ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ"

Препис

1 К О Н С П Е К Т ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ на конкурс за академична длъжност главен асистент на тема: Археология на късното средновековие (ХІV началото на ХVІІІ в.), Секция за Средновековна археология, НАИМ БАН 1. Основни достижения на археологическите изследвания за периода XIII - XIV в. Актуални проблеми. 2. Проучвания на материалната култура за периода от края на ХІV нач. XVIIІ в. : състояние, постижения, проблеми, перспективи. 3. Исторически и археологически данни за състоянието на селищната система от края на ХІV нач. XVIIІ в. Проблеми за дефиницията и идентификацията на селищните структури. Възможности за типологизиране. 4. Градовете в българските земи от края на ХІV нач. XVIIІ в.: промени и проблеми на градоустройството, данни за градската структура според археологически проучвания. Данни за икономическия облик на градовете. Проблеми на континюитета. Нови явления в градоустройството. 5. Християнската култова архитектура в българските земи от края на ХIV нач. XVIIІ в. Енорийски храмове и манастири: характеристики. Строителни техники, външна и вътрешна украса на храмовете. 6. Мюсюлманска култова архитектура в днешните български земи през ХV нач. XVIIІ в. Проблеми на проучванията, обща характеристика, възможности за типологизиране. Характерни паметници. 7. Погребални обреди. Християнски и мюсюлмански некрополи от края на ХIV нач. XVIIІ в. Топография и планировка на некрополите. Характеристики на погребалните обреди. Възможности за етническа интерпретация. 8. Керамика и керамично производство през ХIV нач. XVIIІ в. Традиции и нови явления в технологиите, формите и техниките на украса. Местна и импортна продукция. 1

2 9. Занаятите в края на ХIV нач. XVIIІ в. Организация на занаятчийското производство. Археологически данни за центрове. Основни занаяти: металодобив, металопластика, ювелирство, обработка на кост и др. Работилници, инструменти, техники на изработка и продукция. Домашни занаяти. 10. Характерни художествени прояви, стилови направления и основни декоративни мотиви в мюсюлманското изкуство. 2

3 Л И Т Е Р А Т У Р А 1. Александрова 2003: С. Александрова. Поглед върху поселищния живот около средновековния Търновград през периода г. В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.и.н. Йордан Андреев, В. Търново, Алексиев 1984: Й. Алексиев. Столицата Търновград през втората половина на ХIV в. в светлината на последните археологически проучвания. В: Търновска книжовна школа, 3, София, Алексиев 1985: Й. Алексиев. Занаятите в Търновград. В: Царстуващият град Търнов. С Алексиев 1985: Й. Алексиев. Каменоделство и каменна пластика в Търново. В: Културата на средновековния Търнов. София, Алексиев 1993: Й. Алексиев. Бележки за ранната история на търновските манастири. В: Сб. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. В. Търново, Алексиев 1993: Й. Алексиев. Обработка на кост в столичния Търнов. Годишник на музеите в северна България, 19, Алексиев 1993: Й. Алексиев. Проучвания на средновековни обекти във Велико Търново и региона /история, резултати и проблеми/. Известия на Историческия музей-велико Търново, 8, Алексиев 2002: Й. Алексиев. За манастирите на Света гора, Търновските планини и Търновската Света гора Известия на регионалния исторически музей, 17-18, 2002, Алексиев 2004: Й. Алексиев. Средновековно селище при с. Хотница, Великотърновско. В: Средновековно Търново. Археологически проучвания. Юбилеен сборник. В. Търново, Алексиев, Попконстантинов 1997: Й. Алексиев, К. Попконстантинов. Нови данни за един крайградски търновски манастир (Старият Преображенски манастир). Родина, 1-2, Андреев 1992: Й. Андреев. Всекидневието на българите ХII ХIV в. София, Андреев, Грозданова 1993: С. Андреев, Е. Грозданова. Из историята на рударството и металургията в българските земи през XV XIX век. София, Антонова 1988: В. Антонова. Късното средновековие (ХII ХIV в.) в района на Шуменския край. Годишник на музеите в Северна България, 14, Атанасов 1992: Г. Атанасов. Поглед към Добруджанския бряг от ХI до ХV в. Исторически преглед (ИПр.), 8, Атанасов 1996: Г. Атанасов. Етнодемографски и етнокултурни процеси по Добруджанското Черноморие през Средновековието. Исторически преглед, 2, Атанасов, Чешмеджиев 1990: Г. Атанасов, Д. Чешмеджиев. Средновековният скален манастир до Варна (Аладжа манастир). Известия на Народния музей- Варна, 26, Бакалова 1976: Е. Бакалова. Стенописите на църквата при с. Беренде. София, Бакалова 1977: Е. Бакалова. Бачковската костница. София,

4 19. Бакалова 1988: Е. Бакалова. Принос към изследване на царската идеология в средновековна България. Стенописите в църквата Св. Архангел Михаил край Иваново. Проблеми на изкуството, 3, Балкански 1983: И. Балкански. Средновековно селище и некропол при с. Татул, Кърджалийско. В: Известия на музеите от южна България, ІХ, 1983, Бичев 1965: М. Бичев. Стенописите в Иваново. София, Бобчева 1978: Л. Бобчева. Некропол от ХІІІ-ХІV век в Калиакра. - Известия на народния музей-варна, ХІV (ХХІХ), 1978, Божков 1985: А. Божков. Търновска средновековна художествена школа. С Боянич-Лукач 1975: Д. Боянич-Лукач. Видин и Видинският санджак през век. София, Брунов 1926/27: Н. Брунов. К вопросу о болгарских двуетажных церквахгробницах. Известия на българския археологически институт, 4, 1926/ Вакарелски 1990: Х. Вакарелски. Български погребални обичаи. София Василев 1976: В. Василев. Късносредновековен некропол при с. Неделково, Пернишки окръг. Археологически открития и разкопки за 1976, Смолян 1976, Василев 1976: В. Василев. Неделковската икона.-в. Димитровско знаме, 58, 23 юли Василев 1985: В. Василев. Чиракман. - Векове, 3, 1985, Василева 2010: Н. Василева. Неизвестни щрихи към историята на търновския златарски занаят ХVІІ-ХІХ век. Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще, V, 2010, Венков 2012: Н. Венков. Традиционният мюсюлмански град. Портрет и подходи. Ориенталия, 15-16, 2012, Вечева 1976: Е. Вечева. Варна като средище на дубровнишката и анконската търговия през втората половина на ХVІ в. и началото на ХVІІ в.- Известия на народния музей Варна, ХІІ (ХХVІІ), 1976, Гандев 1972: Х. Гандев. Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване. София, Генова 1989: 3. Генова. Проучвания на късносредновековни некрополи в Разградско. Археологически открития и разкопки за 1988 г., София 1989, Генчев 1988: Н. Генчев. Българската култура ХV-ХІХ век. София Георгиева 1965: С. Георгиева. Средновековни некрополи в Родопите. В: Родопски сборник, І, 1965, Георгиева 1997: Ц. Георгиева. Светът на българите през ранните столетия на Османското владичество XV-XVII в. София Георгиева 1999: Ц. Георгиева. Пространство и пространства на българите ХV-ХVІІ век. София Георгиева, Бучински 1959: С. Георгиева, Д. Бучински. Старото златарство във Враца. София Георгиева, Генчев 2006: Ц. Георгиева, Н. Генчев. История на България ХV-ХІХ век, ІІ. София Грабар 1921/22: А. Грабар. Болгарские церкви -гробницы. Известия на българския алхеологически институт, 1, 1921/ Грозданова 1989: Е. Грозданова. Българската народност през ХVІІ век. Демографско изследване. София

5 43. Грозданова, Андреев 1986: Е. Грозданова, С. Андреев. Българите през ХVІ век. София Дерменджиев 1983: Х. Дерменджиев. Художествено-стилови особености, орнаментика и персонаж в произведенията на среднородопските майстори-златари. Родопски сборник, V, 1983, Джингов 1990: Г. Джингов. Археологически принос към историята на Рилския манастир. Археология, 2, Долмова 1985: М. Долмова. Златарството в Търново. В: Културата на средновековния Търнов. София, Друмев 1976: Д. Друмев. Златарско изкуство. София Евтимова 1992: Е. Евтимова. За обичая Харонов обол (наблюдения от Преслав). Приноси към българската археология, 1. София, Евтимова 1992: Е. Евтимова. Опит за реконструкция на средновековни костюми по данни от преславските некрополи. Приноси към българската археология, 1. София, Иванова 2016: С. Иванова. Гърци османски търговци на далечни разстояния: статус и културна идентичност. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Градското стопанство в българските земи през вековете, І, 2016, Иналджък 2006: Х. Иналджък. Османската империя. Класическият период София, Кендерова 2004: С. Кендерова. Въпроси на административната терминология за Балканите в Географията на ал-идриси. В: Образ и слово. Сборник в чест на проф. Аксиния Джурова. София, Кил 1998: М. Кил. Разпространение на исляма в българското село през османската епоха (XV-XVIII в.): колонизация и ислямизация. В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. София, 1998, Кил 2002: М. Кил. Изкуство и общество в България през турския период. София Ковачева-Костадинова 1991: В. Ковачева-Костадинова. Занаяти в югозападните български земи ХV-ХІХ век. Принос в историческата етнография итерминология на общобългарската занаятчийска традиция. София Койчева 1992: К. Койчева. Средновековният некропол на Габрово. В: Приноси към българската археология, 1. София, Койчева 1992: К. Койчева. Средновековният некропол на Габрово.-Приноси към българската археология, І, 1992, Коледаров 1967: П. Коледаров. Към въпроса за развитието на селищната мрежа и нейните елементи в средната и източната част на Балканите VII ХVIII в. Известия на Института по история, 18, Колектив 1976: История на българското изобразително изкуство. София, Конаклиев 1986: А. Конаклиев. Проучване на късносредновековен некропол в с. Черковна, Търговищки окръг Археологически открития и разкопки за 1985, София 1986, Кузев 1988: А. Кузев. Сондажни проучвания на кьсносредновековни некрополи до с. Лопушна, Варненско Археологически открития и разкопки за 1987, Благоевград 1988,

6 62. Мавродинов 1931: Н. Мавродинов. Еднокорабната и кръстовидната църква по българските земи до края на ХIV в. София, Мавродинов 1934: Н. Мавродинов. Външната украса на старобългарските църкви. Известия на българския археологически институт, 8, Мавродинов 1966: Н. Мавродинов. Старобългарското изкуство XI XIII в. София, 1966 г. 65. Мавродинова 1995: Л. Мавродинова. Стенната живопис в България до края на ХIV в. София, Мантран 1999: Р. Мантран. История на Османската империя. София Маргос 1972: А. Маргос. Късносредновековна църква при с. Голям извор, Разградско. Музеи и паметници на културата, 3, 1972, Маргос 1976: А. Маргос. Археологически разкопки на арменската църква Св. Степанос в град Провадия. Известия на народния музей Варна, ХІІ (ХХVІІ), 1976, Маргос 1986: А. Маргос. Късносредновековните църкви Св. Димитър и Св. Никола в село Пороище, Разградско. Известия на народния музей Варна, 22 (37), 1986, Маргос 1987: А. Маргос. Средновековни скални обители по р. Бели Лом. Известиа на народния музей Варна, 23, Марков 1988: Н. Марков. Един малко познат извор за чипровския металодобив през късното османско средновековие. Археология, 4, 1988, Марков 2005: Н. Марков. Извори за историята на рударството и металургията по българските земи, ІІ, ІV-ХІХ век. София Марков, Марков 1988: Хр. Марков, Н. Марков Предварително проучване на късносредновековно рударско саксонско население по българските земи. Годишник на националния политехнически музей 17, 1988, Маслинков 1987: Л. Маслинков. Старото златарство в София. София Миков : В. Миков. Български гробища от ХV-ХVII в. до с. Калугерица, Новопазарска околия. Българска историческа библиотека, V, 2, 1932/33, Мишайков 1907: Д. Мишайков. Видинските златари. Списание на българското икономическо дружество, 1907, г. VІІ, Миятев 1965: К. Миятев. Архитектурата на средновековна България. София, 1965 г. 78. Миятев и др. 1974: К. Миятев и др. Дворецът на българските царе през Втората българска държава. Керамика, битови предмети и въоръжение, накити и тъкани. В: Царевград Търнов, 2. София, Момчилов 1989: Д. Момчилов. Средновековни земеделски сечива и инструменти от фонда на Градския исторически музей-карнобат. Българска етнография, 3-4, Нешева 2009: В. Нешева. Християнски некропол в град Чепеларе. -Приноси към българската археология, 5. София, 2009, Николова 1974: Я. Николова. Домашен бит и въоръжение в Двореца на Царевец според археологическия материал. В: Царевград Търнов. Т. 2. София, Николова 1982: Я. Николова. По някои проблеми на материалната култура на средновековна България XII XIV в. В. Търново, 1982 г. 83. Николова 1985: Я. Николова. Жилището в Търново през ХII ХIV в. В: Царствуващият град Търнов. София,

7 84. Овчаров 1980: Т. Овчаров. За топографията и архитектурния облик на средновековния Търновград ХII-ХIV в. В: Търновска книжовна школа, 2. София, Овчаров 1981: Т. Овчаров. Украса на обикновената битова керамика от Търновград. В: Трудове на ВТУ Кирил и Методий, ХVII, 3, Овчаров 1982: Т. Овчаров. Украса на художествената битова керамика от Търновград. В: Трудове на ВТУ Кирил и Методий, ХIХ, 3, Овчаров 1984: Т. Овчаров. Металът в бита на обитателите в Търново. В: Културата на средновековния Търнов. София, Овчаров 1985: Т. Овчаров. Металът в бита на обитателите на Търнов. В: Културата на средновековния Търнов. София, Овчаров 1994: Т. Овчаров. Материалната култура на Второто българско царство. В. Търново, Овчаров, Василева 2010: Н. Овчаров. Е. Василева. Некрополът на късносредновековното селище Галица край с. Нисово, Русенско. Варна Овчаров, Вачев 2010: Н. Овчаров, Х. Вачев. Археологичеси проучвания на манастира Св. Св. Петър и Павел и храма Св. Иван Рилски във Велико Търново. Археологически открития и разкопки през София 2010, Овчаров, Вачев 2010: Н. Овчаров, Х. Вачев. Археологически проучвания на манастира Св. Св. Петър и Павел и храма Св. Иван Рилски във Велико Търново. Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, Овчаров, Вачев 2011: Н. Овчаров, Х. Вачев. Археологически проучвания на манастира Св. Св. Петър и Павел и храма Св. Иван Рилски във Велико Търново. Археологически открития и разкопки през София 2011, Овчаров, Хаджиева 1992: Н. Овчаров, Д. Хаджиева. Средновековният манастир в гр. Кърджали център на епископията Ахридос (ХI ХIV в.). Разкопки и проучвания, ХХIV, София, Овчеров 2001: Д. Овчаров. Укреплението до църквата Св. 40 мъченици. Археология, 1-2, Опис : Опис на османотурски документи за занаяти и търговия (ХVІ-ХІХ в.), София Павлов, Тютюнджиев 1995: П. Павлов, И. Тютюнджиев. Българите и османското завоевание (краят на ХІІІ-средата на ХV в.). В. Търново Петрунова 1993: Б. Петрунова. Особености на християнския погребален обряд в средновековните некрополи от Югоизточна България. В: Североизточна Тракия и Византия IV ХIV в. София Петрунова 1996: Б. Петрунова. Погребални обичаи и обреди в българските земи през ХV-ХVІІ в. (по данни от християнските некрополи). Дисертация Петрунова 2004: Б. Петрунова. Археологически проучвания на периода ХV- ХVІІ в. в българските земи. Археология, XLV, 1-2, 2004, Писарев 1992: А. Писарев. Градоустройството при главния вход на хълма Царевец във Велико Търново. В: Приноси към българската археология, 1. София, Писарева 1992: В. Писарева. Приемствеността на култовото място в градовете и крепостите от ХII ХIV в. Археология, 4, Поборникова 1994: Р. Поборникова. Нови археологически изследвания на три средновековни църкви от Софийско. - Сердика-Средец-София, 2, 1994,

8 104. Попов 1980: А. Попов. За социално-икиномическия облик на Търновград през ХII ХIV в. В: Средновековният български град. София, Попов 1984: А. Попов. Металургичното производство в Търновград (ХIII ХIV в.). В: Сб. В памет на проф. Станчо Ваклинов. София, Попов 1985: А. Попов. Градоустройство и архитектурен облик на Търновград ХII ХIV в. В: Царствуващият град Търнов, София, Попов 2004: А. Попов. Манастирът Великата лавра в писмените източници, научната литература и археологическите проучвания / /. В: Средновековно Търново. Археологически проучвания. Юбилеен сборник. В. Търново, Първева 1988: С. Първева. Към демографския облик на град Никопол през 1693 г. Сборник 300 години Чипровско въстание. (Принос към историята на българите през ХVІІ в.). София Радичков 1993: Г. Радичков. Късносредновековен некропол от ХV-ХVІІ век на Калиакра. Добруджа, 10, 1993, Робов 1993: М. Робов. Квартал в западното подножие на хълма Момина крепост. В: Приноси към българската археология, 2. София, Робов 2004: М. Робов. Производствени комплекси за строителна и битова керамика от предстоличния период на Търново. В: Средновековно Търново. Археологически проучвания. Юбилеен сборник. В. Търново, Сотиров 1984: И. Сотиров. Чипровската златарска школа. София Сотиров 1986: И. Сотиров. Художествени накити от ХVІІ век. - Музеи и паметници на културата, 4, 1986, Сотиров 1993: И. Сотиров. Към въпроса за златарското производство в българските земи през ХIII ХIV в. В: Приноси към българската археология, 2. София, Сотиров, Ангелов 2010: И. Сотиров. А. Ангелов. Археологическо проучване на късносредновековна църква в местността Буковец край град Чипровци. - Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, Сотиров, Луканова 1983: И. Сотиров, И. Луканова. Разкопки на манастирски комплекс от ХVІ-ХVІІ в. в гр. Чипровци. - Археологически открития и разкопки за 1983, Смолян 1983, Сотиров, Луканова 1985: И. Сотиров, И. Луканова. Разкопки на манастирски комплекс от ХVІ-ХVІІ в. в гр. Чипровци. - Археологически открития и разкопки за 1984, Сливен 1985, Станчева 1964: М. Станчева. Средновековна сграфито-керамика от София. В: Сердика, 1. София, Тодоров 1972: Н. Тодоров. Балканският град ХV-ХІХ век. Социалноикономическо и демографско развитите. София Топтанов 2006: Д. Топтанов. Църкви и късносредновековен некропол от крепостта Боженишки Урвич край с. Боженица, Софийско. Приноси към българската археология, ІІІ-ІV, 2006, Тотев 2001: К. Тотев. Царската църква "Св. 40 мъченици" и манастирът Великата лавра в Търновград (Резултати от последните археологически разкопки). Археология 1-2,

9 122. Тотев, Чокоев 1996: К. Тотев, И. Чокоев. История на проучванията на некропола на търновската църква Св. 40 мъченици. ИИМВТ, 11, Трако-римски 2011: Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения, община Братя Даскалови. Ред. М. Тонкова. София Турски 1966: Турски извори за българската история, II, Цветкова 1967: Б. Цветкова. Материали за стопанската история на селищата по Черноморието и в някои прилежащи области от ХVІ в.- Известия на народния музей Варна, ІІІ (ХVІІІ), 1976, Цветкова 1971: Б. Цветкова. Промени в Османския феодализъм на Балканските земи през XVI-XVII в.-исторически преглед, XXVII, 4, 1971, Цветкова 1972: Б. Цветкова. Проучвания на градското стопанство през ХV- ХVІ век. София Чангова 1962: Й. Чангова. Към проучването на сграфито-керамиката в България от ХII ХIV в. Археология, Чангова 1992: Й. Чангова. Перник, 3. Крепостта Перник VIII ХIV в. Стопанска дейност и занаяти. София, Чанева-Дечевска 1988: Н. Чанева-Дечевска. Църковната архитектура в България XI-XIV в. С Чохаджиев, Чолаков 2006: М. Чохаджиев, Сл. Чолаков. Средновековен некропол в двора на църквата Св. Богородица в с. Прибой, Пернишки окръг.- Приноси към българската археология, ІІІ-ІV, 2006, Якобсон 1972: А. Л. Якобсон. Некоторые закономерные особености средновековой архитектуры Балкан, восточной Европы, Закавказья и Средней Азии. Византийский Временник, 33, Янков 1991: Д. Янков. Средновековни християнски некрополи в района на Марица-Изток - Марица-Изток. Археологически проучвания, 1, 1991, Alexandrescu-Dersca Bulgaru 1977: M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. Aspecte ale vieţii economice din porturile şi schelele Dobrogei in secolele XV-XVII.-In: Peuce, VI, 1977, Beldiceanu 1964: N. Beldiceanu. Les actes de premiers sultans. Vol. II. Reglements miniers Paris, Bikić 2010: V. Bikić. Vizantijski nakit u Srbiji. Modeli I naslede. Beograd Dumitriu 2001: L. Dumitriu. Der mittelalterliche schmuck des unteren Donaugebietes im Jahrhundert. Bucuresti Georgescu, Georgescu 1999: L. Georgescu, E.M. Georgescu. Necropola de la mănăstirea Negru-Vodă sec. XV-XVIII.-In: Argessis, Studii şi comunicări, seria Istorie, VIII, 1999, Grabar 1975: А.Grabar. Les revêtements en or et en argent des icons byzantines du Moyen Age. Venise, Inalcik, Quartert 1994: H. Inalcik, D. Quartert. An Economic and Social History of the Ottoman Empire Cambridge, Konortas 1999: P. Konortas. From Ta`ife to Millet: Ottoman Terms for the Ottoman Greek Orthodox Community. In: Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Polities, Economy and Society in the 19 century. Prineston-New Jersey, Mănucu-Adameşteanu 1979: Gh. Mănucu-Adameşteanu. Necropola medieval de la Enisala. Raport preliminary de săpătură (1977).-In: Materiale si cercetari arheologice, XIII, 1979,

10 143. Mănucu-Adameşteanu 1980: Gh. Mănucu-Adameşteanu. Necropola medieval de la Enisala Jud. Tulcea.-In: Materiale si cercetari arheologice, XIV, 1980, Mănucu-Adameşteanu 1984: Gh. Mănucu-Adameşteanu. Aspecte ale rituliu şi ritualului ĭn lumina descoperirilor din necropola medieval de la Enisala.-In: Peuce, IX, 1984, Tulcea, Panait 1962: P. I. Panait. Observaţii archeologice pe şantierele de construcţii din Capitală.-In: Cercetări archeologice in Bucureşti. Bucureşti, 1962, 155, fig. 10, Petresku 1959: P. Petresku. Custumul popular rominice din Transilvania şi Banat Shkodra 1962: Z. Shkodra. Nouvelles données sur la legislation des esnafs (corporations) en Albanie pendant les siècles XVI-XIX. In: Conférence des etudes albanolog. Univ. d`etat de Tirana, 1962q Tomiç 1972: M. Tomiç. Srpski I chrvatsky u Rumuniju. Razv. 3, 1972, Vasić : M. Vasić. Sumarni defter sandžaka Aladža Hisar (Kruševac) iz 1516 godine kao istorijski izvor. Prilozi za orientalnu filologiju, 28 29, , Zamputi 1989: I. Zamputi. Dokumente të shekujve XVI-XVII per historinë e Shqiperese. Vell. I, ed. I. Zamputi. Tiranë, 1989,