СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление ОКС Бакалавър Специалност: И Б Б Стопанско управление Форма на обучение: редовно Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем) Професионална квалификация: Бакалавър по Стопанско управление г. 1 от 3

2 Квалификационна характеристика Специалност: Стопанско управление 1. Насоченост, образователни цели Специалност Стопанско управление има за ЦЕЛ да подготвя висококвалифицирани специалисти със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика. Целта на програмата е да запознае студентите с основите на управлението и икономиката, с постиженията на класическата и съвременната управленска и икономическа наука и практика; да създаде у тях способността за ефективно учене и пренаучаване; да насочи мисълта на обучаемите към търсене, открояване и намиране на начини за разрешаване на проблеми; да възпита вкус към самоусъвършенстване в избраното професионално направление. Програмата приема високи международни стандарти. Голяма част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от американски университети, които ежегодно активно участват и в четенията по тези дисциплини. 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) Бакалавърската програма по Стопанско управление е отворена за всички кандидати, завършили средно образование. За прием в програмата, кандидатите се явяват на кандидат студентски писмени изпити по математика и английски език. Студентските групи и потоци се формират на база владеене на западен език, тъй като част от лекциите и семинарните занятия се водят от гост-преподаватели от САЩ. Продължителността на обучението е 4 години (осем семестъра) и обхваща задължителна, задължително-изборна и свободно избираема подготовка, организирани под формата на лекции и семинарни занятия. Формите за контрол са изпити и текущи оценки като по много от учебните дисциплини е предвидено решаване на практически задачи, разработване на казуси, разработване и защита на курсови проекти и др. Обучението завършва с полагане на Държавен изпит. 3. Професионални компетенции СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА: ДА ПОЗНАВА относително пълно основните постижения на управленската и икономическата теория и практика, стратегическото планиране, управлението на персонала, организационните теории, икономическата макро- и микро- теория, стопанската история, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, основите на правото, икономическата статистика, икономическата математика, информатиката, бизнес комуникациите и връзките с обществеността. ДА УМЕЕ да използва получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот; да анализира състоянието на организациите, браншовете и околната им среда; да може да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията; да може да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях. ДА МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи описаната по-горе подготовка. ДА БЪДЕ в състояние САМОСТОЯТЕЛНО ДА НАДГРАЖДА И РАЗВИВА базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет г. 2 от 3

3 4. Професионална реализация Завършилите с квалификация БАКАЛАВЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в Магистърски програми у нас и в чужбина г. 3 от 3

4 Б код на спец. код на дисциплин ата Наименование на учебната дисциплината Специалност Стопанско управление за випуска, започнал през 2013/2014 уч.година Вид З, И, Ф семестър ECTS кредит и Всичко Часове - общ брой Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспетиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод Задължителни дисциплини 1 З Микроикономика І І част З И 2 З Математика І З И 3 З Информационни технологии и системи І част З И 4 З Основи на управлението І и ІІ част (курсов проект) З ПРОД 5 З Общоикономически английски език З ПРОД 6 З Друг чужд език І З ПРОД 7 З Спорт З ПРОД 8 З Основи на управлението І и ІІ част (курсов проект) З КИ 9 З Общоикономически английски език З ТО 10 З Друг чужд език І З ТО 11 З Спорт З ТО 12 З Макроикономика І І част З И 13 З Основи на правото З И 14 З Математика ІІ З И 15 З Пари, банково дело и финансови пазари З И 16 З Управление на човешките ресурси (курсов проект) З КИ 17 З Основи на статистиката І част З И 18 З Гражданско право З И 19 З Друг чужд език ІІ З ПРОД 20 З Спорт З ПРОД 21 З Бази от данни в стопанското управление З И 22 З Икономическа статистика З И 23 З Въведение в счетоводството З И 24 З Търговско право З И 25 З Друг чужд език ІІ З ТО 26 З Спорт З ТО 27 З Организационно поведение (курсов проект) З КИ форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

5 28 З Държавни финанси З И 29 З Количествени методи в управлението ТО 30 З Международна икономика З И 31 З Друг чужд език ІІІ З ПРОД 32 З Финансово счетоводство З И 33 З Основи на иконометрията З И 34 З Бизнес планиране и контрол (курсов проект) З КИ 35 З Друг чужд език ІІІ З ТО 36 З Корпоративни финанси З И 37 З Публично управление З ТО 38 З Е-бизнес З ТО 39 З Финансово право З И 40 З Управленско счетоводство З И 41 З Нова институционална икономика З И 42 З Международен маркетинг З И 43 З Вземане на решения при риск и неопределеност (курсов проект) З КИ Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да носят минимум 24 кредита 1 И Микроикономика І ІІ част И ТО 2 И Икономическа психология И ТО 3 И Бизнес етика И ТО 4 И Макроикономика І ІІ част И ТО 5 И Информационни технологии и системи ІІ част И ТО 6 И Управление на проекти И ТО 7 И Бизнес английски И ПРОД 8 И Бизнес английски И ТО 9 И Икономически начин на мислене нетрадиционни приложения И ТО 10 И Основи на статистиката ІІ част И ТО 11 И Бизнес комуникации и връзки с обществеността И ТО 12 Съвременни практики в подбора на персонал (системата human И И design) ТО 13 Съвременни практики в УЧР автоматизирана система за И И управление на персонала HeRMeS ТО 14 И Бизнес етикет (на немски език) И ТО 15 И Немски език в деловото общуване И ТО 16 И Управление на малък бизнес И ТО 17 И Международен бизнес И ТО 18 И Теория на парите и парична политика И ТО форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

6 19 И Европейска стратегия за управление на качеството И ТО 20 Продуктов дизайн, опаковка и реклама на маркетингови средства И И за микро предприятия ТО 21 И Телематика и бизнес приложения И ТО 22 И Управление на организационните конфликти И ТО 23 И Евристични методи в управлението И ТО 24 И Анализ и прогнозиране на икономически времеви редове И ТО 25 И Психология на рекламата И ТО 26 И Реклама И ТО 27 И Писмени бизнес комуникации на английски език И ТО 28 И Международно публично право И ТО 29 И Търговско банкерство И ТО 30 И Финансов анализ на МСП И ТО Факултативни дисциплини 1 Ф Увод в математиката Ф ТО Учебни практики и курсови работи код Наименование на практиката П Учебна практика по стопанско управление стаж в организация, Вид З, И, Ф Семестър ECTS - кредити Седмици Часове Форма на контрол* - и, то, ки З ПРОД разработване и защита на курсова работа П Учебна практика по стопанско управление стаж в организация, разработване и защита на курсова работа Дипломиране Начин на дипломиране Държавен изпит по Стопанско управление - по утвърдена обща програма в писмена форма решаване на казус и теоретичен тест по управление Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с Протокол 5/ г. З ТО ECTS - кредити 10 Първа държавна юли Втора държавна септември ДЕКАН:... /доц.д-р Тодор Попов/ форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

7 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Справка - извлечение от учебен план Специалност " Стопанско управление " форма на обучение редовно, срок на обучение 8 (осем) семестъра Натовареност, ECTS-кредити и оценки по семестри I семестър IІ IІІ ІV V VI VII VIII Общо Вид заетост Задължителни дисциплини мин. избираеми дисциплини учебни практики Общо: Начин на дипломиране ECTS - кредити брой часове за подготовка Държавен изпит по Стопанско управление Първа държавна юли Втора държавна септември Придобита професионална квалификация: Бакалавър по Стопанско управление на решението на ФС:Протокол 5/ г. Декан: доц.д-р Тодор Попов