ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н"

Препис

1 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР:... /проф. д-р Запрян Козлуджов/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: АРХЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОБАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: АРХЕОЛОГ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 2 СЕМЕСТЪРА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ДЕКАН НА ФИФ:... /доц.д-р Красимира Кръстанова/ ПЛОВДИВ, 2019 г.

2 ECTS макет на учебен план Факултет Философско-исторически Професионално направление 2.2. История и археология Специалност Археология и археологическо културно наследство Форма на обучение Редовно Утвърден с протокол на АС Приет с протокол на ФС Анотация г. Магистърската програма дава възможност за усвояване на нови знания от студентите, важни в бъдещата им професионална реализация. Тя е нова крачка напред в тяхното образователно, научно и кариерно развитие в областта на историческото познание и в частност в сложната проблематика на археологията и културноисторическото наследство. Предложените курсове имат за задача да въведат бъдещите магистри-археолози в отделни проблеми на археологията и археологическото културно наследство и в начините за провеждане и ръководене на археологически проучвания. Заедно с това дават познания за местосъхранението и обработката на движимите археологически паметници в музейните структури на Република България. Отделните лекционни курсове предлагат на вниманието на обучаващите се теми, проблеми, процеси и събития от Праисторията, Античността и Средновековието, както и въпроси, свързани с културно-историческото наследство неговите паметници и опазването им. Те са обединени в два семестъра, в хронологически порядък. Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, в която младите магистри-археолози могат да покажат своите умения да издирват, да анализират и систематизират, да обобщават и синтезират историко-археологическата информация. Професионална квалификация Археолог Равнище на квалификация ОКС магистър

3 Специфични изисквания за достъп (прием) Изисква се: Образователно-квалификационна степен бакалавър на професионална квалификация археолог или историк-археолог; Минимален среден успех от дипломата за ОКС бакалавър добър. Ред за признаване на предходно обучение Съгласно нормативните документи и Правилника за устройството и дейността на ПУ. Квалификационни изисквания и правила за квалификация За придобиване на квалификацията са необходими 75 кредита, от тях 48 кредита от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини и 15 кредита от защита на дипломна работа. Профил на програмата (специалността) Обучението се осъществява на два основни модула: Първи модул - История и археология, има за цел да формира знания за историко-археологическите процеси, особености и закономерности в развитието на България, Балканите и Европа през вековете. Втори модул - Археология и опазване на археологическото културно наследство, включва развитието и съвременното състояние на българската археология, значимите археологически обекти и правната материя в областта на музейното дело и опазването на културно-историческото наследство. Акцентира също и на организацията на туристическата дейност в областта на културноисторическото наследство. Основни резултати от обучението След завършване на обучението, студентите: притежават и демонстрират знания и разбиране на материята в областта на археологията и опазването на археологическото културно наследство, надграждащи базовите знания от ОКС бакалавър ; могат да прилагат придобитите знания и умения в практическите занимания по археология, музейно дело, туристически дейности, дейности по опазване на паметниците на културата; могат да упражняват управленска дейност в музейната мрежа на страната Професионален профил на завършилите с примери Завършилите могат: да осъществяват ръководство на археологически проучвания на национално и регионално ниво; да се реализират като специалисти, уредници и екскурзоводи в системата на националните, регионалните, общинските и частните музеи и галерии; да се реализират успешно като специалисти в областта на археологията в различни други национални и регионални научни и културни институции; да се реализират като експерти по проблемите на паметниците на културата и тяхното опазване;

4 да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата и хуманитарните дейности. Възможности за продължаване на обучението Завършилите могат да продължат обучението си в ОНС доктор, при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти, в областта на професионално направление История и археология Диаграма на структурата на курсовете с кредити Легенда Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни; Лб за практикуми (лабораторни упражнения) и други часове (Кл за колоквиуми, Х за хоспитиране и пр.). Извънаудиторни часове в семестъра: ИО общ брой, Сп за самостоятелна работа/подготовка, и др. К ECTS кредити; Фи форма на изпитване (със стойности И изпит, Т текуща оценка. З заверка, П продължава следващ семестър/триместър)

5 Код по ECTS Извън- Аудиторни Учебен курс/дисциплина ауkдит. АО Л С Лб Кл Х ИО Сп 1-ви семестър Погребални обреди през неолита и халколита на територията на България и съседните области Археологически аспекти на културата през бронзовата епоха Римската армия и Долнодунавският лимес Рецепция на античното и християнското културно наследство в България Eвропейски културни политики за наследство Общо часове К Фи И 6 Подводна археология И 7 Избираема дисциплина 1 Общо за 1-ви семестър ри семестър 1 Въоръжение и снаряжение на средновековния воин И 2 Обсадно и отбранително дело през Средните векове И 3 Опазване на археологическото културно наследство И 4 Средновековният замък в българските земи и Европа И 5 Археология и информационни технологии И 6 Избираема дисциплина 2 7 Избираема дисциплина 3 Общо за 2-ри семестър Общо за целия курс на обучение: Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа 15 Общ брой кредити: 75

6 ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 1 семестър Избираема дисциплина 1 1. Древна Македония и елинистическата цивилизация 2. Средновековните кораби 3. Оръжия с кинетично поразяване от българското средновековие 2 семестър Избираема дисциплина 2 1. Византийско археологическо наследство 2. Традиционни вероизповедания и културно-историческо наследство Избираема дисциплина 3 1. Археология и агиография 2. Християнска литургика и археология Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки По време на обучението по различните дисциплини се задават курсови работи или курсови проекти, по усмотрение на преподавателя; в края на обучението се провеждат писмени изпити. Изисквания за завършване Дипломиране с разработване и защита на дипломна работа. Директор на програма или еквивалентен отговорник Ръководител на програма: доц. д-р Стоян Попов