2 3 вкл. и Моето първо работно място 4. Военно обучение и защита на родината (ВО) Защита на населението при бедствия, аварии, и катастрофи;

Размер: px
Започни от страница:

Download "2 3 вкл. и Моето първо работно място 4. Военно обучение и защита на родината (ВО) Защита на населението при бедствия, аварии, и катастрофи;"

Препис

1 I. Разпределение по тематични области: Минимален брой часове по тематични области съгласно рамкови изисквания при организиране на часа на класа Приложение 5 към чл. 11, ал. 3 от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование: Област: Минимален брой часове: Брой часове за класа: (примерни) Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие Толерантност и интеркултурен диалог Финансова и правна грамотност, 2 3 вкл. и Моето първо работно място 4. Военно обучение и защита на родината (ВО) Защита на населението при бедствия, аварии, и катастрофи; 5 5 помощ (ГЗ) 6. Безопасно движение по пътищата Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на 2 2 конфликти 8. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита Превенция и противодействие на корупцията Електронно управление и медийна грамотност Здравно образование (ЗО) Дейности за развитие на класа 5 Общо: В таблицата (колона 3) е посочен минималният брой часове за занимания и дейности по посочените тематични области. В зависимост от спецификата на класа, възрастта на учениците и конкретния контекст е възможно и комбиниране на теми и дейности от различни тематични области. 1

2 В остатъка от часове, предвидени за часа на класа, се осъществяват занимания и дейности, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, за развитие на класа като общност, за ученическото самоуправление и др. II. Годишен план: по ред Учебна седмица/ месец Тематична област Тема Компетентности като очаквани резултати Понятия: Занимания и дейности: Забележка 1. 1 IX Дейности на класа Запознаване с Правилника за вътрешния ред на училището Усвоява знания за своето училище; формира позитивно отношение към училищната институция. училище; традиция; колектив разказ; представяне 2. 2 IX Толерантност и интеркултурен диалог Аз и другите Приема различията между хората, уважава и зачита своите съученици. училище; беседа квартал; момичета; момчета; пол; религия; нови ученици; учители; общност 3. 3 X Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти Моите послания Умее да разпознава както собствените си, така и чуждите вербални и невербални послания. Старае се да свързва породените емоции и следващите радост; гняв; пренебрежение; обида; агресия; разговор работа в екип; интерактивни игри 2

3 действия. Развива умения за справяне с гнева и агресията. Развива умения за справяне в различни ситуации и да проявява непримиримост към агресията X Финансова и правна грамотност Лични финанси Развива умения за съставяне на собствен бюджет, разпределяне на бюджета, съставяне на приоритетни разходи, осъзнава опасностите от неразумните и неконтролирани разходи. приходи; разходи; бюджет 5. 5 X Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; помощ ГЗ. Промишлени аварии Усвоява знания за полимерни, строителни, химични вещества и материали. Безопасни условия на работа. Оказване на първа помощ при изгаряне, поглъщане, разливане на опасни вещества. опасни вещества в течно, твърдо и газообразно състояние (гасена и негасена вар, оловни бои, ацетон, разредител и др.) филм; работа с помагало по ГЗ 3

4 6. 6 X XI Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие Честване на 1-ви ноември Ден на народните будители Знае за делата, живота и влиянието на труда на будителите за формиране на Националното самосъзнание и самочувствие. Паисий Хилендарски; разказ; Софроний семинар; Врачански; самостоятелни Неофит Рилски; задачи; Неофит Бозвели; работа в екип; братя Миладинови; практични Георги Раковски; дейности Васил Левски; изработване на Христо Ботев; табла; Иван Вазов презентации; и много други макети и др XI БДП 8. 8 XI Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; помощ ГЗ. Поведение при обгазяване Знае за вредите, нанасяни на околната среда при горене на пластмасови изделия, неправилната им употреба и изхвърляне. Развива умения за справяне в различни ситуации, оказване на първа помощ при поглъщане на дим, натравяне и др. противогаз; респиратор; маска; абсорбери практически дейности; работа в екип; представяне 9. 9 XI Военно обучение и защита на Родината Същност и Формиране на съдържание на граждансковоенните отношения активно отношение към опазване на мира и реализиране на мироподдържащи мир; война; международни отношения занятие; 4

5 проекти с граничните държави. Осъзнаване на отговорността на страните и народите към сигурността не само на своята територия, но и към тази на регионите и света като цяло. лектор (ст.инспектор представител на военен отчет) XI Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти Техники за овладяване на емоциите Развива умения за: позитивно мислене; справяне със стрес и негативни емоции. Аз-послания; преброй до 10; дума, а не юмрук интерактивни (ролеви) игри; занятие в групи XII Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; помощ ГЗ. Биологично/бактериологично заразяване Развива умения за вируси; разказ; поведение и бактерии; паразити презентация помощ при инцидент, епидемия, биологично заразяване на храни и водоизточници XII Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие Коледа. Рождество Христово Познава и цени народни празници, символи и обичаи. Коледа; Рождество; младенец; традиции; обичаи организиране на празник; пресъздаване на обичай; участие в училищно мероприятие 5

6 XII БДП I Превенция и противодействие на корупцията Какво е корупция? Осъзнава колко са важни правилата и тяхното спазване, какви са последствията и за двете страни в случаи на злоупотреба с власт, положение, длъжност. подкуп; подарък с цел филм услуга; зависимост; облагодетелства-не I I I II Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита Военно обучение и защита на родината Поведение при терористична заплаха Действия за оцеляване при актове от терористични, екстремистки и престъпни групировки и военни действия, както и при откриване на невзривени бойни припаси Дейности на класа Моят клас, успех и дисциплина, общи дейности Има знания за действия при заплаха, познава терорист; заплаха; терористични разказ; телефон 112, служби материали и работа по групи и лица за помощ. заплахи (предмети, багаж, услуги) Учениците се запознават с методи на откриване на невзривени боеприпаси, опасности и действия при обезвреждането им. Действия за оцеляване при терористични заплахи от групировки. Има положително отношение към училището като терористичен акт; престъпна групировка; оцеляане; спасителни действия; бойни припаси; взривове и невзривени бойни припаси клас; екип; поведение; оценка; занятие; лектор (ст.инспектор, представител на военен отчет) ролеви игри 6

7 институция, познава ученическото самоуправление, екипната дейност и прави самооценка за напредъка си. самооценка II Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие Васил Левски отбелязване на 145 г. от обесването му Има познания за живота и делото на Васил Лески. родолюбие; патриотизъм; борци за свобода идейни проекти II Военно обучение и защита на Родината Задължения на гражданите на Република България, свързани с отбраната на страната Има знания за значението на понятията отбрана и защита като дълг на всеки гражданин. система за защита на обществото национална сигурност; външна сигурност; вътрешна сигурност; гражданска сигурност занятие; лектор (ст.инспектор, представител на военен отчет) II БДП II Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие Национален празник 3-ти март Честване на Националния празник. родолюбие; освобождение; свобода тържествено отбелязване и празнуване III Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; ГЗ. Епидемии, пандемии и епизоотии Разпознава причините за възникване на епидемии, епидемия; пандемия; епизоотии занятие по евакуация при бедствие или 7

8 помощ пандемии. Познава превантивни мерки за предпазване от заразяване, спазване на хигиенни мерки и правила. друга дейност за развиване на умения за справяне в критична ситуация; филм; беседа III Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита Безопасно сърфиране в интернет (киберзащита) Знае за опасностите киберзащита; в интернет киберзаплахи; пространството, киберпрестъплени подлага на съмнение я; всяка информация в вируси; превенция интернет, разпознава сайтове със съмнително и опасно съдържание. работа с компютър и програми; занимание в библиотека; лекция от специализиран представител III Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; помощ ГЗ. Колективни средства за защита на населението Има достатъчно информация за превантивните мерки при различни бедствия пожари, наводнения, земетресения и първи действия при възникването им. наводнение; земетресение; превантивни действия филм III Толерантност и интеркултурен диалог Празници и обичаи Цени народните народни празници празници и обичаи и и обичаи осъзнава връзката между поколенията чрез тях. организиране на празник; празнуване III Дейности на класа Създаване на групи, Осъзнава своето приятелство; интерактивни 8

9 развитие на лидерски умения място в класа като цяло или в групата си по интереси, развива умения за общуване. взаимопомощ; лидер; подкрепа игри; занимания по групи IV БДП IV Военно обучение и защита на родината Критична инфраструктура. Спасителни и евакуационни дейности с участието на въоръжените сили Учениците се запознават с важни за живота и дейността спасителни операции, опазване на гражданското население с военна намеса. стратегически обекти; опазване и възстановяване на стратегическите обекти; критична инфраструктура занятие; лектор (ст.инспектор, представител на военен отчет) IV Здравно образование ЗО. Необходимата вода за деня Познава първите признаци на обезводняване. Необходимост от витамини, минерали, вода, хранителни вещества. дневна порция; количество вода; 0,03 л на кг телесна маса здравна беседа V Финансова грамотност Приходи и разходи в семейството Знае как се съставя бюджет, съставя план на разходи, определя баланс. приход; разход работа по групи; беседа V Превенция и противодействие на корупцията Превенция на корупцията Усвоява умения за разпознаване на корупция, методи за спиране на ценности; правила; прозрачност на действията филм 9

10 V VI Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие Кариерно развитие Моето първо работно място порочните практики; прозрачност на дейностите, предотвратяване на корупционни дейности. 24 май Ден на Знае и цени делото българската на двамата братя просвета и култура и Св. Св. Кирил и на славянската Методий, писменост активно участва в подготовката на празника. Ориентира се в своите интереси и възможности. азбука; писменост; дело; химн; венци; подготовка за празник кариера практически упражнения; предлагане на идеи беседа VI VI Военно обучение и защита на родината Електронно управление и медийна грамотност Оказване помощ на Запознава се с населението от понятия и действия въоръжените сили при при: глобална война; кризи от военен регионален конфликт; характер двустранен конфликт; вътрешно-държавен конфликт. Електронно управление и медийна грамотност Дейности за развитие на умения за критическо мислене, общуване и управление на информацията, военностратегическа среда; военна сила; международни отношения занятие; лектор (ст.инспектор, представител на военен отчет) Електронно управление, медийна грамотност занятие; VI Дейности на класа Моят клас Дейности за развитие 10

11 на класа като общност ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: Класен ръководител: Книга за учителя, гражданска защита за гимназиален етап Георги Казаков и колектив, фондация Пайдея 2. Сборник с образователни материали за обучение при бедствие, аварии, катастрофи и пожари Костадинова К., Тотева Ф. и др., 2004 г. 3. Ебърли Ш., Етикет за малки и големи деца, Слънце 2013 г. 4. Инструкция за провеждане на обучение за защита при бедствия и за долекарска помощ в системата на народната просвета, 2015 г. 5. Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в сила от г. обн., ДВ, бр. 80 от г. 11