ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. - І ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. - І ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г."

Препис

1 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО - І ТРИМЕСЕЧИЕ НА 22 г.

2 Приходи за І. Неданъчни приходи: ` ІІ. Трансфери III. Оп-ции с фин. Активи и Пасиви Всичко приходи

3 Общо образование Разходи за първо тримесечие Дейност Дейност Дейност ОБЩО:

4 Дейност Общо образование Показатели План Заплати за пeрсонала по трудови правоотношения *включва и занимания по интереси

5 Дейност Общо образование Показатели План Др.възнагр. и плащания на персонала За персонал извънтрудови правоотношения 2 2 Изплатени суми от СБКО Обезщетения на п-ла по КТ 2 8 Др.плащания и възнаграждения

6 Дейност Общо образование Показатели План Вноски от работодателя Осигурит.вноски за ДОО - работодател Осигурит.вноски за УПФ - работодател ЗО вноски - работодател Вноски за ДЗПО - работодател

7 Дейност Общо образование Показатели План ИЗДРЪЖКА Храна: закуски І-ІV кл обяд І клас Медикаменти Пост.инв. и обл Учебни р-ди

8 Дейност Общо образование Показатели План І тримесечие Материали -Канц. материали и коп. хартия -Книги и CD от РЕЗОН, РААБЕ и др. -Материали за ремонт в и к части, душове и др. строит. материали -Почистващи препарати, дезинфектанти и маски -Р-ди за принтер, хладилник и стол, 2 бр. телевизори -Части за компютри, кабели, прожектори за външно осветление -Алумин. дограма портал-частично -Разходи за венци и украси

9 Дейност Общо образование Показатели План Вода,горива, енергия: - вода - горива - ел.енергия - топлоенергия

10 Дейност Общо образование Показатели План Разходи за външни услуги: - обучения - транспортни услуги -телефонни услуги -Куриерски, пощенски, и такси РЗИ -Монтиране на кабели и инсталации -Охрана -Такси видеонаблюдение -Поддръжка на презентац. Профил -Поддръжка програмни продукти -Реклама и информационно обслужване -Активация на кодове -Чистене с Вома

11 Дейност Общо образование Показатели План Текущ ремонт: Командировки в страната Командировки и обучение в чужбина 1 52 Разходи за застраховки Други разходи ( резерв) Разходи за такси държавни данъци и такси общински данъци и такси

12 Дейност Общо образование Показатели План Стипендии: Придобиване на ДМА: Придобиване на компюти и хардуер Лаптоп 1 бр Придобиване на Инфр.обекти Придобиване на НМДА:

13 Дейност ресурсно подпомагане Заплати Показатели План Осигуровки за раб. Издръжка -учебни разходи -материали -външни услуги -командировки -др.разходи(резерв)

14 Дейност спорт за всички Показатели План Издръжка Уч.материали Материали Разходи за външни услуги Застраховки

15 Не позволявайте на парите да контролират живота ви, а им позволете да ви помогнат да ръководите живота си подобре. Джон Рамптън изготвил: Димитринка Александрова