Осигурително право Съдържание Красимира Средкова

Размер: px
Започни от страница:

Download "Осигурително право Съдържание Красимира Средкова"

Препис

1 ОБЩА ЧАСТ Глава първа. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО 1. Поява и развитие на общественото осигуряване 2. Същност на общественото осигуряване 3. Предмет и обща характеристика на осигурителното право Глава втора. МЕТОД НА ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО 5. Понятие и обща характеристика 6. Действие на метода на правно регулиране Глава трета. ИЗТОЧНИЦИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО 7. Обща характеристика 8. Система на източниците на осигурителното право 9. Осигурителноправни норми Глава четвърта. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО 10. Обща характеристика 11. Съдържание на основните принципи на осигурителното право Глава пета. ОСИГУРЕНИ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ 12. Понятие и обща характеристика на осигурените социални рискове 13. Осигурителни случаи 14. Общо заболяване 15. Майчинство

2 16. Старост 17. Смърт 18. Трудова злополука 19. Професионална болест 20. Безработица Глава шеста. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 21. Понятие и обща характеристика на осигуреното лице 22. Категории осигурени лица 23. Осигурителен стаж 24. Осигурителен доход Глава седма. ОСИГУРИТЕЛИ 25. Понятие и обща характеристика на осигурителя 26. Осигурителни вноски Глава осма. ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИ 27. Понятие и обща характеристика на осигурителния орган 28. Осигурителни органи по основното обществено осигуряване 29. Осигурителни органи по допълнителното обществено осигуряване 30. Осигурителни фондове Глава девета. ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 31. Понятие и обща характеристика на осигурителните правоотношения 32. Правоотношение по набиране на средствата за общественото осигуряване

3 33. Правоотношение по разходване на средствата на общественото осигуряване СПЕЦИАЛНА ЧАСТ Глава десета. КРАТКОСРОЧНО ОБЩЕСТВЕНО ПОНЯТИЕ И ОБЩИ ПРАВИЛА 34. Понятие и обща правна характеристика на краткосрочното обществено осигуряване 35. Осигурителни плащания по краткосрочното обществено осигуряване понятие и обща характеристика Глава единадесета. ВИДОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНОТО ОБЩЕСТВЕНО 36. Обезщетения при временна неработоспособност 37. Обезщетения при майчинство 38. Обезщетения при безработица 39. Осигурителни помощи Глава дванадесета. ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЪЛГОСРОЧНОТО (ПЕНСИОННОТО) 40. Понятие за дългосрочно (пенсионно) осигуряване 41. Видове пенсионно осигуряване 42. Осигурителни плащания по пенсионното осигуряване понятие и общи правила Глава тринадесета. ВИДОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНОТО ОБЩЕСТВЕНО 43. Пенсии при старост 44. Пенсии за инвалидност 45. Пенсии при смърт 46. Добавки към пенсиите

4 Глава четиринадесета. ПЕНСИОННО ПРОИЗВОДСТВО 47. Понятие и обща правна характеристика на пенсионното производство 48. Отпускане на пенсия 49. Изменение, спиране и прекратяване на пенсия 50. Изплащане на пенсиите. Общи правила за изплащането на пенсиите Глава петнадесета. ЗДРАВНО 51. Обща характеристика на здравното осигуряване 52. Здравноосигурителни престации 53. Изпълнители на медицинска помощ Глава шестнадесета. ОСИГУРИТЕЛНОПРАВНИ СПОРОВЕ 54. Понятие и обща правна характеристика на осигурителноправния спор 55. Ред за разглеждане на осигурителноправните спорове Глава седемнадесета. КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 56. Обща характеристика на контрола за спазване на осигурителното законодателство 57. Права и задължения на контролните органи Глава осемнадесета. ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 58. Обща характеристика на отговорността за нарушаване на осигурителното законодателство 59. Имуществена отговорност 60. Административнонаказателна отговорност МЕЖДУНАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Глава деветнадесета. МЕЖДУНАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВ

5 61. Предмет и източници на международното осигурително право 62. Основно съдържание на международноправната уредба на общественото осигуряване Глава двадесета. ОБЩЕСТВЕНОТО СПОРЕД ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 63. Предмет и източници на осигурителното право в Европейския съюз 64. Координация на осигурителните системи в Европейския съюз Азбучен указател