РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИОНЕН МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ВАРИАНТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИСАНЕ В 1. КЛАС. Брой 2, 2018 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИОНЕН МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ВАРИАНТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИСАНЕ В 1. КЛАС. Брой 2, 2018 г."

Препис

1 ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ СТО Екип сме от съмишленици, които се обединихме, за да предложим подкрепа за непрекъснато обновяване и усъвършенстване на образователния процес и професионалната компетентност на началните учители. Електронното списание Поглед към образованието дава възможност на сдружението Стратегии и технологии в образованието 2010 да представя съвременни научни и педагогически постановки, които обосновават избор на подходи, учебно съдържание и техники на обучение, да стимулира творческите търсения на началните учители за актуални промени в образователния процес и повишаване на резултатите от него. Разчитаме на това, че списанието не само ще популяризира добри педагогически практики, но и ще се превърне във форум за дискусии по съвременни проблеми на обучението в клас. доц. д-р Станка Вълкова председател на УС РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИОНЕН МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ВАРИАНТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИСАНЕ В 1. КЛАС Венцислава ТОДОРОВА Старши учител, НУ Христо Ботев, гр. Плевен Обучението по писане на първокласниците е много сложен процес, изискващ непрекъснат и напрегнат контрол. При постъпване на детето в училище рязко се променя неговия живот и успешното обучение зависи от готовността му за новото учебно натоварване. Брой 2, 2018 г. В ТОЗИ БРОЙ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Разработване на иновационен методически модел за експериментален вариант на обучение Венцислава ТОДОРОВА Интерактивни методи в обучението по четене в първи клас Петя БОЙЧЕВА Постановка и организация на експериментална работа по проблемите на четенето с разбиране Жасмина ДИМИТРОВА Използването на иновационни техники в усвояване правописа на звучните съгласни Стефка БРАМБАШКА Усъвършенстване на правописната грамотност на учениците Пенка КАЛАЙДЖИЕВА МАТЕМАТИКА Диагностичен инструментариум за определяне нивото на уменията на първокласниците да се ориентират в пространството Силва Ст. ТРИЧКОВА ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО Задълбочаване на здравноекологичните знания на учениците Красимира ЯКОВА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 1 от 30

2 Графичните навици се отнасят към сензомоторните навици на човека. Но за разлика от много сензомоторни навици, които се включват или в трудовата, или в спортната дейност, графичните навици за писане са свързани с учебната дейност на човека и обслужват процеса на писмената реч. В това се заключава спецификата и сложността на тяхното формиране. Първокласниците, както отбелязват физиолозите, имат слабо развити мускули на ръцете, неукрепнала костна система на китката и палците, ниска поносимост към натоварването и несъвършено нервно регулиране на движенията. Всичко това определя сложността при формиране на писмените навици у седемгодишните ученици. Затова и разнообразните техники са предпоставка за успехи при децата. Още преди да са постъпили в училище, малките деца изпитват желание да се научат да пишат, защото виждат как пишат по-големите от тях и възрастните, а и са заобиколени от много писмени текстове. Техните драсканици всъщност са необходим етап от изучаването на процеса писане, защото за разлика от рисунките им, при писането детето покрива значително по-малко пространство, което е ориентирано в определена посока и с определен характер и вид на графичните системи, такива каквито ги възприемат на този етап от развитието си децата. Постепенно детските драсканици се превръщат в разбираем текст. В повечето случаи това, което детето се научава да изписва най-напред е собственото си име. А когато детските драсканици стават разбираеми за околните, децата са очаровани от себе си, защото могат и писмено да общуват, т.е. писането им изпълнява своята комуникативна функция. Писането е начин за разработване и развитие на човешкия потенциал, затова децата трябва да са мотивирани за тази своя дейност и тя да бъде един непрекъснат процес и умствено упражнение за тях. А мотивацията ще е налице, ако се използват и игрови похвати в обучението по писане. И така играта от основна дейност ще се превърне в ценен помощник на новата дейност учебната. Според системата на ограмотяване в първи клас от учебната 2016/2017 година, работата за овладяване на графичния компонент на писането протича в предбуквения и буквения етап. В предбуквения етап децата се учат правилно да изписват елементите на буквите, да координират движенията на пишещата ръка и да формират умения за пространствено ориентиране в графичната мрежа. Работейки, с учебния комплект по български език и литература, се насочих и към използването на други техники за овладяването на компетентности за писане от първокласниците, които не са включени или са само загатнати в учебното съдържание на този комплект. Целта ми бе учебната дейност, свързана с обучението по писане, да бъде привлекателна за първокласниците, а интересите им към този вид обучение да се превърнат в трайна и целенасочена познавателна дейност, при която водещият мотив и целта на дейността съвпадат. Главният мотив за учене при ученика е интересът към знанието. Без положителни подбуди за учене не можем да предизвикаме при обучението активна умствена дейност. Активната умствена дейност е свързана с емоционалните преживявания на учениците. Тя се придружава от интелектуална любознателност, напрежение, радост или откриване на нови неща. Свързана е с радост от придобити знания, задоволство от сполучливи решения, гордост при справяне със сложни изисквания. А посредством творческа дейност ученикът е в състояние изцяло да разгърне своите знания и сили. Активизирането на учениците и повишаване на ефективността при ученето зависи до голяма степен от приложението на различни техники при обучението. Умелият методически подход на учителя при всеки урок е съществена предпоставка да се създадат Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 2 от 30

3 у учениците подтици за учене, интерес към знанията, внимание, с една дума умствена активност. Възникващите трудности в периода на овладяване на графичния компонент, свързани с нарастване на мускулната и емоционалната умора от еднообразната работа при овладяване на писмения белег на звука, ме провокираха да използвам различни техники за писане. При първокласниците са налице неустойчиво внимание и памет. Тази особеност ме подтиква към честа смяна на видовете дейности и включване на играта в учебния процес. Идеята ми бе и успешно да мотивирам първокласниците в обучението по писане, да съхраня и развивам тази мотивация и в същото време да не ги откъсвам от основната форма, чрез която до постъпването в училище детето е реализирало своето присъствие в битието играта. Мотивите са активна страна за проява на потребностите, те са подбуди към дейности, свързани със задоволяване на определени потребности. В случая потребността от писане за комуникация с околния свят имаше водеща роля. А детето играе, защото играта му доставя удоволствие и в това се състои неговата свобода. Играта доставя радост, удоволствие, самоутвърждение. При обучението по писане от първостепенно значение е изработката на графичния навик. Както и всеки навик, той се формира в резултат на формиране на умения, а и на основата на изпълняване на различни упражнения. Формирането на графичния навик протича успешно само в случай, че се задействат всички страни на психиката на детето и то се справя успешно и не се страхува от предстоящата му нова дейност. Наблюденията по време на урока, с използване на допълнителни техники по писане, показват че формирането на графичния навик е свързано с пробуждането на други страни от психиката на детето например неговите емоции, неговото желание да постигне резултат в работата. Тези компоненти засягат волевите усилия на детето и способстват както за формирането на графични навици, така и за цялостното развитие на личността. Допълнителните техники, които използвах в обучението по писане, са следните: Предбуквен етап 1. Свързване на изучените елементи в групи Съчетанието от елементи дава възможност за плавност и ритмичност на писането. Първоначално се дава образец, после учениците го копират, като повтарят по пунктира, и накрая дописват реда самостоятелно. Липсата на еднообразие и повторение на един и същ елемент предотвратяват преумората и скуката у децата. Тези упражнения не само готвят ръката за писане, а подготвят и ускоряването му, което е така важно в по-нататъшното обучение. 2. Откриване на елементи в букви. Преди още да са се запознали с графичната страна на ръкописната буква, учениците могат да натрупват зрителни представи за нея чрез откриване на съответни елементи в буквите. За целта използват играта Къде съм аз?. При нея на децата се раздават листове с изписана ръкописна буква (главни и малки букви). На тях отгоре е написан елементът, който в съответния час ще бъде търсеният в листчетата. Учениците имат за задача да оградят с кръг открития елемент в написаните букви. Играта трябва да има и състезателен характер. Така, играейки, те запомнят на само елементите, но и изграждат у себе си първоначални представи за буквите. Тази дейност е достъпна за децата, с желание я изпълняват и изпитват радост от успехите си. 3. Съчетаване на елементи в букви. Тази дейност би била полезна след изучаване на група елементи, от които се образуват дадени букви. Тя развива умения за зрителен анализ на ръкописните букви, а впоследствие Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 3 от 30

4 и имение за конструиране на същите от ръкописни елементи. При тази техника пред учениците винаги трябва да има всичките ръкописни букви. Положителното в тази и в предходната дейност е, че децата не възприемат и не пишат изолирано елементите, а разбират и осмислят мястото им в графичното изображение на буквите. 4. Откриване на местата за съединяване на елементите и неправилно изписани елементи. Тази техника развива вниманието и формира навици за правилно и красиво писане. Може да се използва в три варианта: 4.1. Елементи с правилно свързване 4.2. Елементи с неправилно свързване 4.3. Неправилно изписани елементи (от група елементи да открият неправилно изписаните и да анализират грешките). Вторият и третият вариант е с повишена трудност за децата, защото у тях все още не са затвърдени ясни графични представи. Но когато пред първокласниците се постави задача, свързана с даване на собствена оценка, те са щастливи от възможността, която им е дадена и всяко дете бърза да посочи грешката, която е открило. Буквен етап Учениците от първи клас се научават по-лесно да пишат буквите, ако в процеса се включват разнообразни дейности, които имат сетивна опора. А) Техники за работа върху буква 1. Откриване на писмен белег на буква в записани думи Целта на тази техника е да задълбочи образната представа за графемата. Тук използвам играта Огради ме и ме запиши. На учениците се раздават листове със записани думи на тях. Над думите са записани буквата или буквите, които трябва да открият. Те я ограждат или подчертават в думата. Под всяка дума има нейната схема и децата изписват буквата в съответното квадратче, според мястото им в думата. В думите, които се предлагат, търсената буква е в различни позиции (начало, среда, край). 2. Използване на предметни изображения с вписани в тях букви Целта на тази техника е да изработи автоматизиран навик за писане в урока чрез интересен и различен подход. Предметните изображения се предоставят на всеки ученик. Паралелно с работата по практическо запомняне на новата буква, чиято графема се намира в изображението като съставни елементи и в цялост, децата записват и буквата в предложения звуков модел до картината. Записът на новата буква и нейните елементи вътре в рисунката превръща монотонното повторение в увлекателно занимание. Първокласниците с интерес изписват многократно еднакви елементи и букви и достигат висока степен на автоматизация още в началото на запознаване с новата буква. 3. Използване на кръстословици. Тази дейност подпомага да се определи точно мястото на буквата в думата, а изписването ѝ в ребуса (схемата) автоматизира графичния навик. Така първокласникът, играейки, се учи да пише и същевременно осъзнава комуникативната функция на писмената реч. Б) Техники за работа върху група букви. 1. Съставяне на верига от букви. Този вид дейност е свързана с работа върху графическата страна на писането и възможните начини за свързване между буквите. Начина на задаване и самото изпълнение предполага не само техническа, но и мисловна дейност от страна на учениците. Техниката отработва и знания за звука (гласен, съгласен), а съставянето на веригата представлява Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 4 от 30

5 интерес за децата. Заданието може да се даде като вариант от учителя, но в процеса на работа, когато са усъвършенствали тази компетентност, учениците могат да имат пълна самостоятелност за предлагане на варианти и закономерности на веригите от букви. Пример: 1.1. Съставете верига от буквите а, о, м така, че във всяко звено гласната да стои пред съгласната и гласните да разменят между себе си местата. (аом, оам, аом, оам) 1.2. Дадено е буквосъчетанието аоу. Съставете и запишете верига като всяка буква увеличите по един път. (аоу, ааоу, аооу, аоуу). В) Техники за работа върху свързани букви в думи. 1. Обособяване на думи сред поредица от думи, написани без да се отделят с разстояние помежду им. Този игрови подход активизира наблюдателността на първокласниците и стимулира желанието им за записване на откритата дума. Така писането става интересно и увлекателно за децата. 2. Писане на думи с допълване на буква По занимателен начин децата се учат да съставят думи и да ги изписват. Целта е да се осигури емоционален подтик и да се поддържа желанието на първокласниците да пишат, което за тях на този етап е трудна дейност. 3. Думи и картини за съотнасяне Използвайки тази техника при нова буква, учениците затвърдяват графемата и свързването ѝ с други графеми, а същевременно обучението по писане изпълнява и своята комуникативна насоченост. Г) Техники за самооценяване 1. Сравняване с образец, даден от учителя. 2. Откриване на графични грешки в думи, написани от учениците. Тези техники могат да са свързани със самопроверка или взаимна проверка от страна на първокласниците. Когато в процеса на оценяване участват и самите деца, се стимулира стремежът им към постигане на по-високи резултати в овладяване на графичния компонент. Грешките могат да бъдат от различен тип: 2.1. Използване на неправилен интервал между елементите в буквите и между буквите в думите Писане на елементи с различен наклон 2.3. Неправилно закръгление на елементите отдолу Много ранно закръгление Много късно закръгление След запознаване с правилната форма на буквата, учителят се стреми да запази и съхрани този образ у децата при всички случаи на писане. Практиката показва, че много често учениците не забелязват своите грешки и не виждат съществена разлика между образеца, даден от учителя, и собственото възпроизвеждане на буквите. Затова на този етап е много важно да се правят системни анализи на грешките относно форма, размер, наклон и съединение на елементите в буквите. Грешките се отстраняват деликатно и много внимателно от учителя. Оценявайки резултатите от работата им, той трябва да внушава на учениците увереност в успешно решаване на поставените задачи, а срещайки се с недостатъците им, е длъжен да пробуди у децата упоритост при преодоляване на възникващите затруднения. Добрите думи, демонстрация на най-добрите работи в класа, сравняване на последната работа с предходната (ако тя е по-добра) всичко това е неоспоримо ценно средство за повишаване Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 5 от 30

6 на интереса на учениците към упражненията. Поощрението ще внуши на ученика увереност във възможностите му за успешно изпълнение на поставените графични задачи. Наличието на мотивация у децата, разнообразните техники и занимателни елементи ще са гаранция за осигуряване вътрешна дисциплина и съсредоточаване на първокласниците в урока по писане. Колкото е възможно по-често децата трябва да бъдат насърчавани да избират те самите това, което ще съставлява техните упражнения по писане, така както им диктуват собствените им желания и нужди. В крайна сметка целта на обучението по писане е да се научат учениците да използват писмената реч за задоволяване на повече и различни цели, същевременно осъзнавайки и комуникативната функция на писането. А изградените графични навици са предпоставка за чисто и четливо писане в следващите класове на началната училищна степен и ще способстват за развитие на естетическите и нравствени качества на първокласниците. ЛИТЕРАТУРА 1. Вълкова, С., Т. Митева, Т. Бановска, Т. Бинчев. (2002). Книга за учителя по български език и литература за 1 клас. С., Просвета. 2. Стаматов, Р. (2000). Детска психология. Хермес. 3. Фауст, Х., Г. Хрусанов. (1975). Повишаване умствената активност на учениците в учебния процес. С., Народна просвета. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 6 от 30

7 ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЕТЕНЕ В ПЪРВИ КЛАС ДА ИГРАЕМ И ДА УЧИМ Петя Петрова БОЙЧЕВА ОУ Иван Вазов, гр. Смолян Съвременните условия за усъвършенстване и модернизиране на процеса на обучение и възпитание в началния етап на образование обуславят необходимостта от обновяване на методиката и организацията на учебно-възпитателната работа. Значение придобиват методическите решения, които са съобразени с възрастовите особености на малките ученици, насоката на развитие на личността им, очертаването на стила на мислене в учебно-възпитателната, познавателната и практическата дейност в училище, свързани с усвояването на знания, умения, отношения и опит. Поради това обновяването на методическите постановки се свързва с реалните условия както за съчетаване на рационалната, практическата, познавателната и емоционалната дейност на малките ученици в процеса на обучение, която им осигурява активно, творческо и самостоятелно усвояване на учебния материал, формиране на определени умения, навици и компетенции, придобиване на конкретен практико-приложен опит, така и за създаване на интерес към предмета на дейността. В начална училищна възраст малките ученици се включват в разнообразни дейности учебна, възпитателна, практическа, игрова, трудова, художественолитературна, изобразителна, музикална и пр. Всички те се ситуират в една педагогическа система със сложни взаимодействия, в която не се противопоставят, а взаимно се допълват. Водеща в този училищен период е учебната дейност, а тя се свързва с овладяване, систематизиране и обогатяване на знанията, уменията, компетенциите чрез конкретно познавателно програмно съдържание. Игровата дейност продължава да оказва влиянието си върху малките ученици. От водеща в предучилищната възраст сега тя се превръща в съпътстваща, като подпомага, укрепва и подсилва учебната дейност с подчертано изразената си целенасоченост и конкретност. Според Ем. Василева на игровата дейност в живота на детето в началния училищен период се гледа като на несравним по своята мощ посредник за приобщаване на детето към ученето, за обогатяване на неговата готовност за включване в различни по характер познавателни дейности, стимулиране на познавателните интереси, както и за изграждане на когнитивни стратегии за учене. Играейки, малкият ученик усвоява спонтанно и мотивирано различни алгоритми за извършване на по-общи познавателни и по-конкретни практически действия [2, 53]. От същността на игровата дейност и нейната многоаспектност, многообразност и приложимост в процеса на обучение до голяма степен зависи успехът, продуктивността и мотивираността на учебната дейност на малките ученици. С помощта на игровата дейност те продължават да разкриват вродения си стремеж към любознателност, да осмислят и разбират промените в заобикалящия ги свят. Обръщането на погледа към играта за целите на мотивацията в обучението не е случайно. Играта като активна социална дейност във възрастта на детето-ученик, тъй като тя е най-естествената и типична функция на личността му, предполага извършването и на активна учебна дейност. В играта водещи са емоциите и удовлетворението. Прякото включване на играта в учебно-възпитателния процес значително подпомага и личностните изяви на детето. Формират се редица умения, обогатява се начинът на Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 7 от 30

8 мислене, придобива се личностен опит и оценъчно отношение, изгражда се благочестивост в поведението. Тези психични предпоставки са изключително необходими за проява на активно, творческо и желано участие и отношение към учебната дейност, придобити и проявени чрез играта. Играта и ученето не се изключват, а взаимно се допълват и обогатяват. В този смисъл можем да търсим същността на мотивираното обучение. Практиката показва, че не всяко обучение търси и осъществява в достатъчна степен мотивираността. Проблемът за мотивите и мотивацията на обучаващите се свързва с играта при организиране на процеса на обучение. В играта и чрез играта малкият ученик удовлетворява някои свои жизнено важни потребности, именно затова е този силен стремеж към нея. Играе се заради насладата, която носи игровият процес като свободна творческа дейност с подобаващо игрово настроение. Играта, като занимание или действие, се извършва с чувството на радост и душевна удовлетвореност. Те са неговото средство за самореализация и самоизява. Точно това е голямото `и предимство пред останалите човешки дейности и активности. Чрез нея по нов и достъпен начин детето реализира собствените си потребности за себеутвърждаване. В този контекст играта създава условия за самоорганизация и самообучение, предизвиквайки по-висока степен на интензивно развитие на личността му. Връзката на играта с развитието на личността е друга нейна същностна характеристика. Играта е своеобразен и достъпен път на малкия ученик, в основата на който стоят потребности предимно от познавателен характер. В много научни разработки се доказва, че в играта се създават обективни възможности за развитие на мисленето на учащите се. За мисленето е характерна проблемността. Търсят се връзки и отношения, за да се обобщи, да се открие логическата схема на разсъждение и да намери най-краткия път към целта. Играта и по-конкретно въображаемата игра е нещо, което се появява в живота на човека в много ранен етап. Децата експериментират играейки, те влизат в различни роли, опитват се да открият нови начини на поведение и да видят действията и реакциите към тези поведения. Може да се направи изводът, че игровата дейност изпълнява съществена роля в организирания учебно-възпитателен процес в начална училищна възраст като педагогическо средство за обучение и възпитание. Важно условие е в процеса на обучение игровата дейност да се запази. Това може да се постигне, когато работата на учителя се сведе до там, че когато ръководи играта тя да не бъде суха и отегчителна, а творческа, действена, самостоятелна, или колективна, да остане в съзнанието на малките ученици като игра в истинския смисъл на думата. Така в образователно отношение се подпомага социалния, психологическия и игровия опит на учениците и тяхното духовно-нравствено развитие. Чрез игровата дейност възпитаниците откриват един нов изразно-нагледен, образователно-въздействащ и игрово-обучителен път в учебно-познавателната си работа. Малките ученици от началното училище са ученици, но все още те са си деца, които обичат да играят. При разработване на Урок - игра се цели децата да постигнат възможно най-доброто познание и разбиране. Ето защо учителят е този, който избира най-добрия възможен начин и подход към всяка една образователна тема. Учителите знаят, че чрез повторение и рутина децата лесно губят интерес и концентрация и поради това търсят нови методи на преподаване и представяне на материала, които да са изненадващи, предизвикателни или оригинални. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 8 от 30

9 ОПИСАНИЕ НА ПРИМЕРЕН УРОК - ИГРА Четене на думи с ьо и йо А. Необходими материали 1. Две червени шапки 2. Две кошнички. На едната има надпис ьо, а на другата йо. 3. Две театрални шапки на вълк 4. Принтирани гъбки, на които има думи съдържащи ьо и йо, но буквосъчетанията липсват в думата. ( нка, ма йор, акт р, шоф р и т н.) 5. Торбичка с цветни (два цвята) листчета 6. Цветя (броят се определя според участниците) 7. Броилка (Ала бала портокала. Кой изяде кашкавала? Аз не съм, ти не си, а вълкът си ти.) 8. Видео проектор с интернет връзка и слайд с правилно написаните думи думи, подготвен предварително Б. Подредба на класната стая Преди часа учениците помагат на учителя да подготви стаята. Чиновете са подредени във формата на буквата П. В. Фази в игровия процес Фаза 1 Поставя се задача на децата предварително да прочетат приказката Червената шапчица на Братя Грим. В самия урок се чете откъс от приказката, подбран според предпочитанията на първокласниците. Фаза 2 Учителят изпълнява ролята на ловеца и е облечен подходящо. Той/тя казва на учениците: Здравейте! Досещате се, че аз съм ловецът от приказката Червената шапчица! Днес и вие ще сте герои от тази приказка! Ще се разделим на два отбора. Учителят кани всеки ученик да си изтегли листче от торбичка. Всяко дете намира отбора си по цвят. Формират се два отбора. Всеки отбор чрез броилка определи кой ще изпълнява ролята на вълка. Останалите ученици от групата са Червени шапчици. (Отборите избират по един вълк.) Децата от всяка група взимат кошнички, на които са обозначени изучените буквосъчетания ьо и ѝо. На пода на класната стая е полянка, на която тази нощ, след дъжда, са поникнали гъбки с думи. В тях са пропуснати буквосъчетанията, защото дъждът ги е изтрил. Задачата на Червената шапчица е да отиде до масата, да вземе кошничка, да откъсне гъбка с дума, която може да се допълни с буквосъчетанието, написано на нейната кошничка, да прочете думата и да обясни защо е избрала тази дума. Вълците откриват грешки на Червената шапчица от другия отбор и ако тя вземе гъбка с грешна дума, я отвеждат със себе си. Ако вземе гъбка с правилна дума и дават цвете. При правилно свързана дума със съответно буквосъчетание Червената шапчица поставя думата в кошничката и я оставя на масата. Предава шапката на следващия участник от отбора. Ако е сгрешила, оставя гъбката на полянката, връща кошничката на Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 9 от 30

10 масата и предава шапката на следващия участник. (Учителят дава по една червена шапка на дете от всеки отбор.) Ако вълците не открият грешката на Червената шапчица, ловецът ги отстранява и отборът трябва да върне една гъбка на поляната. Фаза 3 Учениците от всеки отбор заемат местата си. Учителят дава старт на играта. Играта продължава, докато се изредят всички участници. Фаза 4 Победител е отборът, който е събрал най-много гъбки в кошничката си. Учителят пуска на дъската слайд с вярно написаните думи. Фаза 5 Децата определят кой герой от приказката не участва в играта. Бабата на Червената шапчица ги награждава да чуят песничка за нейната внучка. (Учителят пуска видео за учениците ЛИТЕРАТУРА 1. Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика, УИ Св. Климент Охридски, С., Василева, Ем. Съвременното начално училище реалност и предизвикателства, УИ Св.Климент Охридски, С., Витанова, Н., Добрева, В., Иванова, Л., Тодорова, М. Играта в учебно-възпитателната работа в 1-3 клас, Изд. Народна просвета, С., Иванова Г., Педагогически игрови технологии, Пл., Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 10 от 30

11 ПОСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ Жасмина Димитрова Драгомирова Старши учител, I IV клас, ХI ОУ Елин Пелин, гр. Перник Въпросът за обучението по четене е един от основните в реда от проблеми на педагогиката и методиката на обучение по български език и литература. Неговата значимост се определя преди всичко от това, че най-съществената част през първите години от основното образование е свързана с овладяване на умението за четене. От формиране на четивните умения зависи по-нататъшното обучение и развитие на личността. Съвременното обучение по четене често съчетава елементи на различни концептуални модели. Това определя неговия комплексен характер в зависимост от начина, по който се осъществяват в практиката целите и задачите му. Да се даде определение на четенето е цел на много дискусии и по-малко или повече перспективни теории. Съществува обаче едно ясно разграничение: преди четенето беше разбирано като пасивна практика (действие), което включва единствено разпознаването и дешифрирането на кодове. С времето обаче редица изследвания показаха, че това определение е доста ограничено и че четенето не може да се разбира единствено и само като рецептивно действие, а като интерпретация, която се разгръща посредством текста, посредством автора и четящия, както и посредством това, което тези три понятия включват в своята съвкупност. Развитие на четивната грамотност като европейски показател за качествено образование е една от основните цели на обучението по български език и литература в начален етап. Разглежданата грамотност е базисна компетентност и включва умения за извличане на информация, нейното разбиране, използване и осмисляне. Основна отправна точка при разглеждането на въпросите за грамотността е фактът, че тя е фундаментално човешко право. Категориите разбиране, използване и осмисляне отразяват основните операции, свързани с четенето и придобиването на познание посредством него. Без съмнение, под грамотност днес се разбира: способността да се чете и пише, да се осъзнава смисълът на прочетеното и написаното и да се развива такава идентичност у подрастващите, която да им позволи да решават проблемите самостоятелно, да проумеят кои са, какъв е пътят да успяват в училище и как могат да направят живота си по-добър. Може да се каже, че тази способност представлява мощен инструмент, чрез който се реализира социално-икономическият просперитет на общността, към която индивидите принадлежат. Оказва се, че в епохата на дигиталното общество, когато огромни количества от цифрова информация и изображения ежедневно достигат до учениците, като фундаментална се оценява способността да се намира, да се филтрира, да се разбира, да се анализира и да се тълкува нарастващия поток от информация. Предпоставка за развитието на такива умения е способността да се чете добре. Международното изследване PISA публикува в края на 2015 г. данни, които сочат, че голяма част от българските ученици не притежават умения за разбиране, осмисляне и използване на писмени текстове. Този проблем е следствие от друг проблем голяма част от българските деца четат лошо или имат сериозни затруднения. Резултатите показват, че България е на 45 място в Европа по показателя четене с разбиране. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 11 от 30

12 Затова, разбирайки значимостта на обучението по четене, за да се преборя с този проблем, започнах да чета различна литература, свързана с четене с разбиране,техника на четене. Запознах се с нови технологии на обучение по четене, с опита на педагози и психолози. Стигнах до извода, че ако системно се провеждат упражнения за усъвършенстване на техниката на четене още от периода на начално ограмотяване, можем да научим учениците да четат, възпитавайки у тях любов към четенето. В търсене на нови ефективни методи за овладяване на уменията за четене с разбиране в образователния процес по български език и литература в начален етап проведох едногодишно експериментално изследване с 22-ма ученици от 2. клас на XI ОУ Елин Пелин в град Перник. В основата на осъщественото експериментално изследване е допускането, че ако в обучението по литература във втори клас се приложат разнообразни интерактивни образователни техники, свързани със стимулиране на образно емоционалното възприемане на художествен текст, се очаква това да допринесе за покачествено овладяване на умения за четене с разбиране от учениците по определените критерии: разбиране на конкретното съдържание; откриване на структурни смислови цялости; извличане на информация, като доказателство за твърдение. Експерименталното изследване се реализира в три етапа. В първия етап организация на експеримента, определих двете групи ученици, участващи в изследването (контролна и експериментална), както и неговият времеви обхват. По време на втория етап бяха определени методите за събиране на емпирична информация и бе разработен диагностичен инструментариум (критерии, показатели, индивидуални карти) за нуждите на измерване и проверка на хипотезата. През третия етап бе апробирана система от интерактивни образователни дейности, стимулиращи образно емоционалното възприемане на художествения текст. Разработената система от образователни дейности включва следните интерактивни техники за ориентиране в съдържателни и структурни фрагменти от текста: Осмисляне на образа на литературния герой - Интервю с героя - Работа със списък от думи, назоваващи емоции - Работа със символ, който показва настроението на учениците (Познай как се чувствам?) - Избор на роля (Защо?) - Добри думи за героя Осмисляне на поука, послание, идея - Мисловна карта - Препоръка към герои Владеене на значението на думи и изрази, които разкриват образа на героя и уместна употреба при тълкуването - Задаване на въпроси - Разпределяне в колона по образец на важна информация от текста - Определяне на ключови думи в текста - Откриване в текста на смислови части и свързване със сетивна опора (визуализация) - Избор на заглавие за епизод от текста Работа в екип Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 12 от 30

13 Инструментариумът, който се използва за измерване и проверка на хипотезата са шест индивидуални карти три в началото и три в края на експерименталното изследване (едни и същи и за двете групи) и са проведени в едни и същи времеви обхват. Индивидуалните карти са разработени въз основа на предварително конкретизирани цели, задачи, критерии и показатели. Въпросите в тях съответстват на възрастовите и психофизиологичните особености на второкласниците. Включени са задачи, свързани с извличане на конкретна информация от художествен текст. Освен това предложените задачи позволяват учениците да излизат извън рамките на текста и да правят изводи. Включените в шестте индивидуални карти текстове са подбрани така, че да дават възможност за измерване на три основни аспекта на разбирането при четене извличане на конкретна информация, откриване на структурни смислови цялости, извличане на информация като доказателство за твърдение. Прилагането на интерактивните техники дава основание да се направят следните изводи по отношение на тяхната ефективност. Разнообразните интерактивни техники на обучение са надеждна форма за повишаване на успеваемостта в учебно-възпитателния процес. Разнообразните интерактивни техники на обучение стимулират учениците към четене на художествени произведения, формират и поддържат интереса към четенето. Експерименталното изследване създава условия ученикът да излезе от стандартната си позиция и да се изяви като действена личност, сама избираща какво и кога да прочете. С акцента си върху практическата работа и свободата, която предоставят при своето прилагане, интерактивни техники действат стимулиращо на малките ученици, дават възможност да се прави осъзнат избор за прочит и създават условия за изява на творческите способности, като се реализират собствени идеи, представени по избран от учениците начин. Процесът на мотивиране на учениците за четене е работеща форма за развитие на техните социокултурни, езикови и литературни компетентности. Ефективността на интерактивното обучение зависи от вариативния подбор на техниките и творческата им реализация, от умелото им разнообразяване и съобразяване с конкретните условия на обучение. В зависимост от целите, от състава на класа, от индивидуалните възможности на учениците, интерактивните техники могат да се съчетават с традиционните, което може да осигури по-добри условия за реализиране на стандартите в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен. ЛИТЕРАТУРА 1. Георгиев, Л. (1997). За обучението по български език в началното училище. София. 2. Гарушева, П. (2009). Формиране на мотивация за учебна дейност чрез интерактивни методи и техники в урока по български език (с ). Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 13 от 30

14 ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ В УСВОЯВАНЕ ПРАВОПИСА НА ЗВУЧНИТЕ СЪГЛАСНИ ВЪВ ВТОРИ КЛАС Стефка Василева БРАМБАШКА СУ Д-р Петър Берон, гр. Червен бряг Пред българското образование стои нелеката задача да се мотивират децата да ходят с желание на училище и да учат с интерес. Това може да стане, ако в училище се осигури обучение по български език чрез достъпни, занимателни и интерактивни подходи и методи. Българският език и литература е основа за успешно усвояване на знанията по всички учебни предмети, тъй като езиковата компетентност на учениците е важно и необходимо условие, без което обучението е невъзможно. Имайки предвид, че основното комуникативно средство е езикът, неразривно свързан с мисленето, става ясно защо той има огромно значение за реализиране на процеса на човешкото познание. От изключителна важност е училището да работи върху усвояването на книжовната норма от младото поколение. В съвременното образование се наблюдава тенденция към подценяване на проблема за правописа и от друга страна пък недостатъчен интерес и желание за овладяването му от учениците. Ето защо, учителят трябва да намери и приложи система от методи и подходи с цел усвояване на предвидените от Държавните образователни стандарти, свързани с усвояването на граматиката в българския език. Основите на правописа и правописната грамотност се поставят в началните класове първи-четвърти клас. Ето защо отговорността на началния учител е огромна. Провокирането на интерес и желание за работа у децата е средство, което със сигурност ще помогне за по-лесното и по-трайното усвояване на граматичния материал от учениците в начален етап. Със сигурност начините и подходите за работа трябва да отговарят на бързото развитие на техниката на компютърните и информационни технологии. Само чрез тях обучението може да е по-интерактивно и интересно, учебният материал по български език да се поднесе по нов и интригуващ начин, а вниманието на учениците да се задържи за подълго време, да се ангажирани напълно и да участват активно в учебната работа. През учебната 2017/2018 година отделих специално внимание на начините и подходите за усвояване на правописа на думи със звучни съгласни от учениците във втори клас. Един от най-интересните и полезни за учениците се оказа софтуерният продукт Енвижън, който е достъпно решение, създадено да помогне за постигането на една от целите на хилядолетието, дефинирани от организацията на обединените нации, а именно постигане на универсално основно образование. Системата Енвижън не само подпомага учителя в неговата работа, но и прави учениците активни участници в образователния процес, особено в часовете по български език при овладяване правописа на звучните съгласни във втори клас. Този учебен материал се оказва труден за малките ученици, които бързо се уморяват, отегчават, губят интерес, разконцентрират се бързо и престават да слушат учителя. И ако не ги включим активно в учебния процес, то резултатите са незадоволителни. Благодарение на Енвижън всички ученици в стаята са активни, а не пасивни слушатели. Тази система е достъпна и изключително забавна за децата. С помощта на един компютър, мултимедия и безжични мишки, ученето се превръща в игра. В тази образователна игра участват всички деца. Те седят на чиновете си и участват с мишките, Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 14 от 30

15 които управляват. Всички следят какво се случва на екрана. Всеки ученик е записан с името си в системата, а той си избира автор: цвете, снежен човек, катеричка, слонче, който и управлява. В часа по български език и литература при овладяване правописа на звучните съгласни чрез учителската мишка се показват на екрана думи от вида: краси в/ф сла д/т ка бмра т/д блу з/с ка кафе з/с пло д/т че гълъ б/п вра б/п че но ж/ш ри б/п ка И децата трябва чрез кликване да изберат вярната буква на звучна или беззвучна съгласна. Друго упражнение от този вид: Думи: мъ ж/ш Думи за проверка: мъже, мъжки Думи: Жи в/ф ка Думи за проверка: живи, Живко Думи: Вра б/п че Думи за проверка: врабец, врабчета Думи: Лъ в/ф че Думи за проверка: лъвове Думи: Мъ ж/ш ки Думи за проверка: мъж, мъж Децата трябва да изберат буквата чрез кликване, а чрез влачене да изберат думата за проверка. Друго упражнение, например: Навън вали пухкав... сту д/т Започна да вали силен. сня г/к Навън е страшен.. зале с/з А, какъв красив..! дъж д/т Децата трябва да кликнат на вярната буквичка на звучната съгласна и след това чрез влачене да довършат изреченията. Така всички деца са активни и концентрирани при изпълнение на упражненията. Тъй като този софтуер събира цялата информация, затова всички се стремят да се справят успешно, за да имат повече събрани точки. Отчитат се резултатите на всеки участник поотделно, а и на целия клас. Може да видим кои въпроси са затруднили даден ученик, да погледнем вярно отговорилите, да направим изводи за класа, показващи, къде и на какво са сгрешили и съответно да покажем, повторим и затвърдим. Предимството тук е, че могат всички ученици да работят, както самостоятелно, така и да изпълняват общи задачи с останалите. Има и състезателен ефект и се отчита кой найбързо се е справил. Ако учителят въведе и таймер, то и времето се отчита. А това още повече мобилизира децата и ги кара да работят по-активно. Системата Енвижън се състои от три модула: презентационен, административен и публичен (за споделяне на готови уроци, упражнения и тестове). Има и статични предназначени за теоретичната част от урока, сдържат картинки, текст или и двете заедно. По-интересни за децата са динамичните екрани и чрез тях се проверяват знанията на учениците. Това са упражнения, тестове, текст с пропуснати думи и те трябва да допълнят изреченията, да редактират текстовете, докато децата работят с мишката. Енвижън дава възможност за задаване на въпроси с повече от един отговор. Другият модул е презентационният и се използва от учителя в часовете, в които всички ученици вземат участие с мишките в урока. Техните действия се регистрират и всяко дете се идентифицира с име и курсор. Така системата точкува верните отговори на всяко дете и след това се отчита успеваемостта му, а също и на класа. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 15 от 30

16 Учителят не е безучастен. Той следи работата на учениците и всеки момент може да се намеси, като замрази курсорите и ги скрие и да насочи вниманието им към разясняване на упражнението. Например за звучни съгласни в края на думата: джоб, роб, или звучни съгласни пред беззвучни джобче, бобче Можем да връщаме децата отново да повторят сгрешените думи или да покажем верните отговори. Всичко това ни позволява системата. Чрез таймера пък се вижда времето и това ги мотивира да работят не само вярно, но и побързо. Всички тези действия ги контролираме с учителската мишка, която се идентифицира с парола и два пъти ляв бутон. Може да се проследят резултати за по-дълъг период от време. Наясно сме с упражненията, които затрудняват учениците и може да работим по тях при преговора или в консултациите. Третият портал е публичният и той се използва за споделяне в интернет на уроци, тестове, упражнения, кръстословици или пък да се свалят и ползват в учебните часове. Чрез използването на софтуерната програма във втори клас, а и в останалите класове в начален етап, децата учат с желание и интерес, забавляват се, учат по-лесно и ефективно. Работят в екип и изпълняват различни дейност, като в същото време прилагат на практика вече новите понятия, знания и умения. Часовете се превръщат в истински приятна емоция, която учениците очакват с нетърпение. С Енвижън учениците виждат реално нещата, които учат, а не само да разчитат на представа и въображение. Учителят има задачата да покаже, че това, което се изучава, съществува в света извън класната стая. Чрез софтуерния продукт децата придобиват нагледна представа за учебната единица, навлизат в нейните детайли, анализират, търсят причините, правят проверка на думи чрез познатите им начини. Така учениците подхождат към граматичната единица от няколко различни страни и я употребяват в различни ситуации, за да я осмислят и трайно да я запомнят. Още по-добре усвояват знанията, когато вече ги прилагат в дадена ситуация, за да ги използват на практика. Всичко това постигаме с Енвижън в максимална степен. Чрез различни тестови въпроси с картинни отговори децата посочват обекти или детайли, не само за да познаят верния отговор, но и сами да го дават. Енвижън дава възможност на учителя да получава подробна информация за нивото на знания на всеки ученик в момента. Така той знае от какво има нужда даден ученик или целия клас. Обратната информация е много важна за учителя по всички учебни предмети и найвече по български език, който се оказва най-труден за малките ученици. Чрез използване на софтуерния продукт в началните класове и в случая във втори клас, в часовете по български език и литература, децата се забавляват, активно участва и запаметяват по-бързо и по-лесно. Ученето се превръща в игра, а не в сложен и труден процес. Енвижън дава възможност на всички ученици заедно и открито да прилагат своите знания, да поправят грешките си, а в същото време да получават безпристрастна оценка за работата в часа. Има също и състезателен ефект. Енвижън е за отлично онагледяване, за мотивиране и за колективно и активно участие; за бърза и обратна връзка. Енвижън се използва не само в часовете за нови знания, затвърдяване, обобщаване, а при самоподготовка и самообразование. Енвижън превръща класната стая в интерактивна среда. Всеки продукт става интересен, а учебните знания се възприемат по-лесно и по-трайно. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 16 от 30

17 ЛИТЕРАТУРА 1. Здравкова, Ст. Система на обучението по писане и краснопис. С., Львов, М. Р. Правописание в начальных классах. М., Ницолова, Р., В. Радева. Помагало по български правопис и пунктуация. С., Христозова, Г. Обучението по правопис в началните класове методически проекции. П., Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 17 от 30

18 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНИКИ НА ОБУЧЕНИЕ Пенка КАЛАЙДЖИЕВА СУ Васил Левски, гр. Априлци Образованието е определящ фактор за социалното и икономическото развитие на всяка нация. В програмите на повечето правителства то е сред основните национални приоритети. Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен е насочено към постигане на базовото равнище на ключовата компетентност, свързана с комуникацията на български език и към реализиране на междупредметни връзки и комплекс от дейности, подчинени на изискванията на нашето съвремие. Овладяването на всяка една от тези норми се осъществява през годините, когато ученикът е в училище. Още преди повече от столетие Марин Дринов отбелязва, че Изучаването на българский език е най-първата ни национална опора. [Ницолова, Р. и В. Радева, 1980, с. 9]..В началното училище правописът заема значително място в образователния процес. Правописната грамотност е съставна част от общата лингвистична култура на ученика, затова и овладяването на основните правописни умения в началния период на обучението е изключително важно. За успешното протичане на урока по български език от голямо значение е избраният технологичен процес, наситен с подходящи дейности на учениците за усвояване и прилагане правилата за правопис. По същество педагогическата работа е неповторима и изисква творческа нагласа от партньорите в учебния процес учител и ученици. За да бъде мотивираща, образователната работа трябва да бъде интересна, активна и осмислена. Основните акценти в националната програма за модернизация на българското образование ( ) са подобряване на качеството и ефективността на образователната система и необходимостта от въвеждане на нови методи на преподаване, при които учениците са активна страна в учебния процес. По-конкретно е посочено изискването за използване на интерактивните методи на обучение за превръщане на взаимодействието учител ученик в партньорство. Образователните предимства на интерактивните методи на обучение предизвикват широк интерес в научните среди. Съвременната ни педагогическа и методическа литература обяснява значението им за подобряване на успеваемостта на учениците и за създаване на позитивна нагласа за общуване в училище. Децата съзнателно осмислят ползата от знанията, които придобиват. Интерактивността като термин се появява за първи път в социалната психология. Свързва се с взаимодействието между два или повече индивиди и възникващите у тях промени в поведението и нагласите. Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения, диалогов вид комуникация, както между самите учащи се, така и между учителя и учениците. За да осъществим целите, които си поставяме в урочната дейност чрез този вид методи, е необходимо да си отговорим на следните въпроси: Какво? За кого? Защо? Как?, за да сме наясно какви са очакваните резултати от това, което правим. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 18 от 30

19 Образованието е нужно да тръгне по нов път, търсещо освобождаване на човешките възможности. Ръководена от тези идеи, през учебната 2017/2018 година реализирах иновационни педагогически решения. Принципна основа при прилагане на тези иновативни решения е: действеност от страна на учениците, комуникативност, емоционалност, проблемност, креативност, самостоятелност, алгоритмизация, мотивираност. Едно иновационно педагогическо решение е разработването на Моят правописен речник. Учениците създават индивидуален правописен речник. В началото на речника те записват правилата за писане на гласните звукове в думите, а също така и съгласните (звучна съгласна пред беззвучна, беззвучна съгласна пред звучна); правописните особености при глаголите, съществителните имена и прилагателните. Всяко правило записват с цветен химикал, дават примери за проверка на правописа на думите. Решението за украсяване на страниците е индивидуално. В своя индивидуален правописен речник всеки ученик записва еднократно всяка дума, при която е допуснал правописна грешка при изпълнение на задачите от учебната тетрадка, учебника, при диктовка или преразказ. По този начин се формират умения, които са част от езиковата компетентност на учениците и са заложени в учебната програма. Работата с правописния речник осигурява изключително голяма възможност за повторяемост и научаване правилата за проверка правописа на думите. Важен момент при него е, че се работи с типове грешки. Учениците се стремят да допускат по-малко грешки при писане. Друг метод е Светкавица. Често този метод/техника се използва за разсънване на класа в началото на часа. Подходящ е за бърза проверка на знанията или отношението на учениците към даден проблем. Необходим е подходящ предмет, който е удобен за хвърляне и хващане. При запознанство, когато предметът е хвърлен към някого, той трябва да отговори, съгласно указанията. След това предметът се връща на водещия или на някого от останалите участници. Когато този метод се използва с учебна цел, учителят внезапно хвърля предмета към определен ученик, като задава въпрос, на който се дава кратък отговор. Така се проверяват знанията на учениците. Важен е ефектът на изненадата имена не се съобщават. Използва се при темите: Прилагателно име правопис на прилагателни имена упр. 2, стр. 43; Правопис на глаголите упр. 6, стр.53; Правопис на числителни имена стр. 61; Звуков състав на думата широки и тесни гласни; Съществително име упр. 5, стр. 45 (Български език, изд. Булвест 2000, Татяна Борисова). Техниката Мозъчна атака е подходяща за началото на урока. Използва се за бързо провокиране на учениците. Раздават се информационни листовки. Записан е текст, който съдържа думи, в състава на които се среща беззвучна съгласна пред звучна (футболист, сдоби, отбор, сграда, футбол). (Весела Кръстева, Трудната диктовка, 2013; Марчо Кръстев, с. 17). Учениците трябва бързо да подчертаят думите с посочените правописни особености. Записват се на флипчарт или на дъската. Тези думи могат да служат като гръбнак за използване на техниката Съчинение по опорни думи. Задачата за домашна работа предполага да се свържат думите в текст, като свободно се комбинират опорните думи. Лавина (Снежна топка) Този метод се използва за събиране на информация чрез натрупване. Може да се приложи и писмено и устно. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 19 от 30

20 Учителят записва даден въпрос на листа. Всеки участник от групата деца записва своето мнение или отговор по поставения въпрос, като го закрива, прегъвайки част от листа, за да не са вижда от останалите. Последният записал прочита написаното. При устна форма по определен ред всеки изказва мнение по поставения въпрос, като може да се даде като изискване да няма повторение на вече казани неща. Използва се при темите: Прилагателно име правопис на прилагателни имена; правопис на глаголите (Български език, изд. Булвест 2000, Татяна Борисова). Техниката Светофар е подходяща за приложение в урок за затвърдяване на знанията. С помощта на тази техника се проверява груповата работа върху информационна листовка. На всяко дете се раздава освен листовка, комплект от три картончета с различен цвят (жълт, зелен, червен). Дава се възможност учениците да изпълнят възложената им задача. Говорителите на групи докладват след извършване на задачата, а другите ученици вдигат съответно зелено картонче за правилно написана дума, червен за неправилно и жълт за затруднение при работа. Учителят излъчва най-добрите. Използва се при темите: Прилагателно име правопис на прилагателни имена упр. 2, стр. 43; правопис на глаголите упр. 6, стр. 53 (Български език, изд. Булвест 2000, Татяна Борисова). Мозъчна карта Представлява опростено графично изображение. Съчетават се графични символи с текст, за да се съхранят и отразят основни идеи в текст, а също така и за определяне на граматически категории при частите на речта. Може да се използват различни видове визуални изображения: паяк-диаграми, спрей-диаграми, стилизирани художествени образи (дърво, рибена кост, животни ). Изборът зависи от информацията, която трябва да се представи и от въображението и творческите умения на учениците за представяне на текст чрез образи. Използва се при темите: правопис на числителни имена стр. 61; звуков състав на думата широки и тесни гласни; при същ. име упр. 5, стр. 45 (Български език, изд. Булвест 2000, Татяна Борисова;). Методът Дейност по проект спада към практикоприложните интерактивни методи на обучение. Чрез изпълнението на проекти се създава интеграция в обучението на различни нива и се спомага многомерното изграждане на учениците. Формират се умения за използване на разнообразни източници на информация, насърчава са търсенето на отговори на свои собствени въпроси и организиране на информацията и идеите към свои собствени цели. Формират се интегрален тип компетентности, необходими за решаване на проблеми, възникващи в реални ситуации от живота на ученика. Създават се оптимални условия за личностно и социално израстване на малкия ученик. Цели на дейността по проект: възпитаване на отговорно отношение към българския език усъвършенстване на правописните умения на учениците. Интеграция Интердисциплинна интеграция: български език и литература Интрадисциплинна интеграция: български език и литература, изобразително изкуство, домашен бит и техника Вертикална интеграция: 3, 4., 5. клас Хоризонтална интеграция: училище, библиотека (домашна, обществена, дигитална) Стартова фаза избор на тема, планиране Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 20 от 30

21 Тема: Правопис на съществителни имена Поставя се задача учениците да проучат и донесат в училище правописни речници, снимков и илюстративен материал и др., свързани със задачата. Реализация на проекта На занятие по БЕЛ избираема подготовка, на участниците в екипите се раздават картони, ножици, лепила, флумастери и пр. средства, необходими за изготвянето на постери. Членовете на екипите прочитат отново проучените езикови текстове. С помощта на учителя децата обсъждат събраните материали и стигат до решение кои от тях да използват за изготвянето на своя постер. Следва техническото оформление на продукта. Представяне на резултатите След изработването на таблата (постери) говорител на всеки екип представя пред участниците в другите екипи своя продукт. Аргументира и защитава избора на материали (езикови текстове, снимки и др.), които са използвани. Останалите ученици изказват мнения, препоръки. С изготвените табла се оформя изложба във фоайето на училището, за да се провокира интерес към българския език. Ще завърша с една мисъл на Дж. Дюи: Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре твърди Дж. Дюи. Езиковото обучение за настоящето и за бъдещето на детето е обучение, подготвящо ученика да прави неща чрез езика в разнообразни ситуации от своя живот. За да постигнем това, е задължителна промяна в стратегиите за учене. ЛИТЕРАТУРА 1. Амонашвили, Ш. (1996) Школа жизни. Тракт о начальной ступени образования, основанной на принципах гуманно-личностной педагогики. М. 2. Андреев, М. (1996) Процесът на обучението. Дидактика. С. 3. Василева, Ем. (2004) Съвременното начално училище реалност и предизвикателства. С. 4. Георгиев, Л. (1997) За обучението по български език в началното училище. С. 5. Гюрова. (2006). Интерактивността в учебния процес. С. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 21 от 30

22 ДИАГНОСТИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА УМЕНИЯТА НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТ В ПРОСТРАНСТВОТО Силва Ст. ТРИЧКОВА Старши учител в Първо основно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Гоце Делчев Умението за ориентация в пространството е много важно за личностното развитие. То започва с ориентация в собственото тяло, следва ориентацията в пространството около него, в определянето на посоките на срещустоящия човек и ориентация в плоското пространство (или на листа). Пространствената ориентация е важна както за движенията от общата моторика, така и за уменията за четене и писане. Началната училищна възраст е един от най-благоприятните моменти за развитие на много способности, в това число и на тези, за ориентиране в пространството. Развитие на пространственото мислене на детето e разновидност на образното и е подготовка на малките ученици за усвояването на пространствените понятия в реалния свят. Методите за развитие на пространствените представи се определят, преди всичко от особеностите и познавателните възможности на учениците. (4) На изхода на първи клас, според Учебна програма по Математика за І клас, ученикът: Разпознава геометричните фигури отсечка, квадрат, триъгълник, кръг и правоъгълник. Разпознава елементите - страна и връх на триъгълник, правоъгълник и квадрат. Чертае отсечка по зададена дължина в сантиметри. Чертае изучени геометрични фигури (без кръг) върху квадратна мрежа. Използва правилно чертожните инструменти (линия). Измерва и чертае отсечки. Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията с повече от..., с по-малко от... Разчита информация от различни източници текст, илюстрации, в т.ч. и различни схематични изображения. Тези компетенции се отразяват и са свързани с уменията за ориентиране в пространството (5). Предпоставка за постигане на очакваните резултати в Учебните програми за първи клас са уменията на учениците да се ориентират в двумерното и тримерно пространства, да следват инструкциите на учителя и не на последно място да асоциират символи и знаци с реални обекти. В букварния и следбукварния период на ограмотяване нараства степента на самостоятелност при изпълнение на задачите, тъй като първокласниците могат да четат кратки текстове, схеми и карти (указания и задания). В първи клас на учениците им се налага да се ориентират в лабиринти, квадратна мрежа, в тесни, широки редове и таблици. Системата от иновационни образователни дейности, която прилагам в обучението за подобряване на уменията на първокласниците за ориентиране в пространството, се основава на междупредметни връзки и организиране дейността на учениците в условията на групова работа. Методът за изследване на резултатите на изхода от апробацията на системата е Самостоятелна работа за проверка и оценка на знания и умения. Самостоятелната работа се провежда в две независими групи първокласници (експериментална и контролна), чиито умения за ориентиране в пространството са приблизително сходни в началото на учебната година, според резултатите от самостоятелна работа на входно ниво. Самостоятелната работа има противоречив статут в системата на дидактическите категории, но си остава значителен факт, без който съвременното обучение не може да се мисли. Учениците я извършват без пряката помощ Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 22 от 30

23 на учителя, като се опират на усвоените знания, умения и навици, но с определена дидактическа цел, конкретизирана от учителя. Тя има своя организация, извършва се с помощта на различни методи и способи в рамките на основната организационна форма на обучението или извън нея и е подчинена на основните задачи, които решават едни или други видове уроци. Въпреки своята подчиненост на задачите на урока самостоятелната работа се нуждае от относително самостоятелно обмисляне и реализиране (1). За да може да изпълнява пълноценно дидактическите си функции, самостоятелната работа трябва да отговаря на някои важни условия: 1. Трябва да се разбира нейната цел от учениците, да се знаят предназначението и смисълът ѝ. 2. Успехът ѝ зависи изключително много от степента на формиране на умствените и практическите умения и навици на учениците, от уменията им да работят самостоятелно. 3. Тя трябва да е достъпна за учениците и да се предлага в система. 4. Трябва да се предхожда от инструктаж в устна, писмена или нагледна форма. 5. Извършената самостоятелна работа на учениците трябва да бъде последвана от анализ на резултатите, направен от учителя (1). Критерият е мярка, образец, еталон за сравнение. Той се декомпозира в система от признаци показатели (съвкупност от променливи), които могат да се наблюдават. Показателят е методологически инструмент, който дава възможност за доказване на хипотези с помощта на емпирични данни. Хипотезата конкретизира целта на изследването (3). Критериите за диагностика и оценка трябва да бъдат изведени от целите и задачите на изследването. Следователно от това как са формулирани тези цели и задачи зависи до голяма степен определянето на критериите и показателите, по които ще се направи оценка дали и в каква степен те са постигнати (2). Самостоятелна работа за определяне на изходно ниво на знания и умения за ориентиране в пространството ЗАДАЧА КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Свържи предметите със сходни пространстве ни отношения Ученикът може да се ориентира в сходни пространствени отношения на обекти в двумерното пространство в практически план. - Луна над звезда е свързана с правоъгълник над кръгче 0.5 т; - Луна вляво от звезда е свързана с правоъгълник вляво от кръгче 0.5 т; - Луна под звезда и правоъгълник под кръгче 0.5 т; - Луна вдясно и под звезда е свързана с правоъгълник вдясно и под кръгче 0.5 т; - Луна зад звезда е свързана ОБЩ БРОЙ ТОЧК И 3 точки Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 23 от 30

24 2. Измери и запиши дължината на пътя на калинките. Оцвети калинката, която е изминала подълъг път. 3. В мрежата начертай квадрат, на който два от върховете да са отбелязаните точки. 4. Запиши броя на фигурите. 5. Използвай информацията записана на листчето, открий къде се намират лакомствата на Ежко и ги нарисувай. Ученикът измерва дължина на отсечка. Използва правилно чертожен инструмент. Сравнява дължината на две отсечки. Чете и изпълнява точно условие на задача. Ученикът се ориентира в квадратна мрежа. Разпознава характерните признаци на квадрата (страни, ъгли, върхове). Чертае правилно квадрат в мрежа. Ученикът се ориентира в чертеж. Разпознава правоъгълници и триъгълници. Ориентира се в различни варианти и разположения на познатите фигури. Ученикът се ориентира в квадратна мрежа. Разчита правилно посоките по стрелки. Определя местоположение на обекти в квадратна мрежа по числа и стрелки. с правоъгълник зад кръгче 0.5 т; - Луна пред звезда е свързана с правоъгълник пред кръгче 0.5 т. - Първа отсечка 10 см 1 т; - Втора отсечка 9 см 1т; - Горната калинка оцветена 1т. - Начертаната фигура има 4 прави ъгъла 1 т; - Начертаната фигура има 4 равни страни 1 т; - Върхове на фигурата съвпадат с отбелязаните точки 1 т. - Правоъгълниците са наймалко 4 1 т; - Триъгълниците са наймалко 4 1 т; - Правоъгълниците са 9, а триъгълниците са 12 1 т. - Гъбката се намира в последното квадратче вдясно на втори ред от мрежата 1 т; - Ябълката се намира във второто квадратче на последния ред от мрежата 1 т; - Крушата е нарисувана в четвърто квадратче на трети ред 1 т. 3 точки 3 точки 3 точки 3 точки Време за изпълнение един учебен час 35 минути. За отлична самостоятелна работа от 13 до 15 точки; Много добра и добра самостоятелна работа от 10 до 12 точки; Задоволителен резултат се оценява с точки от 7 до 9. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 24 от 30

25 Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 25 от 30

26 Учениците от експерименталната и контролна група се ориентират отлично в сходните пространствени отношения в задача 1. Единични грешки са допуснати при отношенията пред и зад. Първокласниците са измерили правилно дължината на двете отсечки. Но 20% от учениците в експерименталната паралелка и 70% от учениците в контролната паралелка не са оцветили калинката, която изминава по-дълъг път. Самостоятелната работа изисква самостоятелен прочит на условието и предполага четене с разбиране. Ако инструкциите бяха зададени устно, оцветяването на правилната калинка не би затруднило учениците. В задача три те са начертали в квадратната мрежа правоъгълник, чиито два върха съвпадат с отбелязаните точки. Но част от правоъгълниците (45%) не са начертали квадрати, защото фигурите нямат равни страни. Фигурите на чертежа от задача 4 са преброени, но частично, защото голяма част от правоъгълниците не са разпознати 35% от учениците в експерименталната паралелка и 55% от тези в контролната група Найтрудна за учениците се е оказала задача 5. Важен момент в инструкциите на учителя е, че отправната точка е една и съща при определяне на мястото на гъбката, ябълката и крушата. При изпълнението на тази задача най-вече се открояват уменията на учениците от експерименталната група да се ориентират в квадратна мрежа, да разчитат правилно посоките по стрелки, да определят местоположение на обекти в квадратна мрежа по числа и стрелки. Само 25% от учениците на експерименталната група са допуснали малки неточности. Докато 70% от учениците контролната група не са се справили с разчитане на символите и знаците в последната задача. Различията в нивото на измерваните умения се открояват най-вече при решението на последните две задачи. При максимален брой точки 15 учениците от експерименталната група имат среден резултат 12.15, а тези от контролната Отлични резултати са постигнали 8 от 20 ученици от първата група и 1 от 20 от втората група. Много добри и добри са резултатите на 12 от 20 ученици от първата и 10 от 20 ученици от втората група. В експерименталната паралелка липсват задоволителни и незадоволителни резултати. А в контролната паралелка са налице 10 задоволителни и 1 незадоволителен резултат (6 т.). За оценка различията в нивото на уменията за ориентиране в пространството в края на първи клас съм приложила Q-критерий на Розенбаум. Броят измервания и в двете паралелки (експериментална и контролна) е 20. Различието, което установявам, чрез изчисляване на Q критични и Q емпирично, доказва хипотезата, че измерваните умения в експерименталната група превъзхождат тези в контролната паралелка. Налага се изводът, че системата от иновативни образователни дейности, приложени в експерименталната паралелка са подобрили развитието на уменията за ориентиране в пространството, като са създали предпоставки за практическо приложение на знания, които са основа за формиране на пространствено мислене. ЛИТЕРАТУРА 1. Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. УИ Св. Кл. Охридски. С., Бижков, Г. Педагогическа диагностика. УИ Св. Кл. Охридски. С., Иванов, Ив., Педагогическа диагностика. Шумен, file:///c:/users/user1/downloads/matematika_1kl. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 26 от 30

27 ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ЗДРАВНО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗНАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТФОЛИО НА ПРИРОДОЛЮБИТЕЛЯ Красимира Андонова ЯКОВА Старши начален учител, СУ Отец Паисий, гр. Стамболийски Резюме: Настоящата статия съдържа технологична карта на портфолио на природолюбителя, което учениците от клуб Млад природолюбител използват в своята дейност. В отделните занятия на клуба учениците попълват в портфолиото данни за изучаваните явления, попълват технологични карти, схеми, таблици. Слагат снимки на техни изяви, свързани с клуба, рисунки на природни явления. Целта е при изготвянето на своето портфолио ученикът да получи знания за природата и здравето на човека, да осъзнае връзката между тях, както и ролята на човека за запазване на екологичното равновесие. Да се научи да носи отговорност за своята дейност и да развива все по-адекватна самооценка за своите възможности при изпълнението на поставените му задачи. Портфолио в образованието (на английски: Learning Portfolio) е набор от материали, които обучаемият подготвя под формата на документи или папки като доказателство за своите знания. Това може да бъде папка, която да съдържа материали, изготвени от обучаемия, които да бъдат основа за неговото оценяване. В портфолиото се включват като материали една или няколко разработки на обучаемия, с които се илюстрира създаването на крайния продукт. Някои преподаватели използват портфолиото като начин за оценяване по време на курса на обучение. Ролята на учителя е да подпомогне разбираемостта. Оценяването на обучаемите е полезно, с цел изясняване доколко е ефективен начинът на преподаване. А. Предназначение Учебното портфолио е средство, предназначено за обучаемия, с цел да подпомогне неговото развитие. Служи за самооценка (под формата на разсъждения, аргументация, обосновка) на собствения познавателен и творчески труд, базирана на самонаблюдение (рефлексия) на собствената дейност. Това е документ, който: позволява да бъде проследено развитието на човек в сферата на образованието; води обучаемия през оценяването и отразяването на натрупаните от него знания; документира личното израстване и професионално развитие на обучаемия; определя влиянието от натрупаните знания, например дали те могат да бъдат приложени на практика. Обемът на портфолиото може да бъде от около 10 до около 100 страници. Неговата целта е да документира познания в специфични области. Учебното портфолио често пъти изпълнява две главни цели: 1. Оценки осигурява директно доказателство за качеството на работа на учещия; 2. Демонстриране на способности за да помогне на обучавания да покаже своите възможности по отношение на поставената задача.(1) Б. Практически решения След проучване на теоретичните постановки по проблема беше създаден иновационен модел, част от който е предварително подготвено от учителя портфолио с екологична насоченост и обучаващи функции, в което учениците попълват данни, след като са изпълнили задачи по поставените теми. Работата с портфолиото продължава през целия период на иновацията и съдейства за формиране и развиване на траен интерес към проблемите от здравно-екологично естество. Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 27 от 30

28 Цел: Основната цел на портфолиото на природолюбителя е развитие на уменията за събиране, класифициране и съхранение на информация от различни източници. Развитие на уменията да описва наблюдавани обекти, да попълва технологични карти. Съдържателен обхват: Портфолиото на природолюбителя се използва като основно обучително средство, а също и като място за съхранение на информация. Във въвеждащата портфолиото тема, е представена на учениците неговата цел, начините за работа, съдържанието му, отделните раздели. Направен е паралел с портфолиото, което децата имат още от първи клас, но им е обяснено, че портфолиото на природолюбителя е с научна насоченост и в него ще се събират само материали за природата, здравето, екологията, свързани с работата ни в клуба Млад природолюбител. Разясни се съдържанието и съвместно бяха попълнени някои от страниците. Структура: Портфолиото се състои от няколко раздела, които отговарят на модулите, заложени в програмата на клуба: Природата около нас ; Здраве от природата ; Аз и моето здраве ; Аз говоря на другите хора ; Природата влиза в нашия живот ; Аз действам. По всеки от модулите учениците попълват предварително подготвени от учителя: таблици, схеми, работни листове и др. Освен това имат възможност да слагат допълнителни листове, проекти, джобчета за: хербарии, снимки, рисунки, картички, а също и материали, които са преценили, че са важни за темата или представят най-добре постиженията им. В началото и края има анкети: въвеждаща, която отразява очакванията на учениците от работата и заключителна, показваща тяхното мнение за извършената дейност през учебната година и степента им на удовлетвореност. Съдържание: 1. Титулна страница: Име и фамилия на ученика; клас; училище; име на клуба; период за който се изработва. 2. Съдържание: 2.1. Кратко описание на целта на клуба, съпроводено с картинка за оцветяване 2.2. Анкета за желанието на ученика за участие-защо се включва, какво му харесва в темите за природата и здравето; какви са неговите интереси; какви очаквания има от заниманията 2.3. Работни листове с готови въпроси по темите от различните модули 2.4. Листове със схеми, картинки, свързани с изучаваните теми 2.5. Празни листове с различни цветове според модулите, за попълване на данни по преценка на ученика 2.6. Джобове за хербариите, за снимки и рисунки 2.7. Анкета за завършване на клуба Организация за работа по портфолиото: При всяко от заниманията учениците извършват различни дейности, които са свързани с наблюдение, обсъждане, дискутиране, беседване, създаване на готов продукт и др. Организацията за работа е различна за отделните теми. При някои от темите, след провеждане на наблюдение и индивидуално отбелязване на факти и особености, които са забелязали, се обсъжда темата и всеки самостоятелно отбелязва в портфолиото си това, което според него е най-важно. В други случаи на учениците се дава задача самостоятелно вкъщи да търсят информация и да попълват в работните листове. Има и задачи, които се изпълняват по групи, а също и общо от всички. Портфолиото не се попълва след всяка проведена тема, а по време или след група теми с обща насоченост. През учебно време портфолиото стои в класовата библиотека и учениците го взимат, попълват, слагат материали (хербарии, пликчета със семена, чайове ) На края на седмицата децата го носят вкъщи, за да могат да работят по Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 28 от 30

29 поставени задачи или да го покажат на родителите си. В хода на работа учителят може да поставя оценки за бързо, прецизно и задълбочено изпълнение на задачите. Готовите продукти са групово изпълнение, но на всеки от учениците се дава възможност да осъзнае своя принос. Всяка група представя пред класа своите проекти, които са и определени от учителя, като описват и обясняват всичко, което са проучили и направили по темата. Учениците отговарят и на въпросите на своите съученици. След това всички заедно попълват в портфолиото това, което са научили и по този начин ученици учат ученици. Портфолиото служи и като връзка с родителя, който по него вижда по какво се работи в клуба, а също и участва активно, като помага при изпълнение на някои задачи. При използване на учебното портфолио се очаква учениците да се научат да: работят самостоятелно и в екип; да се научат да събират и класифицират информация; да носят отговорност за изпълнение на поставените им задачи; да осъзнаят силните и слабите си страни Заключение: Предложената дейност беше приета с голям интерес от страна на учениците. Тази иновативна стратегия стимулира детската инициатива, подтикна децата към самостоятелно събиране и класифициране на информация, изгради умения за аргументиране на собствено становище, за поемане на отговорност и за социална активност. Тя показа своята ефективност, а постигнатите резултати доказаха, че са практически приложим вариант за изграждане на здравно-екологични компетентности. ЛИТЕРАТУРА 1. Гюрова, В., В. Божилова, Портфолио на преподавателя, изд. Европрес, С., 2008 г. 2. Гл.ас.д-р Митова, Д. Ученическото портфолио като иновация в процеса на технологичното обучение, ЮЗУ Неофит Рилски 2700, Благоевград, България 3. Янакиева, С. Образователното портфолио философия, технология, практически проекции. Учители в мултикултурна среда, Захариева, Р. Портфолиото образователна технология за професионалнопедагогическо развитие на преподавателя. В: Международна научна конференция Предизвикателства пред продължаващото образование на педагогическите кадри. С., Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 29 от 30

30 КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ МОДУЛИ 1 модул Програми, в помощ на учителя, за придобиване на професионално-квалификационни степени 2 модул Тематични програми за обогатяване и разширяване компетентностите на началния учител. ПРОГРАМИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС 5 и 4 ПКС Обучение за придобиване на съответната степен. Провеждане на изпит за съответната степен съвместно с ДИУУ. 3 ПКС Организиране на едногодишна следдипломна специализация в очно-задочна или дистанционна форма съвместно с ДИУУ. 2 и 1 ПКС Обучение за разработване и защита на писмена разработка за присъждане на съответната степен. ТЕМАТИЧНИ ПРОГРАМИ Усъвършенстване компетентностите на учителя по отделни учебни дисциплини Текстовите задачи в образователния процес клас; Развиване на езикови умения в обучението по английски език. Основни интердисциплинарни връзки и взаимоотношения, обогатяващи работата на учителя Лингводидактически и математически аспекти на текста (в обучението по български език и математика клас). Проблеми свързани с оценяването, работата по проекти, използване на IT технологиите и др. Дидактическите тестове в образователния процес в клас; Проектна дейност в образователния процес (1. 4. клас) РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ Председател: доц. д р Станка Вълкова Зам.-председател: Юлияна Гарчева Членове: Жана Загорова Велина Пенчева Христина Сергеева Росица Чурлина КОНТАКТИ доц. д р Станка Вълкова тел , имейл: Юлияна Гарчева тел , имейл: Списание ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, юни 2018 Страница 30 от 30