РЕЦЕНЗИЯ. От проф. д.с.н. Духомир Минев

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ. От проф. д.с.н. Духомир Минев"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ От проф. д.с.н. Духомир Минев член на научно жури в конкурс за заеманe на академичната длъжност професор по научно направление 3.7. Администрация и управление (методология и организация на социалното управление), към Стопански факултет, Софийски университет Св. Климент Охридски, обявен в ДВ, бр. 63 от г. 1. Кратка информация за кандидата В конкурса за професор, обявен в ДВ, бр. 63 от г.. за нуждите на академичното обучение, е с единствен кандидат доц. д-р Александър Иванов Николов София 1408, ул. Нишава, mail.bg 1.1. Професионална справка Доц. д-р Александър Иванов Николов е роден на г. гр. София. Висше образование завършва през 1977 г в СУ Св. Климент Охридски, Философски факултет специалност философия и втора специалност Български език и литература. Професионалната му кариера се развива като последователно заема длъжности като редактор в ДИ Наука и изкуство, хоноруван асистент и специалист към Философски факултет на СУ, научен сътрудник в Научноизследователският институт за младежта, а след 1989г. директор на СИП в Националния статистически институт, директор ПАП в МТСП, и ръководител катедра Икономика и управление на отраслите и Зам.декан в Стопански факултет на СУ Придобита образователната и научна степен доктор Придобита образователна и научна степен доктор по научна специалност Социално управление, с присъдена Диплома Доктор г. от ВАК при МС Заемане на академичната длъжност доцент. Кандидатът притежава Свидетелство 24589/ г. на ВАК при МС за доцент по Социално управление. Професионалната кариера на доц. Николов като хабилитиран преподавател доцент от 2007 г. до момента е с продължителност повече от 7 г. /със значително превишаване на нормативното изискване за академична заетост/. Следователно, кандидатът отговаря на нормативно изискваната (чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗРАСРБ и чл. 60, ал. 1, т. 2 от ППЗРАСРБ) продължителност на 1

2 преподавателска работа като доцент при заемането на академичната длъжност професор на безсрочно трудово правоотношение в Софийски университет. 2. Покритие на нормативните изисквания за заемането на академичната длъжност професор в преподавателската, научноизследователската,проектната и методическа работа със студентите. 2.1.Учебна дейност Кандидатът доц.николов, има дълга преподавателска кариера в системата на висшето образование, започнала през 1978г., като хоноруван преподавател във Философски факултет на СУ Св. Климент Охридски. През годините, той е бил хоноруван преподавател или редовен асистент в редица висши училища, като Великотърновския университет, Пловдивският университет, Славянския университет, Пернишкия университет и филиалът на Московският свободен университет в София. Характера на конкурса изисква подробно да се спрем само на периода в преподавателската работа на кандидата след 2007 с хабилитацията и назначаването му за доцент в Стопански факултет на СУ Св. Климент Охридски Стопански факултет на Софийски университет 1.За периода от до 2014 г. кандидатът е създал нови курсове в Стопански факултет, приети в образователната програма на факултета, които в съответствие с действащите учебни планове, преподава самостоятелно в следните области: Публично управление ОКС Бакалавър, 4-ти курс специалност Стопанско управление, задължителна, зимен семестър - 30 часа лекции, приравнени към 60 часа упражнения /по стандарт 1 ч.л.= 2 ч.у. / Ръководство на курсови проекти, 150 ч. извън аудиторна заетост. през 2014 г. Управление на проекти ОКС Бакалавър, 1-ви курс, специалност Стопанско управление и Икономика, избираема, летен семестър, 30 часа лекции, приравнени към 60 часа упражнения /по стандарт 1 ч.л.= 2 ч.у. / през 2014 г. Научноизследователски методи за подготовка на магистърски тези и преддипломен проект ОКС Магистър, МП Управление на иновациите в 2

3 публичния сектор, избираема, летен семестър, 30 часа лекции, приравнени към 60 часа упражнения /по стандарт 1 ч.л.= 2 ч.у. / Социална икономика - ОКС Магистър, МП Управление на иновациите в публичния сектор, летен семестър, задължителна, 30 часа лекции и 30 часа упражнения, приравнени към 90 часа упражнения /по стандарт 1 ч. л.= 2 ч. у. /. Дисциплината след 2011 година се преподава в екип с асистенти. Публична власт- стратегии, политики, програми и проекти ОКС Магистър, МП Управление на иновациите в публичния сектор, задължителна зимен семестър, 30 часа лекции, 15 часа упражнения, приравнени към 75 часа упражнения /по стандарт 1 ч.л. = 2 ч.у. /. Извън аудиторна заетост 90 ч. за курсови проекти. през 2014 г. Научно изследователски алгоритъм за писане на докторски тези ОНС Доктор, специалност Стопанско управление, 30 часа лекции и 15 часа упражнения. 2. За периода от до 2014 г. кандидата е актуализирал образователни курсове, които в съответствие с действащите учебни планове, преподава самостоятелно в следните области: Основи на управлението ОКС Бакалавър, Биологически факултет специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие, 1-ви курс, задължителна, летен семестър 30 часа лекции/3 групи по 15 часа упражнения, приравнени към 105 часа упражнения /по стандарт 1 ч.л.= 2 ч.у. /. Стратегическо управление на човешките ресурси ОКС Магистър, МП Бизнес администрация Развитие на човешките ресурси, задължителна, зимен семестър, 45 часа лекции /45 часа упражнения, приравнени към 135 часа упражнения /по стандарт 1 ч.л.= 2 ч.у. /. Извънаудиторна заетост 150 ч. за курсови проекти. през 2014 г.. 3

4 Управление на нови системи за мотивация, възнаграждение, оценка и обучение на човешките ресурси ОКС Магистър, задължителна дисциплина за МП Управление на иновациите в публичния сектор и избираема за всички други магистърски програми.30 часа лекции, приравнени към 60 часа упражнения /по стандарт 1 ч.л.= 2 ч.у. /, Извън аудиторна заетост 90 ч. за курсови проекти. Обща аудиторна и извън аудиторна заетост за една година /средно за периода, като в определени години е била и много по голяма/ обхваща 1500 часа /като тук се включват и част от времето за държавни изпити, сесиите и работата с докторанти и семинарите / За периода 2010 г г. кандидатът е създал и ръководил самостоятелна магистърска програма Управление на иновациите в публичния сектор, с три модула. Програмата е създадена на основата на съществуващи магистърски програми в образованието, здравеопазването и публичната администрация. За периода кандидатът е имал и общо ръководство на три курса от магистърската програма, водени от нехабилитирани преподаватели с докторска степен /без аудиторна заетост/ Издадени учебници; За конкурса е представен нов учебник Управление на проекти за студенти от бакалавърските програми по Стопанско управление и Икономика на Стопански факултет, в обем от 450 стр. обхващащ всички основни теми от курса по Управление на проекти, който се изнася от доц. Николов. Представени са и два текста с методически изисквания за провеждане на студентски практики и методически изисквания за писане на докторска теза Дейност със студенти и докторанти; За периода от г. има пряко ръководство на 5 докторанти. Успешно защитили към момента своите докторски дисертации са :Теменужка Златанова с тема Нов алгоритъм на управление на публични политики, Александър Тодоров с тема Нов модел на пенсионна система в България. Кандидатът ръководи специализиран курс в докторската степен, за методологията на научноизследователската работа при подготовка на докторски тези в публичното управление. За периода на конкурса, доц. Николов ръководи Докторантска академия за управленски и стопански науки /ДАСУН/. През семинарите, курсовете и школите на ДАСУН са преминали повече от 90 докторанти и млади учени. Доц. Николов в качеството си на ръководител на катедра и консултант, участва пряко и в подготовката на повече от 15 защитили докторска степен, докторанти на катедрата Икономика и управление на отрасли. В качеството си на директор на магистърската програма Иновации в публичния сектор доц. Николов ръководи годишно по 7-10 магистри в подготовката им за дипломни работи. 4

5 2.4 Научноизследователска дейност и проектна дейност: За периода от г. кандидата е създал, ръководил или участвал в 5 големи образователни проекта на Стопански факултет. Образователните проекти са свързани главно с външно финансиране от Оперативните програми на Структурните фондове на ЕС. Общата стойност на проектите, които са спечелени и успешно реализирани през периода е над 1.6 милиона лева /подробна справка за проектите е представена отделно в документите по конкурса/. В качеството си на Зам.-декан по проектната и научноизследователската дейност и председател на Комисия за научни проекти и член на ръководството на ДФНИ на Софийски университет, кандидатът е участвал в подбора, оценката и администрирането на всички научно-изследователски проекти на факултета от Държавен фонд Научни изследвания, които годишно за периода са между проекта, като общо за периода от г. са над 75 научноизследователски проекта. 5

6 Научни и научно-приложни приноси на кандидата, извън хабилитационния труд Научното творчество на кандидата за професор включва общо 12 заглавия, в това число колективни моногорафии,статии, участие в сборници, авторски текстове на проекти Тематичният проблемен кръг на научната продукция, извън хабилитационния труд е свързан с научната специалност на конкурса. Той е фокусиран върху изследването на широк кръг от въпроси на методологията на управление и в частност на проектната методология. По-важните приносни моменти имащи теоретико-методологически, методически и приложен характер са свързани с: Първо, Методика за дефиниране и ръководство на работни задачи на студенти в реална работна среда в системите за управление на фирми и публични организации. Разработката е първа по рода си в Стопански факултет и включва всички елементи от цикъла на управление на студентски практики в реална работна среда. Методиката е експериментирана в реална работна среда с високи резултати и оценки получени от ръководители на бизнес процеси,където се реализираха практиканти на Стопански факултет. Част от практикуващите студенти бяха назначени на работа в съответните организации след приключването на практиките. Николов, А. /автор и съставител/ Сборник материали и доклади по проект Създаване и развитие на бизнес ориентиран и устойчив механизъм за студентски практики в реална работна среда чрез нова методика за мониторинг на административния и стопански мениджмънт, 130 с., СУ Свети Климент Охридски С г./ Второ, Принос: Разработката представлява първия по рода си опит да се анализират нагласите за висше образование на кандидат студенти в Стопански факултет. Емпиричното социологическо изследване показа пътищата и формите за създаване на маркетингова стратегия. Бяха развити позитивни характеристики на потенциала на Стопански факултет и възможностите за ясно дефинирани конкурентни предимства при създаването на нова образователна маркетингова стратегия на Факултета. Николов,А., Анастасия Бънкова, Николай Нетов Възможности за развитие на стратегическата визия за образователна политика на Стопански факултет на Софийски университет Св.Климент Охридски Годишник на Софийски университет Св.Климент Охридски том12 София 2014 г. Трето, предложените решения за повишаване на капацитета на системата на висшето образование и наука и препоръките за увеличаване на добавената стойност от тези инструменти, основани на анализ на научния капацитет на системата и влиянието на европейските политики върху нея. Четвърто, разработените сценарии и модели за развитие на висшето образование и науката на база функционално-структурен анализ на състоянието на институционалната среда и проведената институционална реформа. Ефектите от натрупания от кандидата изследователски опит, познания, приносни моменти и експертиза в тематичното направление са пряко свързани с пренасянето им в учебнопреподавателската дейност, работата със студенти и докторанти, популяризирането на проблематиката в публичното пространство и повишаването на иновационната култура, вкл. чрез депозираното активно участие в научно-практически конференции, кръгли маси, 6

7 дискусионни форуми, публични лекции, обучителни курсове, тренинги, практически семинари и др. Общият анализ на представената научна продукция показва, че в нея присъства разнообразие от научни и научно-приложни разработки и постижения, както и такива предназначени за учебния процес, оценявани по съвкупност. З а к л ю ч е н и е Запознаването с представените конкурсни материали и научни трудове, анализа на тяхната значимост и приносни моменти са достатъчно основание да потвърдя положителната оценка и предложа доц. д-р Александър Иванов Николов да бъде избран за заемането на академичната длъжност професор по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Методология и организация на социалното управление), област на висшето образование Социални, стопански и правни науки в Софийски университет, на основание Глава трета, Раздел четвърти от Закона за развитие на академичния състав в Р. България и Правилника за приложение на Закона. Изготвил рецензията: /Проф. д.с.н. Духомир Минев / София, г. 7