УЧИТЕЛ: РОЗА КОЗАРЕВА ЗА г. /понеделник/ ТЕМА ЗА ЧАСА ТЕСТ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧИТЕЛ: РОЗА КОЗАРЕВА ЗА г. /понеделник/ ТЕМА ЗА ЧАСА ТЕСТ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ"

Препис

1 УЧИТЕЛ: РОЗА КОЗАРЕВА ЗА г. /понеделник/.втори ЧАС 1О КЛАС - ПРЕДМЕТ- БЕЛ- ЛИТЕРАТУРА ТЕМА ЗА ЧАСА ТЕСТ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ В ГРУПАТА И В САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА Е ИЗПРАТЕН ПЛАН ЗА АНАЛИЗА НА СТИХОТВОРЕНИЕТО ПО ТЕМАТА, В ШКОЛО Е ИЗПРАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕМАТА ЗА ЧАСА И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА ТЕСТ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ 1. Кое от изброените определения е подходящо за Гео Милев а) символист б) постсимволист в) експресионист г) диаболист 2. Посочете НЕвярното твърдение. а) Творбата Септември е създадена за една нощ. б) Творбата Септември е написана по конкретен повод. в) За произведението си,,септември Гео Милев е арестуван, осъден и заплаща с живота си. г) Произведението Септември съдържа подробен и хронологичен епически разказ. 3. Събитията, отразени в произведението Септември са свързани с: а) 1923 г. б) 1925 г. в) 1944 г. г) нямат историческа връзка 4. По жанр произведението,,септември се определя като: а) поема б) ода в) репортаж г) балада 5. Композиционните части на творбата Септември са: а) две б) седем в) дванадесет г) не се дели на части 6. Христо Смирненски се отличава от другите български поети с: Посочете невярното а) излъчването на възторжена младост и очарование б) състраданието към унижените и оскърбените жертви на града в) опиянението на очакването на бурята, на празника, които ще променят света г) експресионистичните си творби 7. Посочете символа, който е централен за поезията на Смирненски и е израз на мечтата за социално преображение и морално пречистване на света. а) Слънчогледи б) огън в) прозорец г) машината 8. В жанрово отношение Зимни вечери от Смирненски е: а) стихотворен цикъл от 7 части б) стихотворен цикъл от 3 части в). балада от 3 части г). ода от 2 части 9. Какви художествени фигури са подчертаните думи? Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка с жълти стъклени очи А) оскрежената Б) топола призрак сякаш В) в сивата мъгла Г)стърчи 1. сравнение A Б В Г 2. метафора A Б В Г 3. епитет A Б В Г 1

2 4. символ А Б В Г 10. Художествените детайли мътно стъкло, продрана завеса, гола стена освен че изграждат представата за бедняшкия бит, внушават идеята, че: а) бедността парализира желанието на човека да живее по-добре Б) бедността унищожава чувствителността към красивото В) бедността сломява волята на човека да търси изход от положението си Г) бедността отнема самоуважението на човека 11. Кой от посочените образи не присъства в Зимни вечери : а). на стареца б). на децата в). на уличната жена г). на ковачите 12. Снежинките в края на цикъла Зимни вечери ( поронват се бели и чисти и в локвите стават на кал ) са символ на: а) обречеността на чистотата и мечтата в света на социалната неспреведливост б) ненужността на мечтите в един несправедливо устроен свят в) невъзможността на човека, живеещ в несправедливо общество, да открие смисъл в делничното си битие г) загубената способност на социално отритнатия човек да мечтае 13. Кое от изброените определения е емблематично за поета Атанас Далчев: а) модернист б) авангардист в) романтик г) философ 14. Как се определя в жанрово отношение творбата,,повест от Атанас Далчев а) балада б) елегия в) ода г) стихотворение 15. В кое твърдение е посочена особеност на диаболистичния свят в творбата,,повест? а) разкрита е трагичната съдба на обитателите в градските покрайнини б) внушена е идеята за изгубения рай на детската наивност в) откроява се силата на духа на самотната личност г) поставен е проблемът за загубата на човешката идентичност 16. Коя вещ НЕ представя битието в творбата Повест на Атанас Далчев: а) прашните портрети б) коварното и празно огледало в) прозорците, отворени широко към света г) часовникът, отмерващ безвремието 17. Чрез разказите в цикъла Старопланински легенди Йовков откроява: а) особеното в българската душевност б) абстрактното в човешкия характер в) универсалното в човешките ценности г) устойчивото в човешкия бит 18. Индже от Йордан Йовков е разказ за: Отбележете неверния отговор. а) любовта и красотата; б) греха и възмездието; в) силата и юначеството; г) вечното щастие. 19. Най-кратката графично отделена част в разказа Индже е, когато Гърбавото намира пушката. Тази част: Отбележете неверния отговор. а) представя за първи път Гърбавото; б) има ролята на предсказание; в) е незначителен елемент от конструкцията на разказа; г) създава очакване. 20. В разказа Индже Йовков поставя проблема за: Отбележете неверния отговор. а) съдбата на отделния човек и на народа; б) нравственото прераждане; в) възмездието и изкуплението; г) труда. 21. Как започва разказът Албена от Йордан Йовков: а) с описание на Албена; б) с описание на мелничарите; в) с очакване да арестуват Албена; г) с разказ за убийството; 22. Когато се появява Албена, жените, които се канеха да я хулят, тъй си и мълчаха, а патерицата на дяда Влася не се и помръдна. Какво се е случило? Отбележете невярното 2

3 а),,обърнаха се и най-коравите сърца б),,жалост и доброта светна в очите в) Осъзнали са, че няма по-голям дар от хубостта; г) Бързат да продължат работата си. 23. През 1940г. излиза Моторни песни от Никола Вапцаров, която е: а) втората книга на поета б) единствената книга на поета в) една от многото книги на поета г) последната от многото му книги 24. В Писмо лирическият герой изтъква като причина за душевното си страдание факта, че: а) се чувства обречен, притиснат в клетка, хванат в капан, лишен от правото да мечтае б) е пропилял живота си, енергията си, чувствата и дръзновението си в) изпитва носталгия по младостта си, изпълнена с екзотични спомени за Филипините и Фамагуста г) не е намерил смелост да пробие своя слепоочник и чрез смъртта да сложи край на безсилието и мъката си 24. Прочетете следните стихове от Писмо. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи? Ти помниш ли как Някак много бързо Ни хванаха в капана на живота? а) метонимия б) литота в) сравнение г) метафора 3

4 I. В ГРУПАТА И В САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА Е ИЗПРАТЕН СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТ ПО ТЕМАТА, В ШКОЛО Е ИЗПРАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕМАТА ЗА ЧАСА И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА 4

5 5

6 ЧЕТВЪРТИ ЧАС 8 КЛАС - ПРЕДМЕТ- БЕЛ- ЛИТЕРАТУРА ТЕМА ЗА ЧАСА : МЪДРОСТ ИЛИ БЕЗУМИЕ ОБРАЗ НА ДОН КИХОТ I. В ГРУПАТА И В САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА Е ИЗПРАТЕН ТЕСТ ЗА ОБРАЗА НА ДОН КОХОТ, В ШКОЛО Е ИЗПРАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕМАТА ЗА ЧАСА И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА 6

7 7

8 8

9 В ГРУПАТА И В САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА Е ИЗПРАТЕНА ТЕМА ЗА ДОМАШНА РАБОТА,,Дон Кихот безумец или мъдрец 9

10 ПЕТИ ЧАС- 10 КЛАС, РУСКИ ЕЗИК ТЕМА НА ЧАСА: ПРИРОДА НАШ ОБЩИЙ ДОМ I. В ГРУПАТА И В САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА Е ИЗПРАТЕН СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ТЕМАТА, В ШКОЛО Е ИЗПРАТЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕМАТА ЗА ЧАСА И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА 10

11 Незнакомые слова: давай поидём хайде да отидем ты едешь ти ще шътуваш ли когда поедете кога заминавате что там будте делать какво ще правите там будем ще нерпа вид тюлен мех кожа, козина ЗА ДОМАШНА РАБОТА СТР.94.УПР. 1Б. 11