UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Vaga (2016-) lb kg

Размер: px
Започни от страница:

Download "UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Vaga (2016-) lb kg"

Препис

1 UPUTSTVO ZA UPOTREBU Vaga (2016-) lb kg L/H 04.CG.00_04SR 09/2019

2 UPOZORENJE a biste izbegli povrede, uvek pro ita te ovo Uputstvo za upotrebu i prate u doku e ta i u pre kori e a proizvoda Obavez o pro ita te Uputstvo za upotrebu Politika dizajna i autorska prava i su robne marke koje pripadaju Arjo grupi kompanija. Arjo Budu i da je odlika na e politike stalno unapre ivanje zadr avamo pravo da unosimo izmene u dizajn pre prethodne najave. Nije dozvoljeno kopiranje cele ove publikacije niti njenih delova bez prethodne saglasnosti grupe Arjo.

3 Predgovor...4 Namena...5 Bezbednosna uputstva...5 Priprema...6 Zamena baterija...6 Pregled vage...7 Oznaka delova...8 Opis proizvoda / funkcije...9 Dugme za neto te inu / uklju ivanje i isklju ivanje / pomeranje...9 Dugme za zadr avanje / uklju ivanje / izbor...9 Dugme napajanja za podnu vagu...9 Baterija...9 Neto te ina...10 Zadr avanje te ine...10 Ograni enje indikatora...10 Nulta vrednost Dvojni opseg (ne va i za vise u vagu Nagib Promena pode avanja vage...12 Glavni meni...12 Kretanje kroz meni / podmeni Operation (Rad UNIT (Jedinica PWROFF (Isklju ivanje...14 UP...14 Merenje pacijenta bruto / neto te ina...15 Bruto te ina (6 koraka...15 Neto te ina (8 koraka...16 Uputstvo za i enje i dezinfekciju...17 Re avanje problema / k d gre ke...17 Nega i preventivno odr avanje...18 Obaveze negovatelja...18 Tehni ke speci kacije...19 Oznake na vagi...22 Odobrenja i lista standarda...22 Dodatna oprema...23 NAWI Deklaracija o usagla enosti (klasa III...23 Knjiga evidencije za vagu klase III

4 Predgovor vala to ste kupili r o opre u Obratite a se ako i ate pita a u vezi sa rado ili odr ava e r o opre e Pro ita te ovo Uputstvo za upotrebu i uverite se da ga razu ete pre kori e a vage Informacije u ovom Uputstvu za upotrebu su neophodne za obavljanje odgovaraju ih radnji i odr avanje opreme. One e pomo i da za titite proizvod i budete sigurni da oprema radi na va e zadovoljstvo. Informacije u ovom Uputstvu za upotrebu su va ne za va u bezbednost i morate ih pro itati i razumeti kako biste spre ili mogu e povrede. Neovla ene izmene Arjo opreme mogu da uti u na bezbednost. Grupa Arjo nije odgovorna za eventualne nesre ne slu ajeve incidente ili nedostatak e kasnosti do kojih mo e da do e usled neovla ene izmene njenih proizvoda. Ova vaga mora redovno da se odr ava kako bi se o uvala bezbednost i pouzdanost opreme. Pro itajte odeljak na stranici 18. Ako su vam potrebne dodatne informacije obratite se kompaniji Arjo da biste dobili opse nu podr ku i odr avanje i tako maksimalno uve ali dugotrajnu bezbednost pouzdanost i vrednost proizvoda. Brojevi telefona su navedeni na poslednjoj stranici ovog Uputstva za upotrebu. e i i e u ovo Uputstvu za upotrebu UPOZORENJE Zna i Bezbednosno upozorenje. Ukoliko ne razumete i ne po tujete ovo upozorenje mo ete da se povredite vi ili druge osobe. OPREZ Zna i Ukoliko ne pratite ova uputstva to mo e da dovede do o te enja celog sistema ili opreme odnosno njihovih delova. NAPOMENA Zna i Ovo je va na informacija za pravilnu upotrebu ovog sistema ili opreme. Zna i Naziv i adresa proizvo a a. Ako u vezi sa ovim ure ajem do e do ozbiljnog incidenta koji uti e na korisnika ili pacijenta onda bi taj korisnik ili pacijent trebalo da prijave taj ozbiljni incident proizvo a u ili distributeru medicinskog sredstva. U Evropskoj uniji korisnik bi trebalo da prijavi takav ozbiljni incident i nadle nom organu u dr avi lanici u kojoj se nalazi. 4

5 Uputstvu za upotrebu. Vaga je namenjena za upotrebu sa dizalicama za pacijente za merenje te ine pacijenta koji ne mo e da stane na vagu. Namenjena je za upotrebu u zatvorenom prostoru u bolnicama domovima za negu za ku nu negu ili u drugim ustanovama za zdravstvenu negu. Ovu opremu mora da koristi obu en negovatelj sa odgovaraju im znanjem o okru enju za pru anje nege va e oj praksi i procedurama i to u skladu sa smernicama iz Uputstva za upotrebu. Negovatelji moraju neprekidno da nadgledaju pacijenta tokom upotrebe. Bezbedno radno optere enje ili maksimalni kapacitet vage se razlikuju u zavisnosti od ure aja na koje se montira. Pogledajte Uputstvo za upotrebu za odre eni proizvod. Sistem vage sme da se koristi samo u svrhe navedene u Uputstvu za upotrebu. Upotreba u druge svrhe je zabranjena. Preporu ujemo da institucije uspostave postupke redovne procene. Negovatelji treba da obave procenu svakog pacijenta u skladu sa slede im kriterijumima pre upotrebe. Te ina pacijenta ne sme da bude ve a od nivoa bezbednog za rad ure aja na koje se vaga montira. Ako pacijent ne zadovoljava ovaj kriterijum mora da se upotrebi druga oprema ili drugi sistem. Opremu mora da montira odgovaraju e obu eno osoblje u skladu sa Uputstvom za upotrebu. Vaga mo e unapred da bude montirana na dizalicu. O ekivani radni vek ili maksimalni period upotrebe ove opreme je deset (10 godina kada se obavlja preventivno odr avanje kao to je navedeno u odeljku Nega i preventivno odr avanje ovog Uputstva za upotrebu. Sistem vage je dizajniran i testiran za obavljanje do ciklusa sa maksimalnim kapacitetom. O ekivani radni vek potro nog materijala kao to su baterije zavisi od odr avanja i upotrebe datog proizvoda. NAPOMENA Nemojte da dodirujete stolicu nosiljku vre u ili pacijenta tokom procedure merenja jer to mo e da uti e na rezultat merenja. 5

6 1. Vizuelno proverite da li na pakovanju postoje o te enja. Ako proizvod izgleda o te eno zbog transporta obratite se agenciji za transport. NEMOJTE upotrebljavati proizvod. 2. Pakovanje mora da se reciklira u skladu sa lokalnim propisima. 3. Pro itajte ovo Uputstvo za upotrebu. 4. Kako se sastavlja i montira odvojiva vaga pogledajte u odeljku. Da biste saznali vi e o vagi sa priborom za brzo povezivanje pogledajte Uputstvo za upotrebu za opremu ure aja. 5. Odaberite odre eno mesto gde e se uvati ovo Uputstvo za upotrebu kako bi uvek bilo pri ruci. 1. Vizuelno proverite vagu. Ako je neki deo o te en NEMOJTE upotrebljavati proizvod. 2. Proverite nivo baterije. O istite i dezin kujte proizvod u skladu sa odeljkom stranici 17. Podrazumevana jedinica vage je kg. Da biste promenili jedinicu za te inu u funte (lb pogledajte odeljak Alenti, Miranti i Sara Plus 1. Pomo u odvija a odvrnite zavrtnje sa poklopca. 2. Pomo u odvija a izvadite stare baterije i zamenite ih sa etiri nove AA baterije. 3. Pri vrstite poklopac pomo u odvija a. 1. Gurnite poklopac nadole i lagano unapred. 2. Izvucite dr a baterije. 3. Ubacite / zamenite etiri AA baterije. 4. Vratite poklopac odeljka za baterije i pri vrstite ga tako to ete ga gurnuti nadole i unazad. 6

7 Pregled vage ise a vaga (Radi pomo u zasebnih baterija Maxi 500 Maxi Twin Minstrel Tenor NAPOMENA Dodaci i boja mogu da se razlikuju u zavisnosti od ure aja. aga a stubu (Radi pomo u glavne baterije proizvoda Alenti Miranti Sara Plus Pod a vaga (Radi pomo u zasebne baterije Bolero 7

8 Te ina Dugme za neto te inu / uklju ivanje i isklju ivanje / pomeranje lb kg Jedinica Dugme za zadr avanje / uklju ivanje / izbor L/H Tekst poruka / menija Simbol za zadr avanje Simbol za nultu vrednost Simbol nagiba Simbol baterije Simbol dvojnog opsega Simbol te ine Odeljak za baterije Dugme napajanja Oznaka sa podacima 8

9 Ovo dugme ima slede e funkcije Uklju ivanje napajanja vage pritisnite jednom. Isklju ivanje napajanja vage pritisnite dugme i zadr ite ga 5 sekundi. Pomeranje u re imu menija. Pode avanje neto te ine pacijenta (tara. izbor Ovo dugme ima slede e funkcije. Uklju ivanje napajanja vage pritisnite jednom. Zadr avanje prikazane te ine. Izbor u re imu menija. Kod dizalica za nepokretne pacijente i Bolero pritisnite pedalu ili dugme na vagi da biste uklju ili vagu. Simboli baterije ozna avaju napunjenost baterije Napunjena Skoro puna Delimi no napunjena Prazna Simbol prazne baterije treperi kada je napunjenost baterije ispod 10%. Kada je baterija napunjena ispod 10% preostalo je manje od 50 o itavanja. Radni vek baterije se zasniva na podrazumevanim pode avanjima. Da biste promenili podrazumevana pode avanja (funkciju vremena za isklju ivanje pro itajte odeljak Simbol baterije se ne pojavljuje na ekranu vage modela Alenti Miranti i Sara Plus jer se oni napajaju preko dizalice. 9

10 kg Ovo je neto te ina pacijenta bez dodatne opreme itd. Uputstvo za merenje neto te ine pacijenta pro itajte u odeljku stranici 15. Memori e te inu izmerenu na vagi. Pritisnite dugme za zadr avanje da biste evidentirali te inu. Simbol katanca i te ina se prikazuju dok se jedinica ne isklju i. Ako se vaga isklju i ponovo pokrenite vagu jednom pritisnite dugme za zadr avanje i prikaza e se memorisana te ina. Ako je na vagi vi e od 10 kg (22 lb kada pritisnete dugme za zadr avanje memorisana te ina e biti izbrisana. NAPOMENA Pacijent mora da miruje da bi funkcija dr anja te ine radila. Simbol maksimalne te ine se pojavljuje kada je te ina pacijenta ve a od maksimalne te ine koju vaga mo e da meri u zavisnosti od proizvoda. Ozna ava te inu ni u od nulte. Do ovoga mo e da do e ako se na vagi na e teret pre njenog uklju ivanja a zatim se ukloni nakon merenja. 10

11 kg Ozna ava da je na vagi nulta te ina / ozna ava nulu na vagi. Odstupanje od nulte vrednosti ne iznosi vi e od 0 25% preciznosti. Simbol dvojnog opsega ozna ava da je preciznost te ine promenjena. Ovaj simbol se prikazuje samo na vagi na stubu ili podnoj vagi. Opseg preciznosti po inje od 100 g ( 3 5 oz i menja se do 200 g (7 oz kod odre ene te ine u zavisnosti od proizvoda. L/H Kada preciznost od 200 g (7 oz postane aktivna osta e na snazi dok se te ina ne vrati na 0 0 kg /lb. Preciznost te ine se ponovo pokre e na 100 g (3 5 oz. Nagib Kada je vaga nagnuta prikazuje se simbol nagiba i tekst. Kada je vaga nagnuta o itavanje te ine nije dostupno. 11

12 Otvorite glavni meni da biste promenili pode avanja vage. Da biste pristupili glavnom meniju pritisnite dugmad za neto te inu i zadr avanje i dr ite OBA DUGMETA pritisnutim 3 sekunde. Glavni meni 1. OPERATION 3. SERVICE 4. SPECIAL EXIT 1.1 UNIT 1.2 POWER OFF UP (Povratak na glavni meni 2. CONFIGURATION (Izlaz iz glavnog menija Ovde su meniji i podmeniji u kojima mo ete da izaberete» (povratak u glavni meni» (samo za servisere» (samo za servisere» (samo za servisere» (izlaz iz glavnog menija NAPOMENA Samo meni 1 je dostupan negovatelju. Preostali meniji slu e za servisiranje i za ti eni su lozinkom. 12

13 Pomeranje pritisnite dugme za neto te inu Izbor Meni za rad ima dva podmenija i opciju za vra anje slu i za promenu prikaza jedinice. slu i za promenu odlaganja vremena isklju ivanja jedinice. UP povratak na glavni meni. kg lb NAPOMENA Za vagu klase III kg je jedina opcija. Kada se na ete u meniju 1.1 UNIT pratite korake u nastavku da biste promenili jedinicu te ine na vagi. 1. Pritisnite dugme za zadr avanje da biste izabrali i izmenili trenutno pode avanje jedinice (treperi jedinica za te inu. 2. Pritisnite dugme za neto te inu da biste se pomerali i prelazili sa kilograma (kg na funte (lb i obratno. 3. Ponovo pritisnite dugme za zadr avanje da biste potvrdili izbor. 4. Ponovo pritisnite dugme za neto te inu da biste iza li iz menija za jedinice. Meni za jedinice pru a opcije prikaza kg i lb. i 13

14 Kada se na ete u meniju 1.2 PWROFF pratite korake u nastavku da biste promenili vreme odlaganja na vagi. 1. Pritisnite dugme za zadr avanje da biste izabrali i izmenili trenutno pode avanje vremena (treperi broj. 2. Pritisnite dugme za neto te inu da biste se pomerali kroz broj minuta. 3. Ponovo pritisnite dugme za zadr avanje da biste potvrdili izbor. 4. Ponovo pritisnite dugme za neto te inu da biste iza li iz menija za isklju ivanje. Vremenski opseg iznosi od 1 do 7 minuta. NAPOMENA Du e vreme isklju enog napajanja uti e na vek trajanja baterije. Pomerite se i izaberite meni UP (Gore da biste se vratili na glavni meni. 14

15 Te ina pacijenta uklju uju i nosiljku posteljinu itd. Za neto te inu pacijenta pro itajte odeljak Neto. 1. Pritisnite bilo koje dugme da biste uklju ili vagu. lb kg 2. Na ekranu se prvo prikazuju svi simboli zatim kalibracija broja kon guracije i verzija softvera. L/H kg 3. Na ekranu se prikazuje 0.0 kg ili 0.0 lb. 4. Stavite pacijenta bezbedno na opremu ure aja. Dodatnu te inu predstavljaju nosiljka nosa itd. NAPOMENA Podrazumevano imate na raspolaganju 4 minuta kako biste smestili pacijenta na opremu ure aja. 5. Podignite pacijenta. Samo kod vise e vage Uverite se da je pacijent u vertikalnom polo aju da biste izbegli poruku o nagibu na ekranu. kg 6. Vaga e tada prikazati bruto te inu pacijenta. NAPOMENA Kada na ekranu treperi te ina to zna i da te ina nije stabilna. 15

16 Te ina pacijenta izuzev te ine nosiljke nosa a posteljine itd. Za bruto te inu pacijenta pro itajte odeljak. 1. Pritisnite bilo koje dugme da biste uklju ili vagu. 2. Na ekranu se prvo prikazuju svi simboli zatim kalibracija broja kon guracije i verzija softvera. kg 3. Na ekranu se prikazuje 0.0 kg ili 0.0 lb. 4. Izmerite opremu ili dodatnu opremu na primer nosa nosiljku posteljinu itd. kg 5. Pritisnite dugme za neto te inu. To je te ina koja iznosi 0 0 kg ili lb sa dodatom dodatnom opremom. kg 6. Stavite pacijenta bezbedno na opremu ure aja. NAPOMENA Podrazumevano imate na raspolaganju 4 minuta kako biste smestili pacijenta na opremu ure aja. 7. Podignite pacijenta Samo kod vise e vage Uverite se da je pacijent u vertikalnom polo aju da biste izbegli poruku o nagibu na ekranu. 8. Tada se prikazuje neto te ina pacijenta. NAPOMENA Kada na ekranu treperi te ina to zna i da te ina nije stabilna. 16

17 1. Koristite krpu natopljenu vodom. 2. Uklonite vidljive ostatke sa vage od vrha ka dnu. 1. Da biste o istili sklop vage naprskajte te nost za i enje na vla nu krpu. 2. Sna no istrljajte proizvod da biste ga e kasno o istili. 3. Koristite istu vla nu krpu natopljenu vodom da biste obrisali sve hemikalije za i enje. 4. Ponovite korake po potrebi. 5. Pustite da se delovi osu e. 1. Sna no istrljajte vagu maramicom sa sredstvom za dezinfekciju ili krpom natopljenom sredstvom za dezinfekciju. 2. Prebri ite sve ostatke sredstva za dezinfekciju mokrom krpom natopljenom vodom. 3. Osu ite vagu pe kirom ili ubrusom. Sapun Krpa Pe kir ili ubrus OPREZ Maramice za dezinfekciju natopljene 70% v/v rastvorom izopropil alkohola OPREZ Vaga se ne uklju uje kada se pritisne neko dugme. Nije mogu e pristupiti glavnom meniju. Ekran prikazuje - kada nema optere enja. Simbol baterije treperi. (Nije primenjivo na Alenti Miranti i Sara Plus. Otpustite zavrtnje ili otpustite priklju ke na vrhu ili dnu. Ekran prikazuje k d gre ke. Te ina treperi na ekranu. Zamenite bateriju. Proverite spoljna o te enja. Ako postoje pozovite Arjo da obavi servisiranje. Pritisnite oba dugmeta i zadr ite ih 3 sekunde. 1. Isklju ite vagu. 2. Pritisnite dugme za neto te inu da biste poni tili na nulu. Zamenite baterije za vagu. Pozovite kompaniju Arjo za servisiranje. Isklju ite vagu. Uklonite bateriju za vagu koja se napaja iz glavne baterije proizvoda. Pro itajte odeljak Ako se k d gre ke i dalje prikazuje obratite se serviseru. Uverite se da vaga stoji nepomi no. 17

18 Pre svake upotrebe / Svakog Svake Vizuelna provera svih delova X Vizuelno proverite mehani ki pribor X i enje/dezinfekcija X Provera nivoa baterije X Periodi na provera pribora X Provera curenja baterije X Kalibracija vage klase III X UPOZORENJE Obaveze negovatelja ispunjava osoblje koje je dovoljno obu eno i koje sledi uputstva iz ovog Uputstva za upotrebu. Pre svake upotrebe Proverite da li su osigurani svi razdelni prstenovi vijci i pribor za uick-connect koji povezuju nosa ili traku. Svi tipovi vaga: Ako je neki deo o te en obratite se kvali kovanom osoblju. Proverite da li na ku i tu ima znakova pukotina ili o te enja. Ako postoje pukotine ili o te enja NEMOJTE koristiti vagu. Obratite se predstavniku kompanije Arjo radi servisiranja. Pro itajte odeljak Alenti, Miranti i Sara Plus Obavezno zamenite baterije ako se prika e simbol prazne baterije. Pro itajte odeljak Vizuelne provere vijaka i nosa a pribora vage su obavezne kako biste se uverili da su vrsto zategnute i da nema tragova habanja. Alenti, Miranti i Sara Plus Proverite da li postoji korozija i oksidacija na priklju cima. OPREZ Odeljak o knjizi evidencije sadr i sve informacije relevantne za proveru popravku ili izmene. Pro itajte odeljak. 18

19 Bezbedno radno optere enje (SW Te ina vage Opseg prikaza vage u zavisnosti od te ine i proizvoda Preciznost u zavisnosti od proizvoda i te ine Razdvajanje Baterija Klasa za tite Snaga pritiska na dugmad Materijal Pogledajte najni e bezbedno radno optere enje (SW opreme ure aja na koje je vaga priklju ena uklju uju i nosiljku i nosa ako je primenjivo. 0 7 kg / 1 5 lb vise a vaga izuzev modela Ma i Sk 1000 i Tenor 0 9 kg / 2 lb Ma i Sk 1000 i Tenor 5 kg / 11 lb Alenti i Miranti 8 kg / 18 lb Sara Plus 9 kg / 20 lb Bolero Cal pso i Sara 3000 opseg kg (4 220 lb Sara 3000 i Sara Plus opseg kg (4 265 lb Alenti Miranti Bolero i Cal pso opseg kg (4 400 lb Ma i T in opseg kg (4 418 lb Minstrel opseg kg ( lb Sara 3000 i Sara Plus opseg kg ( lb Bolero i Cal pso opseg kg ( lb Miranti opseg kg ( lb Alenti opseg kg (4 600 lb Ma i 500 Ma i Sk 2 Ma i Sk 440 Ma i Sk 600 Ergolift 600 Vo ager i Vo ager Duo opseg kg ( lb Tenor kg ( lb Ma i Sk /- 100 g (3 5 oz +/- 200 g (7 oz i +/- 500 g (1 1 lb 0 1 kg (0 2 lb 0 2 kg (0 4 lb ili 0 5 kg (1 1 lb Alkalna 1 5 volti jednosmerne struje (4 AA (vise a podna vaga i Sara 3000 Akumulatorska 24 volta (baterija dizalice Alenti Miranti i Sara Plus IP 5 Alenti i Miranti IP 4 Sara 3000 Sara Plus Bolero Cal pso i vise e vage 5 N (aktiviranje pritiskom prsta 10 N (aktiviranje nogom samo za podnu vagu Komponente nosa a tereta Ner aju i elik pocinkovani elik aluminijum. Ku i te plastika. Temperatura okru enja Relativna vla nost vazduha Atmosferski pritisak od +10 C do 40 C (od 50 F do 104 F Maks. 90% na temperaturi od 20 C (68 F 800 hpa 1060 hpa Temperatura okru enja od -40 C do +70 C (od -40 F do 158 F Relativna vla nost vazduha 0% 93% na temperaturi od 20 C (68 F Atmosferski pritisak 500 hpa 1060 hpa 19

20 Baterija Pakovanje Proizvod Elektri ne i elektronske komponente Sve baterije u ovom proizvodu moraju da se recikliraju zasebno. Baterije moraju da se odlo e na otpad u skladu sa nacionalnim ili lokalnim propisima. Rebrasti karton koji se mo e reciklirati Ekspandirani polistiren (EPS koji se mo e reciklirati Elektri ni aluminijumski/metalni i plasti ni delovi moraju da se razdvoje i recikliraju u skladu sa oznakama na jedinici. Sistemi dizalica koji imaju elektri ne ili elektronske komponente ili elektri ni kabl treba da se rasklope i recikliraju u skladu sa WEEE direktivom (Waste of Electrical and Electronic E uipment odlaganje elektri ne i elektronske opreme odnosno u skladu sa lokalnim ili nacionalnim propisima. Vaga na stubu na proizvodu Alenti Miranti Sara 3000 i Sara Plus Podna vaga na proizvodu Bolero i Cal pso 20

21 Vise a vaga na proizvodima odvojivi delovi i dodatna oprema. Tenor Ma i T in Minstrel Ma i 500 Ma i Sk 440 i Vo ager Ma i Sk 2 Ma i Sk 600 Ergolift 600 Ma i Sk 1000 Vo ager Duo S (napajani DPS HM (nosa sa 4 kuke BO (DPS sa vagom (nosa sa 2 kuke sa vagom (nosa sa 2 om e protivnagibni i vaga (nosa sa 2 om e protivnagibni i vaga klase III (ru ni DPS protivnagibni i vaga (ru ni DPS protivnagibni i vaga klase III (prenosni adapter za vagu BO (nosa sa 2 kuke (nosa sa 2 kuke (nosa sa 2 kuke (nosa sa 4 kuke (ravan ru ni DPS (otvoreni ru ni DPS (napajani DPS srednji (napajani DPS veliki (ram nosila (nosa za mrtva nice (nosa za mrtva nice BO (nosa sa 2 kuke (ravan ru ni DPS BO (otvoreni ru ni DPS (ram nosila (nosa za mrtva nice (nosa za mrtva nice A5465 ( ipka nosa a (nosa sa 4 kuke BO (dizalica sa 2 kuke (nosa sa 2 kuke Druge kombinacije nisu dozvoljene 21

22 Na oznakama se nalaze slede i simboli/informacije - Broj modela. IP Klasi kacija stepena za tite koji pru a ku i te. CA CNT 10XXX CFGCNT 10XXX W1 W2 d=e e III Broja kalibracije za sve ostale parametre. Broja kon guracije uglavnom za oznaku te ine. Oznaka CE koja ukazuje na usagla enost sa uskla enim zakonodavstvom Evropske zajednice i nadzor ovla enog tela. Prva te ina u opsegu od 100 g / 3 5 oz. Druga te ina u opsegu od 200 g / 7 oz. Preciznost merenja na osnovu opsega te ine. Ozna ava da je vaga neautomatski merni instrument preciznosti klase III. Referentni broj. Serijski broj. Maksimalna i minimalna temperatura. M yy XXXX Bezbedno radno optere enje (SW. Simbol jednosmerne struje (Nalazi se ispod poklopca baterije. Odlaganje elektri ne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic E uipment WEEE nemojte da odla ete ovaj proizvod zajedno sa op tim ku nim ili komercijalnim otpadom. Ime i adresa proizvo a a. Pro itajte Uputstvo za upotrebu pre kori enja. Oznaka merenja koja ozna ava uskla enost sa Direktivom 2014/31/EU (NAWI za vage proizvedene nakon 20. aprila (Samo za vage klase III = godina = broj ovla enog tela. Ukazuje na to da je proizvod ure aj u skladu sa Regulativom Evropske unije za medicinska sredstva 2017/745. EN OIM R /19/EU OPIS Aspekti merenja za neautomatske merne instrumente Neautomatski merni instrumenti (samo vage klase III Ure aj je ozna en simbolom WEEE koji ozna ava elektronsku opremu koju obuhvata Direktiva 2012/19/EC o otpadu od elektri ne i elektronske opreme. WEEE simbol precrtane korpe sa to ki ima podse a da se svi elektri ni i elektronski proizvodi baterije i akumulatori moraju odneti na zasebno mesto za prikupljanje na kraju radnog veka. Nemojte odlagati ove proizvode u nesortirani komunalni otpad. Ure aj i dodatnu opremu mo ete da vratite kompaniji Arjo ili mo ete da se obratite lokalnim vlastima za savet o odlaganju. 22

23 Broj dela CFA (Komplet dodatne opreme obuhvata dr a zavrtnje monta nu plo u i octite NAPOMENA Va i samo za vagu klase III. Da biste dobili primerak NAWI Deklaracije o usagla enosti obratite se lokalnom predstavniku kompanije Arjo navedenom na stranici sa adresama na kraju ovog Uputstva za upotrebu. Ovaj odeljak o knjizi evidencije sadr i sve informacije relevantne za proveru popravku ili izmenu instrumenta. Knjigu evidencije mogu da obezbede kompanija Arjo odobreni inspektor ili odobreni tehni ar za popravke. Knjiga evidencije mora da stoji uz vagu na mestu upotrebe. Knjiga evidencije mora uvek da se nalazi uz vagu ak i kada je vaga pokretna. Vlasnik (krajnji korisnik mora da obezbedi da ova knjiga evidencije bude uvek dostupna lokalnom regulatornom telu odobrenom inspektoru ili odobrenom tehni aru. Vlasnik (krajnji korisnik opreme je du an da stavi na uvid knjigu evidencije. Vlasnik (krajnji korisnik je du an da vodi ra una o integritetu knjige evidencije. Nepostojanje ili o te enje knjige evidencije dovodi do toga da odobreni tehni ar ne potpi e periodi nu proveru ili da odbije da radi na vagi. Ako se knjiga evidencije zameni drugom odobreni inspektor ili odobreni tehni ar moraju to da navedu u novoj knjizi evidencije. Vlasnik (krajnji korisnik je du an da se uveri da su odobrena veri kaciona tela popunila knjigu evidencije i da potpi e knjigu evidencije nakon to je potpi u odobreni inspektor ili odobreni tehni ar. 23

24 Intervali veri kacije (godine Ime i adresa kupca Model vage Serijski broj proizvoda Identi kacioni broj vage Klasi kacija vage Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno 24

25 Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno 25

26 Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno 26

27 Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno 27

28 Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno 28

29 Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno 29

30 Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno Planirana veri kacija Popravka (odr avanje kalibracija Izmena Identi kacija organizacije dobavlja usluge (naziv i adresa / / Datum zavr etka radova (GGGG MM DD Odobreno Odbijeno 30

31 O Connor AU-6163 Western Australia Arjo NV/SA Evenbroekveld 16 BE-9420 ERPE-MERE CANADA Arjo Canada Inc. 90 Matheson Boulevard West Suite 300 Arjo Czech Republic s.r.o. Na Strzi 1702/ Praha Czech Republic DANMARK Arjo A/S Vassingerødvej 52 Arjo GmbH Peter-Sander-Strasse 10 ESPAÑA Curie 5 FRANCE Arjo SAS 2 Avenue Alcide de Gasperi CS HONG KONG HONG KONG Arjo Italia S.p.A. Via Giacomo Peroni IT ROMA Al Barsha South United Arab Emirates Direct Arjo BV Postbus 6116 Mount Wellington NORGE Olaf Helsets vei 5 ÖSTERREICH Arjo GmbH A-1230 Wien Arjo Polska Sp. z o.o. Arjo em Portugal Rua Poeta Bocage n.º 2-2G SUISSE / SCHWEIZ Arjo AG Fabrikstrasse 8 Postfach CH-4614 HÄGENDORF SUOMI Arjo Scandinavia AB Riihitontuntie 7 C Espoo Finland SVERIGE Hans Michelsensgatan 10 UNITED KINGDOM Arjo UK and Ireland Houghton Hall Park Houghton Regis USA Arjo Inc.

32 ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10