Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ ХИСАРЯ към 25 Септември 2019 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ ХИСАРЯ към 25 Септември 2019 г."

Препис

1 Европейск земеделск фонд за развте на селскте район - Европа нвестра в селскте район СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хсаря, 4180, ул. Ген. Гурко 23; ; Регстър на подаденте проектн предложеня към СВОМР на МИГ ХИСАРЯ към 25 Септемвр 2019 г. по ред Наменоване на процедура Наменоване на проекта Регстрацо - нен номер Дата на регстраця Час на регстраця Канддат ЕИК Статус 1 МИГ Хсаря, Мярка 3 2 МИГ Хсаря, Мярка 3 3 МИГ Хсаря, Мярка 6 Развте на дейността на обществена пералня в гр.хсаря Закупуване въвеждане в експлоатаця на професонално оборудване съвременн технолог, насърчаващ процесте по модернзране на ресторант "Чнар" внедряване на щадящ прродата енергйноефектвн съоръженя Отоплна нсталаця в ДГ "Слънце" с. Панчер общна Хсаря :09 ЕТ МИХАЕЛА БОРУКОВА :57 НАЙДЕНОВ ,28 ОБЩИНА ХИСАРЯ Оттеглен от канддата

2 МИГ Хсаря, Мярка 3 5 МИГ Хсаря, Мярка МИГ Хсаря, Мярка МИГ Хсаря, Мярка 3 Закупуване внедряване на медцнско оборудване на ветернарна амбулаторя, за профлактка лечене на домашн жвотн ОТКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" В УПИ І-УЧИЛИЩЕ, КВ. 72 ПО ПЛАНА НА ГРАД ХИСАРЯ Хранлнца Здраве - вкусна здравословна храна за вкъщ офса, прготвена с внмане любов, за да бъде зжвяване за сетвата душата! Закупуване внедряване на спецалзрано кухненско оборудване за ресторант, закупуване въвеждане в експлоатаця на професонално оборудване съвременн технолог, насърчаващ процесте по модернзране на ресторант внедряване на щадящ прродата енергйно - ефектвн съоръженя :07 Д-р ГЕОРГИ ЗАФИРОВ - ВЕТ ЕТ ,40 ОБЩИНА ХИСАРЯ Оттеглен от канддата ,14 "АРТИЗАН ДЕТОКС Отхвърлен от КППП на етап ОАСД :31 Найденов сн СТ

3 8 МИГ Хсаря, Мярка МИГ Хсаря, Мярка МИГ Хсаря, Мярка МИГ Хсаря, Мярка 3 12 МИГ Хсаря, Мярка 3 Вътрешно преустройство ремонт на част от вътрешно пространство в НЧ" Иван Вазов", от УПИ IVчталще,от кв. 19а, по плана на гр.хсаря Отоплна нсталаця в ДГ "Слънце" с. Панчер общна Хсаря Благоустрояване на прлежащо външно пространство на ДГ Дъга, кв. Момна баня ул. Елн Пелн 22, УПИ II-1952, кв.18 по пл. на гр.хсаря. Повшаване на капацтета на МЕРИ М 2015 внедряване на новатвна услуга демонстратвна археологя. Ремонт, оборудване обзавеждане на почвна база "Средногорск рай" :33 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ " - гр. ХИСАРЯ :44 ОБЩИНА ХИСАРЯ :47 ОБЩИНА ХИСАРЯ Резерваодобрен :58 МЕРИ М :00 ЕТ ПЕТЯ ДИНКОВА

4 13 МИГ Хсаря, Мярка МИГ Хсаря, Мярка 3 15 МИГ Хсаря, Мярка МИГ Хсаря, Мярка МИГ Хсаря - Мярка 1. Ремонт на зала, грмьорн сцена в сградата на чталще Тодор Д. Пашкулов 1928г. с. Старо Железаре. Къща за гост Тракя" ОТКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" В УПИ І-УЧИЛИЩЕ, КВ. 72 ПО ПЛАНА НА ГРАД ХИСАРЯ Подмяна на дограма в ОУ "Васл Левск", кв. Момна баня в град Хсаря Повшаване конкурентоспособността на Коопераця АГРОКОМЕРС 98" :36 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ДРАГАНОВ ПАШКУЛОВ г." - с. СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ :37 ФРУКТОС :58 ОБЩИНА ХИСАРЯ Резерваодобрен :38 ОБЩИНА ХИСАРЯ Резерваодобрен :10 Коопераця "АГРОКОМЕРС - 98" МИГ Хсаря - Мярка МИГ Хсаря - Мярка 1. Инвестране в повшаване на конкурентоспособността Закупуване на земеделска технка за отглеждане на овощн :57 Стоян Колев Бонев прозвод :16 ЗП Таня Данчева Кощлакова

5 насажденя прозвод 20 МИГ Хсаря - Мярка МИГ Хсаря - Мярка МИГ Хсаря - Мярка МИГ Хсаря - Мярка 1. Създаване на бологчна овощна градна от вшн на площ от 35,891 дка в землщето на с. Старо Железаре, общ. Хсаря закупуване на трактор за нуждте на стопанството СЪЗДАВАНЕ НА БИО БОРОВИНКОВИ НАСАЖДЕНИЯ Повшаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на "БГ Плод 2004, чрез закупуване на трактор. ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТА НА СТОПАНСТВОТО НА ЗС НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАМЕРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ :02 Слвя Пламенова Дженкова :27 ЦОНКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА :50 "БГ Плод 2004" :53 ЗС НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ прозвод прозвод Резерваодобрен прозвод 24 МИГ Хсаря - Мярка МИГ Хсаря - Мярка МИГ Хсаря - Мярка 1. Създаване на овощна градна от слв в землщето на с. Панчер, общна Хсаря Закупуване на селскостопанска технка за лозарско стопанство Закупуване на спецалзрана технка съоръженя за стопанство за бологчно отглеждане на трайн насажденя от бо- ароня :04 ЕС ПИ КОМЕРС :28 "Агроконструкц" :31 Мотва Суперфуудс

6 27 МИГ Хсаря - Мярка 1. Закупуване на складова технка оборудване за съхранене на ябълк :41 ЕТ "Ненко Вдолов - 7Н" Резерваодобрен 28 МИГ Хсаря, Мярка 2. Подкрепа за нвестц в преработка/ маркетнг на селскостопанск продукт 29 МИГ Хсаря, Мярка 2. Подкрепа за нвестц в преработка/ маркетнг на селскостопанск продукт 30 Мярка 7 Развте на турстческя потенцал на терторята на МИГ Хсаря 31 Мярка 7 Развте на турстческя потенцал на терторята на МИГ Хсаря 32 Мярка 8 Проучваня нвестц, свързан с поддържане, възстановяване подобряване на културното прродното наследство на селата Закупуване на поточна лня за преработка на лешнц бадем Закупуване на хладлно оборудване бокс палет за съхранене към предпряте за преработка на плодове зеленчуц чрез сушене Ремонт, оборудване обзавеждане на Турстческ нформацонен център в гр. Хсаря, закупуване поставяне на венднг автомат за сувенрн монет на терторята на общна Хсаря закупуване на необходмото оборудване консуматв за венднг автоматте. Ландшафтно-археологческ парк "Старосел" - устройване на пешеходн маршрут - първ етап Ремонт на покрв на Храм "Свет Нколай", село Панчер, общна Хсаря, област Пловдвска :11 ВАЛНУТС :17 НАТУРА ФИТ :38 ОБЩИНА ХИСАРЯ :20 Сдружене с обществено полезна дейност "СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАРОСЕЛ" :20 ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ" - с. ПАНИЧЕРИ Оттеглен от канддата

7 33 Мярка 7 Развте на турстческя потенцал на терторята на МИГ Хсаря Възстановяване на фонтан в парк "Момна баня" в гр. Хсаря :41 ОБЩИНА ХИСАРЯ Отхвърлен от КППП на етап ОАСД