ОПИСАТЕЛНА СТАТИСТИКА. Изготвил: Й. Стоянова учител по Математика и ИТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОПИСАТЕЛНА СТАТИСТИКА. Изготвил: Й. Стоянова учител по Математика и ИТ"

Препис

1 ОПИСАТЕЛНА СТАТИСТИКА Изготвил: Й. Стоянова учител по Математика и ИТ

2 СТАТИСТИКА НАУКА ЗА: СЪБИРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЯНЕ АНАЛИЗ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПОДПОМОГНЕ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ

3 ОПИСАТЕЛНА СТАТИСТИКА Развива методи за подготовка, събиране и представяне на статистически данни Прилага се в: държавния и стопанския живот обществените науки Медицината За събраните данни трябва да е известно мястото и времето на тяхното събиране. МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА Създаване на математически модели за: събиране и групиране на статистически данни Разработване на методи за обработка Анализ на събраната информация

4 Пример: За статистическа съвкупност може да се вземе множеството от всички лица на 17 години в страната. Изучаваният признак може да бъде височината им в сантиметри. Този признак има количествен характер. За същата съвкупност изучаваният признак може да е местоживеенето. Този признак има качествен характер. Ако на всеки елемент от дадена статистическа съвкупност се съпостави числова величина x i (значението на изучавания признак), множеството от числата x i се нарича генерална съвкупност. Частта от генералната съвкупност, избрана за проучване, се нарича извадка. Една извадка се счита за представителна, ако единиците, попаднали в нея, имат свойството коректно да възпроизвеждат параметрите на генералната съвкупност.

5 Пример: При изследване на ръста на лицата на 17 години в страната трябва да се вземат представители на момичета и момчета от различни видове училища. Ако се вземат ученици само от спортни училища, извадката няма да представя правдоподобно множеството на лицата на 17 години в страната. Извадката трябва да бъде достатъчно голяма по обем.

6 СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ДАННИ възможните стойности на наблюдавана случайна величина количествени представят се с числа, получени в резултат от броене, измерване и т.н. качествени изразяват се в нечислов вид (пол, кръвна група и т.н.)

7 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ НАРЕДЕНА ИЗВАДКА Данните в извадките са в суров вид, т.е. те са представени в реда на събирането им Подреждане във възходящ ред, преди започване на анализа им Множеството от наблюдения на една статистическа характеристика Х се нарича ПРОСТ СТАТИСТИЧЕСКИ РЕД. Този ред е изходният материал за следващите разсъждения.

8 ПРИМЕР Директор на училище трябва да определи математическите способности на учениците от 10 клас в повереното му училище. За целта той измерил способностите на извадка от 50 ученици с помощта на подходящ тест. Резултатите от теста са представени в Таблица в реда, в който са получени Резултатите в суров вид

9 ПЪРВА СТЪПКА - ПОДРЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ВЪВ ВЪЗХОДЯЩ РЕД това осигурява следните възможности: групиране на еднаквите стойности определяне на тяхната честота (повторения) бързо определяне на най-малката и най-голямата стойност Наблюденията от простия статистически ред, записани в нарастващ (възходящ) ред X 1 X 2 X 3 X n, се нарича РАНГОВ РЕД

10 ВТОРА СТЪПКА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЧЕСТОТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ, КОЕТО ПОКАЗВА КОЛКО ПЪТИ ДАДЕНА СТОЙНОСТ СЕ ПОВТАРЯ (НАБЛЮДАВА) Вариационният ред се оформя като таблица, в която в първия ред са разположени стойностите на X (вариантите), а във втория честотите им (броят на наблюденията им). Честотно разпределение на резултатите от теста по математика Брой точки (измерване) Брой ученици (честота)

11 Брой ученици Брой ученици ТРЕТА СТЪПКА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ ЧРЕЗ ДИАГРАМИ СТЪЛБОВА ДИАГРАМА представяне на честотите чрез правоъгълници с еднаква ширина и с височина, пропорционална на честотите. ЛИНЕЙНА ДИАГРАМА точкова диаграма, при която точките се свързват с отсечки, така че да се получи начупена линия Брой точки Брой точки

12 ЗАДАЧА Направена е извадка за престоя (в дни) в болница на 49 пациента по дадена диагноза А. Получените данни са дадени в таблицата в реда, в който са събрани. Представете данните: 1. В рангов ред 2. Във вариационен ред 3. Чрез стълбова диаграма 4. Чрез линейна диаграма

13 Готовата презентация да се изпрати на до 20 януари 2020 г. Задачата да се оформи в презентация Слайд 1 заглавие Описателна статистика, изготвил: име и клас Слайд 2 условие на задачата Слайд 3 заглавие Представяне на данните в рангов ред Слайд 4 заглавие Представяне на данните във вариационен ред Слайд 5 заглавие Представяне на данните чрез стълбова диаграма Слайд 6 заглавие Представяне на данните чрез линейна диаграма

14 ПРИЯТНА РАБОТА!