СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ ЗАПОВЕД. РД / г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ ЗАПОВЕД. РД / г."

Препис

1 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с чл. 83 от Закона за физическото възпитание и спорт и чл.4 и чл. 5 от Наредба 1 / г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища (Изм. ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от г.), заповед РД / г. на Министъра на младежта и спорта и във връзка с провеждането на I -ви тур за учебната 2020/2021 година и приемни изпити за попълване на свободни и обявени места по държавен-план прием, утвърден за училището за предходни учебни години I. О П Р Е Д Е Л Я М : I.1. ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ВИДОВЕ СПОРТ КАКТО СЛЕДВА: ВИД СПОРТ ДАТИ НАЧАЛЕН ЧАС 1 Баскетбол 23 и 24 юни 2020 г Бокс 23 и 24 юни 2020 г Борба класически стил 24 и 25 юни 2020 г Борба свободен стил 24 и 25 юни 2020 г Вдигане на тежести 25 и 26 юни 2020 г Волейбол 24 и 25 юни 2020 г Гребане 22 и 23 юни 2020 г Джудо 23 и 24 юни 2020 г Кану-каяк 22 и 23 юни 2020 г Лека атлетика 29 и 30 юни 2020 г

2 11 Плуване 23 и 24 юни 2020 г Спортна гимнастика 23 и 24 юни 2020 г Спортна стрелба 29 и 30 юни 2020 г Тенис 29 и 30 юни 2020 г Футбол 25 и 26 юни 2020 г Художествена гимнастика 29 и 30 юни 2020 г I.2.ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТА за проверка на способносите се извършва задължителен медицински преглед, удостоверяващ моментното здравословно състояние на кандидатите. I.3. ИЗПИТИТЕ ЗАПОЧВАТ КАКТО СЛЕДВА: I.3.1. Първи ден с начален час 9.00 ч.: в лекарския кабинет на училището с предвидени измервания от лекар, тестове за оценка на концентрацията, психическата устойчивост и завършват със оценка на спортно-технически умения по вид спорт; I.3.2. Втори ден - с начален час 9.00 ч. се провеждат тестове за оценка на нивото на двигателните качества I.4. МЯСТОТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ : в училищна сграда от ч. до ч. от г. до година по елекронен път на II. НАЗНАЧАВАМ : II.1. КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА В СЪСТАВ: Председател: Михаела Стайкова Стайкова ЗДСД Членове: 1. Надежда Плачкова учител ТО 2. Татяна Ликова технически сътрудник 3. Георги Неделчев учител ТО 4. Елена Петрова учител ТО 2

3 II.2.КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПО СЪОТВЕТНИЯ ВИД СПОРТ II.2.1.БАСКЕТБОЛ Председател: Йордан Добринов Иванов учител по спортна подготовка Членове:1. Елена Ангелова Петрова треньор по баскетбол 2. Тодорка Николова Тодорова треньор по баскетбол II.2.2.БОКС Председател: Стефан Генчев Панайотов учител по спортна подготовка Членове:1. Стефан Чаушев треньор по бокс 2. Иван Киряков треньор по бокс II.2.3.БОРБА- класически и свободен стил Председател: Александр Владимирович Грибков учител по спортна подготовка Членове:1. Павел Митев Митев учител по спортна подготовка 2. Даниел Симеонов учител по спортна подготовка 3. Емил Янков Русев учител по спортна подготовка II.2.4. ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ Председател: Борислав Михайлов Налбантов учител по спортна подготовка Членове:1. Димитър Атанасов Стойков треньор по вдигане на тежести 2. Георги Йотовски треньор по вдигане на тежести II.2.5. ВОЛЕЙБОЛ Председател: Атанаска Никифорова учител по спортна подготовка Членове: 1.Миглена Стрезова учител по спортна подготовка 2. Диян Буюклиев треньор по волейбол II.2.6. ГРЕБАНЕ Председател: Венета Пехливанова учител по спортна подготовка Членове: 1.Биляна Стоянова учител по спортна подготовка 2. Йордан Минков учител по спортна подготовка 3

4 II.2.7. ДЖУДО Председател: Цветана Божилова - учител по спортна подготовка Членове: 1. Петър Ардашев- треньор по джудо 2. Виолета Божилова треньор по джудо II.2.8. КАНУ-КАЯК Председател: Нина Мекерешка учител по спортна подготовка Членове:1.Тодор Тодоров учител по спортна подготовка 2. Владимир Генов учител по спортна подготовка 3. Елисавета Караджова учител по спортна подготовка II.2.9.ЛЕКА АТЛЕТИКА Председател: Антония Йоранова - учител по спортна подготовка Членове: 1. Радмила Станкович- учител по спортна подготовка 2. Тодорка Тодорова- учител по спортна подготовка 3. Ангел Пенчев учител по спортна подготовка II.2.10.ПЛУВАНЕ Председател: Ваня Димитрова- учител по спортна подготовка Членове: 1. Ботко Трендафилов - учител по спортна подготовка 2. Стефан Георгиев- учител по спортна подготовка II.2.11.СПОРТНА ГИМНАСТИКА Председател: Радослав Емилов- учител по спортна подготовка Членове: 1. Весела Саръсакалова- треньор по спортна гимнастика 2. Маргарита Бакалова Дринова- треньор по спортна гимнастика II.2.12.СПОРТНА СТРЕЛБА Председател: Евгения Звискова- учител по спортна подготовка Членове: 1. Александър Александров- учител по спортна подготовка 2. Румяна Апостолова- треньор по спортна стрелба 4

5 II.2.13.ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА Председател: Джемиле Халилова - учител по спортна подготовка Членове: 1. Ирина Чернева - учител по спортна подготовка II.2.14.ФУТБОЛ 2. Катя Видева- треньор по художествена гимнастика Председател: Димитър Палазов- учител по спортна подготовка Членове: 1. Даниел Димитров - треньор по футбол II.2.15.ТЕНИС 2. Илиян Иванов- учител по спортна подготовка Председател: Албена Цветкова треньор по тенис Членове: 1. Андреана Филева - треньор по тенис 2. Крум Крумов- треньор по тенис II.3. КОМИСИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ Председател: Михаела Стайкова ЗДСД Членове: 1.Председателите на комисиите за проверка на технико-тактическите възможности. 2. Лалка Димитрова- медицинско лице II.4.КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Председател: Тодорка Тодорова учител по спортна подготовка Членове: 1. Емил Янков Русев учител по спортна подготовка борба.. 2. Петя Хрисчева учител по спортна подготовка волейбол. 3. Венета Пехливанова учител по спортна подготовка гребане.. 4. Нина Мекерешка учител по спортна подготовка кану-каяк. 5. Ангел Пенчев учител по спортна подготовка лека атлетика.. 6. Ваня Димитрова учител по спортна подготовка плуване 7. Евгения Звискова учител по спортна подготовка сп.стрелба. 8. Радослав Емилов учител по спортна подготовка сп.гимнастика 9. Ирина Чернева учител по спортна подготовка х.гимнастика Димитър Палазов учител по спортна подготовка футбол. 11. Йордан Иванов учител по спортна подготовка баскетбол... 5

6 12. Албена Цветкова треньор по тенис II Периодът на провеждане на проверката на уредите и съоръженията е от до година. II.4.2. За изпълнената проверка следва да се попълни протокол за състоянието на уредите и съоръженията необходими за провеждане на изпитите по Държавния план-прием за учебната 2020/2021 година и да се представи до г на ЗДСД. II.5. КОМИСИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА И ПСИХИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ Председател: Михаела Стайкова Стайкова - ЗДСД Членове: 1. Стефан Сукнаров педагогически съветник 2. Лалка Димитрова медицинско лице В заседанията на комисиите със съвещателен глас могат да участват упълномощени от работодателите си представители на МОН, РУО, ММС, СК, БСФ. III. РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПРИЕМА ДА БЪДЕ ОБЯВЕН, КАКТО СЛЕДВА: Обявяване на класирането: в двудневен срок след приключване на приемните изпити на видно място на входа на Спортно училище Васил Левски и на сайта на училището: ; Записване на приетите кандидати е в сградата на училището до година., след представяне на документи по чл.8, ал.7 от Наредба 1 / г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища (Изм. ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от г.) Стриктно да се спазват изискванията по Наредба 1 / г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища (Изм. ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от г.) Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Михаела Стайкова Стайкова ЗДСД. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица срещу подпис за сведение и изпълнение. IV. Всички членове на изпитните комисии да бъдат 30 минути преди началото на изпитите в кабинета на ЗДСД за инструктаж. Работния ден за председателите на всички комисии приключва след обработване на данните от протоколите за приемен изпит и класиране. РУЖКА ГЕНОВА Директор на СУ Васил Левски - Пловдив 6