БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ"

Размер: px
Започни от страница:

Download "БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ""

Препис

1 С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2017/ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ кредита 1 З Логика на емпиричното социологическо изследване З /2/0 И 2 З Социология на културата З /2/0 И 3 З Въведение в социологията З /2/0 И 4 З Социология на властта З /2/0 И 5 З Професионалните роли на социолога З /2/0 И 6 З Работа със социологически текстове З /4/0 И 7 З История на социологията: Генезис на националите социологически традиции З /2/0 И 8 З Социология на идеологиите З /2/0 И 9 З Основни категории на социологическия анализ З /2/0 И З Изследователски методи в социологията З /4/0 И 11 З История на социологията след ІІ световна война З /2/0 И 12 З Статистически методи в социологията З /2/0 И 13 З Качествени методи в социологията З /2/0 И 14 З Икономическа социология: класически идеи З /2/0 И 15 З Методология на научното познание З /2/0 И 16 З Икономическа социология: съвременни идеи З /2/0 И 17 З Статистически методи в социологията: 2-ра част З /2/0 И 18 З Основи на SPSS З /3/0 И 19 З Социология на социалните общности З /2/0 И 20 З Спорт 1 З /0/4 И 21 З Социология на организациите З /2/0 И 22 З Контент анализ З /2/0 И 23 З Социология на труда З /2/0 И 24 З Спорт 2 З /0/4 И Забележка: Студентите, освободени от Спорт по здравословни причини, удостоверяват това с медицинско свидетелство и покриват кредита от която и да е група от избираемите дисциплини. Вид З, И, Ф Семестър ECTS кредити Всичко Часове - общ брой Лекции Семинарни занятия Практически упражнения Седмична заетост Форма на оценяване - Изпит

2 ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ Избраните дисциплини трябва да носят минимум 1 кредита, както следва: І сем. - 0 кредита, ІІ сем. - кредита, ІІІ сем. - кредита, ІV сем. - кредита, V сем. - кредита, VІ сем кредита, VІІ сем. 30 кредита, VIII сем кредита ГРУПА 1. МЕТОДИ И ТЕХНИКИ избират се минимум 4 дисциплини, които носят 20 кредита 1 И SPSS 2-ра част И /4/0 И 3 И Електорална социология И /4/0 И 4 И Софтуерни решения за обработка и логически оглед на данни И /4/0 И 5 И Маркетинг И /4/0 И 6 И Приложение на Бейсовската статистика в социалните науки И /4/0 И 7 И Социално-мрежови анализ И /2/0 И 8 И Визуални методи в социологията И /4/0 И ГРУПА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ избират се минимум дисциплини, които носят 50 кредита 1 И Да играем социология заедно И /4/0 И 3 И Социология на образованието И /2/0 И 4 И Социологически идеи на Макс Вебер И /2/0 И 7 И 3 1 Социологията в Централна и Източна Европа в периода г.: Сравнителен анализ 6 на дисциплинарните траектории И /2/0 И 9 И Историческа социология на социализма И /2/0 И 5 И Социология на правото И /2/0 И 2 И Социологически идеи на Емил Дюркейм И /2/0 И 8 И Социология на личността И /4/0 И И Социология на медицината и здравеопазването И /2/0 И 11 И Социология на социалната стратификация И /4/0 И 21 И Социологическата парадигма на Карл Маркс И /2/0 И 23 И Социология на глобализацията: космополитизация и екстернализация И /2/0 И 13 И Социология на семейството И /2/0 И 14 И Социология на неравенството И /2/0 И 15 И Социология на града И /2/0 И 16 И Норма и отклонения: сексуалност, престъпност и лудост И /2/0 И 17 И Макросоциални общности: етническа общност и малцинство И /2/0 И И Етнометодология И /2/0 И 19 И Социология на изкуството И /2/0 И 20 И Критическата социология на Пиер Бурдийо И /2/0 И 22 И Социология на пола И /2/0 И 24 И Български стратификационни трансформации И /4/0 И 25 И Микросоциални общности: аз и другия И /2/0 И 26 И Модернизационни процеси в българското общество И /2/0 И

3 27 И Медийни и комуникационни изследвания И /2/0 И ГРУПА 3. ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се минимум 3 дисциплини, които носят 15 кредита 1 И Академично писане И /3/0 И 2 И 3 4 Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: 3 вторичен анализ на данни И 5 и /4/0 И 3 И Демоскопия И 5 и /4/0 И 4 И Изследване на оценяването във висшето и средното образование И 6 и /4/0 И 5 И 3 4 Изследвания на социалните неравенства и стратификации 6 И 5 и 7 или 6 и /4/0 И 6 И Изследвания на институциите 7 И Изследвания на културата и образованието И 5 и 7 или 6 и /4/0 И И 5 и 7 или 6 и /4/0 И 8 И Приложна социология 1 И 5 и /4/0 И 9 И Приложна социология 2 И 6 и /4/0 И И Преддипломен семинар И /4/0 И ГРУПА 4. ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се минимум 2 дисциплини, които носят 5 кредита 1 И Социална политика И 5 2, /0/0 И 3 И Социологически изследвания на организираната престъпност И 5 2, /0/0 И 4 И Социална работа И 6 2, /0/0 И 5 И Невидимото малцинство: хората с увреждания И 7 2, /0/0 И 6 И Мониторинг и оценка И 7 2, /0/0 И 7 И Дигитален маркетинг И 8 2, /2/0 И 9 И Ромите като малцинство в България И 8 2, /1/0 И ГРУПА 5. ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ - избират се минимум 2 дисциплини, които носят кредита 1 И Систематична философия 1 част И /2/0 И 2 И Въведение в икономиката И /2/0 И 3 И Въведение в психологията И /2/0 И 5 И Демография И /2/0 И 4 И Основи на публичната администрация И /2/0 И ГРУПА 6. ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ - избират се минимум 2 дисциплини, които носят кредита 1 И История на философията И /1/0 И 3 И Невербална комуникация (език на тялото) в публичната реч и деловото общуване И /2/0 И 4 И Психология на личността И /2/0 И 5 И Икономика, 2 част И /2/0 И

4 6 И Систематична философия 2 част И /2/0 И 7 И Трудова и организационна психология И /2/0 И 8 И Етика И /1/0 И 9 И Логика И /1/0 И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ Ф Български език за чужденци 1 част Ф /4/0 И 2 Ф Български език за чужденци 2 част Ф /4/0 И 3 Ф Английски език 1 част Ф /4/0 И 4 Ф Английски език 2 част Ф /4/0 И 5 Ф Английски език 3 част Ф /4/0 И 6 Ф Английски език 4 част Ф /4/0 И МОДУЛ "УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ" ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (за всички студенти, които желаят да придобият педагогическа правоспособност) - 62 кредита. от "Група Задължителни дисциплини" се избират задължително всички дисциплини /21 кредита/, от "Група 1" се избират задължително две дисциплини / кредита/, от "Група 2" се избират 5 дисциплини /25 кредита/, едната от които задължително е Философия на правото от Учебни практики задължително се избират Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика /7.5 кредита/ ГРУПА Задължителни дисциплини 1 Ф Педагогика Ф /2/0 И 2 Ф Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология) Ф /1/0 И 3 Ф Методика на обучението по психология и философските дисциплини Ф /3/0 И 4 Ф Приобщаващо образование Ф /0/0 И 5 Ф Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Ф /1/0 И ГРУПА 1: Студентите трябва да изберат минимум две от трите дисциплини - И366,И373,И374 7 И Въведение в психологията И /2/0 И 8 И Психология на личността И /2/0 И 9 И Трудова и организационна психология И /2/0 И ГРУПА 2 : Студентите трябва да изберат задължително Ф802 и минимум четири от петте дисциплини - И369, И364, И371, И375, И376 И История на философията И /1/0 И 11 И Систематична философия 1 част И /20 И 12 И Систематична философия 2 част И /2/0 И 13 И Етика И /1/0 И 14 И Логика И /1/0 И 15 Ф Философия на правото Ф /2/0 И Учебни практики, задължителни за педагогическа правоспособност

5 код Наименование на практиката 1 П Хоспитиране З ТО 2 П Текуща педагогическа практика З ТО 3 П Стажантска практика З ТО Вид З, И, Ф Семестър ECTS - кредити Седмици Часове Форма на контрол* - и, то Дипломиране Начин на дипломиране ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СОЦИОЛОГИЯ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (задължителен за всички студенти, завършващи специалност Социология) Интегриран практико-приложен държавен изпит за учителска правоспособност (по избор и само за студенти, които са положили успешно всички изпити от избираем модул Учителска правоспособност) ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол ДЕКАН:...

6 I семестър IІ семестър Софийски университет "Св. Климент Охридски" Справка - извлечение от учебен план Специалност " Социология" форма на обучение редовно срок на обучение 8 семестъра Натовареност, ECTS-кредити и оценки по семестри IІІ семестър ІV семестър V семестър VI семестър VII семестър VIII семестър Общо Вид заетост Задължителни дисциплини мин. избираеми дисциплини Общо: Начин на дипломиране ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СОЦИОЛОГИЯ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (задължителен за всички студенти, завършващи специалност Социология) Интегриран практико-приложен държавен изпит за учителска правоспособност (по избор и само за студенти, които са положили успешно всички изпити от избираем модул Учителска правоспособност ) Придобита професионална квалификация: Бакалавър по социология ECTS - кредити брой часове за подготовка 300 Първа държавна сесия Втора държавна сесия Придобита професионална квалификация за студенти, положилите всички дисциплини от модул Учителска правоспособност и издържали успешно Интегриран практико-приложен държавен изпит за учителска правоспособност: Бакалавър по социология и учител по психология и философските дисциплини в средните училища 300 на решението на ФС: протокол 7/ Декан: