МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ. З А П О В Е Д РД / г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ. З А П О В Е Д РД / г."

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ , , , факс: 062/ , З А П О В Е Д РД / г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка с доклад, получен с писмо с вх. РД / г. в Областна дирекция Земеделие В. Търново на комисията, назнач със Заповед РД / г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Велико Търново ОДОБРЯВАМ : І. Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. 37 от г. в ОСЗ Велико Търново на масивите за ползване за землището на с. Балван, общ. Велико Търново, разпределени мeжду ползвателите, както следва: Съгласно внесеното доброволно споразумение, масивите за ползване ще се обработват от ползвателите както следва: 1. "АГРОТРАНС-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, с разпределени масиви (по но), съгласно проекта: 6 с обща площ: дка " ЕООД, с разпределени масиви (по но), съгласно проекта: 5, 11, 12, 17, 16, 4, 3, 15, 14, 13, 7, 8, 1, 2, 50, 51, с обща площ: дка. ІІ. Ползвателите на частни земеделски земи, по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ да внесат по банкова сметка на ОД Земеделие - Велико Търново в срок до 3 месеца от публикуване на настоящата заповед, следните суми: Сума за внасяне по Допълните сметка на ОД Средна рентна Ползвател лна площ Земеделие вноска дка гр.велико Търново лева Агротранс Велико Търново ЕООД Агро Еко 2013 ЕООД Определените суми следва да се внесат по банкова сметка на ОД Земеделие Велико Търново: ОББ Велико Търново IBAN: BG 02 UBBS ; BIC код : UB BS BG SF Основание: наем земи по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ/бели петна/ Средното рентно плащане за землището на с. Балван, община Велико Търново, съгласно 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назнач от директора на ОД Земеделие Велико Търново със заповед РД-14-36/ г. С протокол от г. комисията е определила за землището на с. Балван средно 1

2 годишно рентно плащане за постоянно затревени терени в размер на 5.84 лева/дка. ІІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, попадащи в масивите за ползване. Ползвател на имот по КВС Ползвана площ Площ на имота Собственик Дължимо рентно плащане НТП 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД ПЕТЪР ТРИФОНОВ ЧЕРВЕНКОВ РУСАНА П И ПЕТЪР М ДЖЕРУЛКОВИ БЕЙКО РАЧЕВ БЕЙКОВ ИВАН БЕЙКОВ ГЕОРГИЕВ МИТА ДИМИТРОВА МИТЕВА КОЛЮ АНГЕЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ ИВАН ЦОНЕВ ВЕЛИЧКОВ ХРИСТО КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ КРАСИМИР ИВАНОВ ЦОНЕВ ПЕТЪР И РАЙКА ТРИФОНОВИ /ДОНИН/ ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ТОМОВА ИВАН НИКОЛОВ ДУПАЛОВ и др СТОЙЧО СТОЕВ ГОЕВ ГЕНЧО ЙОВЧЕВ НАЧЕВ

3 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ СЪБИ МИТЕВ Х НИКОЛОВ и др ИВАН ИВАНОВ СТОЯНОВ и др СИДЕР ВАСИЛЕВ ЦОНЧЕВ КЕРА ИВАНОВА ПЕТРОВА МАГДАЛЕНА ДОНЧЕВА ИВАНОВА МАРКО ХАРАЛАМБИЕВ МАРКОВ МАРИЙКА НИКОЛОВА ЯНКОВА ТОТА ИВАНОВА ДРАГАНОВА и др КИРО ДЕНЕВ КИРОВ и др КОЛЮ И СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ и др СИМЕОН МИРЧЕВ САВЧЕВ и др ПЕНЮ ЦАНКОВ ХУТОВ и др ИВАН ПЕТРОВ СИМЕОНСКИ СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ и др ИВАН СТЕФАНОВ ДАСКАЛОВ и др КРЪСТЮ ПЪРВАНОВ ПОПОВ и др НЕВЯНА ТОДОРОВА КОЧЕВА

4 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД СИМЕОН ПЕТРОВ ПЕЕВ ГАНКА НЕНОВА ЙОРДАНОВА и др НАДЯ КРЪСТЕВА СИВРИЕВА и др " ЕООД КМЕТСТВО и др " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТИШЕВ ЯНКО ЙОВЧЕВ ИЛИЙКОВ РАДА ДОЧЕВА СЪБЕВА МИНЕВА и др МАРИЯ И КОСТА ЧУКОВИ и др ЙОРДАН КОЛЕВ И РАЙНА МОЧЕВИ СТЕЛА КЪНЧЕВА ИВАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА и др КРАСИМИРА ИВАНОВА ПАРУШЕВА и др САФИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА и др МИНЧО ДОЧЕВ ОВЧАРОВ и др ГЕОРГИ КОСТОВ ПАПАЗОВ и др ЖЕЛЮ ВАСИЛЕВ ЯНЕВ и др ПЕНЮ ПЕНЕВ ПЕЦОВ ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТРИФОНОВ

5 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД ИВАН СТЕФАНОВ МАРКОВ ИЛИЯ МАРИНОВ РАШКОВ КИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ГЕОРГИ МИНЧЕВ ХРИСТОВ и др ДОНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВСКИ и др БОГДАНА ПЕТРОВА МИНЧЕВА и др ТОДОР КОЛЕВ ДЪЛГОШИЕВ и др ПЕНЮ ДИМИТРОВ ГРУДЕВ ДАРИНКА ХРИСТОВА СИДЕРОВА РУСИ ИВАНОВ РУСЕВ и др ВАСИЛ БЕЛЧЕВ ПАНАЙОТОВ и др ХРИСТО ДЕЧЕВ МАРИЯ Н НИКОЛА ПОПОВ и др ИВАНКА ЕНЕВА РУСЕВА и др ЦОНЮ КОСЕВ КУЦАРОВ и др АРМЕНЧО ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ и др ПЕНЧО ДЕНЧЕВ ЧОЛАКОВ и др ДИМИТЪР ХР ЦАНЕВ ХРИСТО Д НЕДЯЛКОВ КЪНЧО ГЕОРГИЕВ РУСЕВ ДОНЧО БАЕВ ШИКОВ

6 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД МАРКО ХАДЖИНИКОЛОВ ХРИСТОВ и др ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ и др САВА ДУШ ИВАНОВ ДОНКА МАН ИВАНОВА и др КРЪСТЮ ИЛИЕВ УЗУНОВ и др ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИНЕВСКИ и др СТАНЧО МИТЕВ АРКАДАШЕВ и др ИЛИЯ ЯНКОВ БАЛЪКОВ и др ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ПЛАТИКАНОВ МИНЧО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ и др ПЕТКО КРЪСТЕВ МАЛИЕВ и др СИМЕОН И КУНА МОМЧЕВИ и др НИКОЛА СИМЕОНОВ ПАВЛОВ и др ИВАН ПАУНОВ ИВАНОВ РАДА ЦАНЕВА ТРИФОНОВА/ХРИС ТОВА и др ДИМИТЪР НИКОЛОВ РУСИНОВ ТОДОР ПЕНЕВ ИВАНОВ и др МАРИЯ ГАНЧЕВА ПЕТКОВА и др СТОЙЧО СТОЕВ ГОЕВ

7 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД БАЙЧО БАЙЧЕВ ГАНЕВ МИЛЮ СТОЙЧЕВ МАЗНЕВ и др СТЕФАН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ и др ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ " ЕООД КМЕТСТВО и др " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД КОСЮ ЙОРДАНОВ КЕРЕКОВ и др УЧИЛИЩЕ с БЕЛЯКОВЕЦ РАШКО НИКОЛОВ АРМЕНЧЕВ ТОДОРКА АНГЕЛОВА КЪНЕВА ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОПАЛОВ АНКА ПЕТРОВА МОМЧИЛОВА МОНО СТЕФАНОВ НЕЙКОВ МАРИН РУСЕВ ПЕТКОВ ХРИСТО РАШКОВ БОЯДЖИЕВ КОСЬО ДОЧЕВ ГЕНОВСКИ ГАНА СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА ГЕОРГИ МИНЧЕВ МИТЕВ ПЕНЧО НЕДЕВ НЕДЯЛКОВ СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

8 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ ЛАЗАР СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ ЕНЧО ИЛИЕВ БОЖКОВ НИКОЛА НАНКОВ МИНКОВ ЛЮБКА НИКОЛАЕВА РАШЕВА и др ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА и др МАРИЯ ГАНЧЕВА ХРИСТОВА СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ ГАНЧО ХРИСТОВ ГАНЕВ ЙОНКО МАРИНОВ ЯКИМОВ СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ СТЕФАН БЕЙКОВ СТЕФАНОВ и др РАДКА КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА ИВАН ЦОНЕВ ВЕЛИЧКОВ КОСТАДИН ГЕНЧЕВ МАРИНЧЕВ КОЛЬО МАРИНОВ ХРИСТОВ ГЕОРГИ КЪНЧЕВ МИНЧЕВ и др НЕША КОСЕВА ИВАНОВА и др

9 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ДЖЕЛАТОВ ГАНЧО СТОЯНОВ НИКОЛИНСКИ 9.80 ЙОРДАНА КОЛЕВА ГЛАВАНАКОВА 9.60 ДОНЧО ИВАНОВ ТОМОВ 9.45 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ 9.42 РАДОСЛАВ КОЛЕВ ДЖАГАЛСКИ 9.34 ЦАНКО КОЛЕВ ДЖАГАЛСКИ 9.34 КОЛЮ БРАТАНОВ КОЛЕВ 9.14 РУЖКА РАЧЕВА АПУЛЧЕВА ИВАН ЦОНЕВ ВЕЛИЧКОВ 8.98 СТЕФАН ХРИСТОВ БЪРБОРКОВ 8.95 ИВАН МАРИНОВ РУСКОВ Нива ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ РАЛЕВ 8.43 ПЕТРАНКА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА 8.38 "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 8.17 Нива НЕДА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА 7.59 ВЪЛКО ВЪЛКОВ МИТЕВ 7.48 ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ 7.38 КОСЮ КОЛЕВ РАШКОВ

10 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД КОЛЮ МИТЕВ ВЪЛКОВ 7.33 НЕДЮ ПЕТКОВ ПЛАЧКОВ 7.33 АНГЕЛ БРАТАНОВ ПЕНЕВ 7.09 СТАНЮ ВЪЛКОВ СТАНЕВ 7.01 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ДЖЕЛАТОВ 7.00 ТОДОР ДИМИТРОВ ДРУМЕВ 6.69 ИВАН ТРИФОНОВ КОРУЛИЙСКИ 6.44 БАЙЧО НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ 6.42 ПЕТЯ ПЕТКОВА УЗУНОВА и др МАРИН ДИМИТРОВ КОЦЕВ 6.20 КОЛЬО МАРИНОВ ХРИСТОВ 5.84 ИВАН БЕЙКОВ ГЕОРГИЕВ 5.84 ДИМИТЪР СТАНЕВ КАРАКОЛЕВ 5.83 БЕЙКО ИВАНОВ БЕЙКОВ 5.82 РУМЕН РАШЕВ СТАНЕВ 5.82 НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ СТАНЕВ 5.76 ЦОНЮ СТОЯНОВ БЪРБОРКОВ 5.57 ГОСПОДИН НИКОЛОВ БРАТАНОВ 5.54 КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА

11 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД БАЙЧО БАЙЧЕВ ГАНЕВ 5.39 НЕДЮ ПЕТКОВ ПЛАЧКОВ 5.26 ДОНЧО РАШКОВ ПОПОВ 5.26 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ 5.24 ИВАН ИВАНОВ РУСКОВ 4.54 ДЕНЬО РАШКОВ ДЕНЕВ 4.35 МАРИН ДИМИТРОВ ДРУМЕВ 4.07 ЦОНЮ КОЛЕВ ЦОНЕВ 3.87 МИРОСЛАВ РАШЕВ РУСКОВ 3.77 БАЙЧО БОБЕВ ХРИСТОВ 3.73 ЙОРДАН;РУСИ ХРИСТОВИ ДАНЧЕВИ 3.69 МАРИЯ ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА и др СТЕФКА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА и др ИВАН РАШКОВ ПОПОВ и др КОЛЮ ИВАН ТОДОРОВИ ПОПОВИ 3.36 ТОДОР НИКОЛАЕВ РУШЕВ 3.34 ДОНЧО БОБЕВ ХРИСТОВ 3.33 "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 3.26 ДРАГНА МАРИНОВА КОЛЕВА и др Трайни насажде ния 11

12 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД ДОНЧО ДОНЧЕВ КОСТАДИНОВ 3.21 ДОНКА РАШКОВА ДОНЧЕВА 3.01 МИЛЮ ДЕНЕВ КАРАМАЛАКОВ 3.00 ЙОНЧО ДИМИТРОВ ЙОНЧЕВ 2.92 МАРИН ПЕТРОВ РУСКОВ 2.78 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ 2.54 ПАВЛИ МИТЕВ ДИМИТРОВ 2.51 ВАСИЛ ДЕНЕВ ВАСИЛЕВ 2.47 ХРИСТО РАШЕВ РУСКОВ 2.44 ПЕТКО ПЕТКОВ БЕЙКОВ 2.39 ПЕНЧО НЕДЕВ НЕДЯЛКОВ 2.34 НЕДЯЛКО МИНЧЕВ ГАНЕВ 2.30 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БЕЙКОВА и др ДЕНЮ ЙОРДАНОВ ДЕНЕВ 2.18 НЕНО РАШКОВ ГЕОРГИЕВ 2.11 ЦОНЮ СТОЯНОВ БЪРБОРКОВ 1.84 ДОНЧО БОБЕВ ХРИСТОВ 1.75 БЕЙКО РАЧЕВ БЕЙКОВ 1.54 СТАНЧО СТАНЧЕВ МАРИНОВ 1.31 Трайни насажде ния Трайни насажде ния Трайни насажде ния Трайни насажде ния 12

13 2013" ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД " ЕООД "АГРОТРАНС -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД "АГРОТРАНС -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД "АГРОТРАНС -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД МИЛКА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА 1.22 ГЕОРГИ РАШКОВ ГЕОРГИЕВ 1.17 МАРИН РУСЕВ ПЕТКОВ 1.14 СТЕФАНА КЪНЧЕВА РАБУШЕВА 0.89 КЪНЮ ЙОРДАНОВ ГЕНОВСКИ и др НЕВЕН МАРИНОВ РУСЕВ и др. МИТЮ СТЕФАНОВ МИХОВ Трайни насажде ния Трайни насажде ния Нива Нива "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ ІV. Имотите от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: Ползвател на имота по КВС Полз вана площ Площ на имота Собственик НТП 2013" ЕООД ТЪРНОВО Нива 2013" ЕООД ТЪРНОВО Xpacти "АГРОТРАНС- ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД "АГРОТРАНС- ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД ТЪРНОВО ТЪРНОВО ен а Xpacти V. За имотите с начин на трайно ползване полски пътища, които не функционират, да се приложи процедурата съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, както следва: ПОЛЗВАТЕЛ три им/име на юр. лице Имот N НТП имот в КВС Имот дка Бяло петно Рента лв. СОБСТВЕНИК три им/име на юр.лице АГРОТРАНС-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 121 Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО 13

14 ОБЩО за ползвателя АГРО-ЕКО 2013 ЕООД Полски път ТЪРНОВО 185 Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО 620 Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО 641 Полски път ТЪРНОВО 847 Полски път ТЪРНОВО 848 Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО 669 Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО 132 Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО 14

15 68026 Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО Полски път ТЪРНОВО ОБЩО за ползвателя ВСИЧКО за споразумението Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството на с. Балван и в сградата на Общинска служба по земеделие Велико Търново, да се публикува на интернет страницата на община Велико Търново и на ОД Земеделие - Велико Търново. Съгласно 19, ал. 1 от ПЗР към Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 39 от 2011 г., заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявяването й, пред съответния районен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА (п) ДИРЕКТОР ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 15