МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ З А П О В Е Д

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ З А П О В Е Д"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ , , , факс: 062/ , З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1, т. 1, предложение първо от Правилника за прилагане на собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка с доклад, получен с писмо с вх. РД / г. на комисията, назначена със Заповед РД / г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Велико Търново ОДОБРЯВАМ : I. Подписаното доброволно споразумение с рег. 31/ г. на масивите за ползване за землището на с. Ново село, общ. Велико Търново, разпределени мeжду ползвателите, както следва: Ползвател Масив Площ /дка/ "ЕВРОАГРОИМПЕКС" ЕООД "ЗЕМУС 2004" ЕООД "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОНЧЕВ 100, ЮСЕИН ИБРЯМОВ ШЕРИФОВ Всичко: 9324,031 1

2 ІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, които попадат в масивите за ползване за землището на с. Ново село, общ. Велико Търново: Имот по чл, 37в, ал, 3, т, 2 от ЗСПЗЗ Дължимо Ползвател Собственик Площ рентно /дка/ плащане в лв. НАДЖИЕ КЯЗИМОВА АХМЕДОВА ИВАН ИЛИЕВ МОШКИН НЕДЮ МОШЕВ КЮМЮРДЖИЕВ ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ НИКОЛАЙ НЕДКОВ ТОДОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ МЪНЧЕВ СЛАВЧО ПЕЙКОВ СЛАВЧЕВ МАРИН СЛАВЧЕВ ПЕТКОВ ОБРЕШКО КОЛЕВ НЕДЯЛКОВ ВАСИЛ ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПРЕСНАКОВ РАДА ПЕНЧЕВА ПАНЕВА ГАНЧО ПЕТРОВ ГАНЧЕВ ЙОРДАН И ЙОНА ИВАНОВИ ЦАНКО СЪБЕВ ПЕТРОВ ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ БОЦА ДОБРЕВА ДИМОВА РАДИ СТАНЧЕВ РАДЕВ ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ПЕТРОВ ДИМО ЦАНЕВ ПЕНЕВСКИ СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ ПОПДИМИТРОВ СТЕФАН СТАНЧЕВ РАДЕВ ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ МЪНЧЕВ ЦОНЬО ОБРЕШКОВ ЦОНЕВ НЕДЮ МОШЕВ КЮМЮРДЖИЕВ МАРИН ТОДОРОВ МОШЕВ

3 ИВАН МАРИНОВ ЕЛЕНСКИ ХРИСТО ЦОНЧЕВ ДРАГАНОВ ГЕОРГИ ПЕЕВ МИНЧЕВ и др, "ДЕЛТА" ЕООД ЦАНЮ ИВАНОВ МИНКОВ ИВАН ИЛИЕВ МОШКИН РАДИ СТАНЧЕВ РАДЕВ МАРИЕЛ АТАНАСОВ ЦАНКОВ и др, "КЕНТАВЪР 4" ООД АШИМ АСАНОВ ТАПИ ГЕОРГИ ПЕЕВ МИНЧЕВ и др, ГЕНЧО ИВАНОВ КОВАЧЕВ НЕДКА ЯНКОВА РАЧЕВА ТОДОР ИВАНОВ КОВАЧЕВ МОНО ГЕОРГИЕВ СЕИЗОВ ГАНЬО СЛАВЧЕВ ГАНЕВ КОЛЮ ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ ЦАНЮ ИВАНОВ МИНКОВ ДЕНЧО ДИМИТРОВ РАЛЕВСКИ ПЕТЪР КОСЕВ РАЛЕВСКИ РУСИ КОЛЕВ БЯНКОВ МАРИН ХРИСТОВ ПАВЛЕВСКИ МАРИН ХРИСТОВ ПАВЛЕВСКИ ИВАН КЪНЕВ ПЕЕВ МОНО КОСЕВ ВЕЛЕВ СТЕФАН СТАНЧЕВ РАДЕВ ИБРЯМ АСАНОВ ОСМАНЧЕВ ИБРЯМ АСАНОВ ОСМАНЧЕВ ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ ИВАНКА МОНОВА ДИМИТРОВА ИВАН МАРИНОВ ЕЛЕНСКИ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МАРИНОВСКИ

4 БЯНО КОЛЕВ БЯНОВ ДИМЧО ДИМОВ КОВАЧЕВ ДИМЧО ДИМОВ КОВАЧЕВ ЙОРДАН И ЙОНА ИВАНОВИ ТОДОР ИВАНОВ КОВАЧЕВ ЙОРДАН И ЙОНА ИВАНОВИ НИКОЛАЙ ИВАНОВ МЪНЧЕВ ГЕОРГИ КОСЕВ ПАПАЗОВ НЕДЮ КОЛЕВ НЕДЕВ НЕДЮ КОЛЕВ НЕДЕВ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ АШИМ АСАНОВ ТАПИ БЯНО НЕНКОВ КОЛЕВ КОЛЮ МАРИНОВ БЯНОВ БЯНО МАРИНОВ БЯНОВ НЕДЮ КОЛЕВ НЕДЕВ РУСИ КОСЕВ ВЕЛЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪНЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪНЕВ ИВАН КЪНЕВ ПЕЕВ ИВАН КЪНЕВ ПЕЕВ ХРИСТО КРЪСТЕВ ДРУМЕВ ИЛИЯ БОБЕВ ПЕТРОВ РУСИ ИВАНОВ КЪНЕВ СТЕФАН ВЕЛЕВ СТОЕВ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПРЕСНАКОВ ПЕНКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА и др, ОБРЕШКО КОЛЕВ НЕДЯЛКОВ ПЕНКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА и др, ТОДОР ИВАНОВ КОВАЧЕВ ИВАН РАШКОВ РАШКОВ

5 МАРИН ТОДОРОВ МОШЕВ ДРУМИ ЦОНЕВ КОЛЕВ ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПРЕСНАКОВ КОЛЮ РАШКОВ РАШКОВ КОЛЮ РАШКОВ РАШКОВ ГЕОРГИ РАДЕВ ОБРЕШКОВ МОНО ЦОНЕВ КОЛЕВ СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ БЯНО ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ МОНО ЦОНЕВ ДИМОВ МОНО ЦОНЕВ КОЛЕВ ТОДОР ИВАНОВ КОВАЧЕВ ХРИСТО КОСТАДИНОВ ЯМАКОВ КЪНЧО ПЪРВАНОВ КЪНЕВ СТОЯН ПЕЕВ СТОЯНОВ МАРИН МОШЕВ МАРИНОВ ХРИСТО КРЪСТЕВ ДРУМЕВ СЛАВЧО И КАЛЯ СЛАВЧЕВИ ГЛАВЧЕВИ КОЛЬО КОЛЕВ ПЕТРОВ "ДЕЛТА" ЕООД МИНЬО ГЕНЧЕВ ЦОНЕВ НЕНКО ГЕОРГИЕВ КОЛЧЕВ КРЪСТЮ РАЧЕВ ПЕТРОВ ДРАГАН РАЧЕВ ПЕТРОВ МАРИН ТОДОРОВ МОШЕВ КОЛЮ ДИМОВ РУСЕВ ВАСИЛ ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ ХРИСТО КОСТАДИНОВ ЯМАКОВ ХРИСТО СТОИЛОВ ТОКИЛИЕВ ХРИСТИНА ПЕНЕВА ВАСИЛЕВА и др, ДЕНКО ХРИСТОВ ДЕНКОВ ГИНКА КОЛЕВА МАРИНОВА

6 ТОДОР ИВАНОВ КОВАЧЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ МЪНЧЕВ ДЕШКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА ГЕОРГИ КОСЕВ РАДЕВСКИ БОЯНКА ВЕЛЕВА НИКОЛОВА РУСИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ МОНО ЦОНЕВ КОЛЕВ МАРИН ЦОНЕВ МАРИНОВ КЪНЧО ПЪРВАНОВ КЪНЕВ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ ПЕНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА ДИМИТЪР РАЧЕВ ПУШЕВСКИ МОШО МАРИНОВ МОШЕВ ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДОНЧЕВСКИ НЕДЮ КОЛЕВ НЕДЕВ ПАНЮ ВИТАНОВ НЕДЕВ АШИМ АСАНОВ ТАПИ ИВАН КЪНЕВ ПЕЕВ СТОЯН ПЕЕВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ БЯНОВ КОЛЕВ ХРИСТО СТОИЛОВ ТОКИЛИЕВ ПЕНКА НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА СТЕФАН ВЕЛЕВ СТОЕВ ПАРАСКЕВ МАРКОВ АТАНАСОВ СТЕФАН СТАНЧЕВ РАДЕВ ЮСЕИН ШЕРИФ ЮСЕИН ФАТМЕ РАСИМОВА АХМЕДОВА ИДИРИЗ АРИФОВ ЧАМУРЛОВ ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПРЕСНАКОВ КОЛЮ ДИМОВ РУСЕВ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАМБУРОВ ДИМИТЪР ЦОНЕВ ДИМОВ

7 ДЕНА И ДОЦА ДИМОВИ ЦОНЮ ДИМОВ РУСЕВ ЦАНКО СЪБЕВ ПЕТРОВ ДИМО ЦАНЕВ ПЕНЕВСКИ КОЛЮ ГЕНЧЕВ КОЛЕВ "РОСАГРО" ООД ИВАН ИЛИЕВ МОШКИН "ЯНДИ" ООД СТЕФАН НЕНКОВ ДРАГАНОВ ИВАН МОШЕВ КЮМЮРДЖИЕВ ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО МОНО ГЕНЧЕВ МОНОВ ГЕОРГИ БОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ ИБРЯМ МЕХМЕДОВ КАХЧИ ГЕОРГИ ГАНЕВ КОЛЕВ ИВАНЧО КОЛЕВ МАРИНОВСКИ МОНО НЕДЯЛКОВ ЦАНКОВ ДОНА КОЛЕВА ГЕНЧЕВА НЕДА КОЛЕВА ДИМОЛАРЕВА РАШКО РАШКОВ КОЛЕВ ГЕОРГИ ГАНЕВ КОЛЕВ НЕДЮ КОЛЕВ НЕДЕВ ЦОНЬО ОБРЕШКОВ ЦОНЕВ СТЕФАНА НЕНКОВА АБАДЖИЕВА ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПРЕСНАКОВ МОНО НЕДЯЛКОВ ЦАНКОВ ПАНЮ ВИТАНОВ НЕДЕВ СТЕФАН ДИМИТРОВ БОНЕВ "БУЛ-ТЕРРА" ЕООД ИВАНЧО КОЛЕВ МАРИНОВСКИ ЮСЕИН АСАНОВ СЪРДМАЧ "НОРЕКС ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ООД

8 НЕДЯЛКО КОЛЕВ ПЕНЧЕВ МУСТАФА ИСУФОВ ИСУФОВ ИВАН НИКОЛОВ СТЕФАНОВ ОБРЕШКО КОЛЕВ НЕДЯЛКОВ КОЛЮ ГЕНЧЕВ КОЛЕВ ГИРГИН ТРИФОНОВ ГИРГИНОВ ДИМО ЦАНЕВ ПЕНЕВСКИ ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ ПЕНКА НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА НИКУЛА ПЕЕВА СТЕФАНОВА НИКУЛА ПЕЕВА СТЕФАНОВА КОЛЮ ГЕНЧЕВ КОЛЕВ КОЛЮ ГЕНЧЕВ КОЛЕВ РУСИ КОСЕВ ВЕЛЕВ НЕДКО МОНОВ ЦОНЕВ МЕХМЕД АЛИЕВ ШАБОВ ХРИСТО КОСТАДИНОВ ЯМАКОВ СТЕФАНА НЕНКОВА АБАДЖИЕВА ОСМАН ЮСЕИНОВ ГЕДИКОВ АЛИ АСАНОВ ГИДИКОВ СЛАВЧО И КАЛЯ СЛАВЧЕВИ ГЛАВЧЕВИ ХРИСТО КРЪСТЕВ ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОНЧЕВ ДРУМЕВ МОШО НИКОЛОВ ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОНЧЕВ ИВАНОВ МУСТАФА САЛИЕВ АСАНОВ /ДЖАМОВ/ ИВАН МОШЕВ КЮМЮРДЖИЕВ КОЛЮ ГЕНЧЕВ КОЛЕВ ИВАНЧО КОЛЕВ МАРИНОВСКИ НЕДКО ХРИСТОВ МОНОВ ПЕНЮ БОЙЧЕВ КАРАПЕТКОВ СЛАВЧО И КАЛЯ СЛАВЧЕВИ ГЛАВЧЕВИ ДОНА КОЛЕВА ГЕНЧЕВА ДЕНКО СТАЙКОВ СЛАВЧЕВ

9 БОЙНО ТОДОРОВ НЕНКОВ ГЕОРГИ КОСЕВ РАДЕВСКИ ГЕОРГИ БОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ МЪНЧЕВ КОЛЬО СТАНЧЕВ РАДЕВ ИСУФ МУСТАФОВ ТЕПЕПИ ХРИСТО ЦОНЧЕВ ДРАГАНОВ ТОДОР ИВАНОВ КОВАЧЕВ ХРИСТО КОСТАДИНОВ ЯМАКОВ ХРИСТО ДИМИТРОВ БОНЕВ ГЕНЧО В СЛАВЧЕВ ВЕЛЮ С КОЕВ ТОДОР ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ ХРИСТО КРЪСТЕВ ДРУМЕВ ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ МОНО ЦОНЕВ ДИМОВ МАРИЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА КОЛЮ ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ АБИ АСАНОВ ОСМАНОВ ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ПЕТРОВ МЕХМЕД АБДИЕВ ГАДЖАЛОВ МЕХМЕД АБДИЕВ ГАДЖАЛОВ МОНО КРЪСТЕВ ДРУМЕВ РАШКО РАШКОВ КОЛЕВ ХРИСТО КРЪСТЕВ ДРУМЕВ СТЕФАН ДИМИТРОВ "ЕВРОАГРОИМПЕКС" ЕООД БОНЕВ СТЕФАНА ТОДОРОВА ТОТЕВА БИЛЯЛ МЕХМЕДОВ КЮРДОВ ПЛАМЕН КЪНЧЕВ РАЧЕВ АЛИ МЕХМЕДОВ КЮРДОВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ГАНЮ МИНЕВ РОБЕВ ЦОНЬО ОБРЕШКОВ ЦОНЕВ

10 МЕХМЕД АЛИЕВ ШАБОВ НИКОЛАЙ КОЛЕВ КОЛЕВ РАДИ СТАНЧЕВ РАДЕВ ЮСЕИН АЛИЕВ ТЕПЕЛИЕВ НИКОЛА МАРИНОВ НИКОЛОВ ПЕТЪР ГАНЧЕВ ПЕТРОВ ОБРЕШКО КОЛЕВ НЕДЯЛКОВ ДИМО ЦАНЕВ ПЕНЕВСКИ ВАСИЛ ДИМОВ ЦАНЕВ КОЛЮ ДИМИТРОВ КОЛЕВ СТЕФАН МОШЕВ МАРИНОВ МЮМЮН ТАИРОВ АСАНОВ ЙОРДАН КОСЕВ ВЕЛЕВ КОЛЮ НЕДЯЛКОВ НЕДЕВ СТОЯН ПЕЕВ СТОЯНОВ КОЛЮ ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ РАШКО РАШКОВ КОЛЕВ НЕДЮ МОШЕВ КЮМЮРДЖИЕВ НЕДЮ МОШЕВ КЮМЮРДЖИЕВ ГЕОРГИ РАДЕВ ОБРЕШКОВ ОСМАН МЕХМЕДОВ БЕРБЕРОВ ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ДИМОВ РАДА И ПЕТЪР КЮМЮРДЖИЕВИ НЕДКА КОЛЕВА МИНКОВА АХМЕД АНГЕЛОВ "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" КОЧЕВ БИЛЯЛ АХМЕДОВ "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" ЯМАКОВ АШИМ КАСИМОВ "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" ИБРЯМОВ СТАНЮ БОЙНОВ "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" НЕНКОВ "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" ЦАНКО СЪБЕВ ПЕТРОВ ХУБАН ХУБАНОВ "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" ПЕТРОВ "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" АЛИ АХМЕДОВ АЛИЕВ ГАЛЯ АСЕНОВА "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" АНГЕЛОВА

11 "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" НЕДА ДИМИТРОВА МАКСИМОВА НЕДА ХРИСТОВА ДЕНЧЕВА и др, КИНЧИ ГИРГИНОВА ЯКИМОВА КИНЧИ ГИРГИНОВА ЯКИМОВА НЕДКА КОЛЕВА МИНКОВА АЛИ МЕХМЕДОВ КЮРДОВ НИКОЛА МАРИНОВ НИКОЛОВ ДИМИТЪР ГЕНЕВ МИТЕВ ЦАНЮ ИВАНОВ МИНКОВ СЛАВЧО И КАЛЯ СЛАВЧЕВИ ГЛАВЧЕВИ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ НЕДЮ МОШЕВ КЮМЮРДЖИЕВ Средното годишно рентно плащане за с. Ново село, община Велико Търново, по 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, е определено от комисия, назначена от директора на ОД Земеделие Велико Търново със заповед РД / г. и съгласно протокол от г. размерът му за отглеждане на едногодишни полски култури е лева/дка. ІІІ. Имотите от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: на имот Имот площ /дка/ Ползвател Собственик ВАРДИМ" "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" ВАРДИМ" ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОНЧЕВ

12 на Имот площ имот /дка/ Ползвател Собственик "РАНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД" ОБЩИНА ВЕЛИКО ВАРДИМ" ОБЩИНА ВЕЛИКО ВАРДИМ" ОБЩИНА ВЕЛИКО ВАРДИМ" ОБЩИНА ВЕЛИКО ВАРДИМ" ОБЩИНА ВЕЛИКО ВАРДИМ" ОБЩИНА ВЕЛИКО ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОНЧЕВ ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО ОБЩИНА ВЕЛИКО КМЕТСТВО с,ново СЕЛО КМЕТСТВО с,ново СЕЛО Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството на с. Ново село и в сградата на Общинска служба по земеделие Велико Търново, да се публикува на 12

13 интернет страниците на община Велико Търново и на ОД Земеделие - Велико Търново. Съгласно 19, ал. 1 от ПЗР към Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 39 от 2011 г., заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявяването й, пред съответния районен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. ЗЕХРА БАЙРАКТАР П ДИРЕКТОР на Областна дирекция Земеделие гр. Велико Търново 13