От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води. 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични

Размер: px
Започни от страница:

Download "От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води. 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични"

Препис

1

2

3

4

5

6 От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води. 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични иа площадката на п р едпрн ятнето/съо ръжен ието: (в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са наднчвн в предприятнето/съоръжевието съгласно приложение 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване иа последствията от тях) На площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение не се очаква да бъдат налични опасни химични вещества. Прилагам: 1. Опорен план на ел. провод 20 kv АС - 3X50 mm2; 2. Решение 363 от Протокол 30/ г. на Общински съвет Мирково; 3. Решение ИАГ-18215/ г.; 4. Електронен носител -1 бр. 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. Дата: г. Уведомител, Изпълнителен директор: /ннж. Др. Драганов/

7 Проектен електропровод Сервитут на проектен електропровод Съществуващ електропровод ОБЕКТ: КАРИЕРА "МИАЛ" - МИРКОВО ПОДОБЕКТ: ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 20кВ АС - 3х50мм2 Част Мащаб Лист Геодезия 1:2000 1/2 ОПОРЕН ПЛАН Проектант: инж. Ангел Кузмов ЮЛИ 2019г. Възложител:

8

9 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София, бул. Христо Ботев X? 55, тел. централа , факс РЕШЕНИЕ U е у / JcVS за предварително съгласуване за учредяваме на сервнтуз върху поземлен имот в горска територия - част на държавна собственост На основание чл. 62, ал. 1. т. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и искане, постъпило в Изпълнителна агенция по горите с per. индекс ИАГ-14670/ 12.07,2019 г., допълнено с искане с per. индекс ИАГ-17919/ г., от ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД. ЕИК , със седалище и адрес па управление: с. Мирково 2086, община Мирково. област София. с инвестиционно намерение: изграждане и обслужване на въздушен електропровод 20 kv до кариера МИАЛ - Мирково, включително на прилежащите към него стъпки на стълбове до 100 кв.м и местоположение: служещ поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с идентификатор в с. Мирково. община Мирково, област София по кадастралната карта и кадастралните pci негри, одобрени със Заповед РД-18-74' г. на изпълнителния директор па АГКК, адрес на поземления имот: местност 1 унск. плош: кв. м.. номер по предходен план: съгласно скица / г.. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Софийска област. Поземленият имот е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с per. 15Д / г.. издадено от Общинска служба по земеделие - Пирдоп. П.тошта на сервитутната зона в поземлен имот е идентификатор в с. Мирково е в размер на кв. м. и с определена с координатни точки, съгласно комбинирана скица на ссрвитут в имот в с. Мирково, община Мирково. област Софийска за обект: Кариера МИАЛ Мирково. въздушен електропровод 20 kv АС - 3x50 мм2, изработена от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър. Определената площ попада в отдел 141. подотдели а, ж \ 4,.,9 по Лесоустройствен проект от 2010 г. на Териториално поделение Държавно горско стопанство Пирдоп".

10 Р Е Ш И X: Давам предварително съгласие за учредяване на сервитут, в полза на ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, върху поземлен имот в горска територия - частна държавна [^^собственост, с площ на сервитутната зона 3,079 дка (три декара и седемдесет и девет Д^адратни метра), за изграждане и обслужване на въздушен електропровод 20 kv до I кариера МИАЛ - Мирково, включително на прилежащите към него стъпки на стълбове &о 100 кв.м. Настоящото решение да послужи за изработване и одобряване па подробен устройствен план - парцеларен план (ПУ11-ПП), съобразно приложеното техническо задание, при условие, че основните кадастрални данни за територията, заета от проекта, съответстват на тези по приложената комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор в с. Мирково. община Мирково, област София. М О Т И В И: С pci. индекс ИАГ-14670/ г. в Изпълнителна агенция по горите е постъпило искане за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, в района на дейност на Териториално поделение Държавно горско стопанство Пирдоп към ДП..Югозападно държавно предприятие'' Благоевград. Искането е допълнено с pci. индекс ИА / г. На основание чл. 61. ал 1. т. 1 от Закона за горите за изграждане и обслужване на въздушен електропровод, включително на прилежащите към него стъпки на стълбове до С"дГТ >Ш0 кв.м, върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост, се - Ss^mtaBa учредяьаие на сервитут. г Yssu Към искането са приложени всички изискуеми документи но реда на чл. 62, ал. 3 от Закойа за горите. А*// т Ч" (Съгласно становище на 1ерпториално поделение..държавно горско стопанство Пирдоп" с изх /1/ г.. постъпило в Изпълнителна агенция по горите с писмо с per. индекс ИАГ-16325/ i., горската територия е частна държавна собственост. Не предстои прекатегоризираие на имота. Няма друг заявител за имота, не е отдаден под наем или аренда за временно ползване. Не се засягат горски пътища, ирокари, горски разсадници, оградени ловностопански площи - карантинен двор, развъдник. Няма опасност от възникване на ерозия. Няма наличие на сгради в посочения имот. Инвестиционното намерение не би попречило за осъществяването на горскостопанската и 2

11 ловностопанската дейност в района. Не се засягат горски територии със социални функции. Няма да бъдат нанесени вреди върху подземни водни обекти. Инвестиционното намерение е съвместимо с функциите на съседните горски имоти и не би попречило на функциите им. Директорът на Териториално поделение Държавно горско стопанство Пирдоп изразява оложително становище относно искането за предварително съгласуване за учредяване на сервитут. Към заявлението по образец за учредяване на сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, следва да се приложат документите по реда на чл. 63, ал. 2, т. 1-4 от Закона за горите, платена такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси и скица на господстващия поземлен имот, който ще се обслужва от учредения сервитут. Решението да се съобщи на заявителя и копие от него да се изпрати на директора на Регионална дирекция по горите - София и на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Пирдоп Решението да се съобщи и чрез поставяне на таблото за обявления в Териториално поделение Държавно горско стопанство Пирдоп" в тридневен срок от получаването му, при спазване на Закона за защита на личните данни. Решението може да бъде обжалвано по реда на Администритивнопроцесуалиия кодекс, пред министъра на земеделието, храните и горите или пред съответния административен съд, чрез изпълнителния директор па Изпълнителна агенция по горите в /4-дневен срок от съобщаването му. И П/К. МИРОСЛАВ МАРИНОВ II т ълнителен оиректар A IT1AI V>J