УД СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Размер: px
Започни от страница:

Download "УД СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД"

Препис

1 ДФ Статус Глобал ETFs Допълнителна информация към шестмесечен отчет по чл. 72 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества към първо шестмесечие на 2013 г. 1. Брой акции/дялове към края на отчетния период. Към края на юни нетната стойност на е лева, което представлява увеличение от ,80 лева за полугодието. Дяловете в обръщение са бр., като се увеличават с 1 755,3994 бр. спрямо края на декември. 2. Нетна стойност на на една акция и дял. Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната: Дата Нетна стойност на един дял

2 3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти г. Дружество Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Lyxor ETF Malaysia % Lyxor ETF MSCI India % Lyxor ETF MSCI Taiwan % Lyxor Australia % db x-trackers FTSE Vietnam ETF % db x-trackers :MSCI Mexico % SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C % ishares MSCI Korea % ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap % Ishares MSCI Taiwan % ISHARES MSCI CANADA % CS ETF (IE) ON MSCI CANADA CAD B % ISHARES MSCI LATIN AMERICA % Lyxor ETF Brazil Ibovesp % Lyxor ETF Korea % Lyxor ETF PAN AFRICA % DB X-TRACKERS MSCI SING.IM TRN I.ETF 1C % Db x-trackers MSCI TAIWAN % Db x-trackers MSCI Korea % Db x-trackers MSCI Asia ex Japan % DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA % Amundi Funds Thailand - C % Amundi Funds Asean New Markets - C % FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD) % SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C %

3 LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN % Ishares-MCSI AC Far East ex Japan % Общо % 4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период Промени в структурата на портфейла по основни инструменти Активи Структура на спрямо общата им стойност /%/ Дялове в КИС, акции и права % Облигации Промени в структурата по емитенти Емитент Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Lyxor ETF Malaysia Lyxor ETF MSCI India Lyxor ETF MSCI Taiwan % % % % % % Lyxor Australia % %

4 db x-trackers FTSE Vietnam ETF db x-trackers :MSCI Mexico DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN ishares MSCI Korea ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap Ishares MSCI Taiwan ISHARES MSCI CANADA CS ETF (IE) ON MSCI CANADA CAD B ISHARES MSCI LATIN AMERICA Lyxor ETF Brazil Ibovesp % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Lyxor ETF Korea % % Lyxor ETF PAN AFRICA DB X-TRACKERS MSCI SING.IM TRN I.ETF 1C Db x-trackers MSCI TAIWAN Db x-trackers MSCI Korea Db x-trackers MSCI Asia ex Japan DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA Amundi Funds Thailand - C Amundi Funds Asean New Markets - C % % % % % % % % % % % % % % % % FIDELITY FUNDS- INDONESIA FUND A (USD) % %

5 SHS DB X- TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN Ishares-MCSI AC Far East ex Japan % % % % % % Общо % % 5. Промените в състоянието на в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на и пасивите; Промените в състоянието на Активи Структура на спрямо общата им стойност /%/ Дялове в КИС, акции и права % Облигации % Парични средства Депозити до 3 мес % % Вземания % Други % Общо: %

6 Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци Разходи от г. до г. от г. до г. Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.: възнаграждения на инвестиционни посредници 0 0 Разходи по валутни преоценки Разходи за управление Разходи банката депозитар Разходи за други услуги Банкови такси Общо: Приходи от инвестиции Приходи от г. до г. от г. до г. Приходи от лихви Приходи от дивиденти Приходи от операции с финансови инструменти 0 0 Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти Приходи от валутни преоценки Общо:

7 Промени в капитала Капитал г г. Брой дялове Нетна стойност на Десислава Петкова Изпълнителен директор Ина Пандова Гл.Счетоводител Дата: г. гр. София

8 Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от г. до г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на ДФ Статус Глобал ETFs. Десислава Петкова Изпълнителен директор