и полусираци, деца от различни етнически групи (турски и ромски етнос), както и др. с различни идентифицирани нужди.

Размер: px
Започни от страница:

Download "и полусираци, деца от различни етнически групи (турски и ромски етнос), както и др. с различни идентифицирани нужди."

Препис

1

2 І. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма е разработена във връзка с предоставянето на подкрепа за личностно развитие на учениците от НПГВМ "Проф. д-р Д.Димов" - Ловеч и има за цел предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи и гарантиране на тяхното качествено образование и участие в училищния живот заедно с останалите ученици. Настоящата програма определя задачите и приоритетите при работа с ученици от НПГВМ "Проф. д-р Д.Димов" - Ловеч, спадащи към уязвимите групи и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. В нея са планирани дейностите в изпълнение на основните цели на общата и допълнителната подкрепа на учениците в гимназията. Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на ученици от уязвими групи. Училищната програма се базира на: Закон за предучилищното и училищното образование; Наредба за приобщаващото образование ( приета с ПМС 232/ г. изм. и доп. ДВ бр. 105 от г.); Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество ( г.); Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите ( г.); Закон за защита от дискриминация; Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. Програмата включва реда и начините за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на всички ученици, които имат необходимост от такава в НПГВМ" Проф. д-р Д. Димов", съобразно техните лични интереси, потребности и нужди. В училището се обучават ученици с различен социален статус.уязвими групи в НПГВМ "Проф. д-р Д. Димов" са ученици, диагностицирани с хронични заболявания, двигателни увреждания, ученици в риск и такива, които са застрашени или жертва на насилие, ученици с проблемно поведение, деца с обучителни затруднения, деца-сираци

3 и полусираци, деца от различни етнически групи (турски и ромски етнос), както и др. с различни идентифицирани нужди. II. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа на ученици от уязвими групи и осигуряване на тяхното приобщаване към учебния процес и среда. За организиране на подкрепата за личностното развитие в НПГВМ "Проф. д-р Д. Димов" за координатор е определен ът на училището, който изпълнява функциите си съгласно чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование. Обща подкрепа /съгл.чл.178, ал. 1 от ЗПУО/ Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на училището, и включва: Екипна работа между те и другите педагогически специалисти: обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват и учениците обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички за подобряване на работата им с учениците в класа; провеждане на регулярни срещи, когато са за целите на превенцията, между класния ръководител, и други педагогически специалисти в училището. Кариерно ориентиране на учениците провеждано от педагогическия съветник или консултант от ЦКО към РУО Ловеч. Занимания по интереси: дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство; изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности по проекти, програми и други на общинско, областно и национално равнище;

4 Обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85 от ЗПУО. Библиотечно-информационно обслужване осигуряване на безплатни учебници за учениците от VIII клас, свободен достъп до информация от различни документални източници и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. Грижа за здравето въз основа на информация от родителя и при взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в училището. Осигуряване на общежитие за ученици от други селища. Поощряване с морални и материални награди по ред, определен в ПДУ. Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, свързани с: изграждане на позитивен организационен климат в училището; ическа подкрепа, насочена към учениците, педагогическите специалисти и родителите за създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес, предоставяне на методическа помощ на те за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция, работа със средата, в която е ученикът семейството, връстниците. Дейности за превенция на обучителните затруднения: допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху обучението по български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин; консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове. Общата подкрепа в НПГВМ се предоставя от те и други педагогически специалисти ( училищен ) при идентифициране на ученици от уязвими групи и нуждите им от приобщаване. В екипите се включват класните,, преподаващи в дадения клас, както и родител, при желание от негова страна и училищния в ролята си на координатор. Общата подкрепа е насочена към осигуряване на подходяща физическа, ическа и социална среда, подпомагаща

5 максимално развитието на потенциала и индивидуалността на всеки ученик. Тя включва различна екипна работа, също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси, участия в различни проекти, състезания, инициативи и др. в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Те могат да се организират от НПГВМ или от ОДК/СтЦРД или други центрове за личностно развитие. Изявите могат да бъдат на общинско, областно, национално и международно равнище. Допълнителна подкрепа Допълнителна подкрепа в НПГВМ се осъществява по чл. 187, ал.1, т.1 и чл. 187, ал. 2, т.2,3,4 от ЗПУО. Допълнителната подкрепа в училището се изразява в: - работа с дете по конкретен случай, реализира се от училищния, чрез индивидуално консултиране по график; - работа с деца с изявени дарби; - работа с деца в риск от отпадане, реализира се чрез екипна работа на класния ръководител и училищния. - предоставяне на подкрепа на деца с хронични заболявания, реализира се от медицинското лице ( деца с диспансерно наблюдение) Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всеки конкретен ученик, в който родителите се включват като активни участници в дейностите. При изпълнение на дейностите училищният екип работи в партньорство и/или при необходимост с РЦППЛР, социалните служби и др. III. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА Дейности Срок Отговорник Забележка 1 Планиране на дейности за обща подкрепа за личностно развитие в плановете за часа на класа. 2 Екипна работа между те от даден клас за подпомагане на учебната дейност, по-ефективна работа в часовете за консултации. Обща подкрепа за личностно развитие септември 2019г. класни класни

6 3 Включване на ученици в групи за преодоляване на обучителни затруднения, в т.ч по проект Подкрепа за успех септември 2019г. на групи 4 Провеждане на консултации с напреднали ученици с цел подготовка за участие в олимпиади, състезания и конкурси. по предмети 5 Дейности, свързани с четивна грамотност 6 Осигуряване на безплатно общежитие на учениците от 8 клас 7 Осигуряване на безплатни учебници на учениците записани в 8 клас и по специалните предмети 8 Организиране на регулярни екипни срещи между класните и педагогическите специалисти 9 Осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети при условията на чл. 27, ал.2, от Наредбата за приобщаващо образование 10 Провеждане на консултации по учебни предмети извън редовното учебно време при условията на чл. 27, ал.1, т 2 от Наредбата за приобщаващо образование 11 Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи в състезания и олимпиади 12 Съвместни дейности с МКБППМН , , през цялата учебна 16 септември 2019 г и при необходимост БЕЛ Директор Заместник директор по класни, Национална седмица на четенето, Ден на книгата и Ден на народните будители Политика на училището, с цел подкрепа на учениците Политика на училището, с цел подкрепа на учениците Протоколи от проведени срещи целогодишни При необходимост съгласно график целогодишно съгласно график целогодишно целогодишно, по график Класни, директор, ДПС

7 13 Групова работа с ученици от VIII до XII клас, с цел превенция на насилието 14 Изработване на програма за осведоменост за заплахите от киберпрестъпления 15 Участие на ученици в национални кампании срещу насилието и тормоза 16 Анкетно проучване сред учениците и техните родители за установяване потребностите и желанията им и формиране на групи по занимания по интереси. 17 Кариерно ориентиране и консултиране на учениците от X и ХII клас, свързано с избора на професия. 18 Осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището, компютърната зала и други ресурси на училището. 19 Награждаване на ученици за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при и по определен повод за поощрение по реда на ПДУ. 20 Лекционно обучение на ученици / здравни беседи/ целогодишно Училищен, Координацио нен съвет за противодейст вие на училищния тормоз класни анкетиране, дискусии м. октомври 2019 беседи в час на класния ръководител месец февруари Ден на розовата фланелка и др. септември 2019 г. месец декември 2019 г.; месец май 2020 г; месец януари 2020 г. Класни, училищен на групи Психолог по учебни предмети директор Отбелязване на: Световен ден за борба със СПИН; Световен ден за борба с туберкулозата;световен ден за борба с тютюнопушенето Здравна беседа за

8 21 Организиране на дейности, стимулиращи развитието на личностните и творчески умения здравословно хранене и начин на живот, методи на контрацепция и др г. Учители Дни на приобщаването Допълнителна подкрепа за личностно развитие 1 Идентифициране на ученици, които имат необходимост от допълнителна подкрепа 2 Сформиране на екип за работа с дете в риск 3 Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации 4 Работа с ученици, застрашени от отпадане от училище 5 Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания,конкурси и олимпиади 6 Изпълнение на мерки за недопускане отпадане от училище (съгласно училищната програма за превенция на отпадането). 7 Провеждане на изследвания на ученици / за ХИВ; изследване на издишния въглероден монооксид чрез апарат Смокерлизер; Тест на Фагерстьом отчитащ степента на зависимост към никотина през цялата учебна Класните, преподавател и и училищния Чрез обобщаване на информацията от наблюдения, чек-листи, разговори с родители целогодишно директор при необходимост целогодишно работа с ученик по конкретен случай при необходимост по график целогодишно директор, зам.- директор,, целогодишно Класни, по график училищни екипи; ; РЗИ Ловеч

9 8 Наблюдение на ученици с хронични заболявания / с диспансерно наблюдение/ 9 Повишаване информираността на родителите: -относно отговорността им в процеса на образование на децата им; -за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ целогодишно на паралелкови родителски срещи Медицинско лице класни Гарантиране на достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие, в зависимост от неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на обучение и приобщаване и на необходимостта от подходяща подкрепа. Постигане на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат при ученето и научаването и при участието им в дейността на училището. Сътрудничество между всички участници в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие училището, ученикът, семейството и общността.