябва да се сменят. Уредите имат модулна конструкция и поради това могат лесно да се разделят и сортират по материали: Различни метали Пластмаси Греси и масла Най-общо важи следното: По правило гресите и маслата са вредни за водата материали, които не бива да попадат в околната среда. Предавайте демонтирания материал на съответните служби за третиране на отпадъци, съответно на места за разделна преработка на материали. Да се спазват националните разпоредби за изхвърляне. 93

94 Технически данни 13. Технически данни Информация В следните таблици, освен стандартните модели са посочени и опциите. Точните данни за модела трябва да се вземат от паспорта с техническите данни, приложен към поръчката. Паспортът с техническите данни, приложен към поръчката, е на разположение за сваляне на немски и английски език в Интернет на адрес (Нужно е да посочите номера на поръчката) Технически данни въртящ задвижващ механизъм Оборудване и функции Взривозащита Сертификати и стандарти Специални условия за употреба Работен режим (Въртящи се задвижващи механизми за режим на управление) Работен режим (Въртящи задвижващи механизми за регулиращ режим) Двигатели Виж фабричната табелка Сертификатите се прилагат към уреда. Всички приложени стандарти и техните актуални състояния се изброяват в тези сертификати. Специалните условия за употреба са изброени в съпътстващите доставката сертификати. Стандарт: Опция: Кратковременен режим S2-15 min, Клас A и B по EN Кратковременен режим S2-30 min, Клас A и B по EN При номинално напрежение и +40 C температура на околната среда и при натоварване на въртящ момент. Стандарт: Опция: Прекъсван работен режим S4-25 % Клас С по EN Прекъсван работен режим S4-50 % Клас С по EN При номинално напрежение и +40 C температура на околната среда и при натоварване с регулиране на въртящ момент. Стандарт: Опция: Трифазен асинхронен електродвигател, тип IM B9 по IEC , метод охлаждане IC410 по IEC Еднофазен електродвигател с променлив ток с работен кондензатор (PSC), Тип IM B9 по IEC , метод на охлаждане IC410 по IEC Еднофазен електродвигател с променлив ток с пусков кондензатор и пусково комутационно устройство (CSIR), Тип IM B9 по IEC , метод на охлаждане IC410 по IEC Напрежение на мрежата, честота Виж фабричната табелка на двигателя на мрежата Разрешено колебание на мрежовото напрежение: ±10 % Разрешено колебание на мрежовата честота: ±5 % (за трифазен и променлив ток) Категория свръхнапрежение Клас на изолационните материали Защита на двигателя Самозадържане Отопление на двигателя (опция) Ръчен режим Сигнализация ръчен режим (опция) Категория III съгласно IEC Стандарт: Опция: Стандарт: Опция: F, устойчив на тропически климат H, устойчив на тропически климат (с трифазен електродвигател) Резистор с положителен температурен коефициент (PTC съгласно DIN 44082) Термичен прекъсвач (NC) в задвижващия механизъм и термореле срещу свръхток в управлението. Самозадържащ: Обороти до 90 1/min (50 Hz), 108 1/min (60 Hz) НЕсамозадържащ: Обороти от 125 1/min (50 Hz), 150 1/min (60 Hz) Въртящите задвижващи механизми са самозадържащи, ако чрез въздействие на въртящия момент върху отвеждащия механизъм не може да бъде променено положението на арматурата от състояние на покой. Напр.: V AC, V AC или V AC (трифазни електродвигатели) Мощност в зависимост от конструктивния размер 12,5 25 W Ръчен режим за настройка и аварийно задействане, намира се в покой при електрически режим на работа. Опция: Ръчно колело с възможност за блокиране Удължение на шпиндела на ръчната задвижка Авариен режим на винтоверта с четиристен 30 mm или 50 mm Съобщение за ръчен режим активен/неактивен чрез обикновен прекъсвач (1 контакт с двустранно действие) 94

95 Технически данни Оборудване и функции Арматурно свързване Стандарт: Опция: B1 по EN ISO 5210 A, B2, B3, B4, C, D по EN ISO 5210 A, B, D, E по DIN 3210 C по DIN 3338 Специални форми на свързване: AF, AK, AG, B3D, ED, DD, IB1, IB3 A подготвя постоянното смазване на шпиндела Електронен блок на управление (опция, само във връзка с управления на спомагателни задвижващи механизми AC) Неинтрузивни настройки Отговор за положението Отговор за въртящия момент Механичен индикатор за положението (опция) Индикатор с текуща индикация Нагряване в отсека за превключващия механизъм Магнитен датчик за пътя и въртящия момент MWG Обороти на ход: 1 до 500 (стандартно) или 10 до (опция) през управлението на сервопривода през управлението на сервопривода Постоянна самонастройваща се индикация със символи ОТВ и ЗАТВ Мигащ сигнал през управлението на сервопривода Контактно съпротивително отопление с 5 W, 24 V AC Условия на употреба Употреба Положение при монтаж Монтажна височина Околна температура Влажност на въздуха Вид защита по EN Степен на замърсяване по IEC Устойчивост на колебания съгласно IEC Антикорозионна защита Покритие Цвят Дълготрайност Налягане на звука Разрешена употреба в помещения и на открито произволно м над морското равнище > м над морското равнище, по заявка Виж фабричната табелка управление за спомагателното задвижване До 100 % относителна влажност на въздуха в целия разрешен температурен обхват IP68 Съединителната секция допълнително да се уплътни по отношение на вътрешното пространство (double sealed) Видът защита IP 68 отговаря на следните изисквания според определението на AUMA: Дълбочина на водата:максимално 8 m воден стълб Продължителност на заливането с вода максимум 96 часа По време на покриването с вода до 10 задействания По време на покриване с вода не е възможен нормален режим Точно изпълнение виж фабричната табела на спомагателното задвижване. Степен на замърсяване 4 (в затворено състояние) степен на замърсяване 2 (вътрешно) 2 g, 10 до 200 Hz (AUMA NORM Спомагателен задвижващ механизъм), 1g, 10 до 200 Hz (за спомагателни задвижващи механизми с вградено управление AMExC или ACExC) Устойчив на вибрации и трептения при стартиране, респ. при повреди в съоръжението. Оттук не може да се направи заключение за трайна устойчивост. Важи с електрическо свързване KP респ. KT, не важи в комбинация с редуктори. KX-G: Подходящ за ползване в сладка вода (lm1), морска вода (lm2) и почва (lm3), изпълнение без алуминий (външните детайли) Двуслойно прахово покритие с допълнително мокро лакиране Стандарт: Опция: AUMA сребристосиво (подобно на RAL 7037) Цветови нюанси се доставят по заявка Въртящите задвижващи механизми на AUMA изпълняват респ. надхвърлят изискванията за дълготрайност на EN Подробна информация можете да получите при запитване < 72 db (A) Други ЕС-директиви Директива за защита от взрив: (2014/34/EC) Електромагнитна съвместимост (EMC): (2014/30/ЕС) Директива за ниско напрежение: (2014/35/ЕС) Директива за машините: (2006/42/ЕО) 95

96 Технически данни Технически данни управление на спомагателния задвижващ механизъм Оборудване и функции Взривозащита Захранващо напрежение Външно захранване на електрониката (опция) Консумация на ток Виж фабричната табелка Виж фабричните табелки върху управлението за спомагателен задвижващ механизъм и двигателя Разрешено колебание на мрежовото напрежение: ±10 % Разрешено колебание на мрежовото напрежение: ±30 % (опционално) Разрешено колебание на мрежовата честота: ±5 % 24 V DC: +20 %/ 15 % Консумация на ток: Основно изпълнение около 250 ma, с опции до 500 ma Външното захранване с напрежение трябва да има усилена изолация срещу мрежово напрежение съгласно IEC и може да се захранва само с електрически кръг, ограничен на 150 VA, съгласно IEC Консумация на ток от управлението в зависимост от мрежовото напрежение: при разрешено колебание на мрежовото напрежение от ±10 %: 100 до 120 V AC = макс. 740 ma 208 до 240 V AC = макс. 400 ma 380 до 500 V AC = макс. 250 ma 515 до 690 V AC = макс. 200 ma при разрешено колебание на мрежовото напрежение от ±30 %: 100 до 120 V променлив ток = макс ma 208 до 240 V AC = макс. 750 ma 380 до 500 V AC = макс. 400 ma 515 до 690 V AC = макс. 400 ma Категория свръхнапрежение Номинална мощност Силов блок Задействане на управлението и обратни съобщения HART интерфейс с допълнителни входни сигнали (опция) Категория III съгласно IEC Управлението на спомагателния задвижващ механизъм е конструирано за номиналната мощност на двигателя, виж фабричната табелка на двигателя Стандартно: Реверсивни контактори (механично и електрически блокирани) за клас мощност на A1/A2 Опции: Реверсивни контактори (механично и електрически блокирани) за AUMA клас на мощност A3 Тиристорен модул за обръщане на посоката на въртене за мрежови напрежения до 500 V AC (препоръчва се за регулиращи задвижващи механизми) за класове мощност на AUMA B1, B2 и B3 Реверсивните контактори са разчетени за период на експлоатация от 2 милиона цикъла на превключване. За приложения с по-висока честота на превключване препоръчваме използването на реверсивни блокове с тиристори. Класификация на класовете мощност на AUMA вж. електрически данни за спомагателния задвижващ механизъм През HART интерфейс Категория на уреда: Актуатор: Аналогово задаване на номинална стойност 4 20 ma с цифрова HART комуникация Категория на уреда: Напрежение изход: Аналогово обратно съобщение за положение 4 20 ma с цифрова HART комуникация Категория на уреда: Актуатор": Входове ОТВ, СПИР, ЗАТВ, АВАР, I/O интерфейс, (чрез оптико-електронни свързващи елементи, от тях ОТВ,СПИР, ЗАТВ с общ, референтен потенциал и АВАР, I/O интерфейс съответно с отделен референтен потенциал) - Входове на управлението ОТВ, СПИР, ЗАТВ, АВАР - I/O интерфейс: Избор на вида на управлението ( HART или допълнителни входни сигнали) Категория на уреда: Изход ток": Входове ОТВ, СПИР, ЗАТВ, АВАР, I/O интерфейс, MODE (чрез оптико-електронни свързващи елементи, от тях ОТВ, СПИР, ЗАТВ, MODE с общ, референтен потенциал и АВАР, I/O интерфейс съответно с отделен референтен потенциал) - Входове на управлението ОТВ, СПИР, ЗАТВ, АВАР - I/O интерфейс: Избор на вида на управлението ( HART или допълнителни входни сигнали) - MODE: Избор на задействане оборудвано с допълнителни входни сигнали (0/4 20 ma стойност или дискретни конторолни входове AUF, HALT, ZU) 96

97 Технически данни Оборудване и функции Оперативно напрежение /консумация на ток за оперативни входове Съобщения за състоянието HART интерфейс с допълнителни изходни сигнали (опция) Стандартно: 24 V DC, консумация на ток: около 10 ma за вход Опции: 48 V DC, консумация на ток: около 7 ma за вход 60 V DC, консумация на ток: около 9 ma за вход 115 V DC, консумация на ток: около 15 ma за вход V AC, консумация на ток: около 15 ma за вход Всички входни сигнали трябва да се захранват с един и същ потенциал През HART интерфейс Допълнителни, двоични изходни сигнали (има ги само в съчетание с допълнителни входни сигнали (опция) 6 програмируеми известителни релета: - 5 безпотенциални контакти на нормално отворена контактна система с общ референтен потенциал, макс. 250 V АС, 1 A (омово натоварване) Стандартно разпределение: Крайно положение ЗАТВ, крайно положение ОТВ, превключвател ДИСТ, грешка на въртящия момент ЗАТВ, грешка на въртящия момент ОТВ - 1 безпотенциален превключвател, макс. 250 V AC, 5 A (омово натоварване) Стандартно разпределение: Сборно съобщение за неизправност (грешка на въртящия момент, отпадане на фаза, задействана защита на двигателя) 6 програмируеми известителни релета: - 5 безпотенциални превключвателя с общ референтен потенциал, макс. 250 V АС, 1 A (омово натоварване) - 1 безпотенциален превключвател, макс. 250 V AC, 5 A (омово натоварване) 6 програмируеми известителни релета: - 6 безпотенциални превключвателя без общ референтен потенциал, макс. 250 V АС, 5 A (омово натоварване) 6 програмируеми известителни релета: - 4 защитени от отпадане на мрежа безпотенциални контакти на нормално отворена контактна система с общ относителен потенциал, макс. 250 V AC, 1 A (омово натоварване), 1 безпотенциален контакт на нормално отворена контактна система, макс. 250 V AC, 1 A (омово натоварване), 1 безпотенциален превключвател, макс. 250 V AC, 5 A (омово натоварване) 6 програмируеми известителни релета: - 4 защитени от отпадане на мрежа безпотенциални контакти на нормално отворена контактна система, макс. 250 V AC, 5 A (омово натоварване), 2 безпотенциални превключвателя, макс. 250 V AC, 5 A (омово натоварване) Всички двоични изходни сигнали трябва да се захранват с един и същ потенциал. Във връзка с категория на уреда: Актуатор": Аналогов изходящ сигнал за обратно съобщение за положение - Обратно съобщение за положение с разделен потенциал 0/4 20 ma (товар макс. 500 Ω) Изходно напрежение Аналогов изход (опция) Аналогов вход (опция) Стандартно: Помощно напрежение 24 V DC, макс. 100 ma за захранване на управляващите входове, потенциално разделено спрямо вътрешното захранващо напрежение Опция: Помощно напрежение 115 V AC, макс. 30 ma за захранване на управляващите входове, потенциално разделено спрямо вътрешното захранващо напрежение (Невъзможно в съчетание с уреда за задействане на резистора) 2 аналогови изхода: С опцията датчик за положение: Извеждане на процеса на регулиране и въртящ момент като постоянни стойности от 0/4 до 20 ma 2 аналогови входове: С опцията регулатор на положение /технологичен регулатор: Въвеждане на действителната стойност на позицията / технологична действителна стойност като постоянни стойности от 0/4 до 20 ma 97

98 Технически данни Оборудване и функции Локално управление Стандартно: Опции: Превключвател ЛОК - ИЗКЛ - ДИСТ (с възможност за заключване във всичките три положения) Бутон ОТВ, СТОП, ЗАТВ, РЕСТАРТ - Локално СПИР Спомагателният задвижващ механизъм може да бъде спрян при превключвател в положение ДИСТ чрез бутона СТОП на поста местно управление. (Фабрично неактивирано.) 6 светлинни индикатора: - Крайно положение и текуща индикация ЗАТВ (жълто), грешка на въртящия момент ЗАТВ (червено), задействана защита за двигателя (червено), грешка на въртящия момент ОТВ (червено), крайно положение и текуща индикация ОТВ (зелено), Bluetooth (синьо) Графичен LC дисплей, осветен Специални цветове за светлинните индикатори: - Крайно положение ЗАТВ (зелено), грешка на въртящия момент ЗАТВ (синьо), грешка на въртящия момент ОТВ (жълто), задействана защита за двигателя (виолетово), крайно положение ОТВ (червено) Bluetooth Комуникационен интерфейс Bluetooth клас II чип, версия 2.1: с обсег до около 10 m в индустриална среда, поддържа Bluetoothпрофил SPP (Serial Port Profile). Необходими принадлежности: AUMA CDT, (инструмент за пускане в експлоатация и диагностика за Windows базирани персонални компютри) AUMA Assistant App (инструмент за пускане в експлоатация и диагностика за уреди Android) Функции на приложението Предпазни функции Стандартно: Опция: Стандартно: Опции: Вид изключване: регулируемо в зависимост от хода или въртящия момент за крайно положение ОТВОРЕНО и крайно положение ЗАТВОРЕНО Шунтиране при тръгване: Продължителност регулируема (с регулируемо ограничение въртящ момент (Peak Torque) по време на тръгването) Начало на такта/ край на такта/ време за движение и паузи: регулируемо, 1 до секунди, независимо от посоката ОТВ/ЗАТВ 8 произволни междинни положения между 0 и 100 % реакция и режим за известяване с възможност за параметриране Текущи индикации мигащи: регулируеми Регулатор на положението: - Зададена стойност на позицията през интерфейса на полевата шина интерфейс HART - Автоматично напасване на зоната на нечувствителност (адаптивен режим по избор) - Превключване между задействане ОТВ-ЗАТВ и управление на номинална стойност през HART интерфейс Технологичен регулатор PID: с адаптивен регулатор за положение, технологична номинална стойност през аналогови входове 0/4 20 ma за или HART, технологична действителна стойност през аналогови входове 0/4 20 ma Многоходов клапан: с до 16 позиции, съобщения (импулс или фронт) Автоматична система за промиване: с до 5 опита за изпитване при движение, време за управление в обратна посока регулируемо АВАРИЙНО придвижване: (поведение програмируемо) - Цифров вход: Ниско активен (опция) - Реакция по избор: Стоп, движение до крайно положение ЗАТВ, движение до крайно положение ОТВ, движение до междинно положение - Контрол на въртящия момент при АВАРИЙНО движение може да се шунтира - Термозащита при АВАР движение с възможност за шунтиране (само във връзка с термопрекъсвач в спомагателния задвижващ механизъм, не с резистор с голям положителен температурен коефициент) Разрешение на поста местно управление през цифровия вход Освобождаване ЛОК. Така обслужването на задвижващия механизъм може да бъде освободено или блокирано чрез бутона на поста местно управление. Interlock за главна-/байпас арматура: Освобождаване на командите за движение ОТВ и ЗАТВ през два цифрови входа PVST (Partial Valve Stroke тест): за проверка на функционалността на управление и задвижващ механизъм, може да се параметрира Посока, ход, време за управление, време за обръщане 98

99 Технически данни Оборудване и функции Контролни функции Диагностични функции Защита от претоварване на арматурата: регулируема, води до изключване и издаване на съобщение за грешка Контрол на температурата на двигателя (термоконтрол): води до изключване и издаване на съобщение за грешка Контрол на отоплението в спомагателния задвижващ механизъм: издава предупредително съобщение Контрол на разрешената продължителност на включване и честотата на включване: регулируема, издава предупредително съобщение Контрол на времето на покой: регулируемо, издава предупредително съобщение Контрол на отпадане на фазата: води до изключване и издава съобщение за грешка Автоматична корекция на посоката на въртене при неправилна последователност на фазите (променлив ток) Електронен паспорт на уреда с данни за поръчката и продукта Регистриране на работните параметри: По един нулиращ се брояч и брояч на срока на експлоатация за: - Време на работа на двигателя, цикли на задействане, изключвания в крайно положение ЗАТВ в зависимост от въртящия момент, изключвания в крайно положение ЗАТВ в зависимост от пътя, изключвания в крайно положение ОТВ в зависимост от въртящия момент, изключвания в крайно положение ОТВ в зависимост от пътя, грешки на въртящия момент ЗАТВ, грешки на въртящия момент ОТВ, изключвания на защитата на двигателя Протокол на събитията с отпечатано време с история на настройките, експлоатацията и грешките Сигнали за състоянието съгласно препоръката на NAMUR NE 107: "Отпадане", "Функционална проверка", "Извън спецификацията", "Необходимост от техническа поддръжка" Криви на въртящия момент (при изпълнение с MWG в спомагателния задвижващ механизъм): - 3 криви на въртящия момент (характеристична крива въртящ момент-път на регулиране) с възможност за отделно запаметяване за посоката на отваряне и затваряне. - Запаметените криви на въртящия момент могат да бъдат изобразени на дисплея. Оценка на защитата на двигателя Стандартно: Уред за задействане на резистор с голям положителен температурен коефициент в съчетание с резисторите с голям положителен температурен коефициент в двигателя на спомагателното задвижване Електрическо свързване Резби за кабелните входове Схема на свързване Опция: Термично реле за свръхток в управлението във връзка с термични прекъсвачи в спомагателния задвижващ механизъм Стандартно: AUMA Ex-конектор с винтови клеми (KP), макс. 38 управляващи клеми / макс. напрежение при свързване 525 V AC Опции: AUMA Ex-конектор с клеморед (KES), повишена безопасност от взрив Ex e AUMA Ex-конектор с клеморед (KES), херметично капсуловане Ex d AUMA Ex-конектор (KT); клеми двигател във винтова технология; управляващи клеми в Push-In технология Стандартно: Метрични резби Опции: Виж фабричната табелка Pg-резба, NPT-резба, G-резба Допълнително при изпълнение с MWG в спомагателния задвижващ механизъм Настройка на превключването на пътя и въртящия момент през поста местно управление Отговор за въртящия момент Схема на свързване През HART интерфейс Потенциално разделен аналогов изход 0/4 20 ma (товар макс. 500 Ω) Опция, възможен само във връзка с известително реле. Виж фабричната табелка Настройки/програмиране на интерфейса HART Настройка на HART-адреса Настройката на HART-адреса се прави с HART команда 6 респ. алтернативно от дисплея на управлението на спомагателното задвижване (стандартна стойност: 0) 99

100 Технически данни Общи данни на интерфейса HART Комуникационен протокол Топология на мрежата Комуникационен сигнал Спецификация на проводниците HART Захранващо напрежение Спецификация на уредите Поддържани HART команди HART съгласно IEC и IEC (CPF 9) Двуточково окабеляване HART, Скорост на предаване на информацията по Baud 1,2 kbit/s Категория на уреда: Актуатор" FSK (Frequency Shift Key) модулиран на сигнал номинална стойност 4 20 ma Входен импеданс: 250 Ω. Импедансите на други свързани във веригата уреди HART (паралелно или серийно) трябва да са в рамките на HART спецификацията Двуточково окабеляване Диапазон на сигнала: 4 20 ma Работен обхват: 2 22 ma минимално работно напрежение: 7 V (при 22 ma) Интегрирана защита срещу инверсия на полярност Категория на уреда: Current изход": FSK (Frequency Shift Key) обратен сигнал за положение 4 20 ma Входен импеданс: 40 kω Импедансите на други свързани във веригата уреди HART (паралелно или серийно) трябва да са в рамките на HART спецификацията Окабеляване точка към точка или многоточково активен токов изход, осигурен против късо съединение Не се разрешава друго външно захранващо напрежение виж спецификация HART Вътрешно захранващо напрежение на HART интерфейса с управлението на спомагателния задвижващ механизъм (освен HART захранващо напрежение не изисква друго захранване) Производител: AUMA Manufacturer ID: 0x607C HART Protokoll Revison: 7.4 Брой уреди променливи: 12 Model Name: AUMATIC AC 01.2 / ACExC 01.2 Device Type Code: 0xE1FD Universal Commands Common Practice Commands: - Command 33 (Read Device Variables) - Command 40 (Enter/Exit Fixed Current Mode) - Command 42 (Perform Device Reset) - Command 45 (Trim Loop Current Zero) - Command 46 (Trim Loop Current Gain) - Command 50 (Read Dynamic Variable Assignments) - Command 79 (Write Device Variable) - Command 95 (Read Device Communication Statistics) Device Specific Commands: - Command 128 (Write Operation Command) - Command 131 (Read Software Version) - Command 132 (Reset to Factory Default) - Command 133 (Reset Operational Data) - Command 134 (Reset HART Configuration) - Command 160 (Read Parameter) - Command 161 (Write Parameter) - Command 162 (Read Process Data) 100

101 Технически данни Команди и съобщения на интерфейса HART Изходни данни Обратни съобщения Категория на уреда: Актуатор" Поддържани видове управление: Loop Current Mode активира: Аналогов 4 20 ma сигнал за управление за номинална стойност положение Loop Current Mode деактивира: Цифрови HART команди за номинална стойност за положение (0 100,0 %) респ. за дискретни команди за движение в посока ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО Категория на уреда: Current изход": Loop Current Mode активира: аналогов изходен сигнал 4 20 ma за обратна информация за положението(окабеляване точка към точка) Цифрови HART команди за зададена стойност за положение (0 100,0 %) респ. за дискретни команди за движение в посока ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО Loop Current Mode деактивира: Аналогов изходен сигнал за информация за положение, фиксиран на 4 ma (многоточково свързване) Цифрови HART команди за номинална стойност за положение (0 100,0 %) респ. за дискретни команди за движение в посока ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО Крайно положение ОТВ, ЗАТВ Действителна стойност положение Действителна стойност за въртящия момент, изисква магнитен датчик за пътя и въртящия момент (MWG) в спомагателния задвижващ механизъм Превключвател в положение ЛОК/ДИСТ Текуща индикация (в зависимост от посоката) Превключвател за въртящия момент ОТВ, ЗАТВ Превключвател за пътя ОТВ, ЗАТВ Ръчно задействане чрез ръчно колело или ръчно управление Аналогови (2) и цифрови (4) клиентски входове Информации Device Status Field Device Status Device Specific Status Информации Extended Device Status Standardized Status Analog Channel Saturated Analog Channel Fixed Съобщение за грешки Задействала се е защитата на двигателя Задействан е превключвателят за въртящия момент преди достигане на крайното положение Отпадане на фаза Отпадане на аналоговите клиентски входове Условия на употреба Употреба Положение при монтаж Монтажна височина Околна температура Влажност на въздуха Вид защита съгласно EN Степен на замърсяване по IEC Разрешена употреба в помещения и на открито произволно м над морското равнище > м над морското равнище, по заявка Виж фабричната табелка управление за спомагателното задвижване До 100 % относителна влажност на въздуха в целия разрешен температурен обхват IP68 Съединителната секция допълнително да се уплътни по отношение на вътрешното пространство на управлението (double sealed) Класът на защита IP68 изпълнява следните изисквания според параметрите на AUMA: Дълбочина на водата:максимално 8 m воден стълб Продължителност на заливането с вода максимум 96 часа По време на покриването с вода до 10 задействания По време на покриване с вода не е възможен нормален режим Точно изпълнение вж. фабричната табела на управлението на спомагателното задвижване. Степен на замърсяване 4 (в затворено състояние) степен на замърсяване 2 (вътрешно) 101

102 Технически данни Условия на употреба Устойчивост на колебания съгласно IEC Антикорозионна защита Покритие Цвят 1 гр, за 10 до 200 Hz Устойчив на вибрации и трептения при стартиране, респ. при повреди в съоръжението. Оттук не може да се направи заключение за трайна устойчивост. (Не важи за комбинация с редуктори) Стандартно: KS Опция: KX Двуслойно прахово покритие Двукомпонентна боя с железен спекуларит Стандартно: AUMA сребристосиво (подобно на RAL 7037) Опция: Цветови нюанси се доставят по заявка Подходящ за използване в участъци с високо замърсяване със соли, почти постоянна кондензация и силно замърсяване. Подходящ за използване в участъци с екстремно високо замърсяване със соли, постоянна кондензация и силно замърсяване. Принадлежности Държач за стена Програма за параметриране За закрепване на управлението на спомагателния задвижващ механизъм отделно от спомагателния задвижващ механизъм, включително щекерен конектор. Свързващ проводник по поръчка. Препоръчва се при високи температури на околната среда, затруднен достъп или ако при работа се проявяват силни колебания Дължината на проводника между спомагателния задвижващ механизъм и управлението на спомагателния задвижващ механизъм е макс. 100 m.(не е подходящ за изпълнение с потенциометър в спомагателния задвижващ механизъм). Вместо потенциометъра в спомагателния задвижващ механизъм трябва да се предвиди електронен датчик за положение. (MWG изисква отделен проводник за пренос на данни.) AUMA CDT, (инструмент за пускане в експлоатация и диагностика за Windows базирани персонални компютри) AUMA Assistant App (инструмент за пускане в експлоатация и диагностика за уреди Android) Други Тегло Директиви около 12 кг (с външен конектор и клемна планка) Директива за защита от взрив: (2014/34/EC) Електромагнитна съвместимост (EMC): (2014/30/EC) Директива за ниско напрежение: (2014/35/EC) Директива за машините: (2006/42/ЕО) 102

103 Списък с резервни части 14. Списък с резервни части Въртящ задвижващ механизъм SAEx 07.2 SAEx 16.2/SAREx 07.2 SAREx 16.2 KT/KM 103

104 Списък с резервни части При всяка поръчка на резервни части Ви молим да ни съобщавате типа на уреда и нашия номер на поръчката (виж фабричната табелка). Могат да се използват само оригинални резервни части AUMA. Използването на други части води до отмяна на гаранцията, както и отпадане на претенции за отговорност. Изображението на резервните части може да се различава от тези от доставката. Реф Наименование Лагерен фланец Арт. Реф Наименование Отвеждаща втулка Арт Кух вал Задвижващ вал Съединение за двигателя Ръчен съединител Червячно колело Ръчна скоростна кутия Лост на потенциометъра Зъбчат сегмент Коронно зъбно колело Куплунг II за превключването на въртящия момент Отвеждащо колело за управление на хода Задвижващо колело за управление на хода Предпазна листова ламарина Призматична шпонка Механичен индикатор за положение Част букси Конектор за двигател с кабелен сплит Потенциометър като датчик за положение Потенциометър без плъзгащ съединител Отопление Мигащ прекъсвач с щифтови контакти (без импулсен диск и изолационна плоча) Електромеханичен блок за управление с прекъсвачи, вкл. измервателни глави за превключване на въртящия момент Електронен блок за управление с магнитен датчик за пътя и въртящия момент (MWG) Пакет превключватели за посока ОТВОРЕН Пакет превключватели за посока ЗАТВОРЕН Прекъсвачи за преместване/въртящ момент Касета с прекъсвачи Кабелен щранг за предпазните проводници Двигател (само при V... двигатели вкл. реф ) Планетен редуктор страна на двигателя (само при V... двигатели) Понижаващ редуктор Капак Секция с щифтове без щифтови контакти Щифтов контакт за управлението Щифтов контакт за двигателя Датчик за положение RWG Потенциометър за RWG без плъзгащ съединител Платка на датчик за положение за RWG Комплект кабели за RWG Плъзгащ съединител за потенциометър Шпинделна защитна тръба (без защитна капачка) Защитна капачка за шпинделна защитна тръба V-Seal Комплект Резбова пробка Резбована муфа Свързваща форма A (без втулка с резба) Опорен иглен лагер Уплътняващ пръстен на вал отвеждащ механизъм A Форма на свързване D Отвеждащ вал D Осигурителен пружинен пръстен Резбована втулка А (без резба) Съединител на двигателя от страната на двигателя Щифт за съединителя на двигателя Фиксираща пружина за съединителя на двигателя Датчик за положение EWG Покритие Заключващ болт Ex-конектор (KT, KM) Ръчно колело с фасонна ръкохватка Форми на свързване B (C/E) с отвеждаща втулка S1 S2 Комплект за уплътняване, малък Комплект за уплътняване, голям Комплект Комплект 104

105 Списък с резервни части Управление на спомагателното задвижване ACExC 01.2 KP/KPH 105

106 Списък с резервни части При всяка поръчка на резервни части Ви молим да ни съобщавате типа на уреда и нашия номер на поръчката (виж фабричната табелка). Могат да се използват само оригинални резервни части AUMA. Използването на други части води до отмяна на гаранцията, както и отпадане на претенции за отговорност. Изображението на резервните части може да се различава от тези от доставката. Реф S Наименование Пост местно управление Платка пост местно управление Бленда на дисплея Захранващ блок I/O Платка Платка полева шина Платка логика Платка релета Опционална платка Капак Ex-конектор с винтови клеми (KP/KPH) Болт за управляваща клема Шайба за управляваща клема Болт за силова клема Шайба за силова клема Секция с щифтове без щифтови контакти Щифтов контакт за управлението Щифтов контакт за двигателя Капак за електрическото свързване Силов блок Скоба за затваряне/заключване Вид защита Вход на линия (свързване на задвижващ механизъм) Осигурителен пръстен Комплект уплътнения Арт. Комплект Комплект 106

107 Списък с резервни части Управление на спомагателното задвижване ACExC 01.2 KES 107

108 Списък с резервни части При всяка поръчка на резервни части Ви молим да ни съобщавате типа на уреда и нашия номер на поръчката (виж фабричната табелка). Могат да се използват само оригинални резервни части AUMA. Използването на други части води до отмяна на гаранцията, както и отпадане на претенции за отговорност. Изображението на резервните части може да се различава от тези от доставката. Реф S Наименование Пост местно управление Платка пост местно управление Бленда на дисплея Захранващ блок I/O Платка Платка полева шина Платка логика Платка релета Опционална платка Капак Секция с щифтове без щифтови контакти Щифтов контакт за управлението Щифтов контакт за двигателя Силов блок Скоба за затваряне/заключване Вид защита Клемна рамка (без клеми) Краен държател на клеми Вход на линия (свързване на задвижващ механизъм) Клеми за двигател /управление Осигурителен пръстен Взривобезопасен конектор с редови клеми (KES) Капак Комплект уплътнения Арт. Комплект 108

109 Списък с резервни части Управление на спомагателния задвижващ механизъм ACExC 01.2 KT/KM 109

110 Списък с резервни части При всяка поръчка на резервни части Ви молим да ни съобщавате типа на уреда и нашия номер на поръчката (виж фабричната табелка). Могат да се използват само оригинални резервни части AUMA. Използването на други части води до отмяна на гаранцията, както и отпадане на претенции за отговорност. Изображението на резервните части може да се различава от тези от доставката. Реф S Наименование Локално управление Платка пост местно управление Бленда на дисплея Захранващ блок I/O Платка Платка полева шина Платка логика Платка релета Опционална платка Капак Секция с щифтове без щифтови контакти Щифтов контакт за управлението Щифтов контакт за двигателя Силов блок Скоба за затваряне/заключване Вид защита Вход на линия (свързване на задвижващ механизъм) Осигурителен пръстен Ex-конектор (KT, KM) Комплект уплътнения Арт. Комплект Комплект 110

111 Сертификати 15. Сертификати Информация Сертификатите са валидни от посочената дата на издаване. Запазваме си правото на промени. Валидните в момента версии са приложени към уреда и са на разположение за сваляне в Интернет на адрес Декларация за съответствие на компонентите и EО Декларация за съответствие 111

112 Указател Указател A Assistant App 12 AUMA спомагателно 12 приложение Aрматурни шпиндели 23 D DataMatrix-код 12 E Eлектромонтажна схема 26 EО Декларация за 111 съответствие H HART адрес 70 S Slave-адрес 70 А Аналогови съобщения 63 Антикорозионна защита 16, 95, 102 Арматурно свързване 95 В Взривозащита 10 Взривозащита обозначение 11 Вид ток 9, 26 Влажност на въздуха 95 Втулка с резба 19 Входен сигнал 11 Входни сигнали потенциал 27 Въвеждане на парола 51 Въртящ момент - 56 индикация на дисплея Г Главно меню 49 Година на производство 11 Година на производството 11 Големина на фланец 10 Грешка 80 Грешка - индикация на 58 дисплея Д Датчик за положение 11 Действителна стойност - 56 индикация на дисплея Декларация за 111 съответствие на компонентите Диапазон въртящ момент 8 Директиви 5 Директно извикване чрез 50 ID Дисков индикатор 61, 75 Дисплей (индикации) 54 Дистанционно обслужване 48, 48 на задвижващия механизъм Дълготрайност 95 Държач за стена 44 Е Език на дисплея 52 Електрическо свързване 26 Електромонтажна схема 9 управление на спомагателния задвижващ механизъм Електросхема 11 ЕМС 28 З Задействане 9, 11 Заземяващо свързване 43 Захранващи мрежи 26 Захранващо напрежение 26 електроника Защита вид 95, 101 Защита на двигателя 9, 94 Защита от късо 26 напрежение Защита с предпазители от 26 клиента Защитен прекъсвач срещу 27 утечен ток (FI) Защитна тръба на 23 шпиндела Защитни мерки 5,

113 Указател И Идентифициране 8 Известителни релета 63 Извън спецификацията - 58 индикация на дисплея Изключване - индикация на 59 дисплея Изхвърляне 93 Изходящи сигнали 63 Изходящи сигнали 27 потенциал Индикаторна маркировка 61 Индикаторна шайба 78 Индикатор с текуща 61 индикация Индикатор с текущи 61 показания Индикации 54 Индикации на дисплея 54 Индикация за междинно 60 положение посредством светодиодите LED Индикация за положение 61, 61, 75, 78 Инструкции за безопасност 5 Инструкции за безопасност 5 и Предупреждения Интрузивен 12 К Квалификация на 5 персонала Клас изолация 9 Клас мощност 9 Клас на защита 8, 9, 9 Клас на мощност 11 комутационна апаратура Команди за движение - 56 индикация на дисплея Комплект проводници 44 Конструктивен размер 10 Консумация на ток 27 Кух вал 72 Н Напрежение на мрежата 9, 9 Настройка на място 48 Начин на експлоатация 9 Неготов ДИСТ - индикация 58 на дисплея Неизправност - индикация 54 на дисплея Неинтрузивно 12 Необходима техническа 59 поддръжка - индикация на дисплея Ниво на потребител 50 Номер на заявка 11 Номинален ток 9 Номинална мощност 9 Номинална стойност - 57 индикация на дисплея Норми за безопасност 28 О Област на приложение 6 Обозначение за 11 взривозащита Обозначение на типа 8, 9 Обороти 8, 9 Обслужване на 47 задвижващия механизъм на място Обслужване на място на 47 задвижващия механизъм Обхват на напрежение 26 Околна температура 95, 101 Опаковка 16 Оперативни входове 27 потенциал Оперативно напрежение 11 Отопление на двигателя 94 Отоплителна система 27 Оттраняване на повреди 80 М Меню за състоянието 49 Механичен индикатор за 61, 61, 75 положение Механичен индикатор за 75 положение (саморегулиращ се) Механична индикация за 78 положение Монтаж 17 Монтажна височина 101 Моторен режим 47 Мощностен фактор 9 Мрежова честота 9, 9 Мрежово напрежение

114 Указател П Парола 50 Партиден номер 8, 9 План за свързване 11 задвижващ механизъм Поддръжка 89, 92 Покритие 102 Положение на арматурата 55 - индикация на дисплея Положение при монтаж 101 Понижаващ редуктор 78 Посока на въртене 71, 72 Превключване на 66 въртящия момент Предпазители 86 Предупреждения - 57 индикация на дисплея Приемно-предавателен 11 сертификат за извършени изпитания Принадлежности 44 (електрическо свързване) Принадлежности за монтаж 23 Пробно пускане 71 Проводници 28 Промяна на паролата 51 Пускане в експлоатация 5 Пускане в експлоатация 54 (показания на дисплея) Р Работен обхват 6 Работен режим 94 Рамка - държач 45 Регулатор на положението 57 - индикация на дисплея Режим на кратковременно 48 пускане Режим на работа 5 Рециклиране 93 Ръчен режим 46 Ръчно колело 17 Ръчно обслужване 47 Ръчно управление 47 С Самоподдръжка 48 Светлинни индикатори 60 Светодиоди (светлинни 60 индикатори) Свързващи проводници 28 Свързващ проводник 44 Сервиз 89 Сериен номер 8, 9, 11 Сертификат 10 взривозащитно изпълнение Сертификати 111 Следящо превключване 73 Смазване 92 Списък с резервни части 103 Стандарти 5 Степен на замърсяване 101 Схема за свързване привод 9 Схема на свързване 26 Съобщения 63 Съобщения (аналогови) 63 Съобщения за състоянието 63 Съобщения за състоянието 27 потенциал Съхранение 16 Т Табела за проведени 10 изпитания Текущи ремонти 89 Температура на околната 8, 9 среда Термозащита 9 Техническа поддръжка 89 Технически данни 94 Техническо обслужване 6 Тип (тип на уреда) 10 Тип двигател 9 Тип на смаззочния 8 материал Тип на уреда 10 Ток на входа 11 Транспорт 14 У Удостоверение за 10 изпитване Управление 46 Управление на менюто 48 Устойчивост на колебания 102 Ф Фабрична табелка 8 Форма на свързване А 18 Форми на мрежите 26 Форми на свързване В 21 Функционална проверка - 59 индикация на дисплея 114

115 Указател Ц Цвят 102 Цифрови изходи 63 Ч Честотен обхват 26 Ш Шпиндел

116 AUMA в целия свят Европа AUMA Riester GmbH & Co. KG Werk Muellheim DE Muellheim Tel Werk Ostfildern-Nellingen DE Ostfildern Tel Service-Center Bayern DE Eching Tel Service-Center Koeln DE Koeln Tel Service-Center Magdeburg DE Niederndodeleben Tel Buero Baden-Wuerttemberg DE Muellheim Tel Buero Bayern DE Warngau Tel Buero Kraftwerke DE Eggenstein Tel Buero Mitte DE Spechbach Tel Buero Nord, Bereich Industrie DE Stade- Hagen Hamburg Tel / Buero Nord, Bereich Schiffbau DE Hamburg Tel Buero Ost DE Niederndodeleben Tel Buero Rheinland DE Burscheid Tel Buero Westfalen DE Waltrop Tel AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H. AT 2512 Tribuswinkel Tel AUMA BENELUX B.V. B. A. BE 8800 Roeselare Tel ProStream Group Ltd. BG 1632 Sofia Tel OOO Dunkan-Privod BY Minsk Tel AUMA (Schweiz) AG CH 8965 Berikon Tel AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ Brand s n.l.-st.boleslav Tel IBEROPLAN S.A. ES Madrid Tel AUMA Finland Oy FI Espoo Tel AUMA France S.A.R.L. FR Taverny Cedex Tel AUMA ACTUATORS Ltd. GB Clevedon, North Somerset BS21 6TH Tel D. G. Bellos & Co. O.E. GR Acharnai, Athens Tel APIS CENTAR d. o. o. HR Bestovje Tel Fabo Kereskedelmi s Szolg ltat Kft. HU 8800 Nagykanizsa Tel / Falkinn HF IS 108 Reykjavik Tel AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico IT Cerro Maggiore (MI) Tel AUMA BENELUX B.V. LU Leiden (NL) Tel NB Engineering Services MT ZBR 08 Zabbar Tel AUMA BENELUX B.V. NL 2314 XT Leiden Tel SIGUM A. S. NO 1338 Sandvika Tel AUMA Polska Sp. z o.o. PL Sosnowiec Tel AUMA-LUSA Representative Office, Lda. PT Barcarena Tel SAUTECH RO Bucuresti Tel OOO PRIWODY AUMA RU Khimki, Moscow region Tel OOO PRIWODY AUMA RU Moscow Tel AUMA Scandinava AB SE Malmoe Tel

117 AUMA в целия свят ELSO-b, s.r.o. SK Nitra Tel / Auma Enduestri Kontrol Sistemleri Limited Sirketi TR Ankara Tel AUMA Technology Automations Ltd UA Kiev Tel Африка Solution Technique Contr le Commande DZ Bir Mourad Rais, Algiers Tel /18 A.T.E.C. EG Cairo Tel SAMIREG MA Casablanca Tel MANZ INCORPORATED LTD. NG Port Harcourt Tel AUMA South Africa (Pty) Ltd. ZA 1560 Springs Tel Америка AUMA Argentina Rep.Office AR Buenos Aires Tel AUMA Automa o do Brazil ltda. BR Sao Paulo Tel TROY-ONTOR Inc. CA L4N 8X1 Barrie, Ontario Tel AUMA Chile Representative Office CL Buin Tel Ferrostaal de Colombia Ltda. CO Bogot D.C. Tel AUMA Regi n Andina & Centroam rica EC Quito Tel Corsusa International S.A.C. PE Miraflores - Lima Tel / 0044 / Control Technologies Limited TT Marabella, Trinidad, W.I. Tel / AUMA ACTUATORS INC. US PA Canonsburg Tel Suplibarca VE Maracaibo, Estado, Zulia Tel Азия AUMA Actuators UAE Support Office AE 287 Abu Dhabi Tel AUMA Actuators Middle East BH Salmabad Tel Mikuni (B) Sdn. Bhd. BN KA1189 Kuala Belait Tel / AUMA Actuators (China) Co., Ltd CN Taicang Tel PERFECT CONTROLS Ltd. HK Tsuen Wan, Kowloon Tel PT. Carakamas Inti Alam ID Jakarta Tel AUMA INDIA PRIVATE LIMITED. IN Bangalore Tel ITG - Iranians Torque Generator IR Teheran Trans-Jordan Electro Mechanical Supplies JO Amman Tel AUMA JAPAN Co., Ltd. JP Kawasaki-shi, Kanagawa Tel +81-(0) DW Controls Co., Ltd. KR Gasan-dong, GeumChun-Gu,, Seoul Tel Al-Arfaj Engineering Co WLL KW Salmiyah Tel TOO Armaturny Center KZ Atyrau Tel Network Engineering LB JBEIL, Beirut Tel AUMA Malaysia Office MY Seremban, Negeri Sembilan Tel Mustafa Sultan Science & Industry Co LLC OM Ruwi Tel FLOWTORK TECHNOLOGIES CORPORATION PH 1550 Mandaluyong City Tel M & C Group of Companies PK Cavalry Ground, Lahore Cantt Tel , Petrogulf W.L.L QA Doha Tel AUMA Saudi Arabia Support Office SA Al Khobar Tel AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. SG Singapore Tel

118 AUMA в целия свят NETWORK ENGINEERING SY Homs Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH Yannawa, Bangkok Tel Top Advance Enterprises Ltd. TW Jhonghe City, Taipei Hsien (235) Tel AUMA Vietnam Hanoi RO VN Hanoi Австралия BARRON GJM Pty. Ltd. AU NSW 1570 Artarmon Tel

119 AUMA в целия свят 119

120 AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 DE Muellheim Tel Fax AUMA-Armaturenantriebe Ges.m.b.H. AT 2512 Tribuswinkel Tel Fax Y /011/bg/1.18 Подробна информация за продуктите AUMA ще намерите в Интернет на адрес: