ОБЗОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЪРНЕНИЯ ПАЗАР И ДВИЖЕНИЕ НА ЗЪРНОТО В СТРАНАТА КЪМ Пшеница

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЗОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЪРНЕНИЯ ПАЗАР И ДВИЖЕНИЕ НА ЗЪРНОТО В СТРАНАТА КЪМ Пшеница"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т е л и ОБЗОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЪРНЕНИЯ ПАЗАР И ДВИЖЕНИЕ НА ЗЪРНОТО В СТРАНАТА КЪМ Пшеница По оперативна информация от новата реколтна 2016/2017г. към г. са реколтирани дка, като произведеното количество с пшеница е тона. Средния добив до момента е в размер на 477 кг/дка. Предлагане: Ресурса с който страната разполага за стопанска 2016/2017 г. е в размер на тона, от които произведените количества по предварителни оперативни данни са в размер на тона, преходен остатък от миналогодишна реколта 2015 г тона Потребление: Общото потребление възлиза на тона, от тях - потребление в страната тона, напуснали количества в размер на тона в т.ч. по оперативна информация за ЕС тона. Запасите от пшеница, към г. се оценяват на тона. До края на маркетинговата 2016 г. за потребление в страната са необходими тона пшеница. Останалите количества са свободни за търговия извън страната. Баланс на пшеницата в страната към г. 1.Начални запаси, тона Реколтирани площи, дка Среден добив, кг./дка Производство,тона Внос,тона - Общо предлагане,тона За човешка консумация,тона За фураж,тона За семена,тона - 4. Индустриална употреба / етилов алкохол и зърнен дестилат/ Износ, тона Вътреобщностни доставки, тона * Износ трети страни, тона Износ на брашно конвертирано в зърно, тона - Общо потребление,тона III. Запаси, тона *Информацията от НАП Интрастат се предоставя до 22 число на следващият месец за предходният. домакинствата, Производството и продажба на промишлени продукти, Агенция Митници информационна система MIS3A, *потребление за фураж МЗХ,дирекция Животновъдство и изчисления от ИАИ, ССА,, производство МЗХ, Главна дирекция Земеделие и регионална политика, НАП Интрастат 2016г.

2 Ечемик Към г. жътвата на ечемик е приключила на 100%. Реколтираните площи са дка, като прибраното количество зърно възлиза на тона при среден добив от 442 кг./дка. Предлагане: Количеството с което страната разполага за стопанската 2016/2017 г. е тона, включващо - производство тона и преходен остатък от реколта 2015г тона. Потребление: към г., потреблението на ечемик е тона, от тях потребено в страната тона и напуснали количества в размер на тона. По оперативна информация запасите от наличния ечемик към г. се оценяват на тона. Баланс на ечемик в страната към г. 1.Начални запаси, тона Реколтирани площи, дка Среден добив, кг/дка Производство,тона Внос,тона - Общо предлагане,тона За производство на пиво,тона За фураж,тона За семена,тона - 4.Друго,тона - 5.Износ,т Вътреобщностни доставки, тона * Износ трети страни, тона Общо потребление,тона III. Запаси, тона информационна система MIS3A, *потребление за фураж МЗХ, дирекция Животновъдство и изчисления от ИАИ, ССА, МЗХ, производство Главна дирекция Земеделие и регионална политика, НАП Интрастат 2016 Резултати от извършеното окачествяване на реколтата от ечемик Оценката е направена на база взети и анализирани 406 броя проби от т. ечемик, което представлява 38,14 % от общо добитите тона ечемик, реколта 2016 година (по данни на Министерството на земеделието и храните към г.) 2

3 Средните стойности на основните качествени показатели са: съдържание на белтъчни вещества: 11,6 % ± 1,2 % към 11,4 % ± 1,2 % - установени през предходната 2015 рек.г.; хектолитрова маса: 62,2 кг/100 dm 3 ± 3,3 кг/100 dm 3 към 64,5 кг/100 dm 3 ± 3,1 кг/100 dm 3, остановена през предходната 2015 г.; изравненост на партидите: 85,0 % ± 12,2 % към 89,4 % ± 6,9 % през 2015 г.; влажност: 12,1 % ± 1,0 % към 12,6 % ± 1,0 % през 2015 рек.г.; културни примеси: 1,5 % ± 1,3 % към 1,0 % ± 1,1 % през 2015 рек.г; чужди примеси: 1,2 % ± 1,5 % към 0,7 % ± 0,7 % през 2015 рек.г.; Получените крайни резултати, по отношение белтъчно съдържание на ечемика, показват, че през настоящата година 61,39 % е пивоварен, а 38,61 % е фуражен. В сравнение с предходната 2015 реколтна година, делът на пивоварния ечемик е намалял със 7,82 % когато са установени 69,21 %. Рапица Към г. по оперативни данни са реколтирани дка (99%). Добитата реколта възлиза на тона, при среден добив от 294кг./дка. Предлагане: Към г. страната разполага с тона рапично семе, в т.ч. производство по предварителни данни от тона и преходни запаси тона. Потребление: Общото потребление на рапица възлиза на тона, от тях - потребление в страната тона и напуснали количества в размер тона в т.ч. по оперативна информация за ЕС тона. Налична рапица към г. се оценява на тона. Рапица в страната към г. 1.Начални запаси, т Реколтирани площи, дка Среден добив, кг/дка Производство,т Внос,т. - Общо предлагане,т За производство на масло и биодизел,т За семена,т. - 3.Друго,т. - 4.Износ,т Вътреобщностни доставки, тона * Износ трети страни, тона Общо потребление,т III. Запаси, т информационна система MIS3A, МЗХ производство Главна дирекция Земеделие и регионална политика, НАП Интрастат

4 Царевица По окончателни данни на отдел Агростатистика от г. произведената царевица през 2015г. е тона, като тя е добита от реколтирани дка. Предлагане: Преходен остатък от царевица от реколта 2014г. е тона. Влезли количества в страната след г. са тона. Предлагането от царевица от реколтната 2015г. е в размер на тона. Потребление: Потреблението на царевица към г. възлиза на тона, като от тях напусналите количества са в размер на тона, а вътрешното потребление е тона. Запасите от царевица възлизат на тона. Баланс на царевицата в страната към г. 1.Начални запаси, тона Реколтирани площи, дка Среден добив, кг/дка Производство,тона Внос,тона Общо предлагане,тона Зърно за храна и индустриална употреба, тона За фураж,тона За семена,тона Друго,тона - 5. Износ,тона Вътреобщностни доставки, тона * Износ трети страни, тона Общо потребление,т III. Запаси, т информационна система MIS3A, *потребление за фураж дирекция Животновъдство и изчисления от ИАИ, ССА,, производство МЗХ Главна дирекция Земеделие и регионална политика, НАП Интрастат 2016 Слънчоглед Към г. по последни и окончателни данни на Агростатистика са реколтирани дка слънчоглед, от които произведения слънчоглед е в размер на тона. Предлагане: Преходният остатък от миналогодишната реколта е тона, а до г. в страната са влезли тона слънчоглед. Общото предлагане на слънчоглед е тона. 4

5 Потребление: Потреблението на слънчоглед до г. е тона. От тях тона напуснали количества и т. са потребени в страната за масло, фураж, шрот, семена за посев и други потребности. Запасите от слънчогледово семе към се оценяват на тона. Баланс на слънчоглед в страната към г. 1.Начални запаси, т Реколтирани площи, дка Среден добив, кг/дка Производство,т Внос,т Общо предлагане,т Употреба за семена за сеитба, т Употреба за слънчогледово масло,т Друго,т Износ,тона, в това число Вътреобщностни доставки, тона белен,небелен шарен слънчоглед тар.код черен маслодаен слънчоглед тар.код Износ трети страни, тона черен маслодаен слънчоглед тар.код белен,небелен шарен слънчоглед тар.код Общо потребление,т III. Запаси, т информационна система MIS3A, производство МЗХ, Главна дирекция Земеделие и регионална политика, НАП Интрастат 2016 Пшеница Пазарна ситуация в страната и Европа През изминалата седмица пазара на пшеница не е особено активен, като зърнопроизводителите са в очакване на по-високи котировки. Хлебната пшеница с доставка от място се търси на 240 лв/тон, а фуражната от 220 до 230 лв/тон. Изкупната цена за район Добрич остава същата, както през предходната седмица 250. лв/тон. Изкупна цена на хлебна пшеница, лв.тон Изкупна цена на хлебна пшеница /дата/ лв./тон, район Добрич г г г г г. 250 Източник: DG AGRI Unit C4 price data cereals 5

6 ФОБ цената на пшеница пристанище Констанца е /тон, а френската пшеница порт Руан /тон. Към г., експортната цена на руската пшеница при съдържание на протеини от 12,5+ бе 165 $/тон. Европейските борсови анализатори, към г. обявиха фючърс за пшеница както следва: септември 2016г. 166,50 /тон, декември 2016г. 170 /тон и март 2017г. 173,50 /тон. Ечемик През изминалата седмица, на пазара на ечемик в страната се наблюдаваше леко в активизиране поради търсени количества за износ. Предлаганата цена франко склад е 250 лв./тон. Изкупна цена на ечемик, лв.тон Изкупна цена на ечемик /дата/ лв./тон, район Бургас г г г ,2016г г. 225 Източник: DG AGRI Unit C4 price data cereals Цената на ечемик ФОБ Руан към г. е 139 евро/тон, което е с 2 евро по-високо от предходната седмица. ФОБ цената на руският ечемик бе $/тон. В България, за изминалата седмица изкупната цена на ечемика се задържа на ниво от 225 лв./тон. Царевица При цените на царевицата в страната, за изминалия период се наблюдава лек спад, като за различните региони е в диапазона 258 лв./тон 270 лв./тон. Изкупната цена на царевица за района на Плевен към остана 275 лв./тон. Изкупна цена царевица лв./тон Изкупна цена царевица дата Район Плевен лв./тон г г г г. 275 Източник: DG AGRI - Unit C4 price data cereals Френската царевица - ФОБ Бордо към г. бе 163 /тон. ФОБ цената на руска царевица на черноморско пристанище бе 174 $/тон., а украинската царевица на черноморско пристанище бе 172 $/тон. Фючърсните цени на европейския пазар бяха както следва: o Доставка през ноември 2016г. 165,25 /тон o Доставка през януари 2017г. 167,25 /тон o Доставка през март 2017г. 169,75 /тон 6

7 Рапица До момента са ожънати 99% от площите за реколтиране, като са прибрани тона рапица, при среден добив от 294 кг/дка. Цената на рапица ФОБ Мозел към г. е с цена 365 /тон. Фючърсните цени на европейския пазар са както следва : o Доставка през ноември 2016г. 367,50 /тон o Доставка през февруари 2017г. 365,25 /тон o Доставка през май 2017г. 364,75 /тон Слънчоглед Цената при слънчогледовото семе, бележи леко понижение и се движи в различните региони на страната от 610 лв./тон лв./тон. Френския маслодаен слънчоглед задържа цената си от 360 /тон доставен на Сент Назар към г. Украинския маслодаен слънчоглед на черноморско пристанище бе с цена от 440 $/тон. Суровото слънчогледовото масло с произход ЕС за г. при доставка август септември бе 795 $/тон, а котировката на украинското слънчогледово масло към г. на пристанище Иличовск бе 730 долара/тон, отново спад при котировка към долара/тон. 7