ПРОТОКОЛ 21 от заседание на Комисия по заетостта към Областният съвет за развитие

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 21 от заседание на Комисия по заетостта към Областният съвет за развитие"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т П Л Е В Е Н УТВЪРЖДАВАМ МИРОСЛАВ ПЕТРОВ: /П/.. /Областен управител на област Плевен/ ПРОТОКОЛ 21 от заседание на Комисия по заетостта към Областният съвет за развитие Днес, на г., на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 6 от Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, назначена със Заповед РД / г., на Областен управител на област Плевен. Присъстваха 23 от общо 31 членове на комисията. Изпратили свои упълномощени представители: г-н Милен Дулев Кмет на община Белене, г-н Лъчезар Яков Кмет на община Гулянци, г-н Иван Ветов Кмет на община Долни Дъбник, г-жа Поля Цоновска Кмет на община Долна Митрополия, г-н Веселин Вълов - Кмет на община Искър, г-н Илийчо Лачовски Кмет на община Кнежа, г-н Ивелин Савов Кмет на община Никопол, г-н Георг Спартански Кмет на община Плевен, г-н Детелен Василев Кмет на община Пордим, д-р Цветан Димитров Кмет на община Червен бряг, г-н Тихомир Георгиев Директор на дирекция Бюро по труда Долна Митрополия, г-жа Цецка Лучева Представител на КТ Подкрепа Плевен, г-н Русалин Русалинов Представител на Българска търговско-промишлена палата Плевен. Отсъствали по уважителни причини: г-н Валентин Йорданов Кмет на община Искър, г-жа Любка Александрова Кмет на община Левски, г-н Борис Петков Директор на Дирекция Инспекция по труда Плевен, г-н Веселин Йотков Представител на Българска стопанска камара Плевен, г-н Георги Русинов Представител на Българска търговско-

2 промишлена палата Плевен, г-н Николай Гиздов Представител на Асоциация на индустриалния капитал в България. При наличието на кворум заседанието бе открито от г-жа Татяна Божинова Заместник областен управител на област Плевен и Председател на Комисията по заетост. Г-жа Божинова представи проекта за дневен ред и след гласуване бе приет с единодушие, като стана дневен ред на заседанието. ДНЕВЕН РЕД: 1. Разглеждане и приемане на Държавния план-прием за учебната 2020/2021 година по чл.142, ал.3, т.1 и 5 от ЗПУО в Плевенска област. 2. Работна среща на Областен координационен център в изпълнение на Постановление 100 на МС за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 3. Текущи въпроси. По точка 1 Г-жа Албена Тотева Началник на Регионално управление на образованието Плевен, която представи проект на Държавният план-прием за учебната 2020/2021 г., както следва: А Н А Л И З НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА, ЗАЯВЕН ОТ ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ Настоящият анализ е разработен в съответствие с Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование и обобщава предложенията на директорите на неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища за държавния план-прием за учебната година. Държавният план-прием следва националните политики по образование, Стратегия за развитие на областта, следваща икономическата реалност и ефективната реализация на плана. ДПП включва приема на ученици в VIII клас в неспециализираните училища и приема на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически". С Държавния план-прием се определят: броя на те по училища, броя на учениците в тях, профилите и специалностите от професии по и по форми на обучение - дневна, вечерна, задочна и дуална система на обучение.

3 Предложенията на директорите, представени в РУО-Плевен, съгласувани с общинските администрации, са съобразени с изискванията на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, Наредбата за финансиране на институциите, както и с правилата за планиране и реализиране на ДПП в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища за държавния план-прием за учебната година: увеличаване приема на ученици в посока на STEM профили и професии, съгласно прогнозни целеви стойности на областно ниво, подадени от МОН; повишаване дела на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и в с професионална подготовка; спазване на условието, средни училища да предлагат профили, които не дублират профилите в профилираните гимназии, с изключение на STEM профили; наличие на условия за гарантиране на високо качество на образователния процес: осигуряване на материално-техническа база, обезпечаване с педагогически специалисти, осигуряване на целодневна организация за ученици в случаите, предвидени от закона; заявеният държавен план-прием на средните училища и профилирани гимназии за учебната година е съобразен с броя на учениците, завършващи четвърти клас и основно образование, по населени места и общини на територията на областта; с получената информация, относно търсените на пазара на труда професии от района на съответната дирекция Бюро по труда. Предвид информацията, през 2019 година найтърсени на пазара на труда са професиите: Техник-растениевъд, Техник на селскостопанска техника, Оператор в хранително-вкусовата промишленост, Работник в заведенията за хранене и развлечения, Готвач, Оператор в производството на облекло, Сервитьор-барман, Техник по транспортна техника, Помощник в строителството, Машинен техник, Електромонтьор, Продавачконсултант. Професиите са предложени от училищата за включване в държавния план-прием. През учебната 2019/2020 година структурата на училищна мрежа в Област Плевен, в които ще се извършва прием на ученици за следващата учебна година, обхваща: 19 средни училища и 2 профилирани гимназии- Математическа гимназия Гео Милев - Плевен и Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици-плевен, 22 професионални гимназии; 4 обединени училища - (ОбУ Христо Ботев, с. Мечка, ОбУ Св.св.Кирил и Методий, с. Търнене, ОбУ Н.Й.Вапцаров, с.вълчитрън и ОбУ Отец Паисий, с. Радомирци). По данни от НЕИСПУО, към година броят на учениците, които се обучават в VII клас през учебната година, в областта е В общата бройка са включени учениците, които към момента се обучават в НУИ П. Пипков, гр. Плевен и СУ Г. Бенковски, гр. Плевен. В посочените училища планирането и утвърждаването на ДПП се извършва по ред и условия, определени в нормативни документи, издадени от министерства, под чието ведомство са посочените училища. Завършилите VII клас ученици от двете училища (112) имат правото да продължат образованието си в други неспециализирани училища, за които приемът се извършва по реда на Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование. За учебната година са предложени 98, от тях 96 по професии и специалности и по профили за дневна и дуална форма (с пълняемост 26 ученици) и 2 -задочна форма на обучение (с пълняемост 35 ученици). I. Анализ за броя на заявените и реализирани по професии и специалности и по профили, както и броя на записаните ученици, през учебна година, година и година:

4 Учебни години утвърдени по ДПП Професионални Профилирани реализирани по ДПП Професионални Профилирани 2019/2020 год /2019 год /2018 год Данните от таблицата показват превес в съотношението професионално/профилирано образование по утвърден и реализиран ДПП и през трите години. Забелязва се стабилност между броя на заявените и реализирани профилирани. Стойностите за 3 поредни години на дела на изпълнените професионални показват, че е постигнато устойчиво съотношение в полза на професионалното образование. Устойчива е мрежата от средни училища и профилирани гимназии, които са единствени в дадено населено място от областта. По брой приети ученици картината е следната (стойностите са към момента на съгласуване на данните в НЕИСПУО към началото на октомври за дадената учебна година). 2017/2018 год. 2018/ 2019 год. 2019/2020 год. записани ученици в професионални % записани ученици в 52% 54% 53% професионални записани ученици в профилирани % записани ученици в профилирани 48% 46% 47% Данните показват, че % на записаните ученици е в полза на професионалните. Средната пълняемост на професионалните (16 ученици) отстъпва на средната пълняемост на те по профили - 23 ученици. Необходимо е да се отчете, че в те със защитените от държавата специалности от професии и в те, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, допустимият минимален брой ученици в тях за сформирането на паралелка е съответно 9 и 12. Посоката за развитие на професионалното образование е в нарастване на броя на учениците, обхванати в него и задържането им до успешно завършване. Реализираният ДПП за учебната година спрямо общия брой е 56%, което е 97,73 % от зададения като целева стойност от МОН, а реализирания ДПП за 2019/2020 година спрямо общия брой ученици е 55%, което е приблизително 96% изпълнение спрямо зададения като целева стойност 1. Информация по общини за броя на учениците, завършващи основно образование и броя на реализирани професионални и профилирани, през последните 3 години: Община За учебната 2017/2018 учебна година реализирани ученици завършващи 7 клас, към Профили рани професион ални За учебната 2018/2019 учебна година реализирани ученици завършва щи основно образован Профил ирани професио нални За учебната 2019/2020 учебна година реализирани ученици завършв ащи основно образова Профил ирани професио нални

5 г. по Админ ие, към г. по Админ ние, към г. по Админ Белене Гулянци Долна Митропол ия Долни Дъбник Искър Кнежа Левски Никопол Плевен Пордим Червен бряг Общо: Данните показват стабилност в броят на реализираните профилирани и известна динамика в броя на реализираните професионални. През последните три години се забелязва трайно намаляване на броя на учениците от областта, завършващи VII клас. Не бива да се пропуска и факта, че част от учениците продължават обучението си в училища от други области, както и миграционните процеси поради заминаване на семейства в чужбина. II. Информация за заявения ДПП за година: 1. Предложение за прием на ученици в VIII клас по ДПП в по професии и специалности в професионални гимназии, обединени училища и в средни училища за учебната година:

6 За предстоящата учебна година от професионалните гимназии, обединените училища и средни училища са заявени общо 98 от тях: - 2 в задочна форма на обучение, с брой места 70, (ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", гр. Долни Дъбник и ПГ по земеделие "Стефан Цанов", гр. Кнежа) дневна и дуална форма на обучение, с общ брой места 1534, с 949 STEM места; - 5,5 професионални само в дуална форма на обучение, с общ брой места 143, с 91 STEM места; (ПГ по туризъм Алеко Константинов, Плевен, ПГМЕТ-Плевен, ПГХВТ Луи Пастьор, Плевен, ПГМХТ-Плевен, ПГСС Проф.Иван Иванов, гр. Д.Дъбник, ПГЗ Стефан Цанов, гр. Кнежа и ПГМЕТ Христо Смирненски, гр. Кнежа.) За учебна година от 5 средни училища - СУ Христо Ботев - гр. Никопол, СУ Евлоги Георгиев -гр. Тръстеник, СУ Васил Априлов - гр. Долна Митрополия, СУ Христо Смирненски - гр. Гулянци и СУ Св.Св. Кирил и Методий -гр. Пордим отново е предложен прием на ученици в професионални. В същите училища е заявен и прием на ученици в по профил: - СУ Христо Ботев - гр. Никопол, Профил: Природни науки ; - СУ Евлоги Георгиев -гр. Тръстеник, Профил: Софтуерни и хардуерни науки ; - СУ Христо Смирненски - гр. Гулянци, профил Обществени науки ; - СУ Св. Св. Кирил и Методий -гр. Пордим, профил Музика. За първи път от СУ Асен Златаров, с.гиген е заявен прием на ученици за паралелка по професия и специалност, включена в Списъка със защитените от държавата специалности и на актуализирания списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната година. От 10 професионални гимназии и от 1 обединено училище (ОбУ,Й.Вапцаров, с.вълчитрън), са заявени 18 от тях 8 със защитените от държавата специалности от професии (срещу 11 реализирани ) и 11 с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (срещу 21 реализирани ); 7 професионални гимназии и 3 средни училища ( СУ Христо Смирненски, гр. Гулянци; СУ Асен Златаров, гр. Гиген, СУ Евлоги Георгиев, гр. Тръстеник). За учебната година в 4 училища за първи ще се осъществява прием на ученици по нови професии и специалности: - Средно училище "Асен Златаров", с.гиген, специалност: Пчеларство и бубарство - Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров", гр.левски; специалност Компютърна техника и технологии ; - Професионална гимназия по ресторантьорство търговия и обслужване, гр.плевен; специалност: Асистент на лекар по дентална медицина ; - Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов", гр.плевен, специалност: Рекламна графика. 2. Предложение за прием на ученици в VIII клас по ДПП в по профили в средните училища и профилирани гимназии, за учебната година: От предложените общо 98 за учебната година, 37 са по профили, заявени от средните училища и профилирани гимназии, от тях 25 са по STEM профили, с брой места 650: Математически - 3 ; Софтуерни и хардуерни науки - 9 ; Природни науки - 8 ; Предприемачески -5. Останалите 12 ще обучават ученици по профилите: Икономическо развитие- 2 ; Обществени науки-2 ; Чужди езици-5, Хуманитарни науки-2 паралелка и Музика 1 паралелка (СУ Св. св. Кирил и Методий, гр. Пордим), които не са включени в групата на STEM профили. ПГПЧЕ за първи път ще осъществяват обучение по нов профил Природни науки, а СУ Анастасия Димитрова, гр. Плевен - по профил Предприемачески. Двата профила попадат в списъка на те по STEM профили. За обезпечаване на учебния процес и изпълнение

7 на УУП по двата профила училищата разполагат с необходимата МТБ и кадрови ресурс. ( добре оборудвани кабинети и правоспособни учители). Информация по общини и училища за утвърдения, реализирания ДПП за учебната 2019/2020 година и заявения ДПП-учебна година: ОБЩИНА, НАСЕЛЕНО МЯСТО, УЧИЛИЩЕ ДЪРЖАВЕН-ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020ГОДИНА (брой ) Утвърден реализиран ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА (брой заявени ) ученици по данни към година, подадени в НЕИСПУО, с възможен брой община Белене 63/3п. СУ Димчо Дебелянов гр Белене ПГЯЕ Мария Склодовска Кюри, гр. Белене ОБЩО пар община Гулянци 65/3п СУ Христо Смирненски гр Гулянци СУ Асен Златаров, с.гиген ОБЩО община Долна Дъбник 82/3п. СУ Христо Ботев гр. Долни Дъбник ПГСТ Проф. Иван Иванов, гр Долни Дъбник ОБЩО община Долна Митрополия СУ Евлоги Георгиев гр. Тръстеник 125/5п. СУ Васил Априлов, гр. Долна Митрополия ОБЩО пар община Искър 44/2п. СУ Христо Смирненски гр Искър ОБЩО пар община Кнежа 130/5 п. СУ Неофит Рилски гр. Кнежа ПГЗ Стефан Цанов, гр. Кнежа ПГМЕТ Хр.Смирненски, гр Кнежа ОБЩО пар.

8 Община Левски 135/5 п. СУ Крум Попов, гр. Левски ПГССТ Н.Й.Вапцаров, гр Левски ОБЩО Община Никопол 47/2п СУ Христо Ботев, гр. Никопол ОБЩО Община Пордим 50/2п. СУ Св.св. Кирил и Методий, гр Пордим ОбУ Н.Й.Вапцаров, с.вълчитрън ОБЩО пар. Община Плевен 1203/50п. МГ Гео Милев гр. Плевен ПГПЧЕ -Плевен СУ Иван Вазов, гр. Плевен СУ Стоян Заимов, гр. Плевен СУ П.Яворов, Плевен СУ Христо Смирненски, гр Плевен СУ Анастасия Димитрова, гр Плевен СУ Христо Ботев, гр. Славяново ДФСГ Интелект ПГМЕТ-Плевен ПГХВТ Луи Пастьор ПГ по туризъм Алеко Константинов, гр. Плевен ПГМХТ-Плевен ПГСАГ Н.Фичев ПГ по транспорт Проф. Цветан Лазаров, гр. Плевен ПГЛВ Ал. Стамболийски ПГОТ Хр. Бояджиев ПГЕХТ Проф. Асен Златаров, гр. Плевен ПГРТО-Плевен ПГ по подемна, строителна и транспортна техника Г. С. Раковски -Плевен ПГ Захарий Зограф -Плевен ОбУ Христо Ботев, с.мечка ОбУ Св. св. Кирил и Методий, с.търнене ОБЩО пар.

9 Община Червен бряг 211/10п СУ Д-р П.Берон, Червен бряг СУ Хр. Смирненски, гр Койнаре ПГХТ Юрий Гагарин, гр Червен бряг ПГМЕТ Девети Май, Червен бряг ТГ Васил Априлов, Червен бряг ПГЗС Ал. Стамболийски, с.чомаковци ОбУ Отец Паисий, с.радомирци ОБЩО Разчетът на броя спрямо общия брой ученици, завършващи VII клас по общини е извършен при пълняемост на паралелка 24 ученици. Като цяло се запазва баланса между броя на реализирания и заявения ДПП за учебната година. Анализът на обобщената информация показва: В 7 общини (Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, Никопол, Левски, Червен бряг) броят на завършващите основно образование ученици от съответните общини, позволява сформирането на предложените професионални и профилирани ; В 4 общини (Белене, Кнежа, Пордим и Плевен), броят на завършващите VII клас ученици е по-малко от заявените. От три училища на три общини е заявен с 1 паралелка повече в сравнение с реализирания ДПП за учебната година, - ПГЯЕ М.Склодовска Кюри, Белене; - ПГССТ Н.Й.Вапцаров, гр. Левски; - ОбУ Н.Й.Вапцаров, с.вълчитрън. Заявените от посочените училища са включени в Списъка със защитените от държавата специалности и на актуализирания списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната година, при което те могат да се сформират при по-малък брой ученици (9, 12). Заявеният ДПП е съобразен с прогнозните целеви стойности определени от МОН за област Плевен, както следва: Целеви стойности РУО Целев и брой парале лки Целеви брой с професи онална подгото вка Целеви STEM паралелк и места места с профес ионалн а подгото вка места STEM % професи онална подгото вка % STEM Плевен 99 60,07 59, ,51 63,68 Плевен 99 60,07 59, ,46 64,06 Професионал ни - задочна

10 Професионал ни - дневна и дуална Профилиран и - дневна Професионал ни - само в дуална форма на обучение 5, Новото през настоящата учебна година е допълнителния държавен план-прием, който касае учениците, завършващи първи гимназиален етап в обединените училища (ОбУ Отец Паисий, с.радомирци и ОбУ Н.Й.Вапцаров, с. Вълчитрън). За учебната година учениците, които завършват първи гимназиален етап от посочените училища ще могат да продължат във втори гимназиален етап, като допълнят вече сформирани в професионални гимназии. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН IV КЛАС: За учебната година държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат ученици в V клас в профилирани гимназии с профил Математически. За Област Плевен приемът се осъществява в МГ Гео Милев -гр. Плевен. Броят на местата по чл. 142, ал. 3, т. 5 ЗПУО не може да бъде повече от 2 % от броя на учениците, завършващи четвърти клас в областта, за съответната учебна година. Броят на завършващите ученици в IV клас през настоящата учебна година, по данни от НЕИСПУО, подадени към г., определя прием за две. По т. 1 бе взето следното РЕШЕНИЕ 1 Приема представения анализ на предложението за държавен план прием за учебната 2020/2021 година и предложението на РУО Плевен за държавния план прием за година в 8 клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Плевен. По т. 2 от дневния ред: Бяха дискутирани и обсъдени реализираните до момента дейности свързани с изпълнение на ПМС 100 от 8 юни 2018 г., както и набелязаха нови задачи и конкретни дейности в съвместната работата.

11 По т. 3 от дневния ред: Текущи въпроси. След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. Протоколчик:.../П/... Милен Първанов /Секретар на Комисията по заетост/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:.../П/... ТАТЯНА БОЖИНОВА /Заместник областен управител на област Плевен/