Pavlina Kancheva, PhD. Associate Professor of Modern Bulgarian Language. Sofia, 2020, www.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Pavlina Kancheva, PhD. Associate Professor of Modern Bulgarian Language. Sofia, 2020, www."

Препис

1 МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, БАЗИРАНИ НА СИСТЕМАТА УЧЕТЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК DISTANCE TRAINING MATERIALS BASED ON THE "LEARN BULGARIAN" LEARNING SYSTEM Драги студенти, Материалите, представени по-долу, са предназначени за дистанционно обучение по български език. Те се основават на познатия ви учебник Учете български език. В тях са дадени обяснения на основна българска граматика и лексика и указания за изпълнение на упражненията от учебника. Опитайте се да направите всички упражнения и текстовете от коментирания урок. Пожелавам на всички вас добро здраве и успех! Dear students, The materials presented below are intended for distance learning in Bulgarian. They are based on your familiar textbook "Learn Bulgarian". They provide explanations of basic Bulgarian grammar and vocabulary and instructions for performing the exercises in the textbook. Try to do all the exercises and texts in the commented lesson. I wish you all, good health and success! Page 1 of 5

2 ПЕТИ УРОК Граматическа тема Страдателен залог В българския език има Деятелен залог и Страдателен залог. Деятелният залог се използва в случаите, когато подлогът извършва действието. Например: - Котката изяде мишката. В този случай котката е подлог и тя е извършителят на действието изяде. Страдателният залог се използва в случаите, когато върху подлога е извършено действието. Например: - Мишката е изядена от котката. В този случай мишката е подлог и върху нея е извършено действието е изядена. FIFTH LESSON Grammatical topic Passive voice (Passive) There is an Active voice and a Passive voice in Bulgarian grammar. The Active voice is used when the grammatical subject performs the action. For example: - The cat ate the mouse. In this case, the cat is the grammatical subject and it is the perpetrator of the action - ate. The Passive voice is used when the action is performed on the grammatical subject. For example: - The mouse is eaten by the cat. In this case, the mouse is a grammatical subject and the action is performed on it - it is eaten. Задача: Прочетете текста и подчертайте формите за страдателен залог. Task: Read the text and underline the Passive voice forms. Page 2 of 5

3 Форми за страдателен залог има в следните фрази: There are forms of Passive voice in the following phrases: Вратата беше счупена. Счупена? Може би искаш да кажеш разбита? Всичко е подредено, както беше. Телевизорът е тук, но е преместен. The door was broken. Broken? Maybe you mean broken by hacking? Everything is arranged as it was. The television set is here but has been moved. А! Видеото! Няма го! Откраднато е! Ah! The video! He's not in! It's stolen! Не е откраднато. Формите на страдателен залог се образуват чрез глагола съм + минало страдателно причастие. It is not stolen. The forms of passive voice are formed by the verb to BE + Past passive participle. Образуване на минало страдателно причастие Образува се от формите за минало свършено време чрез суфикси н или т. Formation of Past passive participle It is formed from the past tense forms through the suffixes n or t. Разгледайте седемте образувателни начина за минало свършено време и забележете с кои суфикси се свързва всеки един от тях. Take a look at the seven formative ways of the past tense and notice which suffixes each of them connects to. I. II. III. IV. V. VI. VII. -ох -н/ах -ах -eх -ях -их ух -н/а -а -я -и -у -н/а -а -я -и -У -охме н/ахме -ахме хме -яхме -ихме -ухме -охте н/ахте -ахте хте -яхте -ихте -ухте -оха н/аха -аха ха -яха -иха -уха н -чен -нат -ан т -ян н & -ит Page 3 of 5

4 Задача. Попълнете таблицата по-долу. За третата колона разполагата с ключ към верните отговори на с. 186 в учебника. Можете да изпратите обратно попълнената таблица на посочения по-горе имейл адрес, за бъде проверена. // Task. Fill in the table below. For the third column you have a "key" to the correct answers on page 186 in the textbook. You can send back the completed table to the address above for verification. Сегашно време // Present tense Минало свършено време // Past tense видях свърших възстанових написах дадох направих довърших научих заместих начертах затворих облякох избрах обясних изпитах отворих изядох платих казах подарих купих подредих намерих поздравих показах срещнах поканих чух поправих сготвих попълних сложих поставих взех преведох върнах предложих започнах пресякох измих приготвих Минало страдателно причастие // Past Passive Participle Превод на английски Translate into English Page 4 of 5

5 изпих продадох обух продължих открих прочетох приех разказах разкрих реших събух свързах убух Всяко минало страдателно причастие има 4 форми: 3 за единствено число (за мъжки род, женски род и среден род) и една обща форма за множествено число. По граматиката си то прилича на прилагателните. Например: // Everyone Past passive participle has 4 forms: 3 singular forms (masculine, feminine and middle) and one common plural form. In its grammar it looks like Adjectives. For example: решен решена решено - решени приет приета прието - приети Внимание! преживян преживяна преживяно преживени я/е видян-видяна-видяно-видени засмян-засмяна-засмяно-засмени Формите на страдателен залог се образуват чрез глагола съм (в сегашно, минало или бъдеще време) + минало страдателно причастие. Например: Домашната работа е написана. Урокът беше научен. Изпитът ще бъде взет. The forms of the Passive voice are formed by the verb to be (present, past or future tense) + past passive participle. For example: The homework is written. The lesson was learned. The exam will be taken. Задача. Изпълнете следните упражнения: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (страници 74 77). // Тask. Perform the following exercises: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (pages 74-77). Page 5 of 5