PREDMER SO PRESMETKA R.br A/ Vodovod Opis na rabota Ed. Koli~ina Ed. cena Vkupno mera 1 2 1/ RABOTI Nabavka, transport i monta`a na polipropi

Размер: px
Започни от страница:

Download "PREDMER SO PRESMETKA R.br A/ Vodovod Opis na rabota Ed. Koli~ina Ed. cena Vkupno mera 1 2 1/ RABOTI Nabavka, transport i monta`a na polipropi"

Препис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 PREDMER SO PRESMETKA R.br A/ Vodovod Opis na rabota Ed. Koli~ina Ed. cena Vkupno mera 1 2 1/ RABOTI polipropilenski vodovodni cevki so site potrebni fazonski delovi. F 20 mm - polipropilenski m' 7,6 F 25 mm - polipropilenski m' 10,0 sungerasta izolacija na vertikalite i razvodot od polipropilenski cevki. 3 F 20 mm... (8 h 22) m' 7,6 F 25 mm... (8 h 28) m' 10,0 Nabavka i monta`a na zavr{ni kolena montirani na sekoj potro{uva~, komplet so limeni dr`a~i za istite. F 20 mm par 5 Napomena: Opremata za sistemot za navodnuvawe na zelenata terasa e zemen vo predmerot od arhitekturata. Vo ovoj predmer e zemen samo dovodot do nego / ARMATURNI DELOVI RABOTI propusni ventili so ispust. Vkupno : F 25 mm par 1 Nabavka i monta`a na obi~ni propusni ventili. F 20 mm par 3 F 25 mm par 1 Ek-ventil za kazan~e so hromirana rozetna i kapa. par 1 ednora~na ѕидна батерија za mijalnik. par 2 proto~en elektri~en bojler so instalirana snaga od 5 KW (za mijalnici vo grupa), поставено на висина од 1,6 м. par 1 sifoni od PVC materijal: sifon za mijalnik par 2 ARMATURNI DELOVI Vkupno :

14 / SANITARIJA porcelanski mijalnik so polu~izma, za stoe~ka slavina. par 2 komplet WC {kolka - klasa A, so vertikalen priklu~ok. par 1 nisko bez{umno kazan~e, so dvostepenost na ispiraweto na vodata, standardna boja SO4 - klasa A. par 1 4/ SANITARNA GALANTERIJA SANITARIJA ogledalo za na yid (50h70 sm). par 2 kutija za hartija za race. par 2 dozer za te~en sapun. par 2 korpa za otpad od INOX, so no`no podigawe na par 2 kutija za toalet hartija. par 1 ~etka za WC {kolka. par 1 SANITARNA GALANTERIJA Vkupno : 5/ ISPITUVAWE I DEZINFEKCIJA Po celosno zavr{uvawe na monta`nite raboti, da se izvr{i ispirawe i ispituvawe na vodonepropusnost na vodovodnata mre`a, kako i dezinfekcija so hlorirawe po va`e~kite sanitarni propisi. ISPITUVAWE I DEZINFEKCIJA Vkupno : m' 18,0 Vkupno : A/ R E K AP I T U L A C I J A vodovod 1/ RABOTI 2/ ARMATURNI DELOVI 3/ SANITAREN PRIBOR 4/ SANITARNA GALANTERIJA 5/ ISPITUVAWE I DEZINFEKCIJA Vkupno :

15 R.br B/ Fekalna kanalizacija Opis na rabota 1/ ZEMJANI RABOTI Geodetsko obele`uvawe i iskol~uvawe na trasata na kanalot. m' 15,00 Iskop na zemja III-ta kategorija vo tesen otkop (za rovovi) so {irina od 0.6 m i dlabo~ina od 0.0 do 1.2 m, so otfrlawe na iskopanata zemja na 1.0 m od ivicata na rovot. m 3 (15.0 h 0.60 h 1.0) = ma{inski % m 3 7,20 - ra~en % m 3 1,80 Nabavka, transport i razastirawe na peso~na podloga po cela {irina na rovot vo sloj od 0.1 m vo prethodno is~isten rov od kamewa i sl. m 3 (15.0 h 0.6 h 0.1) = 0.90 m 3 0,90 Ra~no nasipuvawe na rovot so nabivawe so ra~en nabiva~od 10 kg. vo sloevi od 0.2 m nad gornata ivica od cevkata, so del od iskopanata zemja sitna i rastresita vo vla`na sostojba. m 3 (15.0 h 0.6 h 0.2) h 2 = 3.60 m 3 3,60 Celosno zasipuvawe na rovot so ostatok od iskopanata zemja vo sloevi od sm, so nabivawe pribli`no do prirodnata zbienost. m 3 (15.0 h 0.6 h 0.5) = 4.50 m 3 4,50 ZEMJANI RABOTI Vkupno : Ed. Koli~ina Ed. cena Vkupno mera 1 2/ RABOTI plasti~ni kanalizacioni cevki (PVC)za horizontalni i vertikalni razvodi, do sekoe izlivno mesto, so cel spoen materijal i fazonski delovi. Site dol`ini od vnatre{nata fekalna kanalizacija, vo predmerot zemeni se pogolemi za 50% zaradi fazonskite delovi. Presmetka po m' montirana i ispitana cevka. PVC DN 50 m' 4,5 PVC DN 75 m' 6,0 PVC DN 110 m' 3,0 PVC DN nadvor m' 2,0 PVC DN nadvor m' 13,0

16 suvi podni slivnici (so zatvara~ za neprijatna mirizba), komplet so hromirana kupatilska re{etka so dimenzii 150/150 mm. F 50 mm par 1 ventilaciona glava od pocinkovan lim. Vo cenata da vleze i prodorot niz krovnata konstrukcija. VG F120 par 1 RABOTI Vkupno : 3/ REVIZIONA [AHTA - DN 800 mm Ra~en dokop na zemja III-ta kategorija za monta`a na reviziona {ahta, so otfrlawe na iskopanata zemja na 1.0 m od ivicata na rovot. m 3 2,50 Nabavka, transport i postilawe na {qunak ili drobenik, na dnoto od rovot vo sloj so debelina d = 15 sm. m 3 0,20 Betonirawe na izramnuva~ki sloj nad {qunakot, so marka beton MB20 i debelina d = 10 sm. m 3 0,1 Nabavka, transport i postavuvawe na komplet polietilenska kan. {ahta DN800 mm, so dlabo~ina do 1.2m. par 1 Ra~no nasipuvawe na iskopaniot del okolu {ahtata, vo sloevi od po 30 sm so nabivawe do prirodna zbienost. m 3 1,80 Izrabotka i postavuvawe na betonski prsten okolu otvorot na {ahtata, so marka beton MB30, vrz tamponski sloj so debelina d = 15 sm. par 1 Nabavka, transport i postavuvawe na lieno `el. kapak F600 mm (15 MPa). par 1 REVIZIONA [AHTA 4/ ^ISTEWE, ISPIRAWE I ISPITUVAWE Vkupno za 1 (edna){ahta: ^istewe, ispirawe i ispituvawe na kanalizacionata mre`a -celosno montirana so vidni spojnici. m' 24,0 ^ISTEWE, ISPIRAWE I ISPITUVAWE Vkupno : 1/ ZEMJANI RABOTI 2/ RABOTI B/ R E K AP I T U L A C I J A fekalna kanalizacija 3/ REVIZIONA [AHTA - DN 800 mm 4/ ^ISTEWE, ISPIRAWE I ISPITUVAWE Vkupno :

17 R.br V/ Atmosferska kanalizacija Opis na rabota 1/ ZEMJANI RABOTI Geodetsko obele`uvawe i iskol~uvawe na trasata na kanalot. m' 12,00 Iskop na zemja III-ta kategorija vo tesen otkop (za rovovi) so {irina od 0.6 m i dlabo~ina od 0.0 do 1.2 m, so otfrlawe na iskopanata zemja na 1.0 m od ivicata na rovot. m 3 (12.0 h 0.60 h 1.0) = ma{inski % m 3 5,76 - ra~en % m 3 1,44 Nabavka, transport i razastirawe na peso~na podloga po cela {irina na rovot vo sloj od 0.1 m vo prethodno is~isten rov od kamewa i sl. m 3 (12.0 h 0.6 h 0.1) = 0.72 m 3 0,72 Ra~no nasipuvawe na rovot so nabivawe so ra~en nabiva~od 10 kg. vo sloevi od 0.2 m nad gornata ivica od cevkata, so del od iskopanata zemja sitna i rastresita vo vla`na sostojba. m 3 (12.0 h 0.6 h 0.2) h 2 = 2.88 m 3 2,88 Celosno zasipuvawe na rovot so ostatok od iskopanata zemja vo sloevi od sm, so nabivawe pribli`no do prirodnata zbienost. m 3 (12.0 h 0.6 h 0.5) = 3.60 m 3 3,60 Ra~en iskop na zemja III-ta kategorija vo tesen otkop (za rovovi) so {irina od 0.5 m i dlabo~ina do 0.7 m, so otfrlawe na iskopanata zemja na 1.0 m od ivicata na rovot, za postavuvawe na kanalizacioni cevki od vertikalite do atmosf. {ahta. m 3 5,00 Ra~no nasipuvawe na rovot so nabivawe so ra~en nabiva~ od 10 kg. vo sloevi od 0.2 m nad gornata ivica od cevkata, so iskopanata zemja sitna i rastresita vo vla`na sostojba. m 3 5,00 ZEMJANI RABOTI Vkupno : Ed. Koli~ina Ed. cena Vkupno mera 1 2/ RABOTI plasti~ni kanalizacioni cevki, komplet so spoen materijal i zaptiven prsten. Presmetka po m montirana i ispitana cevka.

18 2 1 1 PVC DN 75 m' 24,0 PVC DN 110 m' 4,0 PVC DN 125 m' 9,0 sifoni za odvod od zelena terasa. par. 3 RABOTI Vkupno : 3/ REVIZIONA [AHTA - DN 800 mm Predmerot za ovoj tip na {ahta e daden vo delot fekalna kanalizacija. 4/ POPIVATELEN BUNAR REVIZIONA [AHTA Vkupno za 1 (edna) {ahta: Izrabotka na popivatelen bunar so ~ist otvor F80 sm i dlabo~ina 2.0 m, od reden polutesan kamen, arm.bet. yidovi vo gorniot del i arm.bet. plo~a so debelina 15 sm. par 1 POPIVATELEN BUNAR Vkupno : 5/ ^ISTEWE, ISPIRAWE I ISPITUVAWE ^istewe, ispirawe i ispituvawe na kanalizacionata mre`a - celosno montirana so vidni spojnici. m' 37,0 ^ISTEWE, ISPIRAWE I ISPITUVAWE Vkupno : 1/ ZEMJANI RABOTI 2/ RABOTI V/ R E K AP I T U L A C I J A atmosferska kanalizacija 3/ REVIZIONA [AHTA - DN 800 mm 4/ POPIVATELEN BUNAR 5/ ^ISTEWE, ISPIRAWE I ISPITUVAWE Vkupno : V K U P N A R E K AP I T U L A C I J A A/ VODOVOD B/ FEKALNA KANALIZACIJA V/ ATMOSFERSKA KANALIZACIJA Vkupno : DDV 18 % Se Vkupno :

19

20

21

22

23

24

25

26