СПОГОДБА. (Преработка 2, включваща поправките, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 5: Правило 6. Преработка 3

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПОГОДБА. (Преработка 2, включваща поправките, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 5: Правило 6. Преработка 3"

Препис

1 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ *) (Преработка 2, включваща поправките, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 5: Правило 6 Преработка 3 включваща: Допълнение 4 към серия поправки 01 Влязло в сила на 2 декември 1992 г. Допълнение 5 към серия поправки 01 - Влязло в сила на 13 януари 1993 г. Корекция 2 към серия поправки 01, посочена в съобщението на депозитария C.N TREATIES-11 от 1 юли 1992 г. Допълнение 6 към серия поправки 01 Влязло в сила на 11 февруари 1996 г. Допълнение 7 към серия поправки 01 Влязло в сила на 3 септември 1997 г. Допълнение 8 към серия поправки 01 Влязло в сила на 24 юли 2000 г. Допълнение 9 към серия поправки 01 Влязло в сила на 26 декември 2000 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАРОДИ *) Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите на моторните превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Стр. 2 Правило 6 ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПРАВИЛО Стр. 1. Определения Заявление за одобряване на типа Маркировка Одобряване на типа Общи изисквания Интензитет на излъчваната светлина Провеждане на изпитванията Цвят на излъчваната светлина Изменения на типа на пътепоказател за моторните превозни средства и техните ремаркета и разширение на одобряването на типа Съответствие на продукцията Санкции, налагани за несъответствие на продукцията Окончателно прекратяване на производството Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за изпитванията за одобряване на типа, и на административните органи Преходни разпоредби. 12 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Категории пътепоказатели: изисквани минимални ъгли на геометрична видимост на тези категории пътепоказатели Съобщение относно издаване на одобряване, разширение на одобряване, отказ на одобряване, отнемане на одобряване или окончателно прекратяване на производството на тип пътепоказател на основата на Правило 6 Примери на маркировката за одобряване на типа Светлотехнически измервания Цвят на кехлибареножълтите светлинни устройства: трицветни координати Минимални изисквания към процедурите за проверка на съответствието на продукцията Минимални изисквания към взимането на образци от инспектора

3 Стр ОПРЕДЕЛЕНИЯ За целите на това Правило: 1.1 "Пътепоказател" е устройство, монтирано върху моторно превозно средство или ремарке, което се включва от водача и означава намерението на водача да измени посоката на движение на превозното средство. Това Правило се прилага само към неподвижни пътепоказатели с прекъснато действие, в които прекъсването на действието се постига с помощта на прекъсване на захранването на лампата с електрически ток. 1.2 В това Правило се използват определенията, приведени в Правило 48 и в неговите серии поправки, които са влезли в сила в момента на подаването на заявлението за одобряване на типа. 1.3 Пътепоказатели от различни типове" са пътепоказатели, които се различават по такива съществени показатели като: - фабрична или търговска марка; - характеристики на оптическата система (равнища на интензитета на светлината, ъгли на разпределение на светлината и т.н.); - категория на пътепоказателите; - цвят на нажежаемата лампа. 2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА 2.1 Заявлението за одобряване на тип пътепоказател се подава от собственика на фабричната или търговската марка или от негов надлежно упълномощен представител. В заявлението трябва да се посочи към коя от категориите 1, 1а, 1b, 2а, 2b, 3, 4, 5 или 6 съгласно приложение 1 се отнася въпросният пътепоказател, и, ако той се отнася към категория 2, дали има едно (категория 2а) или две (категория 2b) равнища на интензитета на светлината и може ли този пътепоказател да се използва също в комбинация от две лампи от една и съща категория. 2.2 Към заявлението за всеки тип пътепоказател трябва да са приложени: чертежи в три екземпляра, достатъчно подробни, за да може да се идентифицират типът и категорията, и показващи геометрическата схема на монтаж на пътепоказателя на превозното средство, както и оста на наблюдение, която се приема при изпитванията за условна оптическа ос (хоризонтален ъгъл Н = 0, вертикален ъгъл V = 0 ), и точката, която се приема при изпитванията за оптически център. На чертежите трябва да се покаже мястото, предназначено за номера на одобряването на типа и на допълнителните символи спрямо кръга от маркировката на одобряването на типа; кратко техническо описание, в което, в частност, се посочват категориите на предписваните нажежаеми лампи, с изключение на случаите на светлини с несменяеми източници на светлина; всяка категория нажежаеми лампи трябва да е от категориите, предвидени в Правило 37;

4 Стр схема и описание на характеристиките на системата, осигуряваща две равнища на интензитета на светлината за пътепоказателите от категория 2b; два образеца; когато се иска одобряване на типа на устройства, които не са еднакви, но са симетрични и подходящи за монтиране само на лявата или само на дясната страна на превозното средство, двата образеца може да са еднакви и да са подходящи за монтиране само на лявата или само на дясната страна на превозното средство; за пътепоказателите от категория 2b към заявлението се прилагат и два образеца на частите, съставящи системата, осигуряваща двете равнища на интензитета на светлината. 3. МАРКИРОВКА На устройствата, представени за одобряване на типа, трябва: 3.1 да е поставена фабричната или търговската марка на заявителя; тази марка трябва да е четлива и неизтриваема; 3.2 да има четлива и неизтриваема маркировка, посочваща категорията или категориите на предписваните нажежаеми лампи; това не се отнася за светлините с несменяем източник на светлина; 3.3 да е предвидено достатъчно голямо място за маркировката за одобряване на типа и за допълнителните символи; предвидени в т. 4.2; това място трябва да се посочи на чертежите, посочени в т ; 3.4 да е поставена маркировка, посочваща номиналното напрежение и номиналната мощност при светлините с несменяем източник на светлина. 4. ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА 4.1 Общи положения Одобряване на типа се издава, ако двете устройства, представени за одобряване на типа в съответствие с т , удовлетворяват изискванията на това Правило Когато групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства отговарят на изискванията на няколко правила, добавени към Спогодбата от 1958 г., може да се използва една международна маркировка за одобряване на типа при условие, че тези светлини не са групирани, комбинирани или съвместени със светлина или светлини, които не отговарят на изискванията на някое от тези правила На всеки одобрен тип се присвоява номер за одобряване на типа. Първите две цифри на този номер (понастоящем 01, което съответства на серията поправки 01, влязла в сила на 27 юни 1987 г.) посочват номера на серията поправки, включваща последните значителни технически изменения, внесени в Правилото в момента на издаването на одобряването на типа. Една и съща Договаряща се страна не може да присвои този номер на друг тип устройство, попадащо в обхвата на това Правило. Когато пътепоказатели от различни категории образуват едно устройство, на тях може да се постави един номер за одобряване на типа.

5 Стр Страните по Спогодбата от 1958 г., прилагащи това Правило, се уведомяват за издаването на одобряването, за разширение на одобряването, за отказ на одобряването, за отнемане на одобряването или за окончателно прекратяване на производството на основата на това Правило с помощта на съобщение по образеца, приведен в приложение 2 към това Правило На всяко устройство, съответстващо на одобрения на основата на това Правило тип, на мястото, посочено в т. 3.3, освен маркировката, предписана в т. 3.1 и 3.2 или 3.4, се поставя маркировката за одобряване на типа, описана в т. 4.2 и Съдържание на маркировката за одобряване на типа Маркировката за одобряване на типа се състои от: международната маркировка за одобряване на типа, състояща се от: кръг, в който е поставена буквата Е, последвана от отличителния номер на страната, издала одобряването на типа 1) ; номера на одобряването на типа, предписан в т ; следния(-те) допълнителен(-ни) символ(-и): един или няколко от следните номера: 1, 1а, 1b, 2а, 2b, 3, 4, 5 или 6 в зависимост от принадлежността на устройството към една или няколко от категориите 1, 1а, 1b, 2а, 2b, 3, 4, 5 или 6, които подлежат на одобряване на типа съгласно т. 2.1; стрелка, показваща посоката на монтиране на устройствата, които не могат да се монтират произволно и от двете страни на превозното средство (стрелката трябва да сочи за устройствата от категориите 1, 1а, 1b, 2а и 2b към външните страни на превозното средство, а за устройствата от от категориите 3, 4, 5 и 6 към предната част на превозното средство). Освен това, върху устройствата от категория 6 се поставя означение за дясна или лява страна на превозното средство с помощта съответно на буквите "R" и "L"; буквата "D", разположена вдясно на символа, посочен в т , за устройствата, които могат да се използват като част на комплект от две светлинни устройства; 1) 1 Германия, 2 Франция, 3 Италия, 4 Холандия, 5 Швеция, 6 Белгия, 7 Унгария, 8 Чехска република, 9 Испания, 10 Югославия, 11 Обединеното кралство, 12 Австрия, 13 Люксембург, 14 Швейцария, 15 (временно свободен), 16 Норвегия, 17 Финландия, 18 Дания, 19 Румъния, 20 Полша, 21 Португалия, 22 Руска федерация, 23 Гърция, 24 Ирландия, 25 Хърватска, 26 Словения, 27 Словакия, 28 Беларус, 29 Естония, 30 - (временно свободен), 31 Босна и Херцеговина, 32 Латвия, 33 - (временно свободен), 34 България, (временно свободни), 37 Турция, (временно свободни), 40 Бивша югославска република Македония, 41 - (временно свободен), 42 Европейска общност, 43 Япония, 44 - (временно свободен), 45 Австралия, 46 Украйна и 47 Южна Африка. Следващите поредни номера се присвояват на други страни или в хронологичния ред на ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, или в реда на присъединяването им към тази Спогодба, и присвоените по този начин номера се съобщават от Генералния секретар на Организацията на обединените нации на Договарящите се страни по Спогодбата.

6 Стр вертикална стрелка, започваща с хоризонтален участък и насочена надолу, за устройствата с ограничено разпространение на светлината в съответствие с т от приложение 4 към това Правило Двете цифри от номера на одобряването на типа, които показват номера на серията поправки, действащи в момента на издаването на одобряването на типа, и, при необходимост, предписаната стрелка могат да се поставят в близост до горепосочените допълнителни символи Маркировката и символите, посочени по-горе в т и 4.2.2, трябва да се четливи и неизтриваеми, включително и когато устройството е монтирано върху превозното средство. 4.3 Разполагане на маркировката за одобряване на типа Независими светлинни устройства Примери на разположението на маркировката за одобряване на типа и на посочените погоре допълнителни символи са приведени на фиг. 1 от приложение 3 към това Правило Групирани, комбинирани и съвместени светлинни устройства Когато групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства отговарят на изискванията на няколко правила, може да се използва една международна маркировка за одобряване на типа, състояща се от кръг, в който е поставена буквата "Е", последвана от отличителния номер на страната, издала одобряването на типа, и номера на одобряването на типа. Този знак може да се поставя на всяко място на групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства при условие, че: той е видим след монтирането на устройствата; нито една част от групираните, комбинираните или съвместените светлинни устройства, излъчваща светлина, не може да се отстрани без едновременно да се отстрани и маркировката за одобряване на типа Идентификационният символ на всяко устройство, съответстващо на правилото, на основата на което е издадено одобряването на типа, номера на серията поправки, включваща последните значителни технически изменения, внесени в правилото в момента на издаването на одобряването на типа и, при необходимост, изискваните стрелки трябва да се нанесат: или на съответната светеща повърхност, или върху целия възел така, че всяко от групираните, комбинираните или съвместените светлинни устройства да може лесно да се идентифицира Размерите на елементите на общата маркировка за одобряване на типа не трябва да са помалки от минималните размери, определени за индивидуалните маркировки за одобряване на типа от правилата, на основата на които са издадени съответните одобрявания на типа.

7 Стр На всеки одобрен тип се присвоява номер на одобряването на типа. Една и съща Договаряща се Страна не може да присвоява същия номер на друг тип групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства, влизащи в обхвата на това Правило Примери на разположението на маркировката за одобряване на типа на групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства и на посочените по-горе допълнителни символи са приведени на фиг. 2 от приложение 3 към това Правило Светлинни устройства, съвместени с даден тип фар, чийто разсейвател може да се използва при други типове фарове Прилагат се предписанията на т Освен това, когато се използва общ разсейвател, на него може да се нанесат различните маркировки, отнасящи се до различните типове или групи фарове, при условие, че върху корпуса на фара, даже и в случай, че не може да се отдели от разсейвателя, е предвидено мястото, предписано в т. 3.3, и върху него са нанесени маркировките за одобряване на типа за действителните функции на фара. Ако различните типове фарове имат общ корпус, на него може да се нанасят различните маркировки за одобряване на типа Примери на разположението на маркировката за одобряване на светлинни устройства, съвместени с фарове, са приведени на фиг. 3 от приложение 3 към това Правило. 4.4 Маркировката за одобряване на типа трябва да е четлива и неизтриваема. Тя може да се разположи на външна или вътрешна част (прозрачна или не) на устройството, която не може да се отдели от прозрачната част на излъчващото светлина устройство. Във всички случаи маркировката трябва да е видима при устройство, монтирано върху превозното средство, или когато една подвижна част, капак на двигателя, капак на багажника или врата, е отворена. 5. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 5.1 Всяко представено устройство трябва да съответства на изискванията, приведени по-долу в т. 6 и Устройствата трябва да са конструирани и изработени така, че при нормална експлоатация и независимо от вибрациите, на които може да са подложени, да е осигурено тяхното добро функциониране и те да запазват характеристиките, предписани от това Правило. 6. ИНТЕНЗИТЕТ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА 6.1 Интензитетът на светлината, излъчвана от всяко от двете представени устройства, по посока на условната оптическа ос за пътепоказателите от категории 1, 1а, 1b, 2а, 2b, 3 или 4 и по посока А съгласно приложение 1 за пътепоказателите от категории 5 или 6, трябва да е не по-малък от минималната и не по-голям от максималната стойности, приведени подолу:

8 Стр. 8 Категория на пътепоказателя 2) Минимални интензитети cd единично светлинно устройство Максимални стойности в cd при използване като единично светлинно устройство с маркировка "D" (виж т ) обща стойност за комплект от две светлинни устройства (виж т ) ) 490 3) 980 3) 1а ) 560 3) ) 1b ) 600 3) ) 2a b през деня през нощта ) 120 3) 490 3) 84 3) 980 3) 168 3) 3 напред назад ) ) ) напред назад 175 0, ) ) ) , ) Монтирането на предни пътепоказатели от различните категории върху моторните превозни средства и техните ремаркета се предписва от съответните правила, отнасящи се за монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (Правила 48 и 53). 3) Общата стойност за максималния интензитет на комплект от две светлинни устройства се получава чрез умножаване с 1,4 на стойността, предписана за единично светлинно устройство. Когато комплект от две светлинни устройства, еднакви или не, се разглеждат за целите на монтирането им върху превозното средство като "единично светлинно устройство" (в съответствие с определението в Правило 48 и в сериите поправки, действащи в момента на подаването на заявлението за одобряването на типа), интензитетът на светлината на всяко от светлинните устройства, съставящи "единичното светлинно устройство", трябва да съответства на изисквания минимален интензитет и двете светлинни устройства заедно не трябва да превишават максималната допустима стойност (последната колонка на таблицата). В случай на единично светлинно устройство с повече от един източник на светлина: когато един от източниците на светлина излезе от строя, светлинното устройство трябва да съответства на изисквания минимален интензитет, обаче за предните и задните пътепоказатели се считат за достатъчни и 50 % от минималния интензитет по направление на условната оптическа ос на светлинното устройство при условие, че в съобщението за одобряване на типа е посочено, че светлинното устройство е предназначено за използване само на превозно средство, съоръжено със сигнално устройство, което се включва, когато един или повече източници на светлина излязат от строя; когато са включени всички източници на светлина, определеният максимален интензитет за единично светлинно устройство може да се надвиши при условие, че върху него няма маркировка във вида на буква "D" и не се превишава максималната допустима стойност за комплект от две светлинни устройства (последната колонка на таблицата).

9 Стр Извън условната оптическа ос, в рамките на ъглите на геометрична видимост, определени на схемите в приложение 1 към това Правило, интензитетът на светлината, излъчвана от всяко от двете представени устройства: във всяко направление, съответстващо на точките от съответната таблица за разпределение на интензитета на светлината, приведена в приложение 4 към това Правило, трябва да е не по-малка от произведението на стойността, посочена в т. 6.1, и стойността в проценти, посочена в тази таблица за въпросното направление; в отклонение от предписанията на т. 6.2 и за пътепоказателите от категории 4 и 5 в посока назад се предписва минимална стойност от 0,6 cd по цялата площ на полетата на видимост, определени в приложение 1; не трябва да надвишава максималната стойност, посочена в т. 6.1, в нито едно направление в пространството, от което може да се види светлинното устройство; освен това: по цялата площ на полетата на видимост, определени на схемите в приложение 1, интензитетът на излъчваната светлина трябва да е не по-малък от 0,7 cd за устройствата от категория 1b, не по-малък от 0,3 cd за устройствата от категории 1, 1а, 2а, 3 и 4 напред и за устройствата от категория 2b през деня; той трябва да е не по-малък от 0,07 cd за устройствата от категория 2b през нощта; за устройствата от категории 1 и 2b през нощта, както и в посока напред за устройствата от категории 3 и 4, интензитетът на светлината, излъчвана извън зоната, определена от точките на измерване ± 10 Н и ± 10 V (поле от 10 ), не трябва да надвишава следните стойности: Категория на пътепоказателя единично светлинно устройство Максимални стойности в cd извън полето от 10 за единично светлинно устройство с маркировка "D" (виж т ) обща стойност за комплект от две светлинни устройства (виж т ) 2b през нощта , 3 и В зоната между границите на полето от 10 (± 10 Н и ± 10 V) и полето от 5 (± 5 Н и ± 5 V) максималните допустими стойности на интензитета на светлината се увеличават линейно до стойностите, определени в т. 6.1; за устройствата от категории 1а и 1b, интензитетът на светлината, излъчвана извън зоната, определена от точките на измерване ± 15 Н и ± 15 V (поле от 15 ), не трябва да надвишава следните стойности: Категория на пътепоказателя единично светлинно устройство Максимални стойности в cd извън полето от 15 за единично светлинно устройство с маркировка "D" (виж т ) обща стойност за комплект от две светлинни устройства (виж т ) 1а b

10 Стр. 10 В зоната между границите на полето от 15 (± 15 Н и ± 15 V) и полето от 5 (± 5 Н и ± 5 V) максималните стойности се увеличават линейно до стойностите, определени в т Трябва да се спазват предписанията на т. 2.2 от приложение 4 към това Правило по отношение на локалните колебания на интензитета на светлината. 6.3 Интензитетът на светлината трябва да се измерва при постоянно включена(-и) нажежаема(-и) лампа(-и). 6.4 При устройствата от категория 2b времето между момента на включване на електрическата верига и момента, когато измерваният по направление на условната оптическа ос интензитет на светлината достигне 90 % от стойността, измерена съгласно т. 6.3, трябва да се измерва както при дневни, така и при нощни условия на експлоатация. Времето, измерено при нощни условия на експлоатация, не трябва да надвишава времето, измерено при дневни условия на експлоатация. 6.5 Приложение 4, на което се прави позоваване в т , съдържа подробни указания за методите за измерване, които трябва да се използват. 7. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА 7.1 Всички измервания трябва да се извършват с безцветна или кехлибареножълта еталонна нажежаема лампа от категорията, предписана за устройството, при напрежение на захранването, регулирано за получаването на еталонния светлинен поток, предписан за тази категория лампа Всички измервания върху светлинни устройства, съоръжени с несменяеми източници на светлина (нажежаеми лампи или други), трябва да се извършват съответно при напрежения 6,75 V, 13,5 V и 28,0 V. При източниците на светлина със специално устройство за захранване горепосоченото изпитвателно напрежение трябва да се подава на изходните клеми на това устройство за захранване. Изпитвателната лаборатория може да изиска от производителя да предостави специалното устройство за захранване на такива източници на светлина. 7.2 При пътепоказателите от категория 2b, при които за получаването на изисквания интензитет при нощни условия на експлоатация се използва допълнителна система 4), напрежението, подавано към тази система при измерване на интензитета в нощни условия на експлоатация трябва да е същото, както подаваното към нажежаемата лампа при измерване на интензитета в дневни условия на експлоатация. 7.3 Вертикалните и хоризонталните краища на светещата повърхност на устройството за светлинна сигнализация трябва да се определят и измерват спрямо оптическия център. 4) Условията за функционирането и монтажа на тази допълнителна система ще бъдат определени в специални предписания.

11 Стр ЦВЯТ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА Цветът на излъчваната светлина в рамките на полето на решетката за разпределение на светлината, определена в т. 2 от приложение 4, трябва да е в границите за трицветните координати, предписани в приложение 5 на това Правило. Извън това поле не трябва да се наблюдава значително изменение на цвета. 9. ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА НА ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА 9.1 Всяко изменение на типа на пътепоказателя трябва да се съобщи на административния орган, който е издал одобряването на типа. Административният орган може: да счете, че внесените изменения няма да имат значителен отрицателен ефект и във всички случаи устройството ще продължи да изпълнява изискванията, или да поиска нов изпитвателен протокол от техническата служба, отговаряща за изпитванията. 9.2 Издаването или отказът на одобряване на типа с посочване на измененията трябва да се съобщи на Страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, в съответствие с процедурата, посочена в т Компетентният орган, издал разширение на одобряването на типа, присвоява на това разширение съответен сериен номер и уведомява за това другите Страни по Спогодбата от 1958 г. със съобщение, съответстващо на образеца, приведен в приложение 2 към това Правило. 10. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Процедурите по осигуряване на съответствието на продукцията трябва да съответстват на процедурите, изложени в Допълнение 2 към Спогодбата (Е/ЕСЕ/324- Е/ЕСЕ/TRANS/505/Rev.2), с отчитане на следните предписания: 10.1 Пътепоказателите, одобрени на основата на това Правило, трябва да се изработват така, че те да съответстват на одобрения тип и да отговарят на изискванията, изложени в по-горните т. 6 и Трябва да се изпълняват минималните изисквания към процедурите за проверка на съответствието на продукцията, изложени в приложение 6 към това Правило Трябва да се изпълняват минималните изисквания към взимането на образци от инспектора, изложени в приложение 7 към това Правило Компетентният орган, издал одобряването на типа, може по всяко време да провери методите за контрол на съответствието на продукцията във всяка производствена единица. Обикновено тези проверки се провеждат един път на две години.

12 Стр САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА 11.1 Одобряването на типа на устройството, издадено на основата на това Правило, може да бъде отнето, ако не се изпълняват изложените по-горе изисквания Ако Договаряща се Страна по Спогодбата, прилагаща това Правило, отнеме издадено порано от нея одобряване на типа, тя трябва незабавно да уведоми за това другите Договарящи се Страни, прилагащи това Правило, посредством съобщение, съответстващо на образеца, приведен в приложение 2 към това Правило. 12. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Ако притежателят на одобряване на типа напълно прекратява производството на устройство, типово одобрено на основата на това Правило, той трябва да информира за това компетентния орган, издал одобряването на типа. След получаването на това съобщение компетентният орган уведомява за това другите Страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи това Правило, посредством съобщение, съответстващо на образеца, приведен в приложение 2 към това Правило. 13. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ Страните по Спогодбата от 1958 г., прилагащи това Правило, съобщават на Секретариата на Организацията на обединените нации наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за изпитванията за одобряване на типа, и на административните органи, които издават одобряване на типа и на които трябва да се изпращат съобщенията за издаваните от другите страни съобщения относно издаване, разширение, отказ или отнемане на одобряване на типа. 14. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ 14.1 От датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки 01 нито една Договаряща се Страна, прилагаща това Правило, няма да отказва издаването на одобряване на типа ИКЕ на основата на това Правило така, както е изменено с Допълнение 8 към серията поправки След изтичането на 24 месеца от датата на влизането му в сила Договарящите се Страни, прилагащи това Правило, ще издават одобряване на типа ИКЕ, само ако тип пътепоказател, представен за одобряване, съответства на изискванията на това Правило така, както е изменено с Допълнение 8 към серията поправки Договарящите се Страни, прилагащи това Правило, не трябва да отказват разширение на одобрявания на типа, издадени на основата на предшестващите серии поправки на това Правило Договарящите се Страни, прилагащи това Правило, трябва да продължат да издават одобрявания на типа на пътепоказатели, които изпълняват изискванията на това Правило така, както е изменено с предшестващите серии поправки, в продължение на 12 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки 01.

13 Стр Одобряванията на типа, издадени на основата на това Правило преди изтичането на 12 месеца след влизането им в сила, и всички разширения на одобряването в последствие, включително на основата на една предшестваща серия поправки на това Правило, ще останат валидни без ограничение във времето. Ако тип пътепоказател, одобрен на основата на предшестващи серии поправки, удовлетворява предписанията на това Правило така, както е изменено с Допълнение 8 към серията поправки 01, Договарящата се Страна, издала одобряването на типа, трябва да уведоми за това другите Договарящи се Страни, прилагащи това Правило Нито една Договаряща се Страна, прилагаща това Правило, няма да отказва тип пътепоказател, одобрен на основата на Допълнение 8 към серията поправки 01 към това Правило Преди изтичането на 36 месеца от датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки 01 към това Правило нито една Договаряща се Страна, прилагаща това Правило, няма да отказва тип пътепоказател, одобрен на основата на предшестващи серии поправки към това Правило След изтичането на 36 месеца от датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки 01 към това Правило Договарящите се Страни, прилагащи това Правило, могат да отказват продажбата на тип пътепоказател, който не отговаря на изискванията на Допълнение 8 към серията поправки 01 към това Правило, освен ако пътепоказателят не е предназначен да се монтира като резервна част върху превозно средство в експлоатация Договарящите се Страни, прилагащи това Правило, трябва да продължат да издават одобрявания на типа на пътепоказатели на основата на всяка предшестваща серия поправки, при условие, че пътепоказателите са предназначени да се монтират като резервни части върху превозни средства в експлоатация От датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки 01 нито една Договаряща се Страна, прилагаща това Правило, не трябва да забранява монтирането върху превозно средство на пътепоказател, одобрен на основата на това Правило така, както е изменено с Допълнение 8 към серията поправки Договарящите се Страни, прилагащи това Правило, трябва да продължат да разрешават монтирането върху превозно средство на пътепоказател, одобрен на основата на това Правило така, както е изменено с предшестващи серии поправки, в продължение на 48 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки След изтичането на период от 48 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки 01 Договарящите се Страни, прилагащи това Правило, могат да забранят монтирането на пътепоказател, който не отговаря на изискванията това Правило така, както е изменено с Допълнение 8 към серията поправки 01, върху ново превозно средство, чието национално или индивидуално одобряване е издадено преди повече от 24 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки 01 към това Правило След изтичането на период от 60 месеца след датата на влизане в сила Договарящите се Страни, прилагащи това Правило, могат да забранят монтирането на пътепоказател, който не отговаря на изискванията това Правило така, както е изменено с Допълнение 8 към серията поправки 01, върху ново превозно средство, регистрирано за първи път преди

14 Стр. 14 повече от 60 месеца след датата на влизане в сила на Допълнение 8 към серията поправки 01 към това Правило.

15 Стр. 15 Приложение 1 КАТЕГОРИИ ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИ: ИЗИСКВАНИ МИНИМАЛНИ ЪГЛИ НА ГЕОМЕТРИЧНА ВИДИМОСТ НА ТЕЗИ КАТЕГОРИИ ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИ 1) Във всички случаи минималните вертикални ъгли на геометрична видимост трябва да са 15 над и 15 под хоризонталата, освен: (i) при пътепоказателите, чиято височина на монтиране спрямо терена е равна или по-малка от 750 mm, за които тези ъгли са 15 над и 5 под хоризонталата; (ii) при пътепоказателите от категория 6, за които тези ъгли са 30 над и 5 под хоризонталата. МИНИМАЛНИ ЪГЛИ НА ГЕОМЕТРИЧНА ВИДИМОСТ: Категории 1, 1а и 1b: пътепоказатели, монтирани в предната част на превозното средство Категория 1 за монтиране на разстояние от фара не по-малко от 40 mm Категория 1а за монтиране на разстояние от фара не по-малко от 20 mm и не по-голямо от 40 mm Категория 1b за монтиране на разстояние от фара по-малко от 20 mm Условна оптична ос Посока на движението Превозно средство 1) Показаните на тези схеми ъгли съответстват на устройствата, предназначени за монтиране върху дясната част на превозното средство. Стрелките на тези схеми сочат към предната част на превозното средство.

16 Стр. 16 Категории 2а и 2b: пътепоказатели, монтирани в задната част на превозното средство Категория 2а: Пътепоказатели с едно равнище на интензитет на светлината Категория 2b: Пътепоказатели с две равнища на интензитет на светлината Превозно средство Посока на движение Условна оптическа ос

17 Стр. 17 Категории 3 и 4: Предно-странични пътепоказатели Категория 3: Предно-странични пътепоказатели, предназначени за използване върху превозно средство, съоръжено само с пътепоказатели от тази категория Условна оптическа ос Превозно средство Посока на движение

18 Стр. 18 Категория 4 Предно-странични пътепоказатели, предназначени за използване върху превозно средство, съоръжено и с пътепоказатели от категории 2а или 2b Условна оптическа ос Превозно средство Посока на движение

19 Стр. 19 Категории 5 и 6: Допълнителни странични пътепоказатели предназначени за използване върху превозно средство, съоръжено и с пътепоказатели от категории 1, 1а или 1b и 2а или 2b Условна оптическа ос Посока на движение Превозно средство Посока А

20 Стр. 20 Приложение 2 СЪОБЩЕНИЕ (Максимален формат: А4 ( mm)) Е 1) издадено от: Наименование на административния орган относно 2) : - издаване на одобряване, - разширение на одобряване, - отказ на одобряване, - отнемане на одобряване, - окончателно прекратяване на производството на тип пътепоказател на основата на Правило 6 Одобряване на типа :.. Разширение на одобряване на типа : 1. Производствена или търговска марка на устройството: Производствено наименование на типа на устройството: Наименование и адрес на производителя: Наименование и адрес на представителя на производителя, когато е приложимо: Дата на представяне за одобряване на типа: Техническа служба, отговаряща за изпитванията за одобряване на типа:.. 7. Дата на протокола, издаден от тази служба:.. 8. Номер на протокола, издаден от тази служба: Кратко описание: 3) Категория: 1, 1а, 1b, 2а, 2b, 3, 4, 5, 6 2) Брой и категория на нажежаемата(-ите) лампа(-и):.. Само за височина на монтиране спрямо терена равна или по-малка от 750 mm: да/не 2) 10. Разположение на маркировката за одобряване на типа: Основание(-я) за разширение на одобряването (когато е приложимо): Одобряването е издадено/разширено/отказано/отнето 2) 13. Място: 14. Дата: Подпис: Списък на документите, представени на административния орган, издал одобряването на типа, които могат да се получат при поискване, е приложен към това съобщение. 1) Отличителен номер на страната, издала/разширила/отказала/отнела одобряването на типа (виж предписанията на правилата относно одобряването на типа). 2) Излишното се задрасква. 3) За светлинни устройства, съоръжени с несменяеми източници на светлина, да се посочат броят и общата мощност, във вата, на източниците на светлина

21 Стр. 21 ПРИМЕРИ НА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА Приложение 3 Фиг. 1 Устройството, върху което е нанесена горната маркировка за одобряване на типа, е устройство от категория 4 (предно-страничен пътепоказател), одобрено в Италия (Е3) под номер 216, което може да се използва също в комплект от две светлинни устройства. Хоризонталната стрелка показва посоката на монтиране на това устройство, което може да се монтира само на едната от страните на превозното средство. Върхът на стрелката е насочен към предната част на превозното средство. Вертикална стрелка с хоризонтален участък, която е насочена надолу, показва, че разрешената височина на монтиране спрямо терена на това устройство е равна или по-малка от 750 mm. Номерът, поставен до означението "4D", показва, че одобряването на типа е издадено в съответствие с изискванията на Правило 6 така, както е изменено със серията поправки 01.

22 Стр. 22 Посоката на стрелките от маркировката за одобряване на типа в зависимост от категорията на устройството е показана по-долу: категории 3, 4, 5 и 6 категории 1, 1а и 1b категории 2а и 2b Забележка: Номерът на одобряването на типа и допълнителните символи трябва да се поставят близо до кръга и могат да са разположени над или под буквата "Е", или вдясно или вляво на тази буква. Цифрите от номера на одобряването на типа трябва да са разположени от същата страна спрямо буквата "Е" и да са ориентирани в същата посока. Трябва да се избягва използването на римски цифри в номера за одобряването на типа, за да се избегне объркването им с други символи.

23 Стр. 23 Опростена маркировка на групирани, комбинирани и съвместени светлинни устройства, когато две или повече светлинни устройства са части от един комплект Фиг. 2 Вертикалните и хоризонталните линии изобразяват схематично формата на устройството за светлинна сигнализация и не са част от маркировката за одобряване на типа. Образец А Образец В

24 Стр. 24 Образец С Забележка: Трите примера на маркировка за одобряване на типа, приведени по-горе (образци А, В и С), са три възможни варианта на маркировка на устройства за осветяване, когато две или повече светлинни устройства са част от един комплект, включващ групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства. Тези примери показват, че това устройство е одобрено в Холандия (Е4) под номер 3333 и включва: светоотражател от клас ІА, одобрен в съответствие със серията поправки 02 към Правило 3; заден прътепоказател от категория 2а, одобрен в съответствие със серията поправки 01 към Правило 6; червена задна габаритна светлина (R), одобрена в съответствие със серията поправки 01 към Правило 7; заден фар против мъгла (F), одобрен в съответствие с Правило 38 в тяхната оригинална версия; фар за заден ход (AR), одобрен в съответствие с Правило 23 в тяхната оригинална версия; стоп-сигнал с две равнища на интензитет на светлината (S2), одобрен в съответствие със серията поправки 01 към Правило 7.

25 Стр. 25 Забележка: Трите примера на маркировка за одобряване на типа, приведени по-горе, съответстват на устройство за осветяване, на което е поставена маркировка за одобряване на типа, отнасяща се за: предна габаритна светлина, одобрена в съответствие със серията поправки 01 към Правило 7; фар с къса светлина, предназначена за ляво и дясно движение, и дълга светлина с максимален интензитет на светлината в границите от cd до cd, одобрен в съответствие със серията поправки 02 към Правило 20; преден фар против мъгла, одобрен в съответствие със серията поправки 02 към Правило 19;

26 Стр. 26 преден пътепоказател от категория 1а, одобрен в съответствие със серията поправки 01 към Правило 6. Светлинно устройство, съвместено с фар Фиг. 3 Примерът по-горе съответства на маркировката върху разсейвателя, предназначен за използване в различни типове фарове, а именно: или: или или във фар с къса светлина, предназначена за ляво и дясно движение, и дълга светлина с максимален интензитет на светлината в границите от cd до cd, одобрен в Германия (Е1) в съответствие с изискванията на Правило 8 така, както е изменено със серията поправки 04, който е съвместен с преден пътепоказател, одобрен в съответствие със серията поправки 01 към Правило 6; във фар с къса светлина, предназначена за ляво и дясно движение, и дълга светлина, одобрен в Германия (Е1) в съответствие с изискванията на Правило 1 така, както е изменено със серията поправки 01, който е съвместен с преден пътепоказател като посочения по-горе; във всеки от посочените фарове, когато са одобрени в качеството си на единично светлинно устройство. Върху корпуса на фара трябва да се поставя само един действителен номер на одобряване на типа, например:

27 Стр. 27

28 Стр. 28 Приложение 4 СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 1. Методи за измерване 1.1 При светлотехническите измервания паразитните отражения трябва да се избягват чрез подходящо екраниране. 1.2 В случай на оспорване на резултатите от измерването, измерванията трябва да се проведат при спазването на следните условия: разстоянието на измерване трябва да е такова, че да се спазва законът за обратна пропорционалност от втората степен на разстоянието; измерителният уред трябва да е такъв, че ъгловият отвор на приемника спрямо оптическия център на светлинното устройство да е в границите от 10' до 1 ; изискването към интензитета на светлината в дадено направление на наблюдение се счита за изпълнено, ако то се изпълнява в направление, което не се различава с повече от ¼ от направлението на наблюдение. 2. Таблица за стандартно пространствено разпределение на светлината За пътепоказатели от категории 1, 1а1 1b, 2а, 2b, 3 и 4 (само напред)

29 Стр. 29 За пътепоказатели от категория 6 (външна страна на превозното средство) 2.1 Посоката Н = 0 и V = 0 съответства на условната оптическа ос. (На превозното средство тя е хоризонтална, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство и насочена в предписаната посока на видимост.) Тя преминава през оптическия център. Стойностите, приведени на схемата, показват в отделните посоки на наблюдение минималния интензитет на светлината в проценти от минималните стойности за интензитета на светлината, посочени в таблицата от т. 6.1: в посоката Н = 0 и V = 0 за категории 1, 1а, 1b, 2а, 2b и 3 и само напред за категория 4; в посоката Н = 5 и V = 0 за категория Когато устройството трябва да се монтира на височина спрямо терена равна или по-малка от 750 mm, интензитетът на светлината се проверява надолу само до ъгъл В границите на предписаното в т. 2 разпределение на светлината, представено схематично чрез решетката, структурата на светлинния поток трябва да е практически еднородна, т.е. интензитетът на светлината във всяка част на полето, намираща се в дадена клетка от решетката, трябва да достига поне най-ниската минимална стойност, посочена в проценти за линиите на решетката, заобикалящи въпросната посока.

30 Стр Светлотехнически измервания на светлинните устройства, съоръжени с няколко източника на светлина Проверката на светлотехническите характеристики трябва да се извършва: 3.1 За несменяемите източници на светлина (нажежаеми лампи или други): с източниците на светлина, намиращи се в светлинните устройства, в съответствие с т на това Правило. 3.2 За сменяемите нажежаеми лампи: ако светлинните устройства са съоръжени с нажежаеми лампи от серийното производство за напрежение 6,75 V, 13,5 V или 28,0 V, получените стойности за интензитета на светлината трябва да се намират между максималната граница, посочена в това Правило, и минималната граница, посочена в това Правило, увеличена с допустимото отклонение на светлинния поток, позволено за типа на избраната нажежаема лампа, както е предвидено в Правило 37 за нажежаемите лампи от серийното производство; вместо това във всяко отделно положение последователно може да се използва една еталонна нажежаема лампа, която работи със своя еталонен светлинен поток, като в този случай отделните измервания за всяко положение се сумират. 3.3 При всички пътепоказатели, с изключение на съоръжените с нажежаема(-и) лампа(-и), интензитетите на светлината, измерени след една минута и след 30 минути работа на прекъсващ режим (f = 1,5 Нz, продължителност на включването 50 %), трябва да удовлетворяват минималните и максималните изисквания. Разпределението на интензитета на светлината след една минута работа може да се пресметне за всяка изпитвателна точка с помощта на отношението на интензитета на светлината, измерено по посока НV след една минута и след 30 минути работа, както е описано по-долу.

31 Стр. 31 Приложение 5 ЦВЯТ НА КЕХЛИБАРЕНОЖЪЛТИТЕ СВЕТЛИНИ: ТРИЦВЕТНИ КООРДИНАТИ Граница към жълто : y 0,429 Граница към червено : y 0,398 Граница към бяло : z 0,007 В съответствие с Конвенцията за движението по пътищата (E/CONF.56/16/Rev.1) за проверката на колориметричните характеристики трябва да се използва източник на светлина с цветна температура K, съответстващ на стандартния източник А на Международната комисия по осветяване (СІЕ). За проверката на колориметричните характеристики на светлинните устройства, съоръжени с несменяеми източници на светлина (нажежаеми лампи или други), се използват монтираните в светлинните устройства източници на светлина в съответствие с т на това Правило.

32 Стр. 32 Приложение 6 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 От механична и геометрична гледна точка изискванията за съответствие се считат за удовлетворени, ако разликите не надхвърлят неизбежните производствени отклонения при спазване на изискванията на това Правило. 1.2 По отношение на светлотехническите характеристики съответствието на серийните пътепоказатели не се оспорва, ако при светлотехническите изпитвания на един произволно избран пътепоказател, съоръжен с еталонна нажежаема лампа, или при пътепоказател с несменяеми източници на светлина (нажежаеми лампи или други) с наличните източници на светлина, работещи с напрежение съответно 6,75 V, 13,5 V или 28,0 V: никоя измерена стойност не се различава по посока на влошаването с повече от 20 % спрямо стойностите, предписани в това Правило Ако, в случай на пътепоказател, съоръжен със сменяема серийна нажежаема лампа, резултатите от описаните по-горе изпитвания не съответстват на изискванията, изпитванията на пътепоказателите трябва да се извършат отново като се използва друга еталонна нажежаема лампа. 1.3 Трицветните координати трябва да се удовлетворяват в случая, когато пътепоказателят е съоръжен с една еталонна нажежаема лампа, или, в случая на пътепоказатели, съоръжени с несменяеми източници на светлина (нажежаеми лампи или други), колориметричните характеристики трябва да се проверяват с наличните източници на светлина. 2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ За всеки тип пътепоказател притежателят на одобряването на типа трябва да извършва наймалко следните изпитвания през подходящи интервали. Тези изпитвания се извършват в съответствие с предписанията на това Правило. Всяка извадка от образци, която показва несъответствие при въпросното изпитване, изисква ново взимане на образци и ново изпитване. Производителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури съответствието на въпросната продукция. 2.1 Същност на изпитванията Изпитванията за съответствие, предвидени в това Правило, се отнасят за светлотехническите и колориметричните характеристики. 2.2 Методи на изпитване Изпитванията като правило се извършват в съответствие с методите, определени в това Правило.

33 Стр При всички изпитвания за съответствие, извършвани от производителя, могат да се използват еквивалентни методи след одобрението им от компетентния орган, отговарящ за изпитванията за одобряване на типа. Производителят трябва да докаже, че използваните методи са еквивалентни на предвидените в това Правило Прилагането на т и изисква да се извършват редовно калибриране на средствата за изпитване и сравняване на получените резултати с измерванията, извършени от компетентния орган Във всички случаи се препоръчват методите, предвидени в това Правило, в частност при проверката и взимането на образци от административен орган. 2.3 Взимане на образци Образците на пътепоказателите трябва да се избират случайно от една еднородна партида. Под еднородна партида се разбира съвкупност от пътепоказатели от един и същи тип, определен според производствените методи на производителя. Оценката като правило се разпростира върху серийното производство на всеки отделен завод. Обаче производителят може да групира резултатите от няколко завода, произвеждащи един и същ тип пътепоказател, при условие че тези заводи използват едни и същи критерии за качеството и едно и също управление на качеството. 2.4 Измервани и регистрирани светлотехнически и колориметрични характеристики Взетите като извадка пътепоказатели се подлагат на светлотехнически изпитвания за проверка на предписаните минимални стойности в точките, посочени в приложение 4, и на трицветните координати, посочени в приложение 5 на това Правило. 2.5 Критерии за приемане Производителят трябва да извърши статистическо проучване на резултатите от изпитванията и да определи, съгласувано с компетентния орган, критериите за приемане на своята продукция, за да удовлетворява изискванията към проверката на съответствието на продукцията, определени в т на това Правило. Критериите за приемане трябва да са такива, че при ниво на достоверност от 95 % минималната вероятност за успешното преминаване на проверките, предвидени в приложение 7 (първо взимане на образци) да е 0,95.

34 Стр. 34 Приложение 7 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЗИМАНЕТО НА ОБРАЗЦИ ОТ ИНСПЕКТОРА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 От механична и геометрична гледна точка изискванията за съответствие се считат за удовлетворени, ако разликите не надхвърлят неизбежните производствени отклонения при спазване на изискванията на това Правило. 1.2 По отношение на светлотехническите характеристики съответствието на серийните пътепоказатели не се оспорва, ако при светлотехническите изпитвания на един произволно избран пътепоказател, съоръжен с еталонна нажежаема лампа, или при пътепоказател с несменяеми източници на светлина (нажежаеми лампи или други) с наличните източници на светлина, работещи с напрежение съответно 6,75 V, 13,5 V или 28,0 V: никоя измерена стойност не се различава по посока на влошаването с повече от 20 % спрямо стойностите, предписани в това Правило Ако, в случай на пътепоказател, съоръжен със сменяема серийна нажежаема лампа, резултатите от описаните по-горе изпитвания не съответстват на изискванията, изпитванията на пътепоказателите трябва да се извършат отново като се използва друга еталонна нажежаема лампа Пътепоказатели с явни дефекти не се взимат под внимание. 1.3 Трябва да се удовлетворяват трицветните координати, когато един пътепоказател е съоръжен с еталонна нажежаема лампа, или всички проверявани колориметрични характеристики, когато пътепоказателите с несменяеми източници на светлина (нажежаеми лампи или други) са съоръжени с наличните източници на светлина. 2. ПЪРВО ВЗИМАНЕ НА ОБРАЗЦИ При първото взимане на образци се избират случайно четири пътепоказателя. Буквата А се нанася на първата извадка от два образеца, а буквата В се нанася на втората извадка от два образеца. 2.1 Случаи, когато съответствието не се оспорва Като се прилага процедурата за взимане на образци, показана на фиг. 1 от това приложение, съответствието на серийно произвежданите пътепоказатели не се оспорва, когато стойностите, измерени на пътепоказателите, показват следните отклонения по посока на влошаването: извадка А А1: един пътепоказател 0 % един пътепоказател не повече от 20 %