Гати Сирет/гр: (ми Мич): П #Еььо/

Размер: px
Започни от страница:

Download "Гати Сирет/гр: (ми Мич): П #Еььо/"

Препис

1 и СТУДННТСМИ ЛОМ СОФИЯ ПОМЕЩЕНИЕ ш ШЪНШНИ ПРИСТРШЩКИ (пшпзвани ат ЕЛИТ) дъпм шиш тмсот квадратура кубатура тима рима чина т ч квм кубгь Агрегати 18, ЧЧЗФ 3,30 81,ОФ 367,ЗО Хпадкамери 10,ФО Е?ШО 3,60 55 ОО 198, Склад външен ,30 15, 49,50 деветте? МОК!" Гати Сирет/гр (ми Мич) П #Еььо/ 151,ОФ 514,80 Кръгла 131 квм 515 кубм

2 ( Т Ъ/ЗХЕЕЗ (Ч (ЗЪ41/1 #1С3171 (3 (3!» И Я!, ГЩЗПШЕЦЦЗЪНЧЕЕ Н? - ВТОРИ СУТЕРЕН ;Х "12 1" )К И (" 531 Ш!,] шина (33 И С С! "" чина Н (33 (3 Н?) 433 " " у [ мучматушма [в - - М ( (?/153 " (Ч " ( П СИ И а С! 1553 ("1 П С! Ш д 1З ОО , ОС) жпд9 35 пии -( Г! 631 МС! (33 а П П С! Ш е Г х, 1 х) ч! 59 оо 163 ч "! 1553 а (3713 а ("1 3"! Ш! Щ 15ЧФО? 30 [- Е[ Н П а ДС! Е? а 1"! П С! Щ З ОО 43, Н П 53 (317 С! (33 С! ц ,84 Л а д 1114 В С , , ) Н П (551 Д С! В С! о Н П (51 Н 13 оо Е"!!!" фо,щщ Н П СА д 13 (Т! (3) И ( ?)! "; и" Ъ ч ъ) Ж) 19 ео [ Д В Е 52) И ( 4,3ф 1 и) ) тиъ) ч -В В Е, 411 (+ 1 " "Ч ч! (Е? Ж (Е-( Н И Ч Н О " 132" 4, ,75 бсч4атчю3 9,! С) С) 7, бтнатмо 1 ОО *"! С! И (33 Щ (Е? Н И (39 11, % а [! д ( а 18 ФФ 4,80 11" " В? в) (! к а Ф! и ацве аа КРЪГПО 1045 квм!= Здцб куб м?- И Ед ТИ70Р И О # П А Р» Е (+ С "

3 СТУДЕНТСКИ гхсзгт! ми СШФИЯ ПОМЕЩЕНИЕ ю СУТЕШЕН ПЪЮЮИ (фирма ЕЛИТ) жълт щит висш квадратура кубатура Ж И М Ед ;112 И Н Х Ч И Н 81 и и и квм кубм дискотека 33,30 13 ин 3 3н 337 БО 1081,08 дискотека еф 3,3н 70,84 233,77 Тискотека 5 10 д 35 3,30 1/,09 56,40 Стая З ЦФ 3 3,30 10,*Г 23,46 ;Стая З цф ЗЧФФ 3,30 1Ф,ФО 23,46! Стая 39ц0 3 оф 3,30 10,30 ;3,46 Вхадно антре Н ,80 33,ЕВ Стъпбище 1 ц аф щ за ,33 37,15 Стъпбище 1 4,30 С ЪФ ,30 58,33 кг-ридсвр ) СМГ) и, 10 В, ЗП ) 83, 16 Склад Ч ЗФ З фф 3,3Н 13,50 44,55 Склад 4, З 10 3,30 8,40 37,7 гардероб 4, ЗФ 13,75 51,98 ИгрИ*биппрд 1Ф ФФ ?!,50 855,75 Санит възел ц,?ш 3,30 49,35 1БЕ,86 Санит възел 5,0Ф З Фф 3,3Ф 18, 9,40 Склад вътр шн 3,30 7,30 ЕЗ,76 Стъпбище З Е ФФ % ,60 66,96 Гардершб Санит възли Санит възли за, 07 Куин тракт Кужн тракт " на, за) - 4? 13 [В

4 ижн тракт 1,30 6 ФФ ,30 ЕЗ,76 заторант 13,30 18,?0 3,30 168,91 557,40 астарант 11,30 ЗЧВЗ 3 ЗН 43,51 143,58 гсторант 7,50 0,80 3,30 6, 19,80 (пад 3, ,30 14,82 48, ,БО 3434,61 ж хзъгпш 1044 квм 3435 кубм И двеститг # ГМВЕЪЪ СБИР

5 13 ФФ, СТУДЕНТСКИ НИМ СОФИЯ ПОМЕЩЕНИЕ ю ШУТЩРЕН ПЪШВИ (към театъра) дъпт шиш нижат квадратура кубатура пиана рипна жична м в; ч квм кубгь редверие З ВО 3%93 Ш 3,60 14,8 Щ? Ш (ъ! пектро? ,60 14 ОО 36,40 еквивит 7, 3 ФО 3 й0 14, 36,40 Файе =- дп! ц?фф 3,6ф 43,ФФ 109,го римьарна 1 3,30 Ч ЗФ 3,60 15,68-4О,77 ииьврна а 4 ВФ 4 ЗФ а,60 ЗФ,1Б 5а,43 римьшрна 8 1,40 1,60 3,60 и 34,ВЗ римьарна 3 щ ,60 18,18 римьорна 4 З 1О З 80 3,60 13,18 римьорна ? 30 3,60 16,88 43,89,ушачи 6 й %0 %, 3 14,64 >С 3 ЗФ с3 30 ;3560 З 88 "7,49 С З ЕЩ) 0,З0 ;3,еф З,88 7,49 Таня 3 аф ш 90 Ъшкестрина 390З Ш д- Ш и 81 ч си Ч а аф ,49 Ж 60 щ ,09 бйестрина , ,75 7,15 Стълбище 4,ЧО 1ддф 3,60 6,16 16,ОЗ 336,97 590,14 Мид; с Тигер МО!!- ПАгъгн св/(р - ви! Ги Кръгла ; х кв м 590 куб м,к/инй НЕ ниов

6 СТУДЕНТСКИ дшм ми СОФИЯ ПОМЕЩЕНИЕ ю ПЪРВИ ЕТДЖ дън шит висши квадратура нубатура жина рнна чина м н и кв м куб м Вжсщно антре-з ЕС, 80 3, 50 З, 60 *9, 80 35, 518 Стъпбнще , ,33 З? 15 Плащадна * Каса ,90 3,60 1ш аса 1 ЗО *,15 (3,60 3;58 3,39 Главна шшайа Ф 3,60 181, ГПавнш фшайа 35 8,50 3,60 18,50 45 Главна такайа З, 312) ,612) 18,56 66, 83 ИС В, 5, 80 З, 46, , " И Галин сапшн 23, 13, 6,5Г 399, 19Ч3,30 Предвариа 1,70 13, 2,60 33,10 57,46 диан сцена 3,50 13, 11, 45,50 5,50 Сцена З ФО 13, 1ф,60 156,ОО 3131 БФ Сцшна 3, 13 1,70 136, 365 ЗО Предвернш 6, ,60 ЗЗ,18 60,Ж7 сцена Даншри 1 5,30 4,10 6, 1,73 1ЗФ 3 денари 3 1,3Н а 7о 3,90 41,З Стан 1 3,30 3, [3,16 31,68 Стан Е 23, Е "З, 70 Е, 60 8, (54 633, 46 Рабштипница Кшридшр Кшридшр Ишридшр Стъпбнще 4, 45 11, 10 ОО? 181 -, з) [Г Ш д-ъ Ш Щ Н (Г 7,10 47,88 18,69 47,30 10, оо Съд 1,85

7 Малък салон 17,30 10,50 6,50 180, ,90 Сепарета 14,80 1,80 3,15 36,64 83,93 Сапарета 11, 3,30 3,15 35,30 79,70 Вътр стълби 3,80 3,,15 11,40 35,91 Стъпала 3, 6,45 3,15 1в,9о 40,64 Първа ппшщадм 3, 3,60 1,80 7,30 13,95 на ,59 И А та са Ти т О Р А В» и с д; 14 ;? ь" ММ О Кръгла 1483 нв м 8337 куб м

8 9 СТУДЕНТСКИ ЛШИ СЮФИЯ ПОМЕЩЕНИЕ ЮТОРИ ЕТЙЖ жълт жита ;ньжгьч Е? И (11Ч2224 *" Ч И И с] квадратура мубатура и л и квм кубм Зтая 301 5,40 щ? ,55 84, ,05 1 (3) ( () П и- 5! - м (и) 99 ша, Газ Н!! , см) пп* "Ох " ф фш на ПП 301 1ОЗСШЗ - 1>, ; ) ъ»! х й Ш 301 1З,ФФ Х "Ч Бч Бо),)? () С) 377,30 Роайе 301 1ф Роайе 801 "* 1+ (2) 14,59 Зтъпбище1 14- С) К? " ; *) 1ш, ь и Еп 3 Тишщадки 90 а! Ъ?) ж, () ;! (53 е, Щ Ю 2» 08 ч (абини Н ФО с,»!» ;,, " Ч (,) (абини 0,? )"? + Ян! О, 3 ЩО (абини 0555 Е 40 (абини 333, (3313? 15 м,) и! Е С) 3 30 бини 253,) ОС), ( м!, ; (, - ч тъ м) 5 г) ( ) Забштипница 3183 Ч НШ % и ь 5 ч 1) Балкан Зефф Щ д,шш Еп табла 6550?;, 5151) ГаПЕРИЯ"ФСВ =, със ] 251 ( > Н (в! д-ъ Ш ГалерИЯ*звук Е? (Ж) * 3 х,) ( ) ;ъ И 08 (г С ГаПЕРИЯ"ЗВУК Е? ОС) м?) 13 91) 7? ()12) Стая 30 (3 3,и) Е-ъ Стая шш Стълбище 6 ЦО ЛФдЖИ ФСВ З 63 * г 551) ЛШдЖИ*ФСВ? ЮФ?

9 що-ьмщ-циь гъпби Е"! 4, 30 [ ! 3,60! 37,84 [1 Е?! Ш Ю Имьвот итр МОДА Гмьвьь мирен МН Нгнов/ за,е1 аога,ез %шътпшз йзз квм 8039 кубм

10 % СТУДЕНТТИИ дшм % СОФИЯ ПОМЕЩЕНИЕ ТРЕТИ ЕТЙЖ тая дън шина ШИ рима шшшшт чина квадратура кубатура М И куб Стая щ шш? ФФ Стая г 9 С ) "13? г; ) С,) инвкабина *щтшпабшрат 3, 3, , 05 3 Ш тая 45 52) ) кг,и)? Оф 11 Ш И тая Ч ЗФ 48 #4 тая 4» (3 (> ш ** Щш 3 Фф ()22) тая Тая а (,- () 1а ош ("а - ) ч ;д) ц ; ("( пц А 4, "ми, 3? 09 #8 а) тая 40!",и 5] Х! ") 3 тая й и 9,40 3, щ дя ф1щ Си) Зтая?тая "! ( ф 8 ЗО 3, за ; И 98?тая? 50 3, Ш 1!м 79 Зъбпекапни 50 Ш Щ Занн? (3? ШФ Зтъпбище 1, 535) з фф Зтъпбище 1пощадка, 2, (? С] С) Фшайй (щрияшр и?! ) () () Гн ввотигор МАС мит-+ внедрени ммь П Недю / г4ръгчъз КЗИ на ми о и- и! Ъ М Е, 303, 3095, 3095 фд куб м

11 » ПОМЕЩЕНИЕ ЕТЩЖ Д Ъ Г? Ц; Н Н 49 (? За 1 г, г 5353 М (1343? "дим дратура кубатура фиатчистачи 401 ала 403 (> Т) абина доза ят На? ивапнп 403 ФФ а?,зс ивапня 403 %Д, ви) *-3 С ь"; В»! па 404 ; на С) 112) ВШ,44 Г - в И ** Б»)! Б! ала фф 45], ] () и г ч [4 с тая тая Д () (Р Е, " о » 1 ) 13,11 17,48! 3- * ЪЗ И 0? (+ [+ гтат 43 С) 7 и" - " й ь?! ] (и) ("Ъ 69 ФО тая ,44 гтая Д () [З А, и! С) Е) # Ч 3,"»! Етап 1Ч с ади? 13,90 тая 410 / шш 133 "? Д» -, () 130,30 410а 15 ФФ 1 3 си) 411 [и и!,- Ч 90 и 31,13 и! си ( тая 413 тцф 90 ; тая (5) Сд Е) тая 41те 333ш ** 13 С? 1ф?9 тап 413 пох -, () 3 тап 11 ] (; 4 3 а) *гая # по, ци м " 1")! г в] *") шапетни дата? * " тъпбище 3, 635?) ц " ")? ч! и 54 Радайе гшайа 119Ш0 7,10 (+ 9, 1! в? и!,! о в" ) Е) 46,75 (392 - Б и;, Бч) е) 1 ЦС), ЗЗ Ш кг, ева

12 тоайе 35 4 ФФ 3, 18, 36, СорИДФР 1а щ,5% ФФ З ФО З1,80 ДерИДшр 16 3,30 й 65 З ФФ ,64 Соридор 1в 3,90 ц що 3 ФФ 13,30 39,60 - ДорИдшр А3 14 Юф Щ ФФ 3 ФФ 39,ВФ аз,цо И В/Е от итор МАС ваа,ац гоец,7г Зйръгпш 689 нв м 30%5 Куб- ГЛНЪЕН» ( Е ИРЕТ;+(Р+М % Инак -

13 , % ч, и* чип!5 А и За Ъ- + студиит- в, Г 1 ) М -= 35 5 %» от 4-8 з; ( Ки а» ч с ПОМЕЩЕНИЕ н? "!!ЗЗЕД % Зи! 537 "% жълт Щи ж и н 65; 523 и и имаш миащшатуша кубатура» и и за М га? нтм3ч ку5 тч - х,?, "в 49!= ( 33 9 Н ад Б, (и) (и) 113 а! 43 им; 2 ) ;,о1*та! ап-въ! на,,"? ,, [ Етая 501 3,83 3 е ( #5 рп ( В в *!на г!-! и? Ш Щ Ч! а 8а, ь () м и - " и и и - ои и по, пц и абщтипница на ц,ьщ ч 5ш 5,9ш 1ш,/щ да,1ь / ен макмеапа З ЗЗ 3910 #1,91 ] 313,74," яж Ц 11-5 гат -((), в; в, и а, г!! ) А му ; 3 32) 313 с; ; в») и» 5353," == ди- ), вид, 6183 на7, та?! = и не!! )б по 2112?тая ЗСПУ дздшдг ЗЧЖМЗ 1 тая 508 4?13 чаши?, Н! Ъ- ; П! Б! *** #! Ф ч д9,80 аридшр!41 1 3, - " "332, и Б»,!- и - ада; хеш, езда аздз еьгь Соридшр МЕ 5,, - д - " им! ще?аз Е1ЧЗ7! (шридшр на 3, Ф?й фзфф 1330 ч 50?тъпбище Ст1а 3, ЗЗЗФ 18,3й 43,90 афе,оз с"!шз на и» 6334 куб м

14 МЕ, К сзч Ъ/дхвзъ1Ч"съаьч ЙХСЗРТ (и! С] ФИЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕТИ ЕЕ "Г 1711 Ж радио тимгющ НЪ П " >%(!К!Ъ453 шим шина!? М (3313 " Ч И Н 533 % д а 521 Ю "Г у ;)а кубатура Н И тая " 5 К ;» и - За-Ъ Н [4 т тая!г а,%ф щ х5 фа тая д- 5 (+ 55 тая #,13 тая ггая тап 6151, " Б? 3 Б Я) тая О, 9 а, ми тая 9 тая 10 1 и тап 11 (г? ;шридшр И ; "? и,и В, Й ш Ви им!? тъпбище СТ ;! 133; и!- Х и а * в и 0! В!) фф тая 13 й? ( М)» Асет 3 и а и) 3 123) С? Е) 10 ет ЧОЗЖ "с, С по с ь,) зи!!т ШЧ ет ЧОЗШ!т 1Ч ет ИС шртиерма и О- * Х, ; 3 = 3! тъпбищеа Ш тт " 4 шш 1 м,! бг ( ) ф/, тъпбищаг # ат "О! ( )!! ; ) * ч-о, ах О!!»)!»; тъпбищаг 3 %т Инввеги ТЪП? "Идьвцевмрег%ьъайд ]ЪС[>АР" джп Ейшъ Г П С? а 7 За),, М 1553 М 1153? ? муйъм