Ръководство за работа SmartCare/PS

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за работа SmartCare/PS"

Препис

1 Ръководство за работа SmartCare/PS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да работите правилно с този медицински уред, прочетете настоящото ръководство за работа и се съобразявайте с него. Допълнение към ръководството за работа за Evita Infinity V500 и Evita V300 Софтуер 2.n

2 Дефиниции на информацията за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Съобщенията ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ дават важна информация за потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или до сериозно нараняване. ВНИМАНИЕ Съобщенията за ВНИМАНИЕ дават важна информация за потенциално опасна ситуация, която, ако не се предотврати, може да доведе до леки или средни наранявания на потребителя или на пациента, както и до повреда на медицинския уред или на друго имущество. ЗАБЕЛЕЖКА ЗАБЕЛЕЖКАТА осигурява допълнителна информация с цел избягване на неудобства по време на работа. Съкращения и символи Вж. разделите "Съкращения и термини" на стр. 9 и "Символи" на стр. 11. Търговски марки SmartCare Infinity ATC Medical Cockpit са търговски марки на Dräger. 2 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

3 Съдържание Съдържание За вашата безопасност и за безопасността на вашите пациенти Обща информация за безопасност Специфична за продукта информация за безопасност Приложение Предназначение Индикация Препоръки за настройките на алармената граница Преглед на системата Съкращения и термини Символи Допълнителни обяснения Системата SmartCare/PS Автоматично регулиране на подпомагането по налягане Автоматична стратегия за отвикване и опит за спонтанно дишане Промяна на указанията Граници на най-важните параметри Регулируеми граници Диагноза класификация на вентилацията на пациента Библиография Индекс Подготовка Преди първото използване Включване на уреда Концепция за работа Работа Изисквания Стартиране на SmartCare/PS сесията на пациент Курс на сесията за пациент Процедури на уреда и ефектът им върху SmartCare/PS Показване на SmartCare/PS на главния екран Показване на трендове и данни Конфигуриране на изгледа Изход от SmartCare/PS Аларми Аларми и съответни действия Аларма Причина Отстраняване Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 3

4 За вашата безопасност и за безопасността на вашите пациенти За вашата безопасност и за безопасността на вашите пациенти Обща информация за безопасност Спазвайте стриктно настоящото ръководство за работа Принадлежности Безопасност на пациента Мониторинг на пациента Специфична за продукта информация за безопасност Обща информация за безопасност Следващите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и съобщения за ВНИМАНИЕ се отнасят до основната работа на медицинския уред. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА и съобщенията за ВНИМАНИЕ, специфични за подсистемите или за определени характеристики на медицинския уред, се появяват в съответните раздели на това ръководство за работа или в ръководството за работа с друг продукт, който се използва с този уред. Спазвайте стриктно настоящото ръководство за работа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всяко боравене с медицинския уред предполага точно познаване и стриктно спазване на всички части от това ръководство за работа. Медицинският уред трябва да се използва единствено за целите, описани в раздел "Предназначение" на стр.6, при подходящо наблюдение на пациента (виж стр.5). Спазвайте стриктно съобщенията за предупреждение и за внимание в това ръководство за работа, както и всички съобщения на етикетите на медицинското изделие. Неспазването на тези съобщения за безопасност представлява употреба на медицинския уред не по предназначението му. Принадлежности ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Само принадлежностите, изброени в списъка с принадлежности, са изпробвани и одобрени за употреба с медицинския уред. (Evita Infinity V500: , 2-о издание или следващи / Evita V300: ). Затова се препоръчва настоятелно с медицинския уред да се използват само тези принадлежности. В противен случай не може да се гарантира правилното функциониране на медицинския уред. Безопасност на пациента Конструкцията на медицинския уред, придружаващите го документи и надписите върху него са базирани на презумпцията, че закупуването и използването на медицинския уред се извършва от потребителите, които познават присъщите му характеристики. Следователно инструкциите, предупрежденията и съобщенията за внимание са ограничени главно до спецификата на медицинския уред на Dräger. 4 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

5 За вашата безопасност и за безопасността на вашите пациенти В тази публикация не са споменати редица опасности, които са очевидни за потребителя на медицинското изделие, както и последиците от неправилната употреба на медицинското изделие и евентуалното вредно въздействие върху пациентите при нарушени условия. Модификацията или неправилната употреба на медицинския уред крият опасности. ВНИМАНИЕ Риск от увреждане на пациента Отделните измерени стойности и следени параметри не трябва да бъдат използвани като единствена основа за терапевтични решения. Мониторинг на пациента Потребителят на медицинския уред е отговорен за избор на съответно наблюдение, което да дава необходимата информация за работата на медицинския уред и за състоянието на пациента. Безопасността на пациента може да се постигне по много различни начини, вариращи от електронно наблюдение на работата на уреда и състоянието на пациента до пряко наблюдение на клиничните симптоми. Отговорността за избор на най-подходящо ниво за наблюдение на пациента пада изцяло върху оператора на медицинския уред. Специфична за продукта информация за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Редовно наблюдавайте общото здравно състояние на пациента дори когато програмата SmartCare/PS е активна. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ SmartCare/PS е предназначена за употреба само от квалифициран медицински персонал. ВНИМАНИЕ SmartCare/PS може да се използва само при хемодинамично стабилни пациенти. ВНИМАНИЕ Въведете идеалното тегло на пациента преди началото на сесията за пациент. В противен случай лечението може да се приеме с грешни настройки. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 5

6 Приложение Приложение Предназначение Допълнителна информация Индикация Трябва да се спазват следните медицински изисквания Трябва да се спазват следните технически изисквания Препоръки за настройките на алармената граница Предназначение SmartCare е софтуерна програма за автоматизиране на терапевтичните измервания. SmartCare е създадена така, че самостоятелно да извършва клинична лечебна стратегия, ако са спазени изискванията (вж. "Индикация" на стр. 7). Целта на SmartCare е да сведе до минимум продължителността на лечението, цената на лечението, нежеланите странични ефекти и усложнения по време на лечението чрез прилагане на клинични насоки. Допълнителна информация SmartCare събира и анализира информация относно пациента през равни интервали. След завършването на някой анализ, SmartCare извършва едно или повече терапевтични действия и/или съобщава едно или повече терапевтични съобщения. Веднъж активирана от потребителя, програмата SmartCare работи самостоятелно. Потребителят получава информация относно текущия статус на лечението, напр. чрез информация за тренд и други показвани елементи (символи). SmartCare непрекъснато се следи от системата за безопасност (управление на аларми) на терапевтичното устройство, за да се регулира. Потребителят има опцията да отменя решенията, направени от SmartCare и/или да прекрати автоматичното терапевтично измерване по всяко време. 6 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

7 Приложение Индикация SmartCare/PS може да се използва при пациенти, които са подходящи за отвикване от режима на обдишване SPN-CPAP/PS. Лекуващият лекар и/или отговорникът за лечението трябва да осигурят изискваната индикация за приложението. SmartCare/PS приема физиологично регулиране на дишането през дихателния център на пациента. При тежки случаи на ХОББ и/или неврологични разстройства, които засягат дихателния център, възможността физиологично да се регулира дишането чрез дихателния център на пациента е ограничена или изобщо не съществува. Особено в тези случаи използването на SmartCare/PS трябва да се оценява чрез наблюдение на пациента. Трябва да се спазват следните медицински изисквания Взето е решението за отвикване. Взето е решението за отвикване в SPN- CPAP/PS. Взето е решението за автоматично отвикване през SmartCare/PS. Лекуващият лекар и/или отговорникът за лечението са преценили, че пациентът е хемодинамично стабилен. Спонтанната дихателна честота на пациента е стабилна. Пациентът не страда от тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Пациентът не страда от никакви тежки неврологични разстройства, които засягат дихателния център. Пациентът има телесно тегло между 15 кг и 200 кг. Трябва да се спазват следните технически изисквания Уредът се намира в категорията за пациенти "Възрастни" (Възраст.) или "Деца" (Дете), както и в режим на обдишване SPN-CPAP/PS. Пациентът се обдишва инвазивно (интубиран или трахеостомиран). Следните настройки са задължителни за пациенти с идеално телесно тегло 36 кг: Ендотрахеална или трахеостомна тръба Активен овлажнител или HME филтър. Следната настройка е задължителна за пациенти с идеално телесно тегло 35 кг: Автоматичната тубус компенсация (ATC) е изключена Телесно тегло на пациента между 15 кг и 200 кг. Компенсацията на изтичането е включена. Вентилация при апнея е активна и правилно настроена. При използване на SmartCare/PS с автоматична тубус компенсация (ATC): Степента на компенсацията е зададена на 100 %. CO2 сензорът е поставен и наблюдението на CO2 е включено. Наблюдението на потока е включено. ΔPsupp е зададено в диапазона между ΔPsupp цел и 40 mbar (cmh2o) ( 36 кг) или 27 mbar (cmh2o) ( 35 кг). Ако SmartCare/PS се стартира при пациенти с ΔPsupp извън този диапазон, ΔPsupp се задава на ΔPsupp цел или 40 mbar (cmh2o) ( 36 кг), или 27 mbar (cmh2o) ( 35 кг) след първата класификация. PEEP между 0 mbar (cmh2o) и 20 mbar (cmh2o) Paw свързване (Автом. Pmax/Paw високо) и Пром. PS са изключени. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 7

8 Приложение Закръгляне на телесното тегло SmartCare определя телесното тегло според височината на тялото. Определените стойности са закръглени: Закръглява се надолу до числото 4 след десетичната запетая, напр. 35,4 кг стават 35 кг Закръглява се нагоре от числото 5 след десетичната запетая, напр. 35,5 кг стават 36 кг Препоръки за настройките на алармената граница Лекуващият лекар и/или отговорникът за лечението задават алармените граници на уреда според нуждите на пациента. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Задайте алармените граници според съответното лечение за всеки пациент. В противен случай може да изложите пациента на опасност. Препоръчват се следните настройки: Параметри MV Алармена граница 25 % от текущия MV Пациентът се наблюдава чрез уреда с помощта на алармените граници. Алармените граници се задават на страница Аларми > Граници, вж. съответното ръководство за работа на Evita Infinity V500 или Evita V300. Сърдечно-съдовото състояние на пациента също така трябва да се наблюдава. Препоръчва се използването на пулсов оксиметър за откриване на хипоксични състояния при пациенти с прекалено ниско зададено подпомагане по налягането, както и за задействане на алармата. MV RRspon VT VT Paw etco2 etco2 etco2 +25 % от текущия MV 40/мин с телесно тегло 36 кг 60/мин с телесно тегло 35 кг 4 мл/кг телесно тегло 12 мл/кг телесно тегло 42 mbar (cmh2o) с телесно тегло 36 кг 29 mbar (cmh2o) с телесно тегло 35 кг 18 mmhg 57 mmhg (без ХОББ) 67 mmhg (с ХОББ) 8 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

9 Преглед на системата Преглед на системата Съкращения и термини Символи Съкращения и термини Съкращение Значение ATC Автоматична тубус компенсация, автоматична компенсация на съпротивлението на тубуса ΔPsupp Подпомагане по налягане относително (над PEEP) (зададена стойност) ΔPsupp start Инспираторно подпомагане по налягане, което се използва за начало на сесията за пациент ΔPsupp цел Минимално инспираторно подпомагане по налягане, определено за съответния пациент etco2 Крайна експираторна концентрация на CO2 FiO2 Концентрация на инспираторен кислород FiO2 max Максимална стойност на FiO2 за фазите Наблюдаване и Поддържане HME Влаготоплообменник hpa Хектопаскал, мерна единица за налягането 1hPa = 1mbar = прибл. 1 cmh2o mbar (cmh2o) MV Paw PEEP Милибар, мерна единица за налягането 1mbar = прибл. 1cmH2O Минутен обем Налягане в дихателните пътища Положително крайно експираторно налягане Съкращение Значение PEEPmax Максимална стойност на PEEP за фазите Наблюдаване и Поддържане PS Подпомагане по налягане Psupp Абсолютна стойност на подпомагането по налягане RRspon Спонтанна дихателна честота SBT (ОСД) Опит за спонтанно дишане SC-ΔPsupp SmartCare/PS автоматично задава ΔPsupp; потребителят, обаче, може да променя настройката по всяко време SC-etCO2 Усреднена от SmartCare/PS експираторна концентрация на CO2 SCetCO2high SC- RRspnhigh Горна граница за крайната експираторна концентрация на CO2 Горна граница на спонтанната дихателна честота SC-RRspnlow Долна граница на спонтанната дихателна честота SC-RRspon Усреднена от SmartCare/PS спонтанна дихателна честота SC-VT Усреднен от SmartCare/PS дихателен обем SC-VTlow Долна граница за инспираторен дихателен обем SPN- CPAP/PS Спонтанно-продължително положително налягане в дихателните пътища/подпомагане по налягане Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 9

10 Преглед на системата Съкращение Значение VT VTe VTi Диагноза Журнал за сесията на пациент Зона на удобство Отвикване Прекъсващи процедури Продължите лност Сесия за пациент Фаза ХОББ Инспираторен дихателен обем, компенсация на изтичането Експираторен дихателен обем Инспираторен дихателен обем Класификация на вентилацията чрез SmartCare/PS. Класификация в 8 диагнози: Тежка тахипнея, тахипнея, централна хиповентилация, необяснена хипервентилация, недостатъчна вентилация, хиповентилация, нормална вентилация, хипервентилация Запис на курса на лечение Зона, определена със следните дихателни параметри: Дихателна честота RRspon Дихателен обем VT Крайна експираторна концентрация на CO2 etco2 Постепенно намаляване на подпомагането на дишането с цел прекъсване на подпомагането Оперативни стъпки на уреда, които предизвикват конфликт с SmartCare/PS Продължителност на сесията за пациент Време, през което подпомагането по налягане се регулира автоматично Сесията за пациент има трите фази Адаптиране, Наблюдаване и Поддържане. Хронична обструктивна белодробна болест, хронична обструкция на дихателните пътища 10 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

11 Преглед на системата Символи Символ Значение Изпълнява се сесията за пациент Изпълнението на сесията за пациент е прекъснато. SmartCare/PS изчаква края на състоянието, предизвикало прекъсването. SC: SBT е успешно SC: SBT е успешно Изпълнението на сесията за пациент е прекъснато. SmartCare/PS изчаква края на състоянието, предизвикало прекъсването. * ΔPsupp е настроено от потребителя.! SmartCare/PS не успя да извърши автоматичната настройка, тъй като е избрана контрола за терапия. - SmartCare/PS успя да въведе само ограничена автоматична настройка или никаква настройка поради граница на аларма. *! ΔPsupp е зададено от потребителя, а SmartCare/PS не успя да извърши автоматичната настройка, тъй като е избрана контрола за терапия. * - ΔPsupp е зададено от потребителя, а SmartCare/PS успя да въведе само ограничена автоматична настройка или никаква настройка поради граница на аларма. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 11

12 Подготовка Подготовка Преди първото използване Инсталиране на приложението Включване на уреда Концепция за работа Преди първото използване Инсталиране на приложението Инсталиране на SmartCare/PS, вж. съответното ръководство за работа за Evita Infinity V500 или Evita V300. Включване на уреда След включването на уреда SmartCare/PS е достъпна. Концепция за работа Концепцията за работа на SmartCare/PS съответства на концепцията за работа на Evita Infinity V500 или Evita V300. Прочетете и се съобразявайте със съответното ръководство за работа на уреда! 12 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

13 Работа Работа Изисквания Стартиране на SmartCare/PS сесията на пациент Пациент Страница Страница Достъп до дих. път Страница Мед. история Нощна почивка Страница Промяна на указанията Страница Сесия за пациент Страница Курс на сесията за пациент Процедури на уреда и ефектът им върху SmartCare/PS Проблеми и ефектът им върху SmartCare/PS Показване на SmartCare/PS на главния екран Показване на трендове в полето на кривите Показване на трендове и стойности в полето за параметри Показване на трендове и данни Показване на графични трендове в диалоговия прозорец Трендове / Данни Изобразяване на измерени стойности и настройки Показване на дневника Експортиране на данни Конфигуриране на изгледа Изход от SmartCare/PS Изисквания Следните условия трябва да се спазват за успешното активиране на сесията за пациент. Вж. "Индикация" на стр. 7 и "Трябва да се спазват следните технически изисквания" на стр. 7. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 13

14 Работа Стартиране на SmartCare/PS сесията на пациент Когато се спазят всички условия за сесия на пациент, потребителят трябва да въведе допълнителни настройки. Тези настройки оптимизират SmartCare/PS за индивидуалния пациент. 1 Докоснете бутона Настройки на вентилация... в областта за ключ в главното меню. 2 Докоснете раздела SmartCare (A). Уредът показва настройките за SmartCare/PS на страница Общ преглед (B). Настр. на вент. B A 001 Докоснете съответния раздел, за да промените настройките на следните страници: Пациент Достъп до дих. път. Мед. история Нощна почивка Промяна на указанията Сесия за пациент Тип овлажняване Избраният тип овлажняване се показва на страница Общ преглед и съответства на настройките на уреда. Минималното инспираторно подпомагане по налягането ΔPsupp цел се влияе от избрания тип овлажняване. Вж. също така "Граници на най-важните параметри" на стр Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

15 Работа Пациент Страница Различават се следните области: Идеалното телесно тегло на пациента може да се въведе с помощта на височината на пациента на страница Пациент. Предварително зададената стойност отговаря на телесното тегло, въведено в режима на готовност. Телесно тегло от 15 до 35 кг от 36 до 55 кг от 56 до 200 кг Дихателен обем 6 мл/кг 250 мл 300 мл ВНИМАНИЕ Въведете идеалното тегло на пациента чрез височината на пациента преди началото на сесията за пациент. В противен случай лечението може да се приеме с грешни настройки. Предпоставка: Страницата SmartCare (A) е отворена. 1 Докоснете раздела Пациент (B). Настр. на вент. B C E F Въвеждане на идеалното телесно тегло (C) 2 Докоснете бутона за височина на пациента (C). 3 Използвайте въртящото се копче, за да зададете и потвърдите височината на пациента. Показва се идеалното телесно тегло (D). SmartCare/PS може да се използва за пациенти с телесно тегло 15 кг или повече. Избраното идеално телесно тегло определя терапевтичния курс на отвикването. За пациенти с идеално телесно тегло 36 кг SmartCare/PS изисква допълнителна информация относно достъпа до въздушните пътища и медицинската история. За пациенти с идеално телесно тегло 35 кг тази информация не е задължителна. Телесното тегло се използва, за да се определи долната граница за дихателния обем за регулиране на подпомагането по налягане през SmartCare/PS. D A 002 Граница за дихателния обем, вж. също "Граници на най-важните параметри" на стр. 37. Настройка PEEPmax (E) Когато се извършва опитът за спонтанно дишане и по време на фазата на поддръжка, максималната стойност за PEEP не трябва да се превишава. Докоснете контролата за терапия (E). Задайте стойността, след което натиснете въртящото се копче, за да потвърдите. Обхват на стойностите Предварителна настройка Настройка FiO2 max (F) от 5 до 15 mbar (cmh2o) Когато се извършва опитът за спонтанно дишане и по време на фазата на поддръжка, максималната стойност за FiO2 не трябва да се превишава. Докоснете контролата за терапия (F). Задайте стойността, след което натиснете въртящото се копче, за да потвърдите. Обхват на стойностите Предварителна настройка 5 mbar (cmh2o) от 30 до 100 % 40 % Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 15

16 Работа Страница Достъп до дих. път. Автоматичната тубус компенсация ATC може да се разреши и настрои на страница Достъп до дих. път.. Тези настройки са налични само за пациенти с въведено телесно тегло от 36 кг. Предпоставка: Страницата SmartCare (A) е отворена. 1 Докоснете раздела Достъп до дих. път. (B). Настр. на вент. C D B 2 Ако SmartCare/PS се използва с ATC, въведете настройките за обдишване спрямо съответния пациент, след което задайте ATC степента на компенсация на 100 % (E). Изборът ATC (C) Вкл. или Изкл. влияе на минималното инспираторно подпомагане по налягането ΔPsupp цел. Вж. също така "Граници на най-важните параметри" на стр. 37. Идеално телесно тегло 36 кг За пациенти с идеално телесно тегло 36 кг, SmartCare/PS изисква информация относно достъпа до дихателните пътища (D) (тръба или тръба за трахеостомия) и типа овлажняване (активно овлажняване или HME филтър). И двата записа влияят на минималното инспираторно подпомагане по налягането ΔPsupp цел. E A 004 Ако ATC е забранено, минималното инспираторно подпомагане по налягането е ΔPsupp цел, в зависимост от записите, със следните стойности: ΔPsupp цел 5 mbar (cmh2o) 7 mbar (cmh2o) 9 mbar (cmh2o) 10 mbar (cmh2o) Достъп до дихателните пътища и тип овлажняване Пациентът е трахеостомиран с активно или никакво овлажняване Пациентът е интубиран ендотрахеално с активно или никакво овлажняване Пациентът е трахеостомиран и снабден с HME/филтър Пациентът е интубиран ендотрахеално и е снабден с HME/филтър Ако ATC е разрешено, минималното инспираторно подпомагане по налягането е ΔPsupp цел, в зависимост от записите, със следните стойности: ΔPsupp цел Тип овлажняване 0 mbar (cmh2o) 5 mbar (cmh2o) Пациентът се овлажнява активно Пациентът е снабден с HME/филтър Идеално телесно тегло 35 кг За пациенти с идеално телесно тегло 35 кг минималното инспираторно подпомагане по налягането ΔPsupp цел е 10 mbar (cmh2o). 16 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

17 Работа Страница Мед. история Допълнителна информация относно основната болест на пациента може да се въведе на страницата за Мед. история. Тази информация може да се въведе само за пациенти с телесно тегло 36 кг. Предпоставка: Страницата SmartCare (A) е отворена. 1 Докоснете раздела Мед. история (B). Настр. на вент. C D B Избор Невр. разстройство (C) Изборът Невр. разстройство Да или Не променя горната граница за спонтанната дихателна честота (RRspon). Следователно, пациенти с по-висока средна спонтанна дихателна честота могат също така да бъдат отвикнати със SmartCare/PS. Невр. разстройство Да: Горната граница за RRspon е зададена на 34/мин. Невр. разстройство Не: Горната граница за RRspon е зададена на 30/мин. Настройката Невр. разстройство за пациенти с телесно тегло 36 кг регулира зоната на удобство на SmartCare/PS за спонтанната дихателна честота. Освен че дихателната дълбочина и дихателната честота могат да се променят преднамерено, дишането като цяло се контролира чрез нервни импулси от мозъка. Травми в областта на мозъчния ствол (като например възпаления, тумори, кървене) могат да доведат до патологична промяна в характера на дишането. Например, типична промяна е хипервентилацията. Увеличението на A 005 дихателната честота при нормален дихателен обем води до повишение на минутния дихателен обем. Когато се регулира зоната на удобство, пациент с леко повишена дихателна честота до 34/мин може все пак да бъде отвикнат чрез SmartCare/PS. Пациенти с постоянна дихателна честота по-висока от 34/мин, като например с тежки неврологични проблеми, не са подходящи за отвикване чрез SmartCare/PS. Избор ХОББ (D) Изборът ХОББ Да или Не задава максималната стойност за etco2, за да регулира подпомагането по налягането чрез SmartCare/PS. Вж. също така "Граници на найважните параметри" на стр. 37. Записът ХОББ Да използва по-висока горна граница за etco2 също за да отвикне успешно пациенти с по-високи стойности за etco2. ХОББ Да: Горната граница за etco2 е зададена на 65 mmhg. ХОББ Не: Горната граница за etco2 е зададена на 55 mmhg. Ефектът от SmartCare/PS се основава на работещия дихателен контрол на пациента. Понякога този контрол не е достатъчен за пациенти с тежка ХОББ или сериозни неврологични разстройства. Тогава използването на SmartCare/PS трябва да се оценява чрез наблюдение на пациента! Стойността за ΔPsupp може да стигне до границата, определена чрез Paw високо. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 17

18 Работа Нощна почивка Страница Може да се въведе времеви период, например между 22:00 и 06:00, страницата Нощна почивка, по време на който SmartCare/PS не прави никакви активни намаления на ΔPsupp за отвикване. SmartCare/PS обаче прави задължителните регулации на дихателните отношения през това време. Например SmartCare/PS увеличава ΔPsupp, ако това се изисква от състоянието на пациента. Предпоставка: Страницата SmartCare (A) е отворена. 1 Докоснете раздела Нощна почивка (B). Настр. на вент. Промяна на указанията Страница Функцията Промяна на указанията може да се включва или изключва. Предпоставка: Страницата SmartCare (A) е отворена. 1 Докоснете раздела Пром. на указанията (B). Настр. на вент. C D B E F G H A 024 C D E B 2 Изборът Нощна почивка (C) Да или Не може да се използва за разрешаване или забраняване на функцията. Настройката по подразбиране за функцията е "Забранена". 3 Могат да се въведат началото (D) и краят (E) на нощната почивка. Докоснете съответния бутон. Настройте и потвърдете времето с въртящото се копче. A 006 Следните граници могат да се променят: SC-RRspnhigh (E) SC-RRspnlow (F) SC-VTlow (G) SC-etCO2high (H) 2 Докоснете бутона Вкл. (C). Функцията е активирана. 3 Докоснете бутона на съответния параметър. Въведете стойността, след което натиснете въртящото се копче, за да потвърдите. Изключване на функцията Промяна на указанията Докоснете бутона Изкл. (D). 18 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

19 Работа Сесия за пациент Страница Сесия за пациент на SmartCare/PS може да се започне и приключи на страницата Сесия за пациент. Някои предварителни условия трябва да бъдат спазени, за да се започне сесията за пациент. Вж. "Изисквания" на стр. 13. Ако условията не са спазени, не може да се започне сесия за пациент. Страницата Сесия за пациент показва съответно съобщение. Ако функцията Промяна на указанията е активирана, страницата показва съответното съобщение. Предпоставка: Страницата SmartCare (A) е отворена. 1 Докоснете раздела Сесия за пациент (B). Следните настройки също така не могат да се променят: Категория на пациента Телесното тегло е зададено според височината Режим на приложение Тубус Изключена Вентилация при апнея Изключено наблюдението на потока Вкл./изкл. Paw свързване (Автом. Pmax/Paw високо) ΔPsupp може да се регулира от потребителя по всяко време. След това SmartCare/PS продължава лечението с определената от потребителя стойност за ΔPsupp. Настр. на вент. C D B A Изберете Вкл. (C) или Изкл. (D), за да започнете или приключите сесия за пациент. След започване на сесия за пациент Символът SmartCare се появява в горната област на екрана. Символът се показва на лентата за терапия до контролата за терапия ΔPsupp. Ако програмата SmartCare/PS е разрешена, настройките на следните страници не могат да се променят: Достъп до дих. път. Мед. история Промяна на указанията Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 19

20 Работа Курс на сесията за пациент След началото на сесия за пациент SmartCare/PS започва непрекъснато да анализира следните измерени стойности: Спонтанна дихателна честота Дихателен обем Крайна експираторна концентрация на CO2 Резултатите от анализа в класификацията на вентилацията (Диагноза). В зависимост от диагнозата ΔPsupp се регулира към дихателния профил на пациента. Ако програмата SmartCare е регулирала ΔPsupp, следващата класификация се прави след 5 минути. Ако програмата SmartCare не е регулирала ΔPsupp, времето до следващата класификация е 2 минути. Започната сесия за пациент протича в 3 фази: Адаптиране Наблюдаване Поддържане Адаптиране По време на първата фаза SmartCare/PS регулира ΔPsupp, докато класификацията Нормална вент. стане възможна. Втората цел по време на тази фаза е да се намали ΔPsupp стъпаловидно до минималната стойност ΔPsupp цел. Когато подпомагането по налягане достигне минималната стойност (определена според телесното тегло, типа на тубуса, типа на овлажнителя и ATC вкл./изкл.), започва преминаването към втората фаза. Наблюдаване Тази фаза се достига само при следните условия: текущо зададена стойност за PEEP PEEPmax текущо зададена стойност за FiO2 FiO2 max SmartCare/PS извършва тест, който е еквивалент на опита за спонтанно дишане (ОСД). Когато състоянието на обдишване на пациента остане стабилно в тази фаза, съобщението: SC: SBT е успешно се показва. Това съобщение поставя началото на третата и последна фаза на сесията за пациент. Поддържане Тази фаза се достига само при следните условия: текущо зададена стойност за PEEP PEEPmax текущо зададена стойност за FiO2 FiO2 max SmartCare/PS ще продължи да наблюдава пациента и, ако е необходимо, да регулира ΔPsupp спрямо нуждите на пациента. 20 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

21 Работа Процедури на уреда и ефектът им върху SmartCare/PS Ако по медицински причини се налага промяна на определени параметри на обдишването по време на сесия за пациент, такива промени могат да доведат до прекратяването на сесията за пациент. След като се прекрати сесията за пациент, уредът продължава обдишването с последната стойност за ΔPsupp, зададена от SmartCare/PS. Когато SmartCare/PS изчаква края на маньовър или алармена ситуация, символът се появява на екрана. Ако потребителят промени ΔPsupp, SmartCare/PS продължава сесията за пациент с тази стойност. Следователно, пациентът може да "отмени" SmartCare/PS. Промяната се отбеляза в дневника със символа *. Ако потребителят зададе ΔPsupp над максимума ΔPsupp, SmartCare/PS нулира ΔPsupp при следващата класификация до максималната стойност за ΔPsupp. SmartCare/PS реагира по следния начин на прекъсващите процедури: Прекъсваща процедура Mаньовър за аспириране Калибриране на CO2 сензора Превключване в режим на готовност Превключване от режима на обдишване Регулиране на PEEP Регулиране на FiO2 Изключване на CO2 наблюдението Поведение на SmartCare/PS Изчакване за края на маньовър Изчакване за края на маньовърa Прекъсване на сесията за пациент Прекъсване на сесията за пациент Прекратяване на сесията за пациент, когато е зададено на PEEP >20 mbar (cmh2o) Превключване към фазата Адаптиране, когато при фазите Наблюдаване или Поддържане PEEP > PEEPmax е зададено Превключване към фазата Адаптиране, когато при фазите Наблюдаване или Поддържане FiO2 > FiO2 max е зададено Прекъсване на сесията за пациент Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 21

22 Работа Проблеми и ефектът им върху SmartCare/PS Проблемите на пациенти или уреда, които изискват промени в основните параметри на обдишване или настройките на уреда, предизвикват аларми и могат да прекратят преждевременно сесията за пациент. Вж. "Аларми и съответни действия" на стр. 28. Показване на SmartCare/PS на главния екран Параметрите на SmartCare/PS може да се показват на главния екран в полета за параметри (A) и полета за криви (B). Дисплеят показва графичен тренд, измерена стойност или настройка. B A Показване на трендове в полето на кривите Графичният тренд може да се покаже в полето на кривите на главния екран за следните параметри: Диагноза SC-ΔPsupp Главният екран на Evita Infinity V500 се показва. Допълнителна информация Уредът показва предварително конфигуриран изглед на главния екран. Изгледите могат да се комбинират за конкретната болница в диалоговия прозорец Настройка на системата. Evita Infinity V500 Evita V300 шест изгледа три изгледа Дисплеят може да се превключва в диалоговия прозорец Изгледи. Вж. съответното ръководство за работа за Evita Infinity V500 или Evita V300. Въвеждането на нов пациент изтрива данните за тренд за предишния пациент. 003 Избор на параметри 1 Докоснете полето на кривите. Подчертава се избраното поле на кривите. Отваря се диалоговият прозорец Съдържание. Съдържание 2 Докоснете бутона (A), след което изберете типа на показване Трендове (SC) от падащия списък. Използвайте въртящото се копче за потвърждение. 3 Докоснете бутона (B), след което изберете Диагноза или SC-ΔPsupp от падащия списък. Използвайте въртящото се копче за потвърждение. Курсът на тренда се показва за последните 2 часа. A B Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

23 Работа Показване на стойности на тренда за определен момент във времето Завъртете въртящото се копче, за да позиционирате курсора върху момента във времето или докоснете момента във времето. Показват се Диагноза или SC-ΔPsupp, както и маркираният момент във времето. Показване на трендове и стойности в полето за параметри Трендовете и стойностите могат да се показват в полето за параметри на главния екран. Избор на параметри 1 Докоснете полето за параметри. Подчертава се избраното поле за параметри. Отваря се диалоговият прозорец Съдържание. Трендът се показва за последните 30 минути. Могат да се изберат следните параметри за Единич. парам. (SC): SC-ΔPsupp SC-VT SC-etCO2 SC-RRspon Диагноза Фаза Продължителност на сесията за пациент Продължителност до следващата класификация Допълнителна информация Височината на полетата за параметри може да се настройва между единична височина (C) и двойна височина (D). Изгледът на главния екран може да бъде конфигуриран. Вж. съответното ръководство за работа за Evita Infinity V500 или Evita V300. Съдържание A B C D Докоснете бутона (A), след което изберете типа на показване на Трендове (SC) или Единич. парам. (SC) от падащия списък. Използвайте въртящото се копче за потвърждение. 3 Докоснете бутона (B), след което изберете параметъра от падащия списък. Използвайте въртящото се копче за потвърждение. Могат да се изберат следните параметри за Трендове (SC): Диагноза SC-ΔPsupp Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 23

24 Работа Показване на трендове и данни Следните данни на SmartCare/PS могат да се показват в диалоговия прозорец Трендове / Данни: Показване на графични трендове Показване на данни Дневник Експортиране на журнали на пациенти Курсовете на трендове за индивидуалните сесии за пациенти се добавят един към друг, докато се избере нов пациент на уреда. 250 MB памет за журнали на сесии за пациенти е налична. Ако се достигне максималният капацитет на паметта, най-старият журнал се изтрива, за да се освободи място. Показване на графични трендове в диалоговия прозорец Трендове / Данни 1 Докоснете бутона Трендове / Данни... в областта за ключ в главното меню. Уредът отваря диалоговия прозорец Трендове / Данни (A). 2 Докоснете бутона SmartCare PS (B). Трендове / Данни A C F G Различават се следните диагнози: Центр.хипо.(централна хиповентилация) Хипервент. (хипервентилация) Хиповент. (хиповентилация) Недост.вент. (недостатъчна вентилация) Норм.вент. (нормална вентилация) Тежка тахип (тежка тахипнея) Тахипнея Необ.хипер. (необяснена хипервентилация) Диагнозите се показват в различни цветове: Цвят Зелено Жълто Диагноза Норм.вент. Постепенно отвикване на пациента ΔPsupp се намали Хипервент. Пациентът е хипервентилиран ΔPsupp се намали Оранжево Пациентът е извън зоната на удобство ΔPsupp се увеличи Червено Пациентът е извън зоната на удобство ΔPsupp се увеличи и/или се задейства някоя аларма Избор на времеви интервал за показването на графичния тренд 1 Докоснете бутона за времевия интервал (E). 2 Изберете времевия интервал от падащия списък (30 минути, 1, 2, 4, 8, 12 часа, 1 ден, 7 дни). D E H Уредът показва курса на тренда за следните параметри: Диагноза (C) SC-ΔPsupp (D) G B 008 Показване на стойности на тренда за определен момент във времето Завъртете въртящото се копче, за да позиционирате курсора (F) върху момента във времето или докоснете момента във времето. Показват се Диагноза, SC-ΔPsupp и маркираният момент във времето (G). Маркираният момент във времето в дисплея за тренда съответства на маркирания ред за този момент във времето в дневника. 24 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

25 Работа Смяна на показвания времеви период Докоснете бутона в плъзгача (H) или завъртете въртящото се копче. Стойностите на SC-RRspon, SC-VT и SC-etCO2 са средни стойности за периода между две класификации. Допълнителна информация Въвеждането на нов пациент изтрива данните за тренд за предишния пациент. Изобразяване на измерени стойности и настройки 1 Докоснете бутона Трендове / Данни... в областта за ключ в главното меню. 2 Докоснете раздела Стойности (A). 3 Докоснете раздела SmartCare PS (B), освен ако вече не е избран. Трендове / Данни A C D E C D F Показва се следната информация: Състояние на текущата сесия за пациент (C) Основни данни за пациенти (D) Време до следващата класификация (E) Допълнителна информация (F) Състояние на сесията за пациент Причина за прекъсване на сесията за пациент Причина за прекратяване на сесията за пациент B 009 Показване на дневника Съответните параметри на SmartCare/PS, промените в ΔPsupp и събитията от сесията за пациент се записват в дневника в хронологичен ред. Например, събитията може да бъдат настройки за подпомагането по налягане, въведени от потребителя. Дневникът може да запише 5000 записа. Ако на всеки 2 минути се прави класификация, записите от 7 дни, след като се добави пациентът, се записват. Ако се достигне максималният капацитет на паметта, най-старият запис се изтрива. Записите от последните 100 дни се записват в журналите на сесиите за пациенти, виж стр. 26. Записите от дневниците за индивидуалните сесии за пациенти се добавят един към друг, докато се избере нов пациент на уреда. Записите остават в дневника дори след като уредът се изключи и включи или след прекъсване на захранването. Въвеждането на нов пациент изтрива данните в дневника за предишния пациент. 1 Докоснете бутона Трендове / Данни... в областта за ключ в главното меню. 2 Докоснете раздела Дневник (A). 3 Докоснете раздела SmartCare PS (B), освен ако вече не е избран. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 25

26 Работа Трендове / Данни A B C E E Експортиране на данни Журналите на сесиите за пациенти могат да се експортират като HTML или XML файлове на USB флаш устройство. Може да се използва например уеб браузър за показване на HTML файловете. XML файловете могат да се използват с програма за работа с електронни таблици (напр. Excel) за анализи. D SmartCare/PS отваря дневника. Всеки ред в дневника на SmartCare съответства на класификация (Диагноза), отбелязана с дата и час. В дневника се създава запис след всяка класификация. Курсорът (C) маркира ред в дневника. Маркираният ред съответства на позицията на курсора в дисплея за тренд. Таблицата съдържа следните записи: Дата Час SC-RRspon SC-VT SC-etCO2 Диагноза Фаза SC-ΔPsupp Събитията, настройките и съобщенията на SmartCare/PS се показват за всеки запис от дневника (D). Завършената сесия за пациент се означава с ред "Дата/час на края" в дневника. D 010 Записите от последните 100 дни се записват в журналите на сесиите за пациенти. Ако се достигне максималният капацитет на паметта, най-старите журнали се изтриват. 1 Поставете USB флаш носител в USB порта на Medical Cockpit: Evita Infinity V500: в левия или десния USB порт на Infinity C500 Evita V300: 2 Докоснете бутона Трендове / Данни... в областта за ключ в главното меню. 3 Докоснете раздела Експорт. на данни (A). 4 Докоснете раздела SmartCare PS (B), освен ако вече не е избран. Трендове / Данни D A E в левия USB порт на Infinity C300 C B Показване на параметри за настройка в различен момент във времето 012 Завъртете въртящото се копче, за да изберете реда или докоснете реда. Бутонът (E) придвижва курсора напред или назад с поне 24 часа. Експортиране на избраните журнали 5 Докоснете бутона (C). Изберете съответния журнал от падащия списък. 6 Докоснете бутона за избрания журнал (D), след което потвърдете. 26 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

27 Работа Експортиране на всички журнали 7 Докоснете бутона (E), след което потвърдете. Данните са експортирани на USB флаш устройството. Допълнителна информация Бутоните не работят без свързано USB флаш устройството. Конфигуриране на изгледа Вж. съответното ръководство за работа за Evita Infinity V500 или Evita V300. Изход от SmartCare/PS SmartCare/PS отбелязва успешно отвикване с SC: SBT е успешно и символа. В следствие на решението, взето от лекуващия лекар и/или отговорника за лечението, може да се помисли за разкачване на пациента от уреда. Символът в заглавната лента и лентата за терапия изчезва. SC измерените стойности и SC данните във видимите в момента полета за измерени стойности се означават с XXX. Ръчно излизане от сесията за пациент Сесия за пациент може да се приключи на страницата SmartCare > Сесия за пациент. Вж. "Сесия за пациент Страница" на стр. 19. След като се приключи ръчно сесията за пациент, уредът продължава обдишването с последната настройка за ΔPsupp. След като се е прекратила сесията за пациент, данните за курса (напр. SC тренд и SC дневник) се запазват, докато се въведе нов пациент. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 27

28 Аларми Аларми Аларми и съответни действия Аларма Причина Отстраняване Аларми и съответни действия Следните аларми влияят върху поведението на SmartCare/PS: Аларма Налягане в дих. пътища високо Ниско налягане в дих. пътища Наляг. в дих. пътища отрицателно Проверете настройките за вентилация Почистете кюветата за CO2 Неуспешно измерване на CO2 CO2 сензор? Нулиране на CO2? Неизправност в апарата (1) Разединяване? Повреден експираторен вентил Измерването на потока неточно Неуспешно измерване на експ. поток Сензор за поток? Нарушена вентилация Лекаж Неуспешно измерване на налягането Нарушено измерване на налягането Измерв. на налягането е неточно Сензор за наляг.? Нарушена вентилация Действие Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Приключва сесията за пациент, а уредът продължава обдишването. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. Прекратете сесията за пациент, след което изчакайте. 28 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

29 Аларми Аларма Причина Отстраняване Алармените съобщения се показват в йерархичен ред в полето за съобщения на заглавната лента. Различните цветове на фона показват нивото на приоритет на алармите. Приоритетът на алармените съобщения също така се обозначава в таблиците за Текущи аларми и История на аларми с удивителни знаци. Предупреждение!!! Червен о Алармено съобщение с висок приоритет Внимание!! Жълто Алармено съобщение със среден приоритет Забележка! Синьозелено Алармено съобщение с нисък приоритет Изисква се незабавно действие, за да се предотврати остра опасност Изисква се бързо действие, за да се предотврати опасност Необходимо е внимание, отложената реакция е достатъчна За да се определи приоритетът на алармите в рамките на дадена категория аларми, цифрите за вътрешно определяне на приоритет се посочват до удивителния знак в следната таблица. Номер 255 е за най-критичната аларма. По-ниските номера намаляват приоритета на алармата. Ако едновременно възникнат няколко аларми, полето за съобщения показва алармите с найвисок приоритет. В следната таблица алармените съобщения са изброени в азбучен ред: Ако се появи аларма, таблицата ще Ви помогне да идентифицирате причините и начините за отстраняването им. Необходимо е да се следва редът, в който са изброени различните причини и начините за отстраняването им, докато проблемът бъде решен. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 29

30 Аларми Приоритет на алармата Алармено съобщение Причина Отстраняване! 096 SC: SBT е успешно Пациентът успешно премина фазата на наблюдение.!!! 147 SC: Вътр. грешка! Сесията за пац. отмен.! 096 SC: Намалете FiO2, ако е възможно! 096 SC: Намалете PEEP, ако е възможно!!! 133 SC: Необяснена хипервентилация Възникна техническа системна грешка, сесията за пациент беше отменена. FiO2 е прекалено високо. Фазата на наблюдение не може да бъде стартирана или продължена. PEEP е прекалено високо. Фазата на наблюдение не може да бъде стартирана или продължена. Вентилацията на пациента е била класифицирана като "Необяснена хипервентилация". Извършете оценка на състоянието на пациента и обмислете изключване на пациента от механична вентилация. Потвърдете съобщението, като докоснете бутона "ALARM RESET" и потвърдите с въртящия се бутон. Ако е подходящо, започнете нова сесия за пациент. Ако алармата се появява многократно, прекратете използването на SmartCare/PS. Свържете се с DrägerService. Ако състоянието на пациента го позволява, намалете FiO2 според настоящата терапевтична фаза. Ако състоянието на пациента го позволява, намалете PEEP според настоящата терапевтична фаза. Ако условието за алармата продължава да се появява, а причината не може да се отстрани, оценете клиничното състояние на пациента и прекратете сесията за пациент, ако е необходимо. Потвърдете съобщението, като докоснете бутона "ALARM RESET" и потвърдите с въртящия се бутон. 30 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n

31 Аларми Приоритет на алармата Алармено съобщение Причина Отстраняване!!! 133 SC: Персистираща тахипнея!!! 147 SC: Сесията за пациент е отменена!!! 133 SC: Централна хиповентилация Вентилацията на пациента е била класифицирана като "Тахипнея" или "Тежка тахипнея" за три последователни класификации. Вътреоперативно потребителско действие или текущото състояние на устройството (напр. активна Вентилация при апнея) са несъвместими с курса на лечение SmartCare/PS. Текущата сесия за пациент на SmartCare/PS автоматично е отменена. Вентилацията на пациента е била класифицирана като "Централна хиповентилация". Ако условието за алармата продължава да се появява, а причината не може да се отстрани, оценете клиничното състояние на пациента и прекратете сесията за пациент, ако е необходимо. Потвърдете съобщението, като докоснете бутона "ALARM RESET" и потвърдите с въртящия се бутон. Ако е подходящо, обмислете стартирането на нова SmartCare/PS сесия за пациент. Потвърдете съобщението, като докоснете бутона "ALARM RESET" и потвърдите с въртящия се бутон. Вж. "Съобщения и свързани действия" в инструкциите за употреба на SmartCare/PS. Ако условието за алармата продължава да се появява, а причината не може да се отстрани, оценете клиничното състояние на пациента и прекратете сесията за пациент, ако е необходимо. Потвърдете съобщението, като докоснете бутона "ALARM RESET" и потвърдите с въртящия се бутон. Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n 31

32 Допълнителни обяснения Допълнителни обяснения Системата SmartCare/PS Автоматично регулиране на подпомагането по налягане Автоматична стратегия за отвикване и опит за спонтанно дишане Какви промени могат да се направят по време на сесията за пациент? Примери за правила на SmartCare/PS за настройка на подпомагане по налягане Промяна на указанията Граници на най-важните параметри Регулируеми граници Диагноза класификация на вентилацията на пациента Библиография Системата SmartCare/PS SmartCare/PS представлява система, основана на познания, за автоматичен контрол на уреда в режим на обдишване SPN-CPAP/PS в интензивните отделения. SmartCare/PS е създадена специално за процеса на отвикване на пациента. SmartCare/PS е основана на познания, представляващи познанията на опитни професионалисти от интензивни отделения (вж. "Библиография" на стр. 40). ΔPsupp се контролира или със, или без положително крайно експираторно налягане PEEP. SmartCare/PS тълкува клиничните данни и управлява ΔPsupp за интубирани или трахеостомирани пациенти. SmartCare/PS следва стратегия, която намалява ΔPsupp в зависимост от състоянието на пациента. SmartCare/PS има предимството, че позволява продължително управление и регулиране на изискваното подпомагане на налягането и така предоставя повишено удобство за пациента. SmartCare/PS използва 3 параметъра на уреда: Дихателна честота RRspon Дихателен обем VT Крайна експираторна концентрация на CO2 etco2 Нивото на ΔPsupp се задава в режима на обдишване SPN-CPAP/PS. SmartCare/PS има 3 основни функции: Автоматично регулиране на ΔPsupp Автоматично отвикване, намаление на ΔPsupp до ΔPsupp цел Извършване на автоматичен опит за спонтанно дишане 32 Ръководство за работа SmartCare/PS SW 2.n