(Преработка 2, включваща поправките влезли в сила на 16 октомври 1995 г.)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Преработка 2, включваща поправките влезли в сила на 16 октомври 1995 г.)"

Препис

1 С П О Г О Д Б А Е/ЕСЕ/324 Е/ЕСЕ/TRANS/ Май 2004 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ НА И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ*/ (Преработка 2, включваща поправките влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 49: Преработка 2 Включват се всички действителни текстове, а именно: Корекция 1 към първи вариант на Правилото, посочена в съобщението на депозитария C.N TREATIES - 18 с дата 22 юли 1985 г. Допълнение 1 към първи вариант на Правилото Дата на влизане в сила: 05 май 1991 г. Допълнение 2 към първи вариант на Правилото Дата на влизане в сила: 24 септември 1992 г. Корекция 2 към първи вариант на Правилото, посочена в съобщението на депозитария C.N TREATIES - 11 с дата 01 юли 1992 г. Допълнение 3 към първи вариант на Правилото Дата на влизане в сила: 29 декември 2000 г. Допълнение 4 към първи вариант на Правилото Дата на влизане в сила: 04 декември 2001 г. Допълнение 5 към първи вариант на Правилото Дата на влизане в сила: 19 август 2002 г. Допълнение 6 към първи вариант на Правилото Дата на влизане в сила: 16 юли 2003 г. Допълнение 7 към първи вариант на Правилото Дата на влизане в сила: 26 февруари 2004 г. Корекция 1 към Допълнение 5 към първи вариант на Правилото, посочена в съобщението на депозитария C.N TREATIES - 1 с дата 04 март 2004 г. Корекция 1 към Допълнение 7 към първи вариант на Правилото, посочена в съобщението на депозитария C.N TREATIES - 1 с дата 04 март 2004 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДНИ ГАБАРИТНИ СВЕТЛИНИ, ЗАДНИ ГАБАРИТНИ СВЕТЛИНИ, СТОП-СИГНАЛИ, ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИ, ОСВЕТИТЕЛИ НА ЗАДНИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ЗА МОТОПЕДИ, МОТОЦИКЛЕТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПРИЕТИ КАТО ТАКИВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ */ Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобряване и взаимно признаване на одобряването на оборудването и частите на моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г. **/ Датата на влизане в сила за Украйна е 19 октомври 2002 г.

2 стр. 2 ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДНИ ГАБАРИТНИ СВЕТЛИНИ, ЗАДНИ ГАБАРИТНИ СВЕТЛИНИ, СТОП-СИГНАЛИ, ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИ, ОСВЕТИТЕЛИ НА ЗАДНИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ЗА МОТОПЕДИ, МОТОЦИКЛЕТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПРИЕТИ КАТО ТАКИВА СЪДЪРЖАНИЕ ПРАВИЛО страница 1. Област на приложение 3 2. Определения 3 3. Заявление за одобряване 3 4. Маркировка 4 5. Одобряване 4 6. Общи спецификации 6 7. Интензитет на излъчваната светлина 6 8. Процедура на изпитване 8 9. Цвят на излъчваната светлина Съответствие на продукцията Наказания за несъответствие на продукцията Окончателно прекратяване на производството Наименования и адреси на техническите служби отговорни за провеждане на изпитванията за типово одобряване, и на административните органи Преходни разпоредби 10 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Минимални хоризонтални (Н) и вертикални (V) ъгли на пространствено разпределение на светлината. Приложение 2 - Съобщение относно издаване на одобряването (отказ на одобряването, отнемане на одобряването, окончателно прекратяване на производството) на тип устройство съгласно. Приложение 3 - Класификация на маркировка за одобряване Приложение 4 Фотометрични измервания Приложение 5 Цветове на лампи с трицветни координати Приложение 6 Фотометрични измервания за осветители задния регистрационен номер

3 * * * 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ стр. 3 Това правило се отнася за одобряване на предни фарове, фарове за заден ход, стоп фарове, пътепоказатели и на светлинни устройства за задна регистрационна табела за мотопеди, мотоциклети и превозни средства приети като такива. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.1. Определения на срокове Определенията посочени в Правило 53 и 74 и сериите поправки, влезли в сила по време на прилагане на типово одобряване, се отнасят за това Правило Предни габаритни светлини, задни габаритни светлини, стоп-сигнали, пътепоказатели и осветители на задния регистрационен номер от различни типове са светлини, които се различават съществено, за всяка посочена категория, по отношение на: - Търговското наименование или марката; - Характеристиките на оптичната система (нива на интензитет, ъгли на разпределяне на светлината, категория на нажежаема лампа, степенен показател на източника на светлина и др.). Промяната на цвета на нажежаемата лампа или цвета на всеки филтър не означава промяна на типа. 3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ 3.1. Заявлението за одобряване се подава от производителя или негов упълномощен представител. То трябва да съдържа: функцията или функциите, за които е конструирано устройството; в случай на предна габаритна светлина, обозначение, че е конструирано да излъчва бяла светлина; информация за категорията му - за пътепоказател; По желание на заявителя, устройството може да се монтира на превозното средство с различни ъгли на наклон на условната оптическа ос по отношение на базовите равнини на превозното средство и на земната повърхност или може да се завърта около оптическа си ос или, в случай на осветител на задна регистрационна табела, устройството за осветяване да може да се монтира в повече от едно или няколко положения по отношение на мястото, където е поставена регистрационната табела; тези различни условия за монтирането (или различни местоположения) трябва да бъдат посочени в съобщението За всеки тип устройство, към заявлението трябва да се приложи: чертежи в три екземпляра, достатъчно подробни, за да може да се определят типът на устройството и да се покажат геометричните условия за монтиране върху превозното средство; посоката на наблюдение, която се взема за условна оптическа ос при изпитванията (хоризонтален ъгъл Н = 0, вертикален ъгъл V = 0) и точката, която трябва да се взима за оптически център при тези изпитвания; чертежите трябва да показват

4 мястото, предвидено за задължителната маркировка за одобряване на типа и когато е приложимо допълнителните означения към кръга на тази маркировка; кратко техническо описание уточняващо, по-специално, с изключение на лампите, стр. 4 чиито източници на светлина са незаменими: - категорията или категориите на предвидените нажежаеми лампи; категорията на нажежаемата лампа трябва да бъде една от посочените в Правило 37; и/или - специфичен идентификационен код на светлоизлъчващия модул; Две устройства. 4. МАРКИРОВКА 4.1. Устройствата предоставени за одобряване трябва да са ясно, четливо и незаличимо обозначени и да съдържат следната информация: търговското наименование или марката на заявителя; с изключение на лампи с незаменяеми източници на светлина, ясно, четливо и незаличимо обозначени със следната информация: - категория (-иите) на предвидените нажежаеми лампи; и/или - специфичен идентификационен код на светлоизлъчващия модул На нажежаемите лампи трябва да се предвиди достатъчно място за поставяне на маркировката за одобряване на типа (виж т ) В случай на лампи с незаменяеми източници на светлина или с светлоизлъчващ модул (- и), обозначение за номинално напрежение и номинална мощност В случай на светлоизлъчващ (-и) модул (-и), той трябва да съдържа следната информация: търговското наименование или марка на заявителя; обозначението трябва да бъде ясно, четливо и незаличимо; специфичния идентификационен код на модула; обозначението трябва да бъде ясно, четливо и незаличимо; Този специфичен идентификационен код трябва да съдържа началните букви MD, в случай на МОДУЛ, последвани от маркировката за одобряване без кръга посочен в т по-долу; специфичният идентификационен код трябва да се вижда в чертежите упоменати в т по-горе. Маркировката за одобряване трябва да бъде различна от тази използвана в случай на лампа с модул, но двете маркировки трябва да бъдат от един заявител обозначаването на номиналното напрежение и номиналната мощност. 5. ОДОБРЯВАНЕ 5.1. Одобряване на типа се издава в случай че, две устройства от типа устройство предоставено за одобряване, по реда на т. 3 по-горе, отговарят на изискванията на Правилото Когато две или повече лампи са част от едно устройство, одобряване на типа се издава

5 само, в случай че всяка една от тези лампи отговарят на условията на това или друго Правило. Лампи, които не отговарят на нито едно от тези Правила, не трябва да са част от това устройство. стр За всяко одобряване на тип се издава номерът на одобряването. Първите две цифри на номера на одобряването (за Правило в неговата първоначална форма 00) трябва да показват сериите поправки, включващи последните основни технически поправки, направени в това Правило по време на издаване на одобряването. Същата договаряща страна може да не издаде същия номер на друг тип устройство, одобрявано по това Правило Съобщение за одобряване или за отказ за одобряване на тип устройство, съгласно това Правило, трябва да бъде изпратено на Страните по Спогодбата прилагащи Правилото, чрез форма в съответствие с образеца, посочен в Приложение 2 на Правилото и чрез приложен към него чертеж, представен от заявителя за одобряване, във формат не поголям от А4 (210 х 297 mm) и, по възможност, в мащаб 1: Всяко устройство, принадлежащо към тип, одобрен по силата на това Правило, трябва да има осигурено място, в съответствие с т. 4.2, в допълнение към маркировката посочена в т. 4.1 и 4.3, международна маркировка за одобряване, състояща се от: кръг, с вписана в него буква Е, следвана от отличителния номер на страната, която е издала одобряването, 1/ и номера на това Правило, следван от буква R, интервал и номера на одобряването; в общия случай на пътепоказател: номер посочващ категорията 11, 11а, 11b, 11c или 12 поставен в кръг в съответствие с т и разположен на срещуположната страна на номера на одобряване; в случай на пътепоказател, който в една от посоките не достига минималния интензитет на светлината, изисквана до ъгъл Н = 80 в съответствие с т : хоризонтална стрелка, насочена в посоката, в която минималният интензитет на светлината в съответствие с т е достигнат при ъгъл не по-малък от Н = 80 ; 1/ 1 Германия, 2 Франция, 3 Италия, 4 Холандия, 5 Швеция, 6 Белгия, 7 Унгария, 8 Република Чехия, 9 Испания, 10 Югославия, 11 Обединеното кралство, 12 Австрия, 13 Люксембург, 14 Швейцария, 15 (временно свободен), 16 Норвегия, 17 Финландия, 18 Дания, 19 Румъния, 20 Полша, 21 Португалия, 22 Руска федерация, 23 Гърция, 24 Ирландия, 25 Хърватска, 26 Словения, 27 Словакия, 28 Беларус, 29 Естония, 30 - (временно свободен), 31 Босна и Херцеговина, 32 Латвия, 33 - (временно свободен), 34 България, 35 - (временно свободен), 36 - Литва, 37 Турция, 38 (временно свободен), 39- Азербайджан, 40 Бивша югославска република Македония, 41 - (временно свободен), 42 Европейска общност (одобряванията се издават като Страните-членки използват своята собствена маркировка ЕСЕ), 43 Япония, 44 - (временно свободен), 45 Австралия и 46 Украйна, 47 Южна Африка и 48 Нова Зеландия. Следващите поредни номера се присвояват на други страни или в хронологичния ред на ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, или в реда на

6 присъединяването им към тази Спогодба, и присвоените по този начин номера се съобщават от Генералния секретар на Организацията на обединените нации на договарящите страни по Спогодбата. стр за предни и задни габаритни светлини, при които разпространението на светлината е асиметрично в хоризонтална равнина, стрелката е насочена към страна, където фотометрични стойности са спазени до ъгъл 80 Н Когато е установено, че устройството отговаря на изискванията на няколко Правила, може да се постави единична маркировка за одобряване, състояща се от кръг съгласно т , номер на типовото одобряване и допълнителни символи съответно за всяко Правило, на основата на което е било издадено одобряване на типа. Размерът на компонентите на тази единична маркировка за одобряване не трябва да е по-малка от изискваните минимални размери за най-малката индивидуална маркировка на основата на Правило, съгласно което е било издадено одобряване на типа Маркировката за одобряване на типа посочена в т. 5.5 по-горе трябва ясно четлива и неизтриваема. Може да бъде разположена от вътрешната или от външната страна (открита или не) на устройството излъчващо светлина. При всички случаи маркировката трябва да бъде видима, когато устройството е монтирано на превозното средство или когато подвижна част, като устройството или капака на отделението е в отворено положение В приложение 3 са посочени примери на маркировки за одобряване на типа. 6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 6.1. Всяко устройство трябва да отговаря на изискванията на Правилото Устройствата трябва да са проектирани и конструирани така, че в нормално работно състояние, и независимо от вибрациите, на които те могат да са подложени, да бъде гарантирана тяхната безопасна работа и те да запазват предписаните в това правило характеристики Светлоизлъчващ модул Конструкцията на светлоизлъчващия (-те) модул (-и) трябва да бъде такава, че независимо от тъмнината светлоизлъчващия (-те) модул (-и) да не може да се монтира в друго положение, различно от правилното такова Светлоизлъчващият (-те) модул (-и) трябва да бъде твърдо захванат. 7. Интензитет на излъчваната светлина По посока на условната оптическа ос интензитета на излъчваната светлина на всяко от двете устройства трябва да е не по-малка от минималните стойности и не по-голяма от максималните стойности, приведени в следващата таблица. В никоя посока не трябва да се надвишават посочените максимални стойности.

7 min (cd) max (cd) 7.1. Задни габаритни светлини Предни габаритни светлини Предни габаритни светлини включително фарове Стоп-сигнали категория 11 (приложение 1) / категория 11а (приложение 1) / категория 11b (приложение 1) / категория 11с (приложение 1) / категория 12 (приложение 1) стр. 7 2/ Прилага се само в зоната между двете вертикални линии, минаващи през точките V = 0 /Н = ± 5 и двете хоризонтални линии, минаващи през точките V = ± 10 /Н = 0. Във всяка друга посока се прилага максималната стойност 400 cd Извън условната оптическа ос интензитетът на светлината, излъчвана в ъгловите полета, определени на схемите посочени в приложение 1, трябва, във всяка посока, съответстваща на точка от таблицата за разпределение на светлината посочена в приложение 4, да е не по-малка от произведението на минималната стойност в т до 7.4 и от процента, посочен в цитираната таблица В случай на единична лампа с повече от един светлинен източник: (i) лампата трябва да запазва изисквания минималния интензитет, когато всеки един от светлинните източници се повреди; (ii) когато източниците на светлина са осветени, максималния интензитет от две лампи е посочен като умножение на 1.4 стойността посочена за единична лампа в т. 7.1 до 7.4; (iii) всички светлинни източници, които са свързани в серии се разглеждат като един светлинен източник Като изключение от изискването на точка 7.1 за задните габаритни светлини, съвместени със стоп-сигнали, се допуска максимален светлинен интензитет 60 cd под равнината, образуваща ъгъл от 5 надолу с хоризонталната равнина При това,

8 в границите на полетата, посочени в приложение 1, интензитета на излъчваната светлина трябва да е не по-малка от 0,05 cd за габаритните светлини и не по-малка от 0,3 cd за стоп-сигналите и пътепоказателите; стр когато габаритна светлина е групирана или съвместена със стоп-сигнал, отношението на действително измерения светлинен интензитет на двете едновременно запалени лампи към светлинния интензитет на отделно запалената задна габаритна светлина трябва да е не по-малко от 5:1 в единадесетте измервателни точки, посочени в приложение 4, и разположени в полето, ограничено от двете вертикални прави, минаващи през точките V = 0 /Н = ± 5, и двете хоризонтални прави, минаващи през точките V = ± 10 /Н = 0 от таблицата за разпределение на светлината; Ако задната габаритна светлина или стоп-сигнал или и двете съдържат повече от един светлинен източник и се разглеждат като единична лампа, така както е посочено в т по-горе, разглежданите стойности са тези, които се получават при работа на всички светлинни източници изискванията посочени в т. 2.2, приложение 4 на правилото, трябва да се спазват по отношение на локалните вариации на интензитета Интензитетите на светлината трябва да бъдат измерени с постоянно включен (-и) източник (-ци) на светлина. В случай на лампи с прекъсващо действие, трябва да се вземе под внимание и избегне прегряването на устройството. В зависимост от конструкцията на устройството, например, използването на светлоизлъчващи диоди (LED) или необходимостта от предотвратяване и избягване на прегряване, се позволява измерване на лампи в мигащ режим. Това трябва да извърши чрез превключване на честота от f = 1.5 ± 0.5 Hz с широчина на импулса по-голяма от 0,3 s, измерена при 95 % от интензитет на светлината. В случай на заменяеми нажежаеми лампи, през това време нажежаемите лампи трябва да работят с отразен светлинен поток. Във всички останали случаи напрежението, така както се изисква по т. 8.1, трябва да се превключва с време за повишаване и понижаване по-малко то 0,01 s; не се допуска никакво превишаване. В случай, че измерванията се правят в режим на мигане, получения интензитет на светлината трябва да съответства на максималния интензитет В приложени 4, за което се дава указание в т. 7.5 по-горе, са посочени подробности за използваните методи за измерване Осветителя на задния регистрационен номер трябва да отговаря на изискванията посочени в приложение 6 на правилото. 8. Процедура на изпитване 8.1. Всички измервания се извършват с безцветна стандартна нажежаема лампа от категорията, която е предвидена за устройството и регулирана така, че да излъчва светлинен поток изискван за тази лампа (виж Правило 37). За лампите, оборудвани

9 с незаменяеми светлинни източници, всички измервания се извършват при напрежение съответно 6,75 V и 13,5 V. стр Границите на външната повърхнина по посока на условната оптическа ос на устройството излъчващо светлина трябва да бъдат определени. 9. ЦВЯТ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА Стоп-сигналите и задните габаритни светлини трябва да излъчват червена светлина, предните габаритни светлини бяла светлина, пътепоказателите кехлибарено жълта светлина. Цветът на излъчваната светлина в полето на решетката на разпръсване на светлината посочена в т. 2 на приложение 4, измерван чрез използване източник на светлина с цветна температура K, 3/ трябва да е в границите на посочените координати за цвета съгласно приложение 5 на правилото. Извън това поле не трябва да се наблюдава остатъчна вариация на цвят. Колориметричните характеристики на лампите, оборудвани с незаменяеми светлинни източници, трябва да се проверяват с светлинни източници за лампи при напрежение 6,75 V, 13,5 V или 28 V. 10. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Всяко устройство, което има маркировка за одобряване, така както е описано в правилото, трябва да съответства на одобрен тип и да изпълнява изискванията на правилото. В случай на устройство, произволно избрано от серийно произведени устройства, изискванията съответно минималния и максималния интензитет на излъчваната светлина (измерен със стандартна нажежаема лампа, съгласно т. 8 по-горе) трябва да бъде най-малко 80 % от минималните определени стойности и не по-голям от 120 % от максималните определени стойности. 11. САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Одобряването издадено по отношение на устройство в съответствие с това Правило може да бъде отнето, ако не са изпълнени предходните изисквания Ако договаряща страна по Спогодбата, прилагаща това Правило, отнеме издадено по-рано от нея одобряване на типа, тя трябва незабавно да уведоми за това другите договарящи страни, прилагащи това Правило, посредством копие на съобщение за одобряване означено в края, с главни букви, подпис и с дата забележка ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕТО. 12. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Ако притежателя на одобряване на типа напълно прекратява производството на устройство одобрено на основата на това Правило, той трябва да информира за това компетентния орган, издал одобряването на типа. След получаване на това съобщение въпросният орган уведомява за това другите страни по Спогодбата, които прилагат това Правило, посредством копие на съобщение за одобряване означено в края, с главни букви, подпис и с дата забележка ПРОДУКЦИЯТА ПРЕКЪСНАТА. 13. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ

10 3/ Съответства на осветител А на Международната комисия по осветяване (CIЕ). стр. 10 Страните по Спогодбата, които прилагат това Правило, съобщават на Секретариата на Организацията на обединените нации наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за изпитванията за одобрение на типа и на административните органи, които издават одобряване на типа и на които трябва да се изпращат съобщения за издаваните от другите страни съобщения относно издаване, отказ или отнемане на одобряване на типа. 14. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ Устройства без нажежаеми лампи От датата на влизане в сила на Допълнение 4 към това Правило, нито една договаряща страна, която прилага това Правило не трябва да отказва издаване на одобряване на основа на това Правило така, както е изменено с Допълнение От 36 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение към това Правило, договарящите страни, които прилагат правилото трябва да издават одобряване на типа устройство, така както е описано в т по-горе, само когато то отговаря на изискванията на това Правило така, както е изменено с Допълнение Договарящите страни, които прилагат това Правило не трябва да отказват издаване на разширения на одобренията на основата на това Правило така, както е изменено с Допълнение Договарящите страни, които прилагат това Правило трябва да продължат да издават одобрения на тези типове устройства, посочени в т по-горе, които съответстват на изискванията на това Правило изменено с Допълнение 3 през период от 36 месеца, който е след датата на влизане в сила на Допълнение Монтиране на устройствата, които са посочени в т по-горе, на превозното средство От датата на влизане в сила на Допълнение 4 към това Правило, нито една договаряща страна, която прилага това Правило, не трябва да забранява монтиране на устройство, което е посочено в т по-горе, на превозно средство и това устройство е одобрено на основата на това Правило така, както е изменено с Допълнение 3, през период от 48 месеца, който е след датата на влизане в сила на Допълнение Договарящите страни, които прилагат това Правило трябва да продължат да разрешават монтиране на превозното средство на устройство, което е посочено в т по-горе, одобрено на основата на това Правило така, както е изменено с Допълнение 3, през период от 48 месеца, който е след датата на влизане в сила на Допълнение След изтичане на период от 48 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение 4, договарящите страни, които прилагат това Правило могат да забранят монтиране на

11 устройство, посочено в т по-горе, което не отговаря на изискванията на това Правило така, както е изменено с Допълнение 4, на нови превозни средства, на които стр. 11 одобряването на типа или единичното одобряване е било издадено преди повече от 24 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение След изтичане на период от 60 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение 4, договарящите страни, които прилагат това Правило могат да забранят монтиране на устройство, посочено в т по-горе, което не отговаря на изискванията на това Правило така, както е изменено с Допълнение 4, на нови превозни средства, които са били регистрирани преди повече от 60 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение 4.

12 стр. 12 Приложение 1 МИНИМАЛНИ ХОРИЗОНТАЛНИ (Н) И ВЕРТИКАЛНИ (V) ЪГЛИ НА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА 1. Предни габаритни светлини V = +15º / - 10 º Условна оптическа ос Превозно средство Предни габаритни светлини (за двойни светлини) V = +15º / - 10 º Условна оптическа ос Превозно средство

13 стр Задни габаритни светлини V = 15º / - 10 º Превозно средство Условна оптическа ос Задни габаритни светлини (за двойни светлини) V = + 15º / - 10 º Превозно средство Условна оптическа ос

14 стр Пътепоказатели от категории 11, 11а, 11b, 11с и 12 V = ± 15º Категории 11, 11а, 11b и 11с: предни пътепоказатели на превозното средство Категория 11: Категория 11а: Категория 11 b: Категория 11 с: използва се при разстояние не по-малко от 75 mm от преминаващия лъч на фара; използва се при разстояние не по-малко от 40 mm от преминаващия лъч на фара; използва се при разстояние не по-малко от 20 mm от преминаващия лъч на фара; използва се при разстояние по-малко от 20 mm от преминаващия лъч на фара. Условна оптическа ос 4. Стоп-сигнали V= +15 / - 10 Превозно средство Условна оптическа ос

15 стр. 15 Приложение 2 СЪОБЩЕНИЕ (Максимален формат: А4 ( mm)) издадено от: Наименование на административния орган Е 1/.... относно 2/:.. - ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ - РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕ - ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕ - ОТНЕМАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ - ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО на тип предни габаритни светлини, задни габаритни светлини, стоп-сигнали, пътепоказатели, осветители на задния регистрационен номер за мотопеди, мотоциклети и превозни средства приети като такива на основата на Одобряване на типа : Разширение на одобряване на типа : 1. Производствена или търговска марка на превозното средство: Наименование на производителя на типа устройство: Наименование на производителя на типа устройство: Наименование и адрес на представителя на производителя, когато е приложимо:.. 5. Дата на представяне за одобряване на типа: Техническа служба, отговаряща за изпитванията за одобряване на типа:.. 7. Дата на протокола от изпитването: Номер на протокола от изпитването: Кратко описание 3/: Категория на лампа: Цвят на излъчваната светлина: червен / селективно жълт / бял / кехлибарен 2/

16 Номер и категория на нажежаемата лампа (-и):... Светлоизлъчващ модул: да / не 2/ Специфичен идентификационен код на светлоизлъчващия модул:... Геометрични условия за монтиране и възможни вариации, ако има:... стр Разположение на маркировката за одобряване на типа: Основание(-я) за разширение на одобряването (когато е приложимо): Одобряването е издадено/разширено/отказано/отнето 2/ 13. Място: 14. Дата: Подпис: Списъкът на документите, депозирани пред административния орган, издал одобряването на типа се прилага към това съобщение и може да бъде получен при поискване. 1/ Отличителен номер на страната, издала/разширила/отказала/отнела одобряването на типа (виж предписанията на Правилото относно одобряването на типа). 2/ Излишното се задрасква. 3/ Относно светлинните устройства за светлинна сигнализация, когато съчетанието от няколко лампи конструирани като една е одобрено, се препоръчва единична форма. Достатъчно е да се отбележи: В надписа, наименованията на въпросните лампи; Броят на възможните уместни предписания. В този случай, точката КРАТКО ОПИСАНИЕ се препоръчва, като приложение съдържащо следната информация за всяка лампа, където е възможно: Брой и категория на нажежаемата лампа (-и), Номинално напрежение Категория на устройството Цвят на излъчваната светлина

17 стр. 17 Приложение 3 ПРИМЕРИ НА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА (виж т. 5.3 от това Правило) Устройството, на което е нанесена показаната по-горе маркировка за одобряване на типа е пътепоказател от категория 11, одобрен в Холандия (Е 4), с номер на одобряване Първите две цифри на номера на одобряване показват, че одобряването е било издадено в съответствие с изискванията на в неговата основна форма. За пътепоказател, стрелката показва, че разпръскването на светлината е симетрично на хоризонтална равнина и че изискваните фотометрични стойности са задоволително по-големи от ъгъл от 80 º в дясно, устройството е чувствително към излъчвана светлина от срещуположната му страна. Светлоизлъчващи модули MD E Светлоизлъчващия модул, на които е нанесен идентификационния код посочен по-горе е одобрен заедно с лампа, одобрен е в Италия (Е3), с номер на одобряване

18 Зебележка: Номерът на одобряването на типа трябва да бъде разположени в близост до кръга с вписаната в него буква Е, отгоре, отдолу, отдясно или отляво и цифрите на номера на одобряването на типа трябва да бъдат от едната страна на буквата Е и да са насочени в една и съща посока. Използването на римски букви в номера на одобряването трябва да се избягва защото може да предизвикат объркване с другите символи. 1. МЕТОДИ НА ИЗМЕРВАНЕ Приложение 4 ФОТОМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ стр По време на провеждане на фотометричните измервания, страничните отражения трябва да бъдат елиминирани посредством подходящо затъмняване В случай, че резултатите от измерванията са противоречиви, измерванията трябва да се извършат отново, като се спазват следните изисквания: разстоянието на което се извършва измерването трябва да бъде такова, че законът за обратно пропорционалната зависимост на осветеността от квадрата на разстоянието да бъде приложим; измервателният уред трябва да бъде такъв, че ъгловата апертура на фотоприемника от условния оптически център на светлинното устройство трябва да бъде между 10 и 1 0 ; интензитетът на светлината в определено направление на наблюдение се счита за задоволителен, ако изискването се изпълнява в направление, отклоняващо се не повече от 15 от направлението на наблюдение В случай, че устройството може да се монтира на превозното средство по един или няколко начина, фотометричните измервания трябва да се повторят за всяко положение или за най-крайните положения на условните оптически оси посочени от производителя. 2. ТАБЛИЦА ЗА СТАНДАРТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА

19 стр Направлението Н = 0 0 и V = 0 0 съответства на условната оптична ос. ( За превозното средство това е хоризонталната, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство, ориентирана в изискваното направление на видимост ). Тя преминава през условния оптичен център. Стойностите, показани в посочената таблицата за различните направления на измерване, са минималните интензитети като процент от минималната стойност, изисквана по оста на всяка светлина ( в направлението Н=0 0 и V=0 0 ) В границите на полето, в което се определя светоразпределението, съгласно т. 2, схематично показано като мрежа, светлинният поток трябва да бъде достатъчно еднороден така, че интензитета на светлината във всяко направление в границите на полето, оформено от линиите на мрежата, да отговаря поне на минималната стойност, показана на линиите, ограждащи конкретното направление като процент. 3. УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ Трябва да бъдат проверени следните фотометрични характеристики: 3.1. За незаменяеми (фиксирани) нажежаеми лампи или други източници на светлина: При напрежението, определено от производителя; техническата служба може да поиска от производителя специалния енергиен източник, необходим за захранването на тези лампи За заменяеми нажежаеми лампи: когато те са оборудвани с нажежаеми лампи с напрежение 6,75 V, 13,5 V или 28 V стойностите на интензитета на светлината трябва да бъдат коригирани. Коригиращата стойност е отношението между отразения светлинен поток и главната стойност на светлинния поток измерен при приложеното напрежение (6,75 V, 13,5 V или 28 V). Действителните светлинни потоци на всяка от използваните нажежаеми лампи не трябва да се отклоняват с повече от ± 5% от главната стойност. Като алтернативен вариант може да се използва и стандартна нажежаема лампа, последователно във всяко положение в стандартния светлинен поток, като измерванията, извършени във всяко положение се добавят. 3.3.За всички светоизлъчващи лампи, с изключение на тези оборудвани с нажежаеми лампи, светлинния интензитет измерен след една и след 30 минути на задействането трябва да отговаря на минималните и максимални изисквания; пътепоказателите трябва да са в режим на мигане (f = 1.5 Hz, с натоварване 50%). Разпределянето на интензитета на светлината, една минута след задействането, може да се пресметне, чрез разпределяне на интензитета на светлината 30 минути след задействането, като се приложи във всяка изпитвателна точка, като отношение между разпределянето на интензитета на светлината измерен при HV след една и 30 минути от задействането.

20 стр. 20 Приложение 5 ЦВЯТ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА ТРИХРОМАТИЧНИ КООРДИНАТИ Червено: граница към жълто: y 0,335 граница към пурпурно: у 0,980 Бяло: граница към синьо: х 0,310 граница към жълто: х 0,500 граница към зелено: y 0, ,640 х граница към зелено: y 0,440 граница към пурпурно: у 0, ,750 х граница към червено: y 0,382 Кехлибарен: граница към зелено: y х 0,120 граница към червено: y 0,390 граница към бяло: у 0,790-0,670 х Селективно жълто */: граница към червено: у 0, ,580 х граница към зелено: y 1,29 х 0,100 граница към бяло: y 0,398 граница към бяло: у - х + 0,966 граница към спектрална стойност: у - х + 0,992 За проверка на тези характеристики може да се използва източник на светлина с цветна температура К (светлинен източник А, според Международната комисия по осветление (CIE)), с подходящ филтър. За лампи с несменяеми източници на светлина, колорометричните характеристики трябва да се проверяват със монтираните в светлините източници на светлина лампи с напрежение 6,75 V, 13,5 V или 28 V.

21 */ Прилага се за предни габаритни лампи обединени с фар, които могат да излъчват само селективно жълта светлина. Приложение 6 стр. 21 ФОТОМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ОСВЕТИТЕЛЯ НА ЗАДНАТА РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА 1. Осветявано място Устройствата могат да са от категория 1 или категория 2. Устройствата от категория 2 трябва да са конструирани така, че да осветяват място с размери най-малко mm, и устройствата от категория 2 - да осветяват място с размери най-малко mm. 2. Цвят на светлината Цветът на светлината, излъчвана от осветителя на задната регистрационна табела трябва да е бяла, но достатъчно неутрална, за да не променя цвета на задната регистрационна табела. 3. Ъгъл на падане на светлината Производителят на устройството за осветяване определя едно или няколко условия за монтиране на това устройство спрямо мястото, предназначено за регистрационната табела; когато устройството заема положение (-я) определени от производителя, ъгълът на падане на светлината да не е по-голям от 82 в никоя точка от осветяваната повърхност, като този ъгъл се измерва от края на повърхността на излъчване на светлина на устройството, който е най-отдалечен от повърхността на табелата. Когато има повече от един оптически елемент, това изискване се прилага само към частта от табелата, за осветяването на която е предназначен този елемент. Устройството трябва да е конструирано така, че никакъв светлинен лъч да не се излъчва право назад, с изключение на лъчи на червена светлина, когато устройството е комбинирано или групирано със задно светлинно устройство. 4. Метод за измерване Измерването на яркостта се извършва върху лист чиста бяла попивателна хартия, с известен коефициент на разсеяно отражение 1/. Листа чиста бяла попивателна хартия трябва да бъде с размери еднакви с тези на регистрационната табела или с размер по-голям с една измервателна точка. Центърът на устройството трябва да съвпада с центъра на разполагане на измерваните точки. Този лист чиста бяла попивателна хартия трябва да бъде разположен в предназначеното за табелата място на разстояние 2 mm от опорната повърхност.

22 1/ CIE Издание , т стр. 22 Измерването на яркостта трябва да се извършва перпендикулярно с допустимо отклонение 5 º на повърхността на хартията в точките, посочени на диаграмата в т. 5, като всяка точка представлява кръг с диаметър 25 mm. Измерването на яркостта трябва да се коригира с коефициент на разсеяно отражение Фотометрични характеристики Яркостта В във всяка от точките на измерване, трябва да е не по-малка от 2 cd/m 2. Точки на измерване за категория 1 Точки на измерване за категория 2 Фиг. 22 Фиг. 23 Градиентът на яркостта между стойностите В 1 и В 2, измерени в две които и да е точки 1 и 2, избрани между горепосочените точки, не трябва да е по-голям от 2 В 0 /cm, където В 0 е минималната яркост, получена в различните точки на измерване, т.е. B B 2 разстояние1 2cm 1 2 B 0 / cm