ЕНЕРГИЯТА СВЪРЗВА... инж. Красимира Кузманова 1. ВЪВЕДЕНИЕ 2. ОСНОВИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕНЕРГИЯТА СВЪРЗВА... инж. Красимира Кузманова 1. ВЪВЕДЕНИЕ 2. ОСНОВИ"

Препис

1 ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ), ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ МЕТОД ЗА ОПТИМИЗАЦИЯТА ИМ (НТС/ г., гр.софия, ул. Г.С. Раковски, 105, ет.1) 1. ВЪВЕДЕНИЕ 2. ОСНОВИ инж. Красимира Кузманова 3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 3.1. Конвенционални инструменти за постигане на Енергийна Ефективност във водния сектор 3.2. Нов метод за оптимизация на ПСОВ, вкл. енергийната им ефективност (ЕЕ) 3.3. Приложение и ограничения ЕНЕРГИЯТА СВЪРЗВА ПРИМЕРИ 5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2 1. ВЪВЕДЕНИЕ Не подценявайте МОЩНОСТТА на отпадъчната вода... защото вътре се крие повече

3 1. ВЪВЕДЕНИЕ Очаквано население на нашата планета към 2050: > 9 милиарда (Източник: World Bank 2015)

4 1. ВЪВЕДЕНИЕ Очаквана първична консумация на електро-енергия към 2050: > 546 EJ /1 EJ = 10^18 J/, (Източник: World Energy Council 2013) Очаквано водопотребление към 2050: > 5 km 3 (Източник: OECD Umweltausblick 2012)

5 1. ВЪВЕДЕНИЕ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ РАЗМИШЛЕНИЯ Предпоставка/ допускане: Население 2030: ~ 8,4 милиарда, от които ~ 65% в населени места от градски тип Цел: Нова инфраструктура за отпадъчни води за 40% от глобалното население към 2030, за да бъдат изпълнени поставените изисквания Резултат: Всеки ден е необходимо да се въвеждат в експлоатация пречиствателни съоръжения за около жители *Източник: Цели на устойчивото развитие, Проф. д-р инж. Х. Кройс, ТУ - Виена

6 1. ВЪВЕДЕНИЕ Пречиствателни станции (ПСОВ) обикновено се проектират на база на консервативни оразмерителни ръководства и се експлоатират на базата на исторически практики. Като цяло, опитът показва, че такива съоръжения често имат значителен допълнителен капацитет, който може да се реализира чрез оптимизация. Чрез оптимизация могат също да бъдат постигнати подобрения в качеството на отпадъчните води на изход ПСОВ, както и намаляване на експлоатационните разходи. Настоящият доклад осигурява преглед на подхода, който трябва да се предприеме, за да се оптимизира съществуваща ПСОВ и да се подобри нейната енергийна ефективност. Той също описва нов метод за оптимизация на ПСОВ и намаляване на експлоатационните й разходи чрез обследване на енергийната й ефективност, наред с конвенционалния набор от инструменти, които могат да бъдат използвани за постигане на специфичните цели на една програма за оптимизация.

7 1. ВЪВЕДЕНИЕ Документиране на ползите Определяне на целите Идентификация & прилагане на промените Оценка и приоритизиране Фиг.1: Елементи на ПСОВ оптимизация

8 1. ВЪВЕДЕНИЕ Програмата за оптимизация на ПСОВ е повтарящ се процес, и следва да бъдат установени ясни цели, преди всяка итерация. В зависимост от поставените цели, резултатите от оптимизацията на една пречиствателна станция може да включва някои или всички от следните: увеличаване на капацитета на съществуващата станция без необходимост от допълнителни инвестиционни разходи, свързани с разширяване на станцията; подобряване на технологичния процес, без да се използват допълнителни инвестиционни разходи, свързани с обновяване на станцията; намаляване на експлоатационните разходи чрез по-ефективно използване на ел.-енергията (ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ), реагентите или труда; подобрени експлоатационни практики.

9 2. ОСНОВИ През 1980-те и началото на 1990 г., оптимизирането на ПСОВ се утвърждава като costeffective начин за подобряване на изходните параметри, намаляване на експлоатационните разходи и максимално използване на съществуващата инфраструктура/обеми. Покачването на цените на енергията в САЩ довеждат до акцент върху икономията на енергия в ПСОВ чрез техники за оптимизация. Например енергийния одит на процесите в ПСОВ е разработен преди всичко като средство за намаляване на използване на енергията на съоръженията (1985). До средата на 1990-те години, оптимизацията на ПСОВ е станала добре установена практика. В някои юрисдикции, оптимизирането на съществуващите ПСОВ става предпоставка за получаване на безвъзмездни средства (грантове) за разширяване на станциите.

10 2. ОСНОВИ КЪДЕ СМЕ НИЕ? *Източник: Christian Loderer, Kompetenzzentrum Wasser Berlin

11 2. ОСНОВИ В Германия (2008), по данни на Немската Федерална Асоциация за опазване на околната среда консумацията на ел.-енергия за всички броя ПСОВ възлиза на: 4,4 TWh/год., 35 KWh/ЕЖ проект.год 0,4 kwh/m 3 0,7 % от общата консумация на електроенергия в Германия 3 Mio t CO 2 еквивалент. ПСОВ в Германия са най-големият единичен енерго-консуматор за общините с дял от около 20% от общата им електро-консумация [2]. В България (2014), по данни на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, консумацията на ел.-енергия за 64 броя ПСОВ възлиза на: MWh/год., ,- лв./год. 0,22 kwh/m 3, като препоръчителната норма за ВиК-операторите, която не трябва да надхвърлят е 0,25 kwh/m 3!

12 2. ОСНОВИ ПСОВ 31% Помпени станции (ПС) 2% Отпадъчни води - други 3% Улично осветление 25% Градски - други 8% Публични обекти 7% Гробища 0% Противопожарни служби 0% Училища 24%

13 2. ОСНОВИ - ЦЕЛИ *Източник: Christian Loderer, Kompetenzzentrum Wasser Berlin

14 2. ОСНОВИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ РАЗМИШЛЕНИЯ Предпоставка/ допускане: Електропотребление 32 kwh/ човек*годишно, Население в Европа: ~ Мио Резултат: Годишна консумация на електро-енергия за ВиК оператори (Големи ПСОВ) GWh/а (год) = годишното производство на енергия на 2-3 електроцентрали *Източник: Цели на устойчивото развитие, Проф. д-р инж. Х. Кройс, ТУ - Виена

15 2. ОСНОВИ - ПРЕОСМИСЛЯНЕ Енергийния обрат в Германия амбициозни, но необходими цели Постоянна защита на климата и постепенно спиране на ядрената енергетика като основни цели на енергийната революция Намаляване емисиите на парникови газове : 80-95% до 2050 Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия : 60% до 2050 Дял на производството на електроенергия от възобновяеми източници : 80% до 2050 Намаляване потреблението на енергия към 2008 г.: Брутното крайно потребление на енергия с 50% до 2050 Брутно търсене на електроенергия с 25% до 2050 Икономика Постепенно премахване на ядрената енергетика Изключване на всички атомни електроцентрали до края на 2022 Източник: Prof. Manfred Fischedick, Wuppertal Institut fur Klima, Umwelt Как се приспособяват фирмите, свързани с управление на водите към политическия процес на енергийния обрат у нас? Осигуряване на електро-захранването Поносимост за околната среда

16 2. ОСНОВИ *Източник: Christian Loderer, Kompetenzzentrum Wasser Berlin

17 2. ОСНОВИ Принцип на работа на една конвенционална ПСОВ Основна цел: Пречистване на отпадъчната вода и постигане на нормите на изход ПСОВ

18 2. ОСНОВИ Теоретичен потенциал на Отпадъчните води: GWh/a Утайките от ПСОВ като източник на енергия

19 2. ОСНОВИ

20 55 The vision of all Projects o o o o o o Sound facts... simple messages... Wastewater: last untapped biomass WWTP: 1 st energy bill of cities" New schemes available and viable for energy positive WWTP" WWTP: producer of regenerative energy Energy efficiency of WWTP in climate change strategies of cities

21

22 3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

23 3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА ЕПА пропоръчва подход от девет (9) основни стъпки за реализацията на една успешна оптимизация: 1.Създаване на подходящ екип; 2. Исторически преглед на данните; 3. Анализ на данните / benchmarking подход/; 4. Изготвяне на енергиен одит; 5. Определяне на целите; 6. Изготвяне на план с идентифицираните мерки; Фокусиране върху енергоемките процеси, като напр. аерация, помпено подаване и др. Разглеждане възможностите за използване на алтернативни източници на енергия, като метантанкове с когенерация, соларни панели, термопомпи и др. Определяне разходите за идентифицираните мерки, както и сроковете за възвращаемост. 7. Прилагане на подобренията 8. Мониторинг и документиране на резултатите 9. Комунициране/споделяне на успехите

24 3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ Професионална идентичност Тематични направления и връзките между тях Напр. Енергийна ефективност Агрегати и процеси Напр. Алтернативни енергийни източници; Бъдеща мобилност в управлението на водите Енергия и Визии Енергийна Ефективност МРЕЖОВА КОМПЕТЕНТНОСТ Възстановяване (обратно) на Енергия Напр. Използване на топлинната енергия на ОВ; Енергия от утайките от ПСОВ Материали и Материални потоци Напр. Възстановяване на фосфора, азота и др. от ОВ; Повърхностни- чужди-води Енергиен Мениджмънт Напр. Съхранение на енергия; Товари- Енергийна преносимост

25 3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА ВЛИАНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ Елементи на системата Единични съоръжения Група системи Функционални единици Под-системи Под-процеси Отделни агрегати помпи, бъркалки Помпени станции Входящи групи Нитрификация Обезвидняване утайки Общата система ПСОВ, вкл. третиране на утайките Ширината на диапазона на баланса определя степента на възможностите за пестене на енергия

26 3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА НОВ МЕТОД ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ

27 3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 3.2. Нов метод за оптимизация на ПСОВ Необходимите условия за използване на математичните модели, т.е. Тяхното задължително калибриране и верифициране на място, рядко се спазват. Това води до неефективност на вложените инвестиции за изграждане и реконструкция на ПСОВ, поради непостигане на изисканите параметри на изход ПСОВ, както за пречистената отпадъчна вода, така и за качеството на утайките. Към това се добавят и многократно завишени експлоатационни разходи, които населението ще трябва да заплаща. Експлоатационните процедури често се предават от оператор на оператор, без оглед на нови подходи, които могат да подобрят ефективността на станцията или да намалят разходите. Новият метод за оптимизация на ПСОВ може да се комбинира добре със всички гореизброени инструменти и позволява последващо настройване на съществуващата система за КИПиА. Какво е новото, което допълнително подпомага по-ефективно постигане на специфичните цели на оптимизацията и особено тези за подобряване на технологичния процес, съответно намаляване на разходите за ел.-енергия и реагенти?

28 3.2. Нов метод за оптимизация на ПСОВ С лабораторно оборудване на място на ПСОВ и с конкретната биомаса от станцията /типична за всяка ПСОВ при различни температури, респ. сезони/ се симулират възможните оптимални условия за протичане на процесите чрез дефиниране на основни параметри като концентрация на биомасата, възраст на утайките, необходими обеми, смесване/разбъркване, трансфер на O 2, рециркулация и др. След сравняване на съществуващите резултати от разглежданата ПСОВ и лабораторните резултати /макс постижима скорост на процесите, получени по новия метод/, могат да се идентифицират възможните мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се постигнат специфичните цели на оптимизацията на ПСОВ, като намаляване на експлоатационните разходи, разходите за рехабилитация или бъдещо разширение. Аерацията е един от най-основните и енергоемки процеси в аеробното биологично Пречистване и може да достиген до 75 % от общите електро-разходи за една ПСОВ. Ето защо при всяка оптимизация се набляга на трансферът на О 2, тъй-като скоростта на трансфер на кислорода оказва много голямо значение върху скоростта на протичане на нитрификацията и цялостната реорганизацията на биобасейна.

29 3.3. Приложение и ограничения на новия метод за оптимизация на ПСОВ Елементи на добрата практика за оптимизация на ПСОВ може да се прилага за всеки тип и големина на ПСОВ. Новият метод за оптимизация се прилага основно за отстраняването на азота в биологичното стъпало на ПСОВ /по линия на водата/, на всички типове технологични схеми с активна утайка (една обща биомаса) /като каскадни биологични реактори, реактори тип "карусел", SBR-реактори, и др, заустващи в "чувствителни зони" /изискващи отстраняване на азот (N t ) и фосфор (P t )/.

30 3.3. Приложение и ограничения на новия метод за оптимизация на ПСОВ СТРОИТЕЛНИТЕ КАМЪНИ НА СУБВЕНЦИОНИРАНЕТО Разширете хоризонтите Субвенции за концепции Субвенции за ресурси Използване СЕГА за разработване на бъдещи стратегии; На тази база да се прецени размерът на необходимата субвенция Субвенции за инвестиции Възобновяеми енергийни източници; Смислено използване на отпусканите субсидии Интергирано използване на топлинната енергия; Щадящо климата Водоснабдяване и канализация; Иновативни концепции за Опазване на климата

31 4. ПРИМЕРИ Иновативният метод за оптимизация на ПСОВ бе тестван пилотно на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово (СПСОВ). Обща площ -60 хектара; Проектен капацитет m 3 /d. Годишният разход на електроенергия KWh/ год. (данни към 2014) Фиг.4: СПСОВ - Кубратово

32 4. ПРИМЕРИ Наред с историческия преглед на данните от лабораторията на самата СПСОВ, бяха проведени допълнителни анализи /на място с пилотна лаборатория/ за действителния и за максималния технологичен капацитет (респираторната активност) на хетеротрофите и на автотрофите в активната утайка на Софийската ПСОВ, проведени в четири цикъла в продължение на период от около година и половина (общо 34 дни на анализи), обхващащи и сезони с екстремни температури. На тази основа бяха определени действителните и максималните скорости на процесите нитрификация и денитрификация при съответните условия конкретен химичен състав и температура на отпадъчните води. Получените кинетични параметри бяха използвани при направеното в разработката ново технологично оразмеряване на съоръженията за биологично пречистване на Софийската ПСОВ. В резултат на това се доказа възможността за допълнително съкращаване на технологичните обеми на съоръженията и капацитета на аерационното оборудване, което води до определени съкращения на експлоатационните разходи.

33 4. ПРИМЕРИ Фиг.5: Снимки от провеждане на лабораторните анализи на място на СПСОВ - Кубратово Бяха идентифицирани следните възможности за оптимизиране на работата на Биологичното стъпало с оглед постигане на определена енергийна и финансова ефективност: Осигуряване на устойчив технологичен режим при редуциране на работните секции на биобасейните до две, без влошаване на технологичния капацитет на системата;

34 4. ПРИМЕРИ Намаляване на броя и дебита на помпите за вътрешния рециркулационен поток около 3 пъти по отношение на заложените в реализирания проект, съответно 64 % намаляване на разходите за ел.енергия за рециркулация; Намаляване на броя и дебита на въздуходувките около 2,5 пъти по отношение на заложените в реализирания проект, съответно 52 % намаляване на разходите за ел.енергия за аерация; Намаляване около 1,5 пъти на количеството на железния трихлорид за редуциране на фосфора, съответно 30 % намаляване на разходите за реагента; Не трябва да се пренебрегва и постигането на изисканите параметри на изход на СПСОВ, съгласно издаденото разрешително за заустване, съответно стойността на възможните санкции, които се спестяват при устойчива експлоатация на ПСОВ, което на практика води до допълнително намаляване на разходите. След прилагане на част от идентифицирани мерки за оптимизация на СПСОВ, възможността за намаляване на общите експлоатационни разходи /преки и косвени/ за биологичното стъпало на Софийската ПСОВ възлиза на около лв/год, което е с около 20% намаление на общите годишни експлоатационни разходи;

35 5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ Темата Енергия в управлението на водите Консумацията на електроенергия е един сериозен ценови разход при повишаващите се цени на електроенергията; Консумацията на електроенергия се повишава по време на експлоатацията полезния живот на една станция (ПСОВ, ПСПВ,...) Промените са обективни по своя характер и нормалност (възраст на инсталациите, демографско развитие, промяна на факторите след проектирането и др.) Причините и рисковете са многостранни

36 5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ Оптимизацията на ПСОВ и енергийната им ефективност трябва да се превърне в Работна философия за ВиК-дружествата/ Общините, която се защитава от ръководството, с подкрепата на персонала на всички нива и има общата цел за непрекъснато усъвършенстване. Повишеното разбиране на основите на технологичните процеси, протичащи на ПСОВ чрез обучение на операторите и съответното прилагане на концепциите чрез контрол на процесите ще подобри значително работата и надежността на станциите. Реалното оразмеряване/ проектиране на ПСОВ, не може да бъде извършвано с математични модели без тяхното калибриране и верифициране. Необходимо е въвеждане на изисквания за дефиниране характеристиките на проектните величини (изходни данни) чрез измервания на място на количеството и качеството на конкретната отпадъчна вода;

37 5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ Новини Увеличение на Енергийните разходи VS. Стабилност на таксите Лошата новина: Множество фактори водят до презавишена консумация на енергия и увеличаване на разходите за вода /себестойност на m 3, съответно цена за населението/ Добрата новина: възможностите за влияние и намаляване на специфичнoтo за системата потребление на енергия също са многобройни и разнообразни = Вашите нужди

38 5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ УСПЕХ!...не е винаги това, което виждате...

39 ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ), ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ МЕТОД ЗА ОПТИМИЗАЦИЯТА ИМ инж. Красимира Кузманова БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! Тел.: +359 / (0) ; Факс: +359 / (0) ; Е-mail: Web-site: