Общо Учебна дисциплина. Аудиторни И П И И П

Размер: px
Започни от страница:

Download "Общо Учебна дисциплина. Аудиторни И П И И П"

Препис

1 Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО - общ брой, от тях Сп за самостоятелна подготовка и др. О общ брой часове К ECTS кредити; Фо форма на оценяване (И изпит, ТО текуща оценка, З заверка, П продължава следващ семестър) -ви семестър Увод в общото езикознание И Увод в литературната теория И (Старобългарска ) И Историческа лингвистика (Старобългарски език) П 5 Български фолклор И Избираема дисциплина ТО 7 Избираема дисциплина И 8 Руски език (практически курс - I) П 9 Факултативна дисциплина ТО за -ви семестър ри семестър (фонетика) И Историческа лингвистика (Старобългарски език) И Класически език (Латински език) И (Възрожденска ) П 5 Избираема дисциплина И Руски език (практически курс - I) И 7 (Фонетика) И 8 Избираема дисциплина И 9 Спорт 0 0 З за -ри семестър за I-ва година

2 -ти семестър (лексикология) И (Възрожденска ) И Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ТО Факултативна дисциплина ТО 5 Руски език (практически курс - II) П (Лексикология) И 7 Руска (Руски фолклор) И 8 Педагогика И 9 Спорт 0 0 З за -ти семестър ти семестър П Антична и западноевропейска П (Следосвобожденска ) П Руска (Стара руска ) И 5 Руски език (практически курс - II) И П 7 Психология И за -ти семестър за II-ра година

3 5-ти семестър И (Следосвобожденска ) И Антична и западноевропейска И Приобщаващо образование ТО 5 Руски език (практически курс - III) П И 7 Руска (ХІХ в.) П 8 Увод в теорията на превода (руски език) И за 5-ти семестър ти семестър (Синтаксис) П Историческа лингвистика (История на българския език) И (след Първата световна война) П Хоспитиране ( и български език) ТО 5 Хоспитиране (руски език) ТО Руски език (практически курс - III) И 7 (Синтаксис) П 8 Факултативна дисциплина ТО 9 Руска (ХІХ в.) И 0 Методика на обучението по руски език И за -ти семестър за III-та година

4 5 7-ми семестър (Синтаксис) И (след Първата световна война) И Методика на обучението по български език И Методика на обучението по И Текуща педагогическа практика (български език и българска И ) Руски език (практически курс - IV) П 7 (Синтаксис) И 8 Руска (ХХ в.) П 9 Избираема дисциплина ТО 0 Избираема дисциплина И Текуща педагогическа практика (руски език) И за 7-ми семестър ми семестър (Стилистика) И История на новобългарския книжовен език И Стажантска практика ( и български език) И Стажантска практика (руски език) И 5 Руски език (практически курс - IV) И Факултативна дисциплина ТО 7 Избираема дисциплина И 8 (Стилистика) И 9 Руска (ХХ в.) И за 8-ми семестър за IV-та година за целия курс на обучение: Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит по български език и Писмен държавен изпит по руски език Интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и Интегриран практико-приложен държавен изпит по руски език Общ брой кредити:

5 семестър АО Л С Лб ИО Сп --- О Избираема дисциплина ТО Езикова култура Практикум по правопис и пунктуация Избираема дисциплина И Странознание на Русия Културни реалии на Русия Избираема дисциплина И Детска Избираема дисциплина И Типове отношения, изразявани с предложно-падежни конструкции Избираема дисциплина ТО 7 БЕЛ методика Избираема дисциплина И 7 Обучението по руски език през призмата на функционално-семантичната граматика Избираема дисциплина И 8 Концепти и превод - ИД

6 семестър АО Л С Лб ИО Сп --- О Факултативна дисциплина ТО Имената на Русия Прецедентни феномени Факултативна дисциплина ТО Писмена култура Факултативна дисциплина ТО Иновационни технологии в обучението по руски език Факултативна дисциплина ТО 8 РЕ - ФД