ОУ" Пейо Крачолов Яворов"- гр. Бургас. Олимпиада по български език и литература- Общински кръг, г. ПРОТОКОЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОУ" Пейо Крачолов Яворов"- гр. Бургас. Олимпиада по български език и литература- Общински кръг, г. ПРОТОКОЛ"

Препис

1 ОУ" Пейо Крачолов - гр. Бургас Олимпиада по български език и литература- Общински кръг, г. за окончателните резултати от проверката на писмените работи - V клас 1 Оценка Фикт. Име, nрезиме, фамилия Училище 1 II Окончателна N!! проверка nроверка (точки) (точки) ( средноаритметична - 1. ОУ " Пейо Крачелов Радина ВълеваДжендова 3. ОУ " Пейо Крачелов Алиса Али Джин ' ОУ " Пейо Крачелов Петя Николаева Шоnова 6. ОУ " Пейо Крачелов Радена Яю<ова Янева 7. ОУ " Пейо Крачелов Елшай Николаева Кирязова 8. ОУ " Пейо Крачелов Димитра Желязкова Цинова - в точки ) v v 10. ОУ " Пейо Крачелов Мирослав Динков Желязков 11. ОУ " Пейо Крачелов Петя Маринова Стоилова

2 Проверили: 1. Милена Дякова 1 Име и фамилия на уч ителя Забележка: 2. Йоана Маринова 1 Име и фамилия на учите 1 подпис 1 Протоколът е преднашаче11 за вписваие 11а резултатите на учениците от 5., 6. и група 8-1 О. юzас г. х '''--'\ '. ) ~,, Мара Георгиева ~\.. ~ /_ ; Директор ~р,./ ;- -.',( / "' v, Signed Ьу: мага Yankova Georgleva

3 ОУ" Пейо Кр а чол ов Яворо в" - гр. Бургас Олимпиад а по бъш а р ски ез и к и литература - Общи н ски кръг, г. за окончателните резултати от проверката н а пи смените работи- VJ клас Оцен ка Фикт. И м е, п рез и ме, фамилия Училище I II Окончателна NQ проверка проверка (точки) (точки) ( средноаритметична - в точки) 1. Борислав Симеонов Киров ОУ " Пейо Крачалов Ди е н слава Кралева Кам алиева ОУ " П ейо Крачалов Дария Димитрова Бялкова ОУ " П ейо Крачалов Яворов ' " 4. Яница Динкова Петрова ОУ "Пейо Крачалов Ксе ния Пламенова Георгиева ОУ " Пейо Кра ч ало в Я воров" 6. Иван Светославов Делчилев ОУ " Пейо Крачалов Кристиян Атанасов Атанасов ОУ " Пейо Крачалов Християна Ти хомирова Стан кова ОУ " Пейо Кра ч ало в Я воров" 9. Мария Денисовна Поnова ОУ " Пейо Крачалов Ния Стойнова Петрова ОУ " Пейо Крачалов Стефани Светославова Георгиева ОУ " Пейо Крачало в Яво ров" 12. Ванеса Миленова Калчева ОУ " Пейо Крачалов Яворов ' '

4 Забеле;нска: Проверили: 1. Йоана Маринова, rf 1 Име и фамилия на учителя 1 ~ подпис 1 ~ h.' 2. Милена Дякова ~ 1 Име и фамилия на учителя 1 ~ ( /подпис 1 Протоколът е предназначен за вписване на резултатите на учениците от 5., 6. и група 8-1 О. клас. х Мара Георгиева Директор Signed Ьу : Мага Yankova Georgieva

5 ОУ " Пейо Крачолов - гр. Бургас Олимпиада по български език и литература- Общински кръг, г. за окончателните резултати от проверката на писмените работи - 7.клас Оценка Фи кт. Име, презиме, фамилия I проверка II проверка Окончателн а N!:! (точки) (точки) ( средноаритметична - В ТОЧIСИ) Миа Ни колаева Хараламбиева Ния Недялкова Кацарова Теодоеия Емануилова Баева Юлия Юлиянова Янкова Сияна Валентинова Карапетрова Мая Мартинова Христова Маргарита Тодорова Нанчева Златина Христова Гавраилова Доника Деянова Пасiсалева Даниела Красимирова Чолакова Йоан Станимиров Петров 14. v

6 х ?..., --' Мара Георгиева Проверили: 1. Венелина Стоева dij, _ 1 Име и фамит;:;л~~иуля 1 -. n-;-... ''\:.... ". ~ /""" "\\ / :.-..">;;.--- ' \,'.::-( \'r. :=,,"'-' \Q\,:: ( ~, lro,----~-' / 1 \~ \, ' ) 1 ' У. ' 6>о,,../-.,.( ~,,.,JO Л' 2. Иоана Маринова /IJШj 1 Име и фамиiiия::m?учителя 1 1 nодпис 1 1 подпис 1 Директор Slgned Ьу: Мага Yankova Georgieva

7 ОУ " Пейо Крачолов - гр. Бургас Олимпиада по бъл гарски език и литература- Общински кръг Бургас, r. за класираните за участие в обл астния кръг- V- VII клас.n'!!по ред Оценка Име, презиме, фампл ня (в точюr) Р ади на Въле ва Джендова v 27 т. Яница Динкова Петрова VI 27 т. Миа Николаева Хараламбиева VII 90 т. Ния Недялкова Кацарова VII 90 т. Теодоеия Еманоил ова Ба ева VJI 91 т. Юлия Юлиянова Янкова VII 90 т.? Директор:.\:0.. ~/.~~.. ~4 (Им е, фамил ия, подпи с, печат на у ч илището) Областн ият кръг на олимпиада1па по Български език и ли1nepantypa ще се про веде на г. от 09:00 часа V и VI клас - ОУ " Ал. Г. Коджакафалията" - Бургас VII клас- ОУ " Васил Апри ло в" - Бургас