СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8. Икономика ОКС Бакалавър Специалност: И Б Б Икономика и финанси (френска програма) Форма на обучение: редовно Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем) Професионална квалификация: Икономист и финансист

2 Специалност: Икономика и финанси (френска програма) Квалификационна характеристика 1. Насоченост, образователни цели Специалност Икономика и финанси (френска програма) подготвя висококвалифицирани специалисти със солидна фундаментална подготовка за нуждите на икономическата и финансовата практика, държавното управление и публичната администрация. Целта на програмата е да запознае студентите с основите на икономическата и финансовата теория и да придобият знания и умения за приложен икономически, финансов и статистически анализ. Бакалавърската програма Икономика и финанси (френска програма) е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи френски език. 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) Програмата се основава на високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от водещи френски университети, които ежегодно активно се включват като преподаватели във факултета. Продължителността на обучението е 4 години (осем семестъра) и обхваща задължителна, задължително-избираема, свободно избираема и факултативна подготовка, организирани под формата на лекции и семинарни занятия. Голяма част от тях се водят на френски език, включително от гостпреподаватели. Формите за контрол са изпити и текущи оценки като по много от учебните дисциплини е предвидено решаване на практически задачи, разработване на казуси, разработване и защита на курсови проекти и др. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. ВНИМАНИЕ: При определени условия (допълнителна задължително-избираема подготовка) съгласно споразумение между Софийския университет Св. Климент Охридски и Университета за наука и технологии Лил (Франция), студентите могат да получат втора диплома Лисанс по икономически науки и управление. 3. Професионални компетенции СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА: ДА ПОЗНАВА основните постижения на икономическата и финансовата теория и практика, статистиката и иконометрията, количествените методи, счетоводството, застраховането, предприемачеството, правото и стопанската история. ДА УМЕЕ да използва получените знания при анализирането и прогнозирането на основните икономически и финансови процеси, базирайки се на разнообразни методи за количествени и качествени изследвания. ДА МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи икономическа и финансова квалификация и да работи в екип. ДА БЪДЕ в състояние самостоятелно да надгражда и развива базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет. 4. Професионална реализация Завършилите с квалификация ИКОНОМИСТ И ФИНАНСИСТ могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно и регионално равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или финансов профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в магистърските програми на Стопанския факултет или други учебни заведения в страната, както и в чужбина.

3 И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Икономика и финанси (френска програма)" за випуска, започнал през учебната 2019/2020 година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспетиране Задължителни дисциплини Форма на оценяване* - и, то, ки, прод 1 З Микроикономика І З И 2 З Математика І З И 3 Основи на управлението (упражнения на френски З език) З ПРОД 4 З Информационни технологии и системи З ПРОД 5 З Основи на правото З И 6 З Общоикономически френски език З ПРОД 7 З Спорт З ПРОД З Основи на управлението (упражнения на френски З КИ З Информационни технологии и системи З И 8 З Макроикономика І З И 9 З Математика ІІ З И 10 З Гражданско право З И З Общоикономически френски език З ТО З Спорт З ТО 11 З Пари, банки и финансови пазари З И 12 З Основи на статистиката (на френски език) З И 13 З Търговско право З И 14 З Икономически теории З КИ 15 З Стопанска история І (на френски език) З КИ семестър ECTS креди ти Седмична заетост

4 16 З Бизнес френски език З ПРОД 17 З Спорт З ПРОД 18 З Международна икономика З КИ 19 З Въведение в счетоводството З И 20 З Финансово право З И 21 З Нови икономически явления З И 22 З Бази от данни в икономиката З И 23 З Стопанска история ІІ (на френски език) З КИ З Бизнес френски език З ТО З Спорт З ТО 24 З Публични финанси (на френски език) З И 25 З Финансово счетоводство З И 26 З Микроикономика ІІ З И 27 З Количествени методи в икономиката З И 28 З Международни финанси (на френски език) З И 29 З Основи на иконометрията З И 30 З Предприемачество и иновации З КИ 31 З Анализ на данни с SPSS/PSPP З КИ 32 З Макроикономика ІІ З КИ 33 З Застраховане З И 34 З Корпоративни финанси (на френски език) З КИ 35 З Маркетинг З КИ 36 З Икономическа статистика (на френски език) З И 37 Анализ и прогнозиране на икономически времеви З редове З И 38 З Цените в макроикономическия анализ З КИ 39 З Управленско счетоводство З И 40 З Нова институционална икономика З И 41 З Търговско банкерство З И 42 З Икономика на труда З КИ

5 От блока на задължителните дисциплини за получаване на френска диплома Лисанс се зачитат: Микроикономика І; Макроикономика І; Основи на управлението; Математика І; Математика ІІ; Икономически теории; Пари, банки и финансови пазари; Стопанска история І; Стопанска история ІІ; Основи на статистиката; Международна икономика; Международни финанси; Икономическа статистика; Публични финанси; Количествени методи в икономиката; Основи на иконометрията; Предприемачество и иновации; Общоикономически френски език и Бизнес френски език. Избираеми дисциплини общо 14 кредита за целия курс на обучение. 1 И Общоикономически английски език И ПРОД 2 И Общоикономически немски език И ПРОД И Общоикономически английски език И ТО И Общоикономически немски език И ТО 3 И Икономическа психология И ТО 4 И Вътрешни комуникации И ТО 5 И Бизнес английски език И ПРОД 6 И Бизнес немски език И ПРОД 7 И Управление и унаследяване на семейна фирма И ТО 8 И Управление на проекти И ТО И Бизнес английски език И ТО И Бизнес немски език И ТО 9 Икономически начин на мислене нетрадиционни И приложения И ТО 10 Устойчиво развитие и корпоративна социална И отговорност И ТО 11 И Международен мениджмънт (на английски език) И ТО 12 И Технологични иновации и нови бизнес модели И ТО 13 И Управление на организационните конфликти И ТО 14 И Евристични методи в управлението И ТО Приложение на информационните технологии за 15 И валутна търговия (FOREX) и иконометричен И ТО анализ на международните финансови пазари 16 И Теория на парите и парична политика И ТО

6 17 И Бизнес комуникации и връзки с обществеността И И Моделиране на финансови процеси в startup 18 И фирми И ТО 19 И Социално предприемачество И ТО 20 И Основи на финансовото управление на МСП И ТО 21 Икономика на човешкия капитал (на английски И език) И ТО 22 И Психология на рекламата И ТО 23 И Реклама И ТО 24 И Основи на митническия контрол И ТО Избираеми дисциплини, задължителни за Лисанс 25 Въведение в счетоводния анализ (на френски език) И задължителна за Лисанс И КИ 26 Въведение в икономическия анализ (на френски И И КИ 27 Управление на човешките ресурси (на френски И И КИ 28 Основи на управлението на разходите (на френски И И КИ Приложна статистика (на френски език) - 29 И задължителна за Лисанс И КИ 30 И Бизнес проекти в международна среда (на френски И ПРОД Бизнес проекти в международна среда (на френски И И ТО 31 Международна валутна система (на френски език) И задължителен за Лисанс И КИ 32 Писмени бизнес комуникации на френски език И задължителен за Лисанс И ТО

7 Френски език за финанси и банково дело 33 И задължителен за Лисанс Вземане на решения при риск и неопределеност - 34 И задължителна за Лисанс И ТО И КИ Факултативни дисциплини 1 1 Ф Практически български език за чужденци 2 Ф ПРОД 2 Ф Друг чужд език І Ф ПРОД Ф Практически български език за чужденци Ф ТО Ф Друг чужд език І Ф ТО 4 Ф Друг чужд език ІІ Ф ПРОД Ф Друг чужд език ІІ Ф ТО 5 Организационно управленски модели за качество и Ф организационно съвършенство Ф ТО 6 Ф Организационно поведение Ф КИ 7 Ф Друг чужд език ІІІ Ф ПРОД Ф Друг чужд език ІІІ Ф ТО 8 Ф Бизнес планиране и контрол Ф КИ 9 Ф Дигитален маркетинг Ф И 10 Ф Е-бизнес Ф ТО 1 Кредитите на факултативните дисциплини не се отчитат за изпълнение на учебния план. Изискванията по съответната дисциплина, вкл. разработване на курсова работа, са такива, каквито са в основния учебен план, от който тя е заимствана. 2 Дисциплината е задължителна за чуждестранните студенти! Учебни практики и курсови работи код Наименование на практиката Вид З, И, Ф Семестър ECTS - кредити Седмици Часове Форма на контрол* - и, то, ки 1 П Практическо обучение стаж в организация З ПРОД

8 Практическо обучение стаж в организация, който П завършва с разработване и защита на курсов З КИ проект Студентите задължително разработват курсов проект по следните задължителни дисциплини: Основи на управлението; Икономически теории; Стопанска история; Международна икономика; Макроикономика II; Предприемачество и иновации; Анализ на данни с SPSS/PSPP; Корпоративни финанси; Маркетинг; Цените в макроикономическия анализ и Икономика на труда. По следните избираеми дисциплини също се разработва курсов проект: Въведение в счетоводния анализ (на френски език); Въведение в икономическия анализ (на френски език); Управление на човешките ресурси (на френски език); Основи на управлението на разходите (на френски език); Приложна статистика (на френски език); Международна валутна система (на френски език) и Вземане на решения при риск и неопределеност, а от факултативните дисциплини курсов проект се разработва по: Организационно поведение и Бизнес планиране и контрол. Практическото обучение на студентите също завършва с курсов проект. Дипломиране Начин на дипломиране ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия Държавен изпит по Икономика и финанси - по утвърдена обща програма в писмена форма 10 юли септември Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 05/ г. ДЕКАН:... /доц. д-р Теодор Седларски/

9 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Справка - извлечение от учебен план Специалност "Икономика и финанси" (френска програма) форма на обучение редовно, срок на обучение 8 (осем) семестъра Натовареност, ECTS-кредити и оценки по семестри I семестър IІ семестър IІІ семестър ІV семестър V семестър VI семестър VII семестър VIII семестър Общо Вид заетост Задължителни дисциплини Мин. избираеми дисциплини Учебни практики Държавен изпит Общо: Аудиторна заетост Начин на дипломиране Държавен изпит по Икономика и финанси - по утвърдена обща програма в писмена форма Придобита професионална квалификация: Икономист и финансист ECTS - кредити брой часове за подготовка Първа държавна сесия Втора държавна сесия юли септември на решението на ФС: 05/ г. Декан: /доц. д-р Теодор Седларски/