Национална Спортна Академия Васил Левски Център по качеството и акредитацията

Размер: px
Започни от страница:

Download "Национална Спортна Академия Васил Левски Център по качеството и акредитацията"

Препис

1 Национална Спортна Академия Васил Левски Център по качеството и акредитацията РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ: ДОПИТВАНЕ ДО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ВОДЕЩИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В НСА "В. ЛЕВСКИ" ПРОВЕДЕНО М АНКЕТИРАНИ ЛИЦА: 129

2 % 1. Преподавате на студенти от следните професионални направления и образователни степени: Спорт 7.5 Здравни грижи 7.4 Обществено здраве 1.3 ПОФВ ОКС "Бакалавър" ОКС "Магистър"

3 1.1 Моля посочете магистърската/ите програма/и, в която/ито преподавате: Не преподавам в магистърска програма Младежки дейности и спорт Физическо възпитание и спорт Кинезитерапия Физикална терапия и рехабилитация SPA култура, хидро, лито и таласо СПА култура, източни и аква практики Създаване и реализация на спортни Адаптиран спорт и приобщаващо Адаптирана физическа активност и Спортна анимация Олимпизъм и спорт Спорт, фитнес, здраве Спорт и сигурност Спортна журналистика Спортна психология Спортен мениджмънт Спорт за високи постижения 1.1% 3.2% 4.2% 6.3% 6.3% 6.3% 8.4% 8.4% 7.4% 8.4% 10.5% 8.4% 9.5% 13.7% 14.7% 15.8% 25.3% 31.6%

4 2. Моля, посочете какъв процент от Вашите студентите се включиха в дистанционната форма на обучение: 3% 9% под 10% 61% 27% 10-30% 30-50% 50-80% над 80%

5 3. Най-често използваните начини за дистанционно обучение от Вас са (възможен повече от 1 отговор): 5% 14% Мийтинг платформи (Zoom, Discord, Msteams, Kahoot) 25% 23% Социални мрежи (Viber, Facebook, Massenger, Skype) Електронна поща 33% Електронна платформа на НСА Друго

6 4. Срещате ли някакви затруднения и какви при тази форма на обучение (възможен повече от 1 отговор)? затруднения със скоростта на интернет и трафика на данни 44% 32% не разполагам с подходящи дигитални устройства 22% 2% подготовката на учебните материали отнема твърде много време не срещам затруднения

7 5. Моля, посочете предимствата на дистанционната форма на обучение (възможен повече от 1 отговор): 5% учебното съдържание може да бъде обновявано по всяко време, така че студентите да достъп до найактуалната информация. 16% 31% бърза и лесна проверка на знанията, чрез полагане на тестове или качване на разработки въз основата на предварително поставени задачи 20% 28% интерактивността представя информацията по нов и интересен начин аудио, видео, база данни и др. мога да работя от вкъщи, така спестявам време и разходи за път не мога да посоча предимства

8 6. Моля, посочете недостатъци на този начин на обучение (възможен повече от 1 отговор): техническите проблеми (ограничения на скоростта на връзката, големия трафик на информация) по-голяма ангажираност 31% 1% 18% 11% невъзможност за преподаване на практически умения 6% различните канали и начини на комуникация ми пречат 2% 31% студентите не притежават необходимите технически умения липсата на жив контакт със студентите не мога да посоча недостатъци

9 7. Времето, което отделяте за подготовка на учебните материали се промени: 1% 2% 12% 6% 34% Да, отделям 1-2ч повече Да, отделям 3-4ч повече Да, отделям 1-2ч помалко 45% Да, отделям 3-4ч помалко Без промяна Не мога да преценя

10 8. Степен на удовлетвореност от преподаването в електронна среда: 15% 3% 9% Напълно неудовлетворен Неудовлетворен 37% 36% Нито едното, нито другото Удовлетворен Напълно удовлетворен

11 9. Сравнение на дейността от гледна точка на вида обучение- стандартно и дистанционно: % 48.8% 49.6% 52.7% % % 24% 10.85% 18% 16.3% 12.4% 27.1% 23.3% 15.5% 17.8% 20.1% 17.8% % 6.2% 6.2% 0 Полаганите усилия в процеса на обучение Постиженията на студентите в овладяването на учебното съдържание Възможностите за използване на модерни аудиовизуални средства Усилията и съдействието от страна на колегите при реализацията на учебния процес Възможностите за контакти със студентите /семинарни занятия, консултации и т.н./ При дистанционното обучение са по-големи Едни и същи са При другите форми на обучение са по-големи Не мога да преценя

12 10. Вие сте: 52% 48% Хабилитиран преподавател Нехабилитиран преподавател 11. Вие сте: 47% 53% мъж жена